Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Verden på nett:

I: FN-SYSTEMET OG ANDRE MULTILATERALE ORGANISASJONER

Mandag 03. mars 2014
Linker oppdatert: Tirsdag 04. mars 2014

Asian Development Bank
http://www.adb.org

ADB er en av flere regionale utviklingsbanker, som i likhet med African Development Bank og The Inter-American Development Bank, er en viktig kilde til investeringer, lån og bistand. Den praktiske virksomheten har langt på vei samme profil som Verdensbanken, som er en nær samarbeidspartner. Men ADB leverer også viktig bidrag til forståelse av økonomisk og sosial utvikling i Asia, ikke minst gjelder det Kina og det folkerike Sør-Asia. En omfattende forsknings- og uredningsvirksomhet resulterer i en lang rekke informative og perspektivrike publikasjoner. Flaggskipet er Asian Development Outlook, som i de siste åra har hatt som tema South-South economic links (2011), Confronting rising inequality in Asia (2012) og Asia´s energy challenge (2013). Viktig er også det fyldige nettmagasinet Development Asia, som to ganger i året tilrettelegger mye forskningsbasert informasjon på en lett tilgjengelig måte. De to utgavene i 2013 hadde som temaer Deepening divide. Can Asia beat the menace of rising inequality? og Beyond the MDGs. What will the global development agenda look like after 2015?

Childinfo, se UNICEF

Development Assistance Committee (DAC), se OECD

FAO – Food and Agriculture Organization /World Food Programme - The UN food agency
http://www.fao.org/
http://www.wfp.org/

En av de viktigste FAO-publikasjonene er den fyldige årsoversikten The state of food and agriculture in the world, som i 2013 hadde som tema Food system for better nutrition.  I tillegg utarbeides regionale oversikter. Hvert år gis også ut The state of food insecurity in the world, som har til oppgave å granske hva som skjer med målet fra World Food Summit i 1996 om å halvere tallet på underernærte mennesker innen 2015. I 2013 var undertittelen The multiple dimensions of food security. Det gis også rapporter om fiskerier og oppdrettsnæringa. Det er et rikholdig tilbud av nyhetsstoff om FAO, som retter søkelyset mot prisutvikling, utsikter for matprodukasjon og andre utvalgte temaer, i tillegg til god oversikt over nye publikasjoner og rapporter. Et eksempel på det siste er Food wastage footprint. Impact on natural resources (2013).

World Food Programme gir på sin nettside mest informasjon om praktisk hjelpevirksomhet og om land som trues av sultkatastrofer, men det er også lenker til forskningsrapporter og andre bakgrunnsdokumenter. WFP gir også ut en årlig oversikt over virksomheten.

HABITAT- United Nations Human Settlements Programme
http://www.unhabitat.org/

UN-HABITAT blei opprettet i 1978, men førte lenge en beskjeden rolle i skyggen av de store FN-organisasjonene. I de siste åra har imidlertid bevisstheten om byer, miljø og sosiale problemer økt i takt med den raske urbaniseringen, og organisasjonen er blitt revitalisert. Flaggskipet blant publikasjoner er State of the World Cities. 2012-13-utgaven har Prosperity of cities som undertittel, og sammenfatter mye data og spennende perspektiver i en tilgjengelig form. Habitat har også eget nettsted for sitt nyeste initiativ: Cities and climate change.

IFAD - The International Fund for Agricultural Development/
http://www.ifad.org

IFAD blei opprettet i 1977 under FN, og er et fond som bruker sine midler direkte til fattigfolk på landsbygda. Fondet har som sitt utgangspunkt at det er fattigdommen og strukturelle forhold (ikke matmangel) som er den viktigste årsaken til sult.  Nettstedet gir informasjon om virksomheten, med lenker til dokumenter og taler. Det gis også ut både korte faktaoversikter, rapporter og ”viewpoints”, slik som for eksempel Gender, equality and women´s empowerment (2012) og Down to earth: Sustainable rural transformation (2013). Hovedpublikasjonen Rural Poverty Report kommer uregelmesssig, den siste blei utgitt i 2011. IFAD er også sekretariat for International Land Coalition (se nedenfor). 

ILO – International Labour Organization
http://www.ilo.org/

I tillegg til å være en portal for statistikk og internasjonale erklæringer/konvensjoner, byr ILO på et nyhetsmagasin og aktuelle nettressurser. Best oversikt gir den årlige rapporten World of work, som i de siste åra særlig har tatt for seg virkningene av den økonomiske krisa på sysselsetting, usosiale nedskjæringer og ungdomsarbeidsløshet. Et eksempel på dette er 2013-rapporten, med den megetsigende tittelen Repairing the economic and social fabric.  En annen interessant publikasjon er Global wage report 2012/2013, som klart dokumenterer tendensen til økt ulikhet og økende profitter på bekostning av lønnsarbeidernes andel av samlet verdiskaping.

Intergovernmental Panel on Climate Change
http://www.ipcc.ch

Intergovernmental Panel on Climate Change blei opprettet i 1988 av UNEP i samarbeid med World Meteorological Organization, og la i 2007 fram sin fjerde hovedrapport: Climate change 2007. Både hovedrapporter, rapporter fra de tre spesialiserte arbeidsgruppene, en rekke spesialrapporter og bakgrunnsdata er tilgjengelig fra IPCCs nettsted, sammen med oppdaterte oversikter over panelets sammensetning, virksomhet og forskningsresultater. Den første delen av den femte rapporten blei lansert i september 2013: Climate change 2013. The physical science basis, som også finnes i en forenklet og forkortet utgave i form av Summary for policymakers. En sammenfattende rapport som bygger på innspill fra flere arbeidsgrupper ventes å foreligge høsten 2014.

International Centre for Inclusive Growth, se UNDP

International Monetary Fund (IMF)
http://www.imf.org

Dette er et nettsted for oppdatert informasjon fra IMF, ordnet både tematisk og geografisk. Kvartalsmagasinet Finance & Development inneholder kortere artikler uten for mye teknisk fagspråk, og byr ofte på gjesteskribenter utenfor IMFs egne rekker. Den sentrale publikasjonen med et rikholdig tilfang av data er World Economic Outlook, som vanligvis gis ut to ganger i året, og som presenterer IMFs syn på hovedtrekk i verdensøkonomien og regionale variasjoner. Den nyeste rapporten kom oktober 2013, og hadde Trade and tensions som hovedtema. Det gis også jevnlig ut Regional Economic Outlooks, som er en omfattende gjennomgang av regioner både i Nord og Sør. Mens forskningsrapportene krever økonomisk fagkunnskap, er det fra nettstedet tilgang til mange av IMF-ledernes taler ved konferanser og møter, der synspunktene som regel blir presentert på en ikke-teknisk måte.

IOM- International Organization for Migration
http://www.iom.int

IOM er en internasjonal organisasjon som blei opprettet i 1951, og som har både stater og organisasjoner som medlemmer. Organisasjonen er et godt utgangspunkt for dem som søker etter nyheter og opplysninger om nasjonale og globale utviklingstrekk når det gjelder migrasjon. Den sentrale publikasjonen er en årlig rapport, der World migration report 2013: Migrant well-being and development både trekker opp perspektiver og formidler et vell av statistikk. Den omfattende rapporten er i sin helhet tilgjengelig på nett, mens fagtidsskriftet International Migration bare er i papirutgave.  IOM gjør også tilgjengelig en rekke forskningsrapporter og ”working papers”.

Millennium Development Goals, se United Nations

OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development/Development Assistance  Committee (DAC)
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/dac

Development Co-Operation Directorate (DAC) er sekretariatet i OECD for alle spørsmål som vedrører medlemslandas utviklingssamarbeid. DAC spiller en viktig rolle når det gjelder å utforme og samordne giverlandas virksomhet, gjennomføre gjennomganger (”peer reviews”) av bistandsvirksomheten og fastsette retningslinjer for hva som skal kunne statistikkføres som ”bistand”. Den viktigste publikasjonen er den fyldige årsoversikten over bistand, der både omfang, sektorer, ulike bistandsformer og fordeling på mottakerland blir dokumentert og diskutert. Den nyeste utgaven er Development Co-operation Report 2013, som i sin helhet er tilgjengelig på nett, der fattigdomsbegrepet, fattigdomsmål og strategier står i sentrum, sammen med landgjennomganger og bistandsstatistikk. Store mengder data offentliggjøres fortløpende, det samme skjer med en lang rekke landgjennomganger, studier og notater. Et viktig tema i de siste åra er det som på fagspråket kalles ”policy coherence for development”, dvs, hvordan man skal unngå at bistands-, innvandrings-, handels-, miljø- og landbrukspolitikk trekker i ulik retning.

The World We Want
www.worldwewant2015.org

Dette er et initiativ fra FNs side for å stimulere til internasjonale konsultasjoner og innspill – også fra akademikere, institutter og organisasjoner utemfor FN – for å fremme diskusjon om utviklingsmål etter 2015. Materialet er ordnet etter temagrupper, slik som ulikhet, matsikkerhet og vann, hvor en eller flere FN-organisasjoner har ansvaret for samordningen. En stor del av arbeidet er oppsummert under ett i den store rapporten: A million voices: The world we want. A sustainable future with dignity for all (2013).

Under de ulike områdene ligger det mye spennende materiale, for eksempel under ulikhet som tema (ledet av UNICEF og UN Women) finnes fyldige studier som Power relations, inequality and poverty: Implications for equity in the post-2015 development agenda (2013), Gender equality and transnational civil society (2013) og Addressing inequalities. Synthesis report of global public consultation (2013).

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development
http://www.unctad.org/

UNCTAD er det FN-organet som gir mest rikholdig informasjon og faktabaserte analyser med et Sør-perspektiv. Ofte forholder de seg mer nyansert og kritisk til den eksisterende verdensordningen enn tilsvarende materiale fra Verdensbanken/IMF. I tillegg til nyhetsbulletiner, enkeltstudier og nyheter om UNCTAD, blir det utgitt flere årlige ”flagship reports” som utmerker seg med oppdatert statistikk og diskusjon av viktige utviklingstrekk. Mest omfattende oversikt gis i Trade and Development Report, som i 2013 hadde som tema: Adjusting to the changing dynamics of the world economy. I 2012 kom det også ut en ekstrautgave som tok for seg endringer i utviklingsideer gjennom 30 år: TDR 1981-2010: Three decades of thinking development.  World Investment Report dokumenterer og analyserer utviklingen når det gjelder utenlandsinvesteringer og de transnasjonale storselskapenes rolle. For 2013 var temaet Global value chains investments and trade for development. Data om utenlandsinvesteringenes omfang og sammensetning oppdateres hele tida i form av UNCTAD Investment Brief.

Også Economic Development in Africa utgis årlig, og er i de siste åra nyttig for å nyansere bildet av et “afrikansk mirakel”. Least Development Report kommer derimot hvert annet år, og tar grundig for seg situasjonen for de ca. 50 ”minst utviklete land”.  Med litt større mellomrom kommer Trade and Environment Review, som i 2013 hadde som tema: Wake up before it is too late. Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate. Sammen med UN DESA (se nedenfor) gir UNCTAD også ut World Economic Situation and Prospects.

UN Department of Economic and Social Affairs
http://www.un.org/esa/desa

UN Department of Economic and Social Affairs ligger under Economic and Social Council (ECOSOC), har en egen visegeneralsekretær og er organisert i en rekke underavdelinger. Analysene av økonomiske og sosiale utviklingstrekk i verden er en av hovedoppgavene, noe som bl.a. resulterer i en rekke fyldige og perspektive rapporter. Aktuelle eksempler på dette er World Economic and Social Survey 2013 og World Economic Situation and Prospects 2013, som med sine analyser og store mengder oppdatert statistikk hører med blant de mest betydningsfulle studier av verdensøkonomien. Den første av disse rapportene gis ut i samarbeid med UNCTAD og FNs regionale økonomiske kommisjoner. Fra DESA kommer også mye informasjon om verdens befolkningsutvikling. Den nyeste demografiske oversikten gis i World Population Policies 2005 (2006), men oppdateres på nettet. DESA har også en serie med Working Papers som belyser viktige utviklingstrekk. Nyheter gis gjennom en fyldig nettbulletin: United Nations DESA News.

UNDP - United Nations Development Programme/
International Centre for Inclusive Growth

http://www.undp.org
http://www.ipc.undp.org

I tillegg til å administrere en betydelig del av FNs multilaterale bistandsprogrammer, er UNDP også en verdifull kilde til informasjon og analyse når det gjelder utviklingsspørsmål. Et flaggskip er Human Development Report, som hvert år siden begynnelsen av 1990-tallet er blitt en av de mest brukte rapporter om utvikling. De løfter også fram et tema som får grundig behandling, slik som 2013-rapporten The rise of the South. Human progress in a diverse world.  Rapporten foreligger også i form av et norsk sammendrag.  Det foreligger videre mange nasjonale og regionale rapporter, slik som for eksempel Africa HDR 2013: Towards a food secure future og China´s progress towards the Millennium Development Goals (2013).

Ikke minst er HDR blitt kjent for å utarbeide indikatorer på menneskelig utvikling (Human Development Index –HDI og Multipoverty Index – MPI) som fanger opp endringer innenfor bl.a. helse, utdanning, levekår og ulik fordeling mellom menn og kvinner. Det gir et langt mer sammensatt og dekkende bilde enn det som tegnes gjennom Verdensbankens snevre inntektsmål, i tillegg til at UNDP ofte viser større interesse for ulikhet og maktforhold.  UNDPs nettsted har også lenker til utfyllende materiale som gir rom for fordypning. Et eksempel på dette er ei samling av fyldige bakgrunnsstudier til 2013-rapporten: Human progress and the rising South.  UNDP gir også ei rekke nasjonale og regionale Human Development Reports. For mer om UNDPs virksomhet omkring tusenårsmålene, se portalen til United Nations nedenfor. Blant viktige dokumenter fra de siste åra, er det grunn til å framheve A million voices. The world we want (2013).

International Centre for Inclusive Growth (tidligere International Poverty Centre) er UNDPs forsknings- og utredningsinstitutt for studier av fattigdom, der spørsmålet stilles både i rapporter og annet materiale hvor velegnet konvensjonelle mål – som for eksempel ”one dollar a day” - egentlig er.  Den omfattende forskningsvirksomheten, som ikke minst henter materiale fra vertslandet Brasil, blir presentert både i form av rapporter og informative faktaark. Poverty In Focus er en noe uregelmessig publikasjon som formidler utredninger og debatter på en forbilledlig måte. For eksempel er oktoberutgaven fra 2013 i sin helhet viet ”middelklassen” som tema.    

UNEP – United Nations Environment Programme
http://www.unep.org/

UNEP blei opprettet etter den internasjonale miljøkonferansen i Stockholm i 1972, og har sitt hovedkvarter i Nairobi og fem regionkontorer rundt om i verden. Virksomheten er mangfoldig, fra kartlegging av klodens miljø og oppfølging av internasjonale miljøkonvensjoner til samarbeid med myndigheter, næringsliv og NGO-er for å fremme bærekraftig utvikling. UNEP rår over en betydelig vitenskapelig fagbase, og utarbeider mange spesialiserte publikasjoner. Flaggskipet er det massive verket Global Environment Outlook (GEO), som blei utgitt for femte gang i 2012, og som også finnes i kortere utgaver for næringsliv og for ”policymakers”. UNEP gir også ut UNEP Yearbook. Emerging issues in our global environment, der 2013-utgaven både gir en brei oversikt, presenterer nøkkelindikatorer for miljøendringer og foretar dypdykk i utvalgte temaer, som for eksempel klimaendringer i Arktis.  Our Planet er et rikt illustrert kvartalsmagasin med kortere artikler. Det gis også ut et magasin for ungdom, Tunza. Det er heller ikke mangel på enkeltrapporter som fortjener oppmerksomhet, slik som The Emission Gap Report. A UNEP synthesis report (2013), som på vitenskapelig grunnlag redegjør for gapet mellom det som er forsvarlig utslipp i 2020 og det som kan bli resultatet om ikke forpliktelsene forsterkes kraftig.

UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
http://www.unesco.org
http://www.unesco.no

UNESCOs nettsted er en god guide til materiale om organisasjonens områder, slik som utdanning, vitenskap, kultur, massemedier og vann, og gir informasjon og nyheter gjennom nettmagasinet Courier.  Her blir det bl.a. fulgt godt med på den globale situasjonen på utdanningsområdet gjennom årsrapporten Education for All/Global Monitoring Report, der 2012-utgaven handler om utdanning, ungdom og arbeidsliv. 2013/14-rapporten er ventet i februar 2014. På nett ligger også en rekke bakgrunnsstudier og forskningsrapporter i tilknytning til EFA, samt materiale som springer ut av UNESCOs bidrag til diskusjonen om utviklingsmål etter 2015.

Av stor interesse er de omfattende rapportene som gis ut i samarbeid med International Social Science Council: World Social Science Report, og som har en rekke framtredende bidragsytere. I 2010 kom Knowledge divides, som særlig tok for seg den tradisjonelle splittelsen mellom de forskjellige samfunnsvitenskapene, som vurderes som en hindring for relevant forskning i ”de store spørsmålene”. Temaet blei ført videre i 2013 med temaet Changing global environments, der samfunnsvitere blir oppfordret til samarbeid med naturvitere for å vinne ny innsikt i miljøproblemer, ulikhet og fattigdom. 

Den norske UNESCO-kommisjonen har et eget nettsted for aktuelle nyhetssaker, ofte med norsk vinkling, der også miljøspørsmå vies mye oppmerksomhet.

UNFPA – United Nations Population Fund
http://www.unfpa.org

UNFPA er et FN-fond som arbeider med en lang rekke temaer knyttet til befolkningsspørsmål, og støtter i sin virksomhet opp om kampen for reproduktiv helse, lavere barne- og mødredødelighet og kvinners rett til å unngå uønskete svangerskap. Den viktigste publikasjonen er State of world population, som i 2013 bar undertittelen Motherhood childhood. Facing the adoloescent pregnacy, mens temaet året før var By choice, not by chance. Family planning, human rights, and development. UNFPA gir også ut en rekke enkeltrapporter, slik som Breaking the silence on violence against indigenous girls, adolescents and young women (2013).

UNHCR – The UN Refugee Agency
http://www.unhcr.org

I tillegg til å fortelle om organisasjonens virksomhet med å hjelpe flyktninger verden over, byr UNHCRs nettsted på en omfattende og oppdatert database om flyktninger, asyslsøkere, internt fordrevne og statsløse (UNHCR Statistical Online Population Database). Den viktigste publikasjonen er den årlige The state of the world´s refugees.

UNICEF/Childinfo
http://www.unicef.org/
www.childinfo.org

Den viktigste UNICEF-publikasjonen er The state of the world´s children, som i 2013 hadde Children with disabilities som hovedtema. I likhet med annet viktig materiale er denne tilgjengelig på nett både i sin helhet og i form av en pedagogisk oppsummering.  Progress for children er en annen regelmessig rapport, som i 2012 kom med sin 10. utgave der oppmerksomheten var viet ungdom: A report card on adolescents. UNICEF følger også nøye framgang og skuffelser når det gjelder barns vilkår som en del av tusenårsmålene, slik som i rapporten Committing to child survival. A promise renewed. A progress report (2013).

Fra UNICEF Office of Research foreligger en rekke veldokumenterte studier, der det i de siste åra har vært mye oppmerksomhet om sosiale virkninger av den økonomiske krisa og økende ulikhet. Blant flere eksempler på dette er Global inequality. Beyond the bottom billion (2011) og A recovery for all. Rethinking socio-economic policies for children and poor households (2012).

Childinfo. Monitoring the situation of children and women er et eget nettsted som både registrerer alle relevante data og støtter opp om arbeid for å styrke statistikkinnsamling.

UNIFEM, se UN Women

United Nations/Millennium Development Goals/
Climate Change

http://www.un.org/
http://www.un.org/millenniumgoals

http://www.un.org/climatechange

FN har ei samleside som gir en praktisk inngang til alt relevant material om FN, særorganisasjoner, publikasjoner, statistikk og aktuelle saker. Det er også et eget nettsted om FNs tusenårsmål, hva som (ikke) er oppnådd og hva som skjer i diskusjonen om hva som bør skje etter 2015. Det beste eksempel på dette er den årlige FN-gjennomgangen: Millennium Development Goals Report. En egen rapport gis også ut årlig for å granske mål 8 om ”global partnership for development”, som bl.a. tar for seg handel, bistand og adgang til teknologi. Den nyeste i rekka er The challenge we face (2013), mens 2012-utgaven het Making rhetoric a reality. Fra FN-sida er det videre inngang til Climate Change: Gateway to the United Nations systems work on climate change. Her finnes aktuelle rapporter fra alle deler av FN-systemet, slik som The global climate 2001-2010: A decade of climate extremes (2013), utgitt av World Meterological Organization, og materiale som legges ut i forbindelse med det store FN-toppmøtet om klima som skal holdes i New York i september 2014.

United Nations Economic Commission for Africa
http://www.uneca.org

ECA blei opprettet av FN i 1958 som en av fem regionale kommisjoner, med hovedkontor i Addis Abeba, og har i dag 54 medlemsstater. Formålet er å fremme Afrikas sosiale og økonomiske utvikling, og et av midlene er å samle og bearbeide oppdaterte data og analyser av sentrale utviklingstrekk. Det legges særlig vekt på makroøkonomisk politikk, regional integrasjon, naturressurser, sosial utvikling, kjønnsperspektiver og Afrika plass i den globale økonomien. Det utarbeides flere årlige rapporter av høy kvalitet og relevans, som er uunnværlige for forståelse av økonomisk og sosial utvkling på det afrikanske kontinentet. Det fremste eksemplet på dette er Economic report on Africa, som i 2013 hadde undertittelen Making the most of Africas commodities: Industrializing for growth, jobs and economic transformation (2013). Årlig gis også ut MDG report. Assessing African progress in Africa toward the Millennium Development Goals og African Economic Outlook. ECA står også bak en rekke interessante enkeltstudier, som f.eks. Africa-Brics cooperation: Implications for growth, employment and structural transformation in Africa (2013). Flere av utgivelsene skjer i samarbeid med African Development Bank (http://www.afdb.org).

United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean
http://www.cepal.org/

ECLAC (eller CEPAL som er spansk forkorting) blei opprettet allerede i 1948, og har hovedkontor i Santiago, Chile. ECLAC har gjennom historien spilt en viktig rolle både med å dokumentere økonomisk utvikling, fremme latinamerikanske interesser og bidra til en utviklingsteoretisk tenkning som skiller seg fra det som ofte er forbundet med begrepet ”Washington consensus” og nyliberalistisk ideologi. Hovedrapporten er den årlige Economic survey of Latin America and the Caribbean, mens to kortere publikasjoner – også i årlige utgaver - er Social panorama of Latin America og Latin America and the Caribbean in the world economy. Et økonomisk fagtidsskrift, som også er på nett, er CEPAL Review. ECLAC gir også ut en rekke enkeltrapporter, som for eksempel Chinese foreign direct investments in Latin America and the Caribbean (2013).

United Nations Human Rights/
Office of the High Commissioner

http://www.ohchr.org

Dette er organet som stimulerer og samordner FNs innsats for å overvåke og fremme mennneskerettigheter, under ledelse av Høykommisæren og med FNs Menneskerettighetsråd som høyeste organ. Innenfor dette systemet legges det stor vekt på retten til utvikling, mat, vann og helse, med egne spesialrappportører på disse områdene. I tilleggs til nyhetsmateriale og rapporter, avspeiles denne interessen i publikasjoner som Realizing women´s rights to land and other productive resources (2013) og Realizing the right to development. Essays in commemoration of 25 years if UN declaration on the right to development (2013).

United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)
http://www.unrisd.org/

Selv om UNRISD utgjør en del av FN-familien, er det en uavhengig forskningsinstitusjon med sete i Genève, som ofte leverer forskning og utredning som stiller grunnleggende og kritiske spørsmål. UNRISD kom i gang tidlig på 1960-tallet som en del av FNs første ”utviklingstiår”, og har ofte vært med på å sette dagsorden for utviklingsforskning og debatt. Blant de omfattende forskningsprogrammene er bl.a. sosialpolitikk, demokrati og styresett, sosiale bevegelser, ulikhet, kjønnsperspektiver på utvikling. På hjemmesida legges det fortløpende ut notater, rapporter og studier fra de forskjellige programområdene, i tillegg til kortere analyser som springer ut av større arbeider. Fortsatt er det mye å hente i den meget fyldige rapporten som UNRISD omtaler som sitt ”flaggskip”: Combating poverty and inequality. Structural change, social policy and politics (2010). Også UNRISD er involvert i prosessen mot nye utviklingsmål etter 2015, og publiserer i denne forbindelse en serie perspektivrike notater under samletittelen Beyond 2015. UNRISD avholder også jevnlige konferanser som gjerne munner ut i omfattnde rapporter, slik som Gender and agriculture after neoliberalism (2013).

UNU-WIDER, se World Institute for Development Economics Research

UN-Water
http://www.unwater.org/

UN-Water kom i stand i 2003 for å samordne arbeidet med vann og sanitære forhold innenfor FN-systemet. Utover en nyhetstjeneste, en månedsbulletin og rapporter, har det hvert tredje år blitt utgitt The United Nations world water development report. Den fjerde og siste i dette formatet kom i 2012 (nær 1000 sider i tre bind), og hadde Managing water under uncetainty and risk som undertittel. Fra 2014 vil denne rapporten komme ut årlig i en kortere og mer tilgjengelig form.

UN Women
www.unwomen.org

UN Women (The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) så dagens lys i 2010, der hensikten var å få et mer slagkraftig organ gjennom å slå sammen en rekke tidligere organer og institutter innenfor FN-systemet, deriblant UN Development Fund for Women (UNIFEM), Division for the Advancement of Women (DAW), International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) og Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI). Det legges stor vekt på både praktiske opplæringsprogrammer, støtte til nasjonale tiltak, datainnsamling og en betydelig publiseringaktivitet. Det redegjøres for virksomheten i UN Women Annual Report og gjennom en rekke Thematic briefs. Flere studier avdekker kjønnsbasert diskriminering og vold, manglende demokratiske rettigheter og marginalisering i politiske organer, samtidig som de belyser kampen for økonomisk likestilling. I 2013 blei det også lansert en egen database som anlegger et kjønnsperpsektiv på grunnlover verden over. Den første utgaven av flaggskiprapporten Progress of the world´s women dekker året 2011/12 og har som tema In pursuit of justice.

WHO - World Health Organization
http://www.who.int

WHO har en omfattende database for informasjon og statistikk vedrørende helse i verden, der et vell av data fra 194 medlemsland er lett tilgjengelig i den årlige World Health Statistics.  En annen viktig oversikt med tematisk fordypning er The World Health Report, der 2013-utgaven er viet Research for universal health coverage, mens den forrige gikk nærmere inn på finansiering av helsetjenester. (For et radikalt alternativ, se Global Health Watch nedenfor). I tillegg til disse to hovedrapportene, samt bakgrunnsstudier og enkeltpublikasjoner, har WHO dessuten et meget omfattende fagtidsskrift på nett: Bulletin of the World Health Organization.

World Institute for Development Economics Research
(UNU-WIDER)
http://www.wider.unu.edu

World Institute for Development Economics Research (WIDER) er en del av The United Nations University, og holder til i Helsingfors. Et mangfold av forskningsprogrammer innenfor utviklingsøkonomi fører til en lang rekke studier, bare i i 2013 lå antallet rundt 150. Siden hovedtyngden av dette materialet er av akademisk karakter og ikke så lett tilgjengelig, inneholder månedspublikasjonen WIDER Angle artikler, kommentarer og oppsummeringer av forskningsresultatene. I de siste åra har det ikke minst vært mange studier omkring ”suksesshistorier” fra Sør og sammenheng mellom politisk utvikling og redusert ulikhet i Latin-Amerika. Her blir også WIDERs omfattende bokutgivelser presentert. WIDER inviterer framstående fagfolk til å holde en ”annual lecture” i en mer popularisert form, som siden publiseres, slik som Lant Pritchett: Folk and the formula. Fact and fiction in development (2013).

World Bank (The World Bank Group)
http://www.worldbank.org/

Verdensbanken er en sentral kilde for data, analyse og politikkutforming når det gjelder utvikling og verdensøkonomi, og øver på grunn av sine rikelige forskningsressurser og mye leste publikasjoner stor innflytelse på både bistand og ideologisk utviklingstenkning mer generelt. På enkelte områder, slik som definisjoner og mål på fattigdommens omfang, har Verdensbanken lenge vært oppfattet som den viktigste kilde til kunnskap, men denne posisjonen har i de siste åra blitt utfordret (se bl.a. UNDP ovenfor). Evalueringer av Verdensbankens forskningsvirksomhet har dessuten pekt på en tendens til å tilpasse forskningsresultatene til et overordnet (dvs. ideologisk) budskap.

Verdensbankens nettsted er rikholdig og godt organisert både etter regioner, land og tema (gjeld, millenniumsmål osv.), og materialet varierer fra korte oversikter over Verdensbankens virksomhet til tyngre evaluerings- og forskningsrapporter. Et godt uttrykk for Verdensbankens politiske profil er en egen portal for taler og video-opptredener av presidenten og andre ledere.  Det årlige flaggskipet er World Development Report, som i 2014 har Risk and opportunity. Managing risk for development som tema. En stor del av WDR består av statistiske oversikter, som suppleres av World Development Indicators, som er en av de aller nyttigste oversikter over data på utviklingsområdet. En spennende publikasjon, som tar for seg globale økonomiske utviklingstrekk og tenker høyt om utfordringer, er Global economic prospects, som i 2013 het Less volatile, but slower growth.  Sammen med IMF gir Verdensbanken også årlig ut Global monitoring report, som ser på utviklingen opp mot FNs tusenårsmål. En annen årlig rapport har lenge vært Global Development Finance, men det er nå bare datadelen som blir lagt ut på nett. Nytt siden 2012 er publikasjonsserien Global Development horizons, som i 2013 særlig så på sparing og investering fram mot 2030: Capital for the future. Saving and investment in an interdependent world. (Et funn er at utviklingslanda vil stå for langt større andeler, men at dette ikke nødvendigvis kommer de fattige til gode). Blant regelmessige rapporter er også Commodity Markets Outlook, som publiseres kvartalsvis.

Verdensbankens økende interesse for ulikhet kommer til syne bl. a. gjennom flere forskningsrapporter skrevet av Branko Milanovic, som også er kjent for boka The haves and the have-nots. A brief and ideosyncratic history of inequality around the world (New York: Basic Books, 2011). Han har også oppdatert data om økende global ulikhet (i samarbeid med Christoph Lakner) i Verdensbankrapporten Global income distribution. From the fall of Berlin to the great recession (2013). Også klimaspørsmål har kommet mer i forgrunnen i de siste åra, noe som bl.a. avspeiles i den spennende rapporten Turn down the heat. Why a 4o C warmer world must be avoided (2012). I tillegg til alt dette som er tilgjengelig på nett, gir Verdensbanken også ut en rekke andre bøker og rapporter, deriblant det oversiktlige Atlas of global development.

World Food Programme, se FAO

World Trade Organization (WTO)
http://www.wto.org/

Dette er den offisielle hjemmesida til WTO, som inneholder både grunnleggende avtaler på en lang rekke områder, et vell av dokumenter i forbindelse med forhandlinger og toppmøter, handelsstatistikk, avgjørelser i tvistedomstolen, nyhetsoppslag m.m. Det er også lett tilgang til generaldirektørens mange taler og video-opptredener, som gir et godt bilde av tenkningen på organisasjonens toppplan.  Om selve organisasjonen er det et rikt tilbud av informasjon, fra enkle presentasjoner for nybegynnere til det omfattende historieverket The history and future of the WTO (2013). Årlig oppdateres oversikten over virksomheten i WTO Annual Report. Den viktigste publikasjonen er årsrapporten World Trade Report, som i 2013 bar tittelen Factors shaping the future of world trade. International Trade Statistics er en omfattende samling statistikk, der hovedtrekkene i utviklingen også blir løftet fram.  En interessant studie fra 2013, utgitt i samarbeid med OECD og UNCTAD, er Global value chains in a changing world.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.