Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Aktuelle saker

2020:2021: Arbeidet med Norges nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene


Det er vel fem år siden FNs bærekraftsmål ble vedtatt. De gjenspeiler medlemslandenes forpliktelser i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Omsider skal nå Norge få en nasjonal handlingsplan for hvordan Norge skal bidra, slik norsk sivilsamfunn har bedt om lenge. Det vil kreve en samstemt politikk for bærekraftig utvikling i tråd med slagordet fra Rio-konferansen i 1992: Tenke globalt og handle lokalt. Forum for utvikling og miljø (ForUM) forventer at planen vil forandre Norge. Her samler og oppdaterer vi informasjon om arbeidet med den nasjonale handlingsplanen.


2019-2020: Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid


- De neste årene må vi prioritere å forsvare vårt utenrikspolitiske handlingsrom og bidra til reformer som gjør de multilaterale institusjonene mer effektive og representative, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) da hun i midten av juni la fram regjeringens melding om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid. I dagens verden, der realpolitikk er på fremmarsj, kan dét være lettere sagt enn gjort og nå ligger meldingen til behandling i Stortinget. Her gir vi litt bakgrunn for meldingen og samler lenker til debatten og prosessen.


2019-2020: Gjennomgang av de etiske retningslinjene for Oljefondet


Etter flere års intens strid skrev daværende stortingsrepresentant Øystein Djupedal (SV) følgende i et innlegg i VG sommeren 2004: "De sa vi ikke kunne gjøre det - at det var umulig å kombinere etikk og butikk. Men i dag vedtar Stortinget et forslag om etiske retningslinjer for oljefondet". Det var en stor seier også for norsk sivilsamfunn, som hadde vært pådrivere. En evaluering av disse ble sluttført av regjeringen Stoltenberg i 2009 og 10 år senere skjer det igjen. Da KrF gikk inn i regjeringen Solberg i januar 2019 sto det i den politiske plattformen fra Granavolden at "regjeringen vil sette ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland". På denne temasiden samler vi lenker til og følger prosessen.


2018-2020: Samstemthetsreform


Til tross for uttalte ambisjoner og vedvarende press fra sivilsamfunnet har regjeringers vilje og evne til å føre en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling i en årrekke vært laber, både i EU, Norge og andre land. FNs bærekraftsmål, vedtatt i 2015, forutsetter imidlertid styrket innsats på dette feltet og våren 2017, etter forslag fra KrF, ba et flertall på Stortinget regjeringen om å legge fram et opplegg for en samstemthetsreform. Dette ble gjort i regjeringens samstemtrapport 2018 (vedlegg til budsjettet for 2019), etter innspill fra sivilsamfunnet gjennom UDs nye og bredt sammesatte samstemthetsforum (SF). Her følger vi prosessen og samler lenker til rapporter, medieklipp og -debatt, såvel som bakgrunnsstoff og annet relevant informasjon.


2017-2020: Debatten om Terje Tvedts bok "Det internasjonale gjennombruddet"


I boka "Det internasjonale gjennombruddet" ser Terje Tvedt kritisk på det han kaller "det humanitær-politiske kompleks" som ledd i en analyse av en historisk epoke der Norge møtte verden gjennom bistand og fredsarbeid og da verden kom til Norge gjennom innvandring, islam og flerkultur. Her samler vi fortløpende anmeldelser, kommentarer og debatt om boka.


2014: Ikke kutt infostøtten


Utenriksminister Børge Brende (H) vil kutte i informasjonsstøtten til organisasjonene og endre på innrettingen. Organisasjonene mener det svekke både den utviklingspolitiske debatten og utviklingspolitikken, så vel som sivilsamfunnets demokratiske rolle i utviklingen av Norges forhold til en stadig mer globalisert verden. Her samler vi informasjon om informasjonsstøtten og den pågående prosessen fram mot Stortingets behandling senere i år.


2012-2013: Stortingsvalget 2013


Hva slags utviklingspolitikk har våre politiske partier utviklet for Norge i verden foran stortingsvalget 2013? Hva vil et eventuelt regjeringsskifte etter valget kunne bety for norsk samstemt politikk for utvikling? På disse sidene samlet vi informasjon om partienes utviklingspolitikk og følger utviklingspolitikken i valgkampen 2013.


2011: Den arabiske verden i endring


"Krigen mot terror" og "sivilisasjonenes sammenstøt" har kommet i skyggen av noe nytt. Det startet i Tunisia og spredte seg til Egypt og andre land i den arabiske verden: protester og opprør med rop om frihet, demokrati, brød og jobb. Håp og forventinger stiger, mens presidenter faller og regimer vakler. Både i regionen og i verden forøvrig blir utviklingen fulgt med enorm interesse og spenning, men konsekvensene regionalt og globalt kjenner ennå ingen. Her følger vi prosessen og debatten og samler lenker og medieklipp om utviklingen.2010: Kapital og utvikling


Internasjonalt utviklingssamarbeid har i mange år vært dominert av bistand fra rike til fattige land, men i de senere årene har stadig flere erkjent at god politikk - nasjonalt og globalt - er viktigst og at bistanden bare er en mindre del av kapitalstrømmene til og fra utviklingsland. Høsten 2010 iverksatte UD et dialogprosjekt med følgende formål: å bidra til en diskusjon om, øke kunnskapen om og fremme felles forståelse for hvilken betydning ulike pengestrømmer ut og inn av fattige land har for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Her følger vi prosjektet.


2010: FNs klimamøte i Cancun


Det mangler ikke på varsler, advarsler og dommedagsprofetier om pågående og framtidige klimaendringer med potensielt dramatiske konsekvenser for livet på jorda. Fra og med høsten 2006 har klima stått høyt på den internasjonale dagsorden, men et gjennombrudd i forhandlingene har likevel latt vente på seg. Etter at Obama-effekten i stor grad uteble og lite kom ut av klimatoppmøtet i København i 2009 varslet statsminister Jens Stoltenberg at "2010 blir et klimaår". Her samler vi lenker og informasjon og følger prosessen fram mot klimatoppmøtet i Cancun i Mexico 29. november til 10. desember 2010 (COP16).


2010: Tusenårsmålene + 10


Ved tusenårsskiftet for 10 år siden vedtok FNs generalforsamling en tusenårserklæring med elementer som senere har blitt fremmet som "verdens største løfte": FNs tusenårsmål. Målene skal nås innen 2015, men i tillegg til at verden har vært mer opptatt med andre ting har det vært strid om både målene og veien dit. Etter "ti-året fra helvete" og de siste års klima- finans- og andre kriser møtes verdens statssjefer 20-22 september i New York for å stake ut veien videre. Blir det en ny giv for tusenårsmålene? Her følger vi prosessen.


2008-2009: Stortingsvalget 2009


- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre etter WTO-forhandlingene sommeren 2008. Verden skal nå håndtere såvel klimakrise som finanskrise i en periode med store endringer i de globale maktforholdene. Det vil medføre nye og store utfordringer for utviklingspolitikken. Hva slags utviklings- og bistandspolitikk går våre politiske partier inn for etter valget i 2009? Hva vil være deres hovedprioriteringer? Her følger vi prosessen.


2007-2009: Revisjon av oljefondsetikken


Etter flere års intens debatt vedtok Stortinget i 2004 etablering av etiske retningslinjer for forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland, eller oljefondet som det ofte kalles. Fondet har i løpet av en tiårsperiode vokst til over formidable 2000 milliarder kroner og forventes å passere 4000 milliarder i 2014. Fondet er Norges finansielle og økonomiske ankerfeste i dagens globaliserte verden, men også vår etiske akilleshæl. I 2008 skal de etiske retningslinjene evalueres. Her kan du følge prosessen og debatten.


2007: Bistandsdebatten 2007


Den offentlige, norske bistandsdebatten har ofte vært en debatt om prosenter, om hvor mye penger som skal bevilges til bistand. Iblant har den vært en bistandskritisk debatt med utgangspunkt i en "trade-not-aid"-kritikk fra den politiske høyresiden. Iblant har den vært en bistandsteknisk debatt blant aktørene om hva slags bistand som virker best. I 2006 startet en ny type debatt med utgangspunkt i grunnleggende kritikk av bistanden, der professorene Terje Tvedt og Øyvind Østerud har vært sentrale premissleverandører. Følg debatten på rorg.no.


2006-2007: Norsk støtte til venstrevind i Latin-Amerika


Etter regjeringsskiftet i 2005 varslet utviklingsminister Erik Solheim at regjeringen vil støtte opp under venstrevinden i Latin-Amerika, spesielt folkelige bevegelser som gjennom demokratiske prosesser har vunnet makt og innflytelse. Her følger vi dette arbeidet.


2006-2007: Organisasjonenes roller


Rapporten "Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklings-samarbeidet" ble i juni lagt fram av professor Jørn Rattsø, som siden juli i fjor har ledet et utvalg nedsatt av UD for å vurdere de frivillige organisasjonene som kanal i utviklingssamarbeidet.
- Kjør debatt, sa utviklings-minister Erik Solheim under lanseringen. Han vil gjerne ha innspill og synspunkter på anbefalingene fra utvalget. Her følger vi debatten fortløpende.


2008: De rødgrønnes FN-reform


- Regjeringen ønsker seg en FN-ledet verdensorden, og ikke en verden der den sterkeste tar seg til rette, skrev statsminister Jens Stoltenberg i april 2006 - i tråd med regjeringserklæringen fra Soria Moria. Han var satt til å delta i en FN-panel for å styrke FN. Her følger vi debatten om FN-reform og den rødgrønne regjeringens FN-politikk.


2006: Plan-debatten


Har Plan Norge som fadder- organisasjon et komparativt fortrinn som gjør det mulig å nå bredt ut i Norge med kunnskap og informasjon om internasjonale utviklingsspørsmål? Eller er Plan primært en innsamlingsmaskin på veldedighetens marked? Her kan du følge debatten.


2005: WTOs ministermøte 2005 - Hong Kong


13. - 18. desember avholdes det 6. ministermøtet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i Hong Kong. Ministermøtet inngår i den såkalte Doha-runden (utviklingsrunden), som skal ha særlig fokus på utviklingslandenes behov. Uenigheten i forkant av møtet er imidlertid stor. Noen frykter, mens andre håper, at også dette WTO-toppmøtet vil ende uten sluttresulat, lik foregående ministermøter i Cancun (2003) og Seattle (1999).


Stortingsvalget 2005 - globale utfordringer


Samlesider om Stortingsvalget 2005 - globale utfordringer. På disse nettsidene har vi samlet informasjon om hvordan de ulike partiene vil løse dagens globale utfordringer, samt presseklipp og annet stoff om utviklingspolitikk i valgkampen.


FN-toppmøtet 2005 - om oppfølging av FNs tusenårserklæring


FNs generalforsamling i 2005 vil omfatte et toppmøte i september, som som skal gjennomgå arbeidet med oppfølging av FNs tusenårserklæring - og stake ut veien videre i arbeidet med tusenårsmålene fram mot 2015.Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?