Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Arbeidet med Norges nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene

Det er vel fem år siden FNs bærekraftsmål ble vedtatt. De gjenspeiler medlemslandenes forpliktelser i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Omsider skal nå Norge få en nasjonal handlingsplan for hvordan Norge skal bidra, slik norsk sivilsamfunn har bedt om lenge. Det vil kreve en samstemt politikk for bærekraftig utvikling i tråd med slagordet fra Rio-konferansen i 1992: Tenke globalt og handle lokalt. Forum for utvikling og miljø (ForUM) forventer at planen vil forandre Norge. Her samler og oppdaterer vi informasjon om arbeidet med den nasjonale handlingsplanen.

Tirsdag 17. november 2020

Hva skjer nå?

Høringsrunde (fristen gikk ut 30.november 2020)

Som en del av Regjeringens arbeid med handlingsplanen pågår det nå en høringsrunde, der alle som er interesserte har mulighet til å gi innspill, med frist 30. november. Allerede innsendte innspill er tilgjengelige på regjeringens nettsider om arbeidet med planen. Et lite innblikk i noen av dem har vi samlet i denne dybdeartikkelen:

Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport (innstilling avgitt 2. februar 2021)

Riksrevisjonen la 17. oktober fram sin "Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål", som bl.a. fant det sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke hadde utarbeidet en nasjonal handlingsplan, slik Stortinget hadde forutsatt. Rapporten har blitt behandlet i Stortinget, der kontroll- og konstitusjonskomiteen i sine merknader i innstillingen (avlevert 2. februar) bl.a. understreket at: 

"... en helhetlig plan for Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål må bygge på en vurdering av hva målene innebærer konkret for norsk politikk nasjonalt og internasjonalt. Denne vurderingen må komme tydelig fram i den varslede handlingsplanen som legges fram for Stortinget våren 2021, og følges opp med målrettet og effektiv styring og rapportering tilbake til Stortinget.

Melding til Stortinget (våren 2021)

Regjeringen har varslet at den nasjonale handlingsplanen vil bli utarbeidet som en stortingsmelding, som skal legges fram for Stortinget våren 2021.

Kommende arrangmenter:

 • Nasjonal bærekraftskonferanse (2. juni 2021)
  Bærekraftsminister Nikolai Astrup (H) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) har invitert til en nasjonal bærekraftskonferanse. Denne var opprinnelig planlagt i november, men har pga koronapandemien blitt utsatt, først til 2. februar og så til 2. juni 2021.

Den internasjonale bakgrunnen for nasjonale handlingsplaner for bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er en del av FNs Agenda 2030. I tråd med denne har Norge og FNs øvrige medlemsland forpliktet seg til en dyptgripende - transformativ - samfunnsendring som sikrer en bærekraftig utvikling. Begrepet ble først brukt i rapporten "Vår felles framtid" fra 1987 utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (også kalt Brundtandkommisjonen, etter Norges tidligere statsminister - kommisjonsleder Gro Harlem Brundtland). De definerte det slik:

"Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov."

Rapporten utgjorde et viktig grunnlag for FN-konferansen om jordas miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Brasil i 1992 (Earth Summit), som bl.a. vedtok Rio-erklæringen om miljø og utvikling og Agenda 21 - en omfattende handlingsplan som skulle sikre bærekraftig utvikling verden over. Slik gikk det imidlertid ikke. 

- Dagens globale utviklingsmodell er ikke bærekraftig, slo FNs høynivåpanel fast i en rapport til FNs generalsekretær 20 år senere, i forkant av FN-toppmøtet "Rio+20" i 2012. I følge VG kommenterte Gro Harlem Brundtland situasjonen slik:

"Hadde vi holdt oss til forståelsen vi hadde den gangen, og gjennomført det vi ville da, så ville vi ikke vært der vi er i dag."

Gjennom Agenda 2030 og bærekraftsmålene har FNs medlemsland nå forpliktet seg til ny innsats og FN har utropt 2020-tallet til et handlingens tiår

Sivilsamfunnets innsats for en samstemt norsk handlingsplan

et møte på FN-dagen 2015, kort tid etter at bærekraftsmålene var vedtatt i FN, var budskapet fra daværende leder i ForUM, Borghild Tønnesson-Krokan, klart:

"Vi trenger en samstemt handlingsplan fra statsministeren raskt, slik at de ulike sektorene trekker i samme retning. Regjeringen bør også rapportere årlig på hva den gjør for å nå målene hjemme og ute."

Kort tid etterpå ble Norges statsminister, Erna Solberg (H), sammen med Ghanas president, John Dramani Maham, utnevnt av FNs generalsekretær til ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Likevel skulle det gå 5 år før regjeringen Solberg kunngjorde at den ville utarbeide en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Norsk sivilsamfunn har vært sentrale pådrivere og på ForUMs nettsider kan du lese "Historien om en handlingsplan".

Paralelt har norsk sivilsamfunn vært pådrivere for en mer samstemt norsk politikk for utvikling og for bærekraftsmålene. 

I sin Rapport om samstemt politikk for bærekraftig utvikling 2019 , som ble lagt fram 7. oktober 2019 sammen med statsbudsjettet for 2020, pekte regjeringen på at 2030-agendaen med bærekraftsmålene har styrket forståelsen av hvor viktig samstemt politikk er, og utdypet det slik: 

"Den viktigste endringen er at fokuset har gått fra å se på forholdet mellom ulike politikkområder og mål for bistand og samarbeid med utviklingsland, til å se på hvordan all politikk som føres ute og hjemme påvirker og støtter opp om de globale bærekraftsmålene."

Historien om regjeringens "samstemthetsreform" kan du lese mere om på temasider fra RORG-samarbeidet/Global.

I arbeidet med oppfølging av bærekraftsmålene på nasjonalt plan har mange land allerede utarbeidet nasjonale handlingsplaner og strategier. Høsten 2020 la ForUM fram en rapport med gode eksempler fra andre lands arbeid med nasjonale handlingsplaner og strategier for FNs bærekraftsmål. 

Riksrevisjon med sterk kritikk av regjeringens mangelfulle oppfølging

17. november la Riksrevisjonen fram sin "Undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål", som bl.a. fant det sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke hadde utarbeidet en nasjonal handlingsplan, slik Stortinget hadde forutsatt:

Det er flere mangler i tilpasningen av FNs bærekraftsmål til nasjonale forhold. Undersøkelsen viser at:

 • det ikke er utarbeidet en egen nasjonal plan for oppfølging av bærekraftsmålene, slik Stortinget har forutsatt.
 • det mangler en klargjøring av hvilke ambisjoner Norge har for bærekraftsmålene, og hvilke prioriteringer som må gjøres
 • Stortinget ikke har blitt informert om hvilke mål som er særlig utfordrende for Norge og hvordan disse følges opp.
 • det ikke er utarbeidet nasjonale delmål
 • bærekraftsmålene ikke er tydelig nok integrert i den ordinære budsjettprosessen slik organiseringen av den nasjonale oppfølgingen legger opp til

Rapporten er nå ferdig behandlet i Stortinget.

____________________________

Aktuelle lenker:

Informasjon fra regjeringen:

Nyhetssaker og kommentarer fra ForUM og andre organisasjoner:

 • En handlingsplan for en mer bærekraftig verden. Ingrid Næss-Holm på Kirkens Nødhjelps blogg 10.11.2020
  Bærekraftsmålene har gitt myndigheter, privat næringsliv og sivilsamfunn en felles agenda og et felles språk. Nå skal regjeringen legge frem en handlingsplan for å nå bærekraftsmålene. Dette har vi bedt om lenge, og vi er glad den nå legges frem.
 • Hva kan Norge lære av andre land i arbeidet med en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene? ForUM 21.10.2020
  Norge skal få en handlingsplan for bærekraftsmålene i 2021. For å få en god plan er det viktig med politisk engasjement og eierskap, en helhetlig tankegang, meningsfull involvering og innovativ rapportering.
 • Historien om en handlingsplan. ForUM 08.05.2020
  Endelig skal Norge få en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene! Dette er en stor seier for ForUM-fellesskapet, som har bedt om en slik plan siden målene ble vedtatt i 2015. Dette er historien om en handlingsplan.
 • - Norsk plan for bærekraftsmålene må endre Norge. ForUM 29.04.2020
  Norge skal nå få en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. - En veldig god nyhet, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, som forventer at planen forandrer Norge.
 • Ny publikasjon vurderer handlingsplaner for bærekraftsmålene i de nordiske landene. ForUM 17.04.2020
  - Dette er gull verdt for Norge, som foreløpig ikke har noen nasjonal plan, sier Kathrine Sund-Henriksen i Forum for utvikling og miljø (ForUM).
 • SSB lanserer statistikkportal. ForUM 03.04.2020
  I korona-tristessen er det en gladnyhet at SSB har lansert en database over all tilgjengelig statistikk om bærekraftsmålene i Norge.
 • Brev til Stortingets folkevalgte om handlingsplan for FNs bærekraftsmål. ForUM 10.02.2020
  I januar sendte Forum for utvikling og miljø og klimaaktivist Penelope Lea brev til Stortingets 169 folkevalgte, og ba om en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. I brevet lå ForUMs politiske innspill om hvordan Norge kan styrke samstemtheten ved å få på plass en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, et personlig brev fra Penelope Lea og et brev fra daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen.
 • Penelope ber om handlingsplan for bærekraftsmålene. ForUM 31.01.2020
  I år er det ti år til FNs 17 bærekraftsmål skal være nådd. Klimaaktivist og MISSION IMPACT-deltaker Penelope sender nå brev til de 169 folkevalgte på Stortinget og ber om med en handlingsplan for hvordan Norge skal nå målene innen 2030.
 • Ønsker ny klima- og miljøminister samt "bærekraftsminister" velkommen. ForUM 24.01.2020
  I dag presenterte statsminister Erna Solberg nye statsråder og omrokeringer i regjeringen. Forum for utvikling og miljø takker Ola Elvestuen for samarbeidet, ønsker Sveinung Rotevatn velkommen som ny klima- og miljøminister, og ønsker Astrup velkommen som "bærekraftsminister"
 • Svak bærekraftsrapportering gjør ingen klokere. ForUM 02.10.2019
  Når statsbudsjettet blir lagt frem neste uke, får Stortinget regjeringens rapport om hvordan det står til med bærekraftsmålene og samstemthet i norsk utviklingspolitikk. Men vil de bli noe klokere?
 • Ny giv for nasjonal handlingsplan. ForUM 02.07.2019
  Innen 2030 skal verden ha nådd FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål. For å være sikre på at vi har en god framdrift, er det på høy tid at Norge får på plass en nasjonal handlingsplan med tydelige mål og nok ressurser bak.

Podcaster:

 • Klarer vi å nå FNs bærekraftsmål i Norge?  Grønn og Global (Transit Media) 12.02.2021
  — Norge er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål, mener 38 organisasjoner i en kronikk denne uka. Nå, etter flere år med krav fra det norske sivilsamfunnet - så kommer snart en nasjonal handlingsplan for hvordan de 17 målene skal nås her i Norge. Mandag 8. februar gikk 38 organisasjoner sammen om en felles kronikk hvor de setter opp konkrete krav til denne handlingsplanen. I høst kom Riksrevisjonen med en kraftig kritikk av regjeringens håndtering av hvordan vi skal nå FNs bærekraftsmål i Norge. Gjest: Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder for Forum for utvikling og miljø. Programledere: Kjetil Aasmundsson, redaktør for Naturpress, og Terje Karlsen, redaktør for Transt magasin.

Rapporter fra sivilsamfunnet:

Relevante saker fra RORG-samarbeidet/Global:

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 12.02.2021):

 • Lei av Erna Solbergs somling med berekraft: — Er ikkje artig lenger. Khrono 12.02.2021
  Regjeringa lovar satsing på FNs berekraftsmål, men ved Universitetet i Bergen er dei leie av å vente på handling bak ord. – Vi tar saka i eigne hender, seier forskar Dorothy Dankel.
 • Solberg fronter FNs bærekraftmål – men ville ikke møte Stortinget. ABC nyheter (NTB) | 12.02.2021
  – Våre naboland Sverige, Danmark og Finland leverte sine planer i 2017, sier Andersen. Regjeringen har nå varslet at det vil komme en plan i form av en melding til Stortinget denne våren. – Det vi ser, er at når Riksrevisjonen begynner å stille spørsmål, da begynner det å skje noe, sa Andersen under debatten i Stortinget.
 • Solberg er FNs pådriver for bærekraftsmålene – vil ikke møte i Stortinget til debatt om arbeid med målene. Aftenposten | 11.02.2021
  Dag Terje Andersen (Ap) mener det er merkelig at statsminister Erna Solberg ikke vil møte i Stortinget for å drøfte regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål.
 • Norge er på etterskudd. Kronikk av Kathrine Sund-Henriksen (daglig leder i ForUM) på vegne av 38 norske miljø- og utviklingsorganisasjoner i Dagsavisen 07.02.2021
  Norge mangler en samlet rapportering for oppfølgingen av bærekraftsmålene. Stortinget har fått mangelfull informasjon om den samlede statusen for Norges oppfølging av målene. Handlingsplanen må sikre en helhetlig rapportering som involverer sivilsamfunnet og sikrer Stortinget tilstrekkelig informasjon. Måloppnåelse bør gjennomgås av en ekstern og uavhengig ekspertgruppe med jevne mellomrom.
 • Riksrevisjonen retter sterk kritikk av Norges oppfølging av bærekraftmålene. Aftenposten (NTB) | 18.11.2020
  – Bærekraftmålene dekker svært mange samfunnsområder og krever god koordinering og en helhetlig plan. Det har vi ikke hatt i Norge. Vi er derfor på etterskudd i arbeidet med å oppnå målene innen fristen i 2030, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding. Riksrevisjonen vurderer flere av manglene som sterkt kritikkverdige.
 • Regjeringen får kritikk om FNs bærekraftsmål. VG Peil 18.11.2020
  Det mangler en klargjøring av hvilke ambisjoner og mål Norge har, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen.
 • Riksrevisjonen: Regjeringen er på etterskudd med gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Vårt Land | 18.11.2020
  Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet, med Nikolai Astrup i spissen, som har ansvaret for oppfølgingen av FNs bærekraftsmål i Norge. – Bærekraftsmålene gjelder alle land, også utviklede land som Norge. Vi har heldigvis kommet langt og det gjøres mye godt arbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor. Men vi har også noen forbedringsområder. Derfor har vi de siste årene satt i gang en rekke tiltak for å forsterke innsatsen for bærekraftsmålene, skriver han i en e-post til Vårt Land.
 • «Sterkt kritikkverdig»: Regjeringen uten plan for gjennomføring av FNs bærekraftsmål. Transit Magasin 18.11.2020
  — De fire punktene som revisjonen trekker fram har sivilsamfunnsorganisasjoner jobbet for å endre i flere år, dessverre med liten og treg respons fra politikerne. Stortinget har også etterlyst konkrete planer uten at Regjeringen har levert, sier Kathrine Sund-Henriksen til Transit Magasin. Hun er daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM).
 • Det holder ikke å gå med bærekraft-pin. Lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) | 18.11.2020
  «Bærekraftmålene dekker svært mange samfunnsområder og krever god koordinering og en helhetlig plan. Det har vi ikke hatt i Norge.» Dette er konklusjonen til riksrevisor Per Kristian Foss, som tirsdag la fram en rapport som var en «undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene». På flere områder mener Riksrevisjonen at regjeringens oppfølging av bærekraftmålene har vært «sterkt kritikkverdig». Verst svir kanskje påstanden om at «det mangler en klargjøring av hvilke ambisjoner Norge har for bærekraftsmålene, og hvilke prioriteringer som må gjøres».
 • Vi har råd til det grønne skiftet. Kommentar av Marie Storli (leder for Rethinking Economics Norge) i DN (meninger) | 30.09.2020
  For å bygge en bærekraftig økonomi som fungerer innenfor planetens grenser, må vi dirigerer pengene i riktig retning. På samme måte som man på 30-tallet måtte ta et oppgjør med datidens dogmer må vi i dag ta et oppgjør med vår forestilling av at pengepolitikken er, og må være, nøytral. I stedet kan vi bruke pengeskapelsen aktivt for å nå de målene vi har satt oss, om å bygge en bærekraftig økonomi som fungerer innenfor planetens grenser.
 • Omfavner ny metode for å løse planetens problemer (bærerkaftsmålene). Dagsavisen+ | 21.09.2020
  – Jeg tror dette er det store gjennombruddet for å nå bærekraftsmålene for 2030, sier Kari Aina Eik. På vegne av FN leder hun arbeidet med å implementere metoden som skal sette både kommuner og byer over hele verden i stand til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, utrydde fattigdom, stanse klimaendringer og alt det andre som framgår av FNs 17 bærekraftsmål.
 • – Norge trenger flere bein å stå på (bærekraftsmålene). Minerva+ | 10.06.2020
  – Det er fullt mulig å kritisere målene. For at de er lite konkrete og favner for bredt. Men gitt at alle verdens land er enige om bærekraftsmålene som felles arbeidsplan frem mot 2030, tenker jeg at det er en veldig god plan. De er ambisiøse og de forplikter. Så har hvert enkelt land en viktig oppgave i å sette målene inn i en nasjonal kontekst og sørge for at vi faktisk når dem, sier Astrup. Han mener dessuten at de som hevder målene er i kontrast med norske interesser bommer fundamentalt. For å eksemplifisere trekker han frem havet og Norge som havnasjon.
 • Nasjonal plan for bærekraftsmålene må endre Norge. Kommentar av Kathrine Sundt-Henriksen (ForUM) i Dagsavisen 08.05.2020
  Onsdag leste vi i Dagsavisen at regjeringen skal lage en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Dette er gode nyheter. ForUM har bedt om en slik plan siden målene ble vedtatt i 2015, og Stortinget ba regjeringen lage en handlingsplan allerede i 2017. Med ti år igjen til deadline for bærekraftsmålene, var det sannelig på tide.
 • Nå kommer planen for å gjøre Norge bærekraftig. Dagsavisen 29.04.2020
  Etter gjentatte oppfordringer har regjeringen bestemt seg for å lage en nasjonal handlingsplan for å oppnå FNs bærekraftsmål.
 • — Norsk plan for FNs bærekraftsmål må endre Norge. Transit Magasin 29.04.2020
  Norge skal få en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Det ble offentliggjort av Regjeringen i dag. — En veldig god nyhet, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.
 • Yes! Endelig! Lykke til, Nikolai! (bærekraftsmål). Kommentar av Tonje Brenna (fylkesrådsleder i Viken) i Dagsavisen (debatt) | 06.02.2020
  Han skal nemlig koordinere regjeringens arbeid med FNs bærekraftmål. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 17 ambisiøse og altomfattende mål er utformet. Det er rett og slett vår tids største globale utfordring, som vi alle må være med å løse. FN har kalt de neste 10 årene for «decade of action» – handlingens tiår.
 • Velkommen, bærekraftsminister Astrup! Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Anne Cath. Uteng da Silva (FN-sambandet) og Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet) i Bistandsaktuelt 24.01.2020
  Velkommen som «bærekraftsminister», Nikolai Astrup! Selv om du nå er kommunalminister har du i dag fått fornyet oppdraget og skal koordinere regjeringens oppfølging av FNs bærekraftsmål i Norge.  Kanskje blir det færre «sprikende staur» med den nye trepartiregjeringen?
 • Tar du bærekrafts-ballen, Erna? Kommentar av ledere fra en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner i Bistandsaktuelt 29.05.2019
  Det er et paradoks at Erna Solberg, som var en forkjemper for en global handlingsplan for bærekraftsmål 3 om god helse, ikke er tydeligere på ballen hjemme i Norge. Det er på høy tid med en norsk handlingsplan for bærekraftsmålene.
 • Får vi en plan for bærekraftsmålene, Solberg? Kommentar av Anne-Marie Helland (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp) og Tuva Widskjold (leder i Changemaker) i Vårt Land (verdidebatt) 23.03.2017
  To år etter at FNs bærekraftsmål ble vedtatt, mangler Norge fortsatt en handlingsplan for hvordan Norge skal bidra til å nå målene.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 27. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?