Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Gjennomgang av de etiske retningslinjene for Oljefondet

Etter flere års intens strid skrev daværende stortingsrepresentant Øystein Djupedal (SV) følgende i et innlegg i VG sommeren 2004: "De sa vi ikke kunne gjøre det - at det var umulig å kombinere etikk og butikk. Men i dag vedtar Stortinget et forslag om etiske retningslinjer for oljefondet". Det var en stor seier også for norsk sivilsamfunn, som hadde vært pådrivere. En evaluering av disse ble sluttført av regjeringen Stoltenberg i 2009 og 10 år senere skjer det igjen. Da KrF gikk inn i regjeringen Solberg i januar 2019 sto det i den politiske plattformen fra Granavolden at "regjeringen vil sette ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland". På denne temasiden samler vi lenker til og følger prosessen.

Onsdag 18. september 2019

- Er Oljefondet rigget for en ny verden? spurte Amnesty Norge, som inviterte til debatt 5. mai 2019. Her ser vi utvalgsmedlem Cecilie Hellestveit fra Etikkrådet i debatt med Tulia Machado-Helland, senioranalytiker i Storebrand, og Jeanette Bergan, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP. Foto: RORG-samarbeidetHva skjer nå?

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komiteen) uttaler seg om Oljefondet.

ØSK-komiteen avga i mars 2020 sine kommentarer til Norges rapport om oppfølging av ØSK-konvensjonen. Under omtalen av "Ekstraterritoriale forpliktelser i henhold til konvensjonen" mente de bl.a. at:

6. Komiteen merker seg at konvensjonspartens Statens pensjonsfond utland er verdens største statlige investeringsfond, og at Etikkrådet er opprettet for å overvåke fondets portefølje i samsvar med de etiske retningslinjene for observasjon av og utelukkelse av selskaper fra pensjonsfondet. Retningslinjene er under revisjon. Komiteen er imidlertid bekymret over hvilke alvorlige implikasjoner enkelte av fondets investeringsporteføljer har på menneskerettighetene, blant annet når det gjelder selskaper som er involvert i ødeleggelse av hjem, i israelske bosetninger eller i annen virksomhet i De okkuperte palestinske områdene. Den er også bekymret over at ikke alle av fondets investeringer er underlagt Etikkrådets vurderingsprosess.

7. Komiteen anbefaler at konvensjonsparten gjennomgår Statens pensjonsfond utlands investeringer i selskaper som er involvert i virksomhet i De okkuperte palestinske områdene, i lys av partens forpliktelser i henhold til Den internasjonale domstolens rådgivende uttalelse av 9. juli 2004 om de juridiske konsekvensene av oppføringen av muren i De okkuperte palestinske områdene. FIN Den anbefaler videre at konvensjonsparten sikrer at de etiske retningslinjene for observasjon av og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland er i tråd med partens territoriale og ekstraterritoriale forpliktelser i henhold til konvensjonen, slik det er gjort nærmere rede for i nr. 25–37 i komiteens generelle kommentar nr. 24 (2017) om staters forpliktelser i henhold til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter når det gjelder forretningsvirksomhet. Komiteen anbefaler også at konvensjonsparten viderefører Etikkrådets strenge vurderinger. 

Les mer om oppfølgingen på UDs nettsider.

Etikkutvalgets rapport ligger til behandling i Finansdepartementet

15. juni 2020 la det regjeringsoppnevnte Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland fram sin rapport: NOU 2020: 7 Verdier og ansvar, samtidig som striden raste rundt ansettelsen av Nikolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Dette kan du lese mer om i vår dybdeartikkel: Oljefondets etikk og ledelse i Stortingets hender.

Oljefondets ledelse ble avklart i slutten august, etter en hard tautrekking mellom Norges Bank, Regjeringen og Stortinget, men anbefalingene fra Etikkutvalget blir ikke forelagt Stortinget før til våren. Da han mottok rapporten i juni kunngjorde finansminister Jan Tore Sanner (H) at:

"Rapporten vil bli sendt på høring før sommeren, slik at vi får et godt og bredt beslutningsgrunnlag. Retningslinjene for observasjon og utelukkelse og Etikkrådets og Norges Banks arbeid med retningslinjene er helt sentralt i rammeverket for fondet. De er også viktige for fondets legitimitet i befolkningen. Vi trenger etiske retningslinjer som er tilpasset fondets størrelse og globale utviklingstrekk. Regjeringen tar sikte på å legge frem vurderingene av retningslinjene i neste års stortingsmelding om Statens pensjonsfond."

Finansdepartementets høring hadde høringsfrist 10. oktober. Innspillene vurderes nå av departementet før regjeringens forslag fremmes stortingsmeldingen om Oljefondet i 2021.

Bakgrunn for gjennomgangen

Da Stortinget i 1997 besluttet å investere deler av Oljefondet, eller Statens pensjonsfond - utland (SPU) som det nå formelt heter, startet diskusjonen om det var etisk forsvarlig at Norge investerte oljeformuen i hva som helst? Gjennom sitt prosjekt Norwatch kunne Fremtiden i våre hender (FIVH) allerede i 1999 påvise at "Norske oljepenger har gått til noen av de absolutt verst tenkelige selskapene med synderegistre så langt som et uår, ikke minst i utviklingsland." Slike avsløringer var viktige for at de etiske retningslinjene til slutt ble vedtatt av Stortinget i 2004.

Hensynet til menneskerettigehetene og faren for alvorlige miljøødeleggelser har siden opprettelsen av de etiske retningslinjene stått sentralt og gjenspeiles i dagens retningslinjer. Der står det at observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for: 

 1. grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid
 2. alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
 3. alvorlig miljøskade
 4. handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser
 5. grov korrupsjon
 6. andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Norske myndigheter fastholdt likevel lenge at Norge, som minoritetsaksjonær, ikke hadde noe formelt ansvar for brudd på menneskerettighetene gjort av selskaper Oljefondet var investert i. Det førte til at Norges Bank Investment Bank (NBIM), som forvalter Oljefondet, i 2012 ble klaget inn av Forum for utvikling og miljø (ForUM) og andre til OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv i Norge for å ha brutt menneskerettighetene ved eierskap i gruveselskapet Posco, der NBIM eide 0,9 prosent. I mai 2013 konkluderte kontaktpunktet med at NBIM hadde brutt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og kunngjorde at:

"NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond utland på vegne av den norske stat, har brutt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. NBIM mangler også en strategi for å identifisere og håndtere mulige brudd på menneskerettighetene i selskapene de investerer i."

I 2017 la OECD fram en veileder for hvordan det kan gjøres.

Oppfølgingen av de etiske retningslinjene og andre sider ved forvaltningen av Oljefondet knyttet til samfunnsansvar er gjenstand for løpende debatt, bl.a. i Stortinget i forbindelse den årlige behandlingen av regjeringens fondsmeldinger. Da Stortingets finanskomité i 2018 behandlet fondsmeldingen for 2018 ga komiteen bl.a. uttrykk for følgende bekymring:

"Komiteen viser til at det også skal vurderes uttrekk eller observasjon basert på atferd som grove brudd på menneskerettigheter eller alvorlig miljøskade. Når SPUs referanseindeks utvides til å omfatte land hvor det er grunn bekymring for menneskerettighetssituasjonen generelt, er det viktig at retningslinjene for observasjon og uttrekk gjennomgås og operasjonaliseres slik at de er tilstrekkelig robuste i forhold til utfordringene i disse markedene."

- Vi venter på gode råd, sa saksordfører Svein Roald Hansen (Ap), da han 5. juni deltok i debatt om arbeidet med gjennomgangen av retningslinjene i regi av Amnesty Norge. Som han også har gjort tidligere pekte Amnestys generalsekretær, John Peder Egenæs på at det er mye som gjenstår når det gjelder hensyn til menneskerettigheter og stilte bl.a. spørsmål ved avgjørelsen om å gå inn i vanskelige markeder som Kina og Saudi Arabia, land med store menneskerettighetsbrudd. Etikkråds- og utvlagsmedlem Cecilie Hellestveit påkte i den forbindelse at "Etikkerådet anbefaler ikke uttrekk av land eller bransjer, men selskaper."

Egenæs avsluttet sin innledning slik:

"Oljefondet kan stå ved et veiskille! Det handler om det norske fotavtrykket i verden."

Norske sivilsamfunnsorganisasjoner har vært sentrale pådrivere, i samarbeid med journalister og forskere, for etablering av etiske retningslinjer for oljefondet i 2004 og oppfølgingen av disse og andre spørsmål knyttet til Oljefondets samfunnsansvar. Mye av dette arbeidet har blitt utført med støtte fra Norads informasjonsstøtteordning. RORG-samarbeidet utga i 2017 en rapport om resultater av denne støtten på dette politikkfeltet, Resultater av Norads informasjonsstøtteordning- Tema: Etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - utland (SPU) 1997-2017, der informasjon om sivilsamfunnets tidligere arbeid er samlet.

Den rødgrønne regjeringens evaluering av de etiske retningslinjene 2007-2009

I Den rødgrønne regjeringens erklæring fra Soria Moria (2005-2009) sto det bl.a. at "Vi vil videreføre og videreutvikle de etiske retningslinjene for Statens petroleumsfond" og regjeringens engasjement ble kommentert slik av daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) i et intervju med avisa Vårt Land i november 2005:

"Vi har et stort mål om å være ledende i verden på å forvalte fondspengene på en etisk god måte. Gjør vi dette riktig, kan vi inspirere andre store fond i verden." 

I februar 2007 varslet Norges Bank satsing på aktivt eierskap. Året etter startet Finansdepartementet en prosess for evaluering av de etiske retningslinjene, som startet med konferansen "Investing for the Future". 18. juni 2008 la departementet fram et omfattende høringsnotat og inviterte til høring om oljefondsetikken. De mottok bl.a. et omfattende innspill fra Kristian Alm, førsteamanuensis i etikk ved BI, med fem konkret forslag.

Resultatet av evalueringen ble lagt fram i Stortingsmelding nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 (fondsmeldingen) og oppsummert slik i en pressemelding fra Finansdepartementet:

"Av viktige nye tiltak som Regjeringen legger opp til er:

 • Utelukkelse av tobakksproduserende selskaper fra porteføljen.
 • Opprette en observasjonsliste som et nytt tiltak overfor selskaper i grensesonen for uttrekk.
 • Styrking av eierskapsarbeidet, blant annet ved å be Norges Bank formulere flere forventningsdokumenter. Et viktig område vil være miljø, og et dokument om selskapers klimastrategier ansees særlig relevant. Et annet, innenfor selskapsstyringsområdet, vil gjelde selskapers åpenhet og rapportering om betalingsstrømmer. Klare forventninger på dette området kan bidra til å motvirke bruk av lukkede jurisdiksjoner (såkalte skatteparadiser) til å skjule ulovlige handlinger.
 • Nye krav til åpenhet og rapportering omkring arbeidet med eierskapsutøvelse.
 • Utarbeidelse av en prosedyre for hvordan selskap som er utelukket kan bli tatt inn i porteføljen igjen.

Klima har vært et viktig tema blant høringsinstansene. Som en bredt investert og langsiktig investor, har fondet også en egeninteresse i å unngå negative økonomiske virkninger av eventuelle klimaendringer. I tillegg til et forventningsdokument innenfor miljø er nye tiltak på dette området:

 • Å initiere en bred utredning som vurderer hvordan klimautfordringene kan påvirke de finansielle markedene og hvordan investorer bør handle ut fra dette.
 • Å etablere et miljøprogram som skal rettes mot investeringer som kan forventes å gi klar miljøgevinst, slik som klimavennlig energi, energieffektivisering, karbonfangst og lagring, vannteknologi og håndtering av avfall og forurensning."  

Regjeringens nye tiltak fikk både ros og ris fra sivilsamfunnet

Utvalgets mandat og sammensetning

I tråd med regjeringens politiske plattform fra Granavolden nedsatte Finansdepartementet 5. april 2018 et utvalg for å vurdere de etiske retningslinjene for oljefondet. Utvalget ble ledet av professor Ola Mestad, som tidligere har vært leder for Etikkrådet og OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, men hadde ingen medlemmer fra sivilsamfunnet. I utvalgets mandat sto det bl.a. at utvalget skulle vurdere:

 • Hvilken betydning det skal ha for vurderingene under retningslinjene at informasjonstilgangen knyttet til enkeltselskaper ikke er tilstrekkelig for å vurdere grunnlaget for observasjon og utelukkelse.
 • Hvilken betydning det skal ha for vurderingene under retningslinjene at enkeltselskaper ikke svarer på henvendelser eller ikke gir tilstrekkelig informasjon på oppfordring.
 • Om det i ovennevnte tilfeller er tilstrekkelig å sannsynliggjøre etiske normbrudd gjennom blant annet en risikovurdering av sektor/bransje og region/land.
 • Om dagens retningslinjer er egnet ved investeringer i land med svak informasjonstilgang.

I 2014 var det strid om åpenhet og Etikkrådets uavhengige posisjon i arbeidet med å gi råd i henhold til de etiske retningslinjene, etter at Finansminister Siv Jensen (Frp) i fondsmeldingen for 2013 forslo å legge ned Etikkrådet og overføres dets arbeidsoppgaver til Norges Bank. Her møtte hun imidlertid motstand fra både sivilsamfunnet og deler av opposisjonen, som førte til at det ikke ble flertall på Stortinget for en slik endring. I mandatet for den nylig avsluttede gjennomgangen sto det eksplisitt at:

"Utvalget skal ikke vurdere arbeidet i eller gi råd om arbeidsdelingen mellom Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank."

______________________________________

Aktuelle lenker:

Utvalgets rapport og lansering:

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

 • Etikkutvalget tar ikke tak i de største utfordringene. Kommentar av Diego Alexander Foss for ForUM 15.06.2020
  Til tross for enkelte positive forslag var dagens rapport om Statens Pensjonsfond Utland fra etikkutvalget en skuffelse.
 • Ikke ambisiøst nok fra Etikkutvalget. Kommentar av Ina Tin for Amnesty 15.06.2020
  I dag kom Etikkutvalget for Oljefondet med sin historiske rapport. Etikkutvalget har gode analyser av utfordringene Oljefondet står i, men tar ikke de nødvendige grepene. Nå ligger ansvaret hos regjeringen og Stortinget.
 • Oljefondet er modent for etisk snuoperasjon. Kommentar av Anja Bakken Riise for FIVJ 12.06.2020
  Tiden er overmoden for at Oljefondet skal få et nytt mandat: å investere i den framtiden vi ønsker å skape.

Informasjon fra regjeringen/finansdepartementet om gjennomgangen:

Innspill til etikkutvalget:

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 02.12.2020. NB! Bare et utvalg klipp knyttet til Tangen-saken er tatt med her, mens en samlet oversikt finnes i egen dybdeartikkel):

 • – Oljefondet må ta grep mot økonomisk kriminalitet (skatteflukt). E24 | 02.12.2020 *
  Finanskomiteen på Stortinget ber regjeringen vurdere å stramme inn på kravene til Oljefondets investeringspraksis. I tillegg til grov korrupsjon, bør hvitvasking, skatteunndragelse og annen økonomisk kriminalitet føre til at Oljefondet trekker seg ut.
 • Bærekraft eller grønnvasking. Kommentar av Tor W. Andreassen (professor ved NHH, forskningssenteret Digital Innovation for sustainable Growth - DIG) i Dagens Perspektiv (meninger) | 25.11.2020
  Internasjonalt blir Oljefondets ESG-forankrede investeringsstrategi lagt merke til. God avkastning fukter appetittene på å investere mer i ESG-aksjer. Ifølge Global Sustainable Investment Alliance har investorene økt sine ESG-investeringer med nesten 18.000 milliarder USD siden 2012 til 30.700 milliarder i 2018. Budskapet er klart: For å få tilgang på kapital for ytterligere vekst, må virksomheter levere på bærekraftmålene.
 • Norske sparepenger kan skade Amazonas. Kommentar av Embla Husby Jørgensen og Veera Mo (Fagrådgivere i Framtiden i våre hender) i Nationen (meninger) | 21.11.2020
  Ansvaret for å unngå miljøskade er pulverisert og strekker seg fra brasilianske åkere til Europa og Kina. Soya brukes i fôr til dyr vi spiser, og supermarkedkjeder selger såkalt regnskogbiff. Presset kommer fra mektige soyaforhandlere og kjøttprodusenter, men også fra selskaper som bruker eller omsetter varene. En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at norske penger går til selskaper med høy avskogingsrisiko i Brasil. Minst 6,44 milliarder kroner gikk fra sju norske banker til 17 slike selskaper de siste fem årene. Oljefondet har investert omtrent 19 milliarder i 18 av selskapene.
 • Oljefondet må selge seg ut av Wizz Air. Kommentar av Henrik Drivenes (leder av HK Ung) i Klassekampen+ (meninger) | 07.11.2020
  Det kan ikke understrekes hvilken maktfaktor Oljefondet har i finansverden. Fondet eier om lag to prosent av alle aksjer i hele verden. Når Oljefondet velger å selge seg ut av bedrifter fordi de ikke er lønnsomme, eller har uetiske holdninger, så legges det merke til. Når ledelsen i Wizz Air ikke vil høre på hva de ledende aktørene i samfunnet sier, så må det svi. Det er i pengeboken det skal svi – også for Wizz Air.
 • Vil kaste ut oljegiganter fra Oljefondet: Utpeker disse seks som «klimaverstinger». E24 | 02.11.2020
  Framtiden i våre hender har utpekt seks «klimaverstinger» som de mener bør kastes ut av Oljefondet, inkludert Exxon, BP og Shell. – Det må tas grep for å skjerpe klimakriteriet, sier leder Anja Bakken Riise.
 • Alkoholfritt oljefond. Kommentar av Ida Oleanna Hagen (generalsekretær FORUT), Kjetil Vesteraas (daglig leder Juvente), Rune Hjalmar Espeland (leder internasjonal Blå Kors) og Cecilie Widnes (generalsekretær IOGT i Norge) i Klassekampen+ (meninger) | 28.10.2020
  I fattige land skaper manglende alkohollovgivning og produsentenes aggressive markedsføring store samfunnsproblemer – med Statens Pensjonsfond utland (Oljefondet) som investor. I 2019 hadde Oljefondet investert hele 116 milliarder kroner i globale alkoholselskaper. Alkohol er en trussel mot FNs bærekraftsmål. Det er en risikofaktor tett knyttet til alt fra sykdom og fattigdom til ulikhet og vold.
 • Nye etiske retningslinjer for Oljefondet kan føre til salg av selskaper for ti milliarder kroner. DN+ | 20.10.2020
  I sommer foreslo et utvalg å justere de etiske retningslinjene for Oljefondet. Utvalget foreslo at fondet skulle kaste ut selskaper som selger våpen til parter i væpnede konflikter som benytter våpnene til å begå alvorlige og systematiske brudd på humanitærrettens regler for stridighetene. I et høringssvar skriver Norges Bank, som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av fondet: «Dersom det foreslåtte kriteriet tas inn i retningslinjene, kan det bli liggende nær opp mot en utenrikspolitisk vurdering."
 • Norges Bank: Oljefondet kan bli sett på som et utenrikspolitisk redskap. E24 (NTB) | 20.10.2020
  I et høringssvar til etikkutvalgets utredning om Oljefondet, advares det om at fondet kan tatt for å være et utenrikspolitisk virkemiddel.
 • Utsetter skatteparadis-debatt til 2021: – Utrolig skuffende. E24 | 22.09.2020
  SV er misfornøyd med at stortingsmeldingen om Oljefondet ikke tar opp forholdet til skatteparadiser. Regjeringen vil vente til neste år.
 • Finansministeren: Oljefondet får ikke investere i unoterte selskaper. DN | 22.09.2020
  Finansministeren stenger døren igjen for at Oljefondet kan investere i selskaper utenfor børs.
 • SV: Ønsker regler som luker ut «verstingene» før oljefondet investerer. Aftenposten | 21.09.2020
  SV vil ha nye regler for Oljefondet som sikrer i forkant at det «investerer klimavennlig og etisk». – Det holder ikke å sjekke i etterkant, sier finanspolitisk talskvinne Kari E. Kaski.
 • Oljefondet har solgt milliardinvestering i kontroversielt kinesisk teknologiselskap. Aftenposten | 19.09.2020
  Oljefondet har solgt seg ut av det kinesiske teknologiselskapet Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Selskapet anklages for grove brudd på menneskerettighetene mot uigurene.
 • Vår felles formue må forvaltes ansvarlig (Oljefondet). Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Anja Bakken Riise (FIVH), John Peder Egenæs (Amnesty Norge), Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN Norge), Embla Regine Mathisen (Changemaker), Aurora Nereid (Fellesrådet for Afrika) og Bente Marie Bakke (Besteforeldrenes klimaaksjon) i E24 (meninger) | 08.09.2020
  Vi i sivilsamfunnet anerkjenner at Oljefondets arbeid med ansvarlig forvaltning og åpenhet har utviklet seg i positiv retning de siste årene. Samtidig er det fremdeles store hull i arbeidet med etikk og ansvarlighet. De må tettes for at Oljefondet skal bli en reelt ansvarlig investor. Fondet står overfor flere tunge etiske utfordringer som krever mye av en leder. Vi skal være både vaktbikkje og konstruktiv bidragsyter. Vi gleder oss til en god blanding av tøffe konfrontasjoner og god dialog.
 • Norges Bank dropper å vrake PetroChina: – Ser rart ut i 2020 (Oljefondet). E24 | 06.09.2020
 • Etter at Etikkrådet anbefalte utelukkelse av det statskontrollerte PetroChina fra Oljefondet på grunn av korrupsjonsmistanker, gir Norges Bank selskapet en ny sjanse ved selv å gå inn i dialogen. Det har aldri skjedd før. NHH-professor og korrupsjonsekspert Tina Søreide er kritisk til at Oljefondet ikke følger anbefalingen fra Etikkrådet om å utelukke PetroChina.
 • Sats på kvinnene, Tangen (Oljefondet). Kronikk av Kaj-Martin Georgsen (Generalsekretær i Care, Norge) på NRK ytring | 03.09.2020
  Nicolai Tangen bringer med seg noe nytt, og i sitt første intervju som nyutnevnt oljefondssjef fremhevet han nødvendigheten av økt likestilling i finans. Det er lovende takter, for til nå har Oljefondet dessverre ikke hatt likestilling høyt på agendaen i sin ellers gode satsing på å integrere bærekraft i investeringene.
 • Oljefondet utelukker tre selskaper. E24 | 01.09.2020
  Statens pensjonsfond utland kaster ut selskapene som følge av høy risiko for brudd på menneskerettighetene.
 • SV og Ap vil presse Tangen om skatteparadis. VG | 26.08.2020
  SV og Ap vil forsterke formuleringer for å presse oljefondet under Nicolai Tangen til å prioritere kamp mot skatteparadis. Og sammen med Sp forsterker de kritikken av finansminister Jan Tore Sanner (H).
 • Hva vil vi med Oljefondet?. Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Ringstad (Tax Justice Network - Norge) i Dagsavisen (debatt) | 20.08.2020
  Til tross for kritiske signaler fra Representantskapet har Norges Bank valgt å bruke sin formelle makt og tvinge ansettelsen gjennom. Prosessen har belyst svakheter og uklarheter i styringskjeden. Det er også stilt spørsmål ved om påtroppende leder Nicolai Tangen er riktig person til å ivareta Oljefondets embetsmannskultur og etiske profil, gitt hans organisering av sin private formue med utstrakt bruk av skatteparadiser. Denne saken handler først og fremst om hvilke verdier Norge skal stå for i verden.
 • Med Oljefondets velsignelse. Kronikk av Odd Iglebæk (journalist og arkitekt) i Klassekampen+ (meninger) | 12.08.2020
  Sjøl om oljefondet ikke direkte eier og spekulerer i boliger, så er de absolutt en sentral global aktør i såkalt kapitalisering av eiendom. Dessuten, gjennom sin rolle som storaksjonær i Caixabank og Blackstone Mortgage Trust, velsigner de en profittrettet boligpolitikk hvor menneskeretten til trygg bolig ikke er et tema og i verste fall tvinger folk på gata.
 • Vi lever i konstant frykt (uigurer/Kina). Kronikk av Muetter Iliqud (sekretær i Den norske Uighur­komiteen) og Adiljan Abdurihim (kommunikasjonsansvarlig i Den norske Uighurkomiteen) i Klassekampen+ (meninger) | 11.08.2020
  Norge er et innflytelsesrikt land med høy internasjonal status. Beskyttelse av menneskerettighetene er en hovedpilar i norsk utenrikspolitikk, men virkeligheten er annerledes. Ifølge Aftenposten har det norske oljefondet investert opptil 954 millioner kroner i kinesiske overvåkingsselskaper som Hikvision og Dahua. I 2017 inngikk disse selskapene avtaler i Øst-Turkestan til en verdi av rundt ni milliarder kroner. Disse selskapene er direkte involvert i undertrykkelsen av uigurer, og Oljefondet bør derfor revurdere sine investeringer og etiske retningslinjer. Dessuten har Norge sikret seg sete i FNs sikkerhetsråd.
 • Kamp mot skatteparadis – hva er det? Kommentar av Steinar Juel (samfunnsøkonom i Civita) i DN (meninger) | 28.07.2020
  Det er ikke norsk politikk at bedrifter der staten har eierandeler, skal holde seg unna skatteparadis. Videre er det ikke en oppgave for Norges Bank Investment Management (Nbim) å «bekjempe skatteparadis» ved å forsøke å påvirke andre lands myndigheter til å vedta bestemte skatteregler. Den oppgaven ligger til norske politiske myndigheter. Nbims oppgave er å forvalte Oljefondet ut fra tildelte mandat. Det innebærer blant annet å kommunisere til selskapene som det investeres i, forventninger til deres skatteadferd innenfor skattelovgivningen i ulike land.
 • Oljefondets våpeninvesteringer. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) | 18.07.2020
 • De siste åra har regjeringen blitt tvunget til gradvis å stramme inn våpeneksporten til de stridende parter. I dag er salg av alt militært utstyr til Saudi-Arabia stanset, det samme er salg av såkalt a-materiell til Emiratene. Det har likevel ikke hindret norske penger i å finne veien inn. I en Redd Barna-rapport som VG kunne omtale onsdag, kommer det fram hvordan oljefondet i 2019 økte beholdningen i noen av verdens største våpen- og militærselskaper fra 49,5 til 73 milliarder kroner.
 • Oljefondet øker investeringer i omstridte våpenselskap. VG | 17.07.2020
  Oljefondet økte investeringene i verdens største våpenselskap med over 23 milliarder fra 2018 til 2019 – også i flere selskap knyttet til drap på sivile i Jemen.
 • Vi må ikke investere i drapsroboter (Oljefondet/etikk). Kommentar av Hans Morten Haugen (Dr. jur., professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole og styreleder av Sabeels venner i Norge) i Vårt Land (verdidebatt) | 01.07.2020
  Er Etikkutvalgets forslag gode nok til å etablere en ansvarlighetskultur, som samtidig ikke blir utenrikspolitikk? Jeg mener det er viktig at et nytt produktkriterium foreslås, nemlig det om autonome våpen. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vedtok i mars i år uttalelsen Livet er hellig: Forby drapsroboter, som en oppfølging av et tilsvarende vedtak i Kirkenes Verdensråd. Teknologien for umenneskelig krigføring har utviklet seg betydelig, og det er ingen grunn til at Stortinget skal si nei til verken et generelt forbud i Norge eller en hjemmel for uttrekk i SPU.
 • Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarlig. Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), John Peder Egenæs (Amnesty), Anja Bakken Riise (FIVH), Camilla Viken (UNICEF Norge), Embla Regine Mathisen (Changemaker), Erik Berg (Habitat Norge), Steinar Winther Christensen (Besteforeldrenes klimaaksjon), Henrik Mathias Hvaal (SLUG), Ida Oleanna Hagen (Forut) og Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp) på E24 (meninger) 23.06.2020
  Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har vært vårens store snakkis. Denne ukas rapport fra Etikkutvalget for Oljefondet er langt viktigere for fondets ansvarlighetsarbeid. Nå må Stortinget gripe sjansen, og sikre at banken tar de store skrittene.
 • Utvalg vil ikke be Oljefondet vurdere etikk før aksjekjøp: – Ikke ambisiøse nok. E24 18.06.2020
  Mestad-utvalget har ikke vurdert om Oljefondet bør forhåndsfiltrere selskaper før det investerer i dem. – Her mener vi at utvalget har tolket mandatet sitt for smalt, sier Ingrid Stolpestad i Amnesty.
 • Etikk i forvaltninga av oljefondet. Kronikk av Ola Mestad (professor dr. juris) i DN (meninger) 16.06.2020
  Vi føreslår eit nytt kriterium i det et etiske rammeverket for Oljefondet: Å utelukke selskap som sel militært materiell til statar som bruker dette til alvorlege og systematiske brudd på humanitærretten.
 • Utvalg om Oljefondet: Vil ikke forby cannabis, alkohol og pengespill. E24 16.06.2020
  Utvalget som har sett på etikken i Oljefondet vil ikke forby investeringer i cannabis, alkohol og pengespill. Det er ikke ingen allmenn enighet i Norge om at dette er uheldig, ifølge utvalgsleder Ola Mestad.
 • Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk. Aftenposten (E24) 16.06.2020
  Mestad-utvalget foreslår flere grep for å styrke etikken i Oljefondet. Blant annet vil det forby investeringer i selskaper som lager delvis selvstyrte våpen.
 • Utvalg foreslår nytt kriterium om våpensalg for oljefondet. Vårt Land (NTB) 16.06.2020
  Et utvalg foreslår å endre retningslinjene for hvilke selskaper oljefondet kan være investert i. Utvalget vil ha en nytt kriterium om våpensalg.
 • Mens den norske stat er medeier i våpenproduksjon gjennom Kongsberggruppen, får Oljefondet beskjed om å holde seg unna en rekke våpenprodusenter. Lederkommentar i DN (meninger) 16.06.2020
  Oljefondets etiske rammeverk er fullt av dilemmaer.
 • Store forventninger til etikk-rapport: – Dette er egentlig historisk. E24 15.06.2020
  Mandag kommer Mestad-utvalgets råd om etikken i Oljefondet. Flere organisasjoner håper retningslinjene skjerpes. – Vi håper at Oljefondet igjen kan bli en ledestjerne, sier Amnesty-rådgiver.
 • Oljefondet og etikk: Elefanten i glasshuset. Kommentar av Eivind Hoff-Elimari (redaktør) og Andreas Randøy, (ournalist, begge i nettidsskriftet Pan) i DN (meninger) 14.06.2020
  Mandag legger et ekspertutvalg frem sine anbefalinger for Oljefondets etiske retningslinjer. De bør handle mer om å påvirke innenfra – og om å filtrere bort på forhånd de selskapene det ikke nytter å påvirke.
 • På kollisjonskurs med Stortinget? Kommentar av Kristine Sævold (stipendiat i historie ved Universitetet i Bergen) i Dagbladet (meninger) 12.06.2020
  Stortinget har pålagt banken å innlemme aggressiv skatteplanlegging i Oljefondets etikkområde sammen med andre temaer som barnearbeid, tobakk, og klima. Det reiser prinsipielle spørsmål. Satt på spissen - kunne Oljefondet vært ledet av en som hadde slått seg opp på barnearbeid? Hva med en «tobakks-konge», eller en internasjonalt profilert «klima-versting»?
 • Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig. VG 12.06.2020
  Tilsynsorganet til Norges Bank konkluderer med at arbeidsavtalen med Nicolai Tangen «går utenfor» rammeverket som gjelder andre ansatte i Norges Bank og at skatteparadisproblemene ikke er løst.
 • Stortinget må stanse ansettelsen av ny oljefondssjef. Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender) i VG (meninger) 11.06.2020
  Politikerne har organisert Oljefondet slik at det kommer folket til gode og sikrer åpenhet rundt investeringene og demokratisk kontroll. De etiske retningslinjene er blitt innført og skrittvis forbedret gjennom avsløringer, kritikk, offentlig ordskifte og politiske avgjørelser på Stortinget. Resultatet er at Oljefondet er blitt en internasjonal størrelse, ikke bare som en stor pengebinge, men også når det gjelder demokratisk forankring og en etisk profil. Dette står nå på spill. Derfor bør Stortinget ta tilbake styringen og stanse Norges Banks ansettelse av Tangen.
 • Skattedirektøren: Trenger ikke skatteparadiser for å hindre dobbeltbeskatning. DN 08.06.2020
  I et intervju med Aftenposten lørdag avviser avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte at det er nødvendig å registrere selskaper i skatteparadiser for å unngå dobbeltbeskatning. Holte vil ikke kommentere Tangen spesielt, men sier generelt. – Skatteparadisene kan ha mange funksjoner, men at de spiller en konstruktiv rolle for å hindre dobbeltbeskatning tror jeg ikke.
 • I syv år har Hans Christian Holte tatt inn tusenvis av milliarder kroner. Snart skal han dele dem ut. E24 08.06.2020
  Holte har siden 2013 vært styremedlem i OECDs nettverk av skattedirektører i drøyt 50 land. Fra 2017 har han vært styreleder. Nettverket jobber blant annet for mer åpenhet og sterkere internasjonalt samarbeid om skatt. – Det er større åpenhet. Det er blitt vanskeligere å skjule lyssky virksomhet. Landene utveksler mer informasjon enn før. Økt politisk bevissthet setter skatteparadisene under press. Flere store lekkasjer, som Panama Papers, har også bidratt, sier Holte.
 • Derfor eies fem av Norwegians fly fra Caymanøyene. E24 07.06.2020
  En myriade av datter- og leasingselskaper står bak de rundt 145 flyene i Norwegians flåte. Her er noen av dem.
 • Skei Grande angriper Norges Bank etter Tangen-ansettelsen. VG 03.06.2020
  Ansettelsen av mangemilliardær og hedgefondforvalter Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet må føre til at Norges Banks kommer med en kraftig intensivering av sitt eget arbeid for å bli kvitt skatteparadiser, mener Venstres leder Trine Skei Grande.
 • Sentralbanksjef Øystein Olsen: – Føler ikke at jeg har ofret noe. Vårt Land 02.06.2020
  Oljefondets påtroppende sjef Nicolai Tangen har fortsatt ikke en klar idé om hvordan han vil jobbe med å utvikle Oljefondets etiske forvaltning.
 • Gi oss bedre innsyn. Kommentar av Diego Alexander Foss (rådgiver, Forum for utvikling og miljø) i Klassekampen (meninger) 02.06.2020
  13. mai kom nyheten om at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) for første gang har brukt kriteriet om klimagassutslipp til å ekskludere fire selskaper fra fondet. Samtidig ble det kjent at fondet også har brukt de skjerpede kriteriene rundt kullproduksjon til å ekskludere ytterligere fem selskaper, blant andre den tyske energigiganten RWE. Avgjørelsen er en seier for sivilsamfunnet, som lenge har jobbet for at SPU skal trekke seg ut av klimaverstinger. 
 • Får bli i AKO som sjef for Oljefondet. Klassekampen 29.05.2020
  Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole mener avtalen er problematisk. – Jeg mener at avtalen verken løser habilitetskonflikten eller interessekonflikten, selv om Tangen nå bare har passivt eierskap via en mellommann. Det skyldes rett og slett at han har kjennskap til og vet hvordan Ako-fondene opererer, og det er kunnskap han vil ha i bakhodet uansett, sier Schjelderup
 • Skatteparadis-kritikk mot Norges Bank. VG 29.05.2020
  Sigrid Klæboe Jacobsen jobber for mer åpenhet om skatt i verden. Hun mener oljefondssjef Nicolai Tangens omtale av skatteparadis torsdag, svekker tilliten til hans og Norges Banks arbeid på feltet.
 • Tangen investerte i russisk fond som er eier i kullselskaper. Vårt Land 29.05.2020
  Russland er et minefelt for investorer som vil gjøre etiske investeringer. I dette minefeltet har den nye sjefen for Oljefondet investert 300 millioner.
 • Til nå har Nicolai Tangen fulgt Oljefondets etikk. Som sjef bør han skjerpe og utvikle den. Kommentar av Veslemøy Østrem i Vårt Land (verdidebatt) 29.05.2020
  Kan en riking lede Oljefondet? Ja, mener Norges Banks hovedstyre. Det kan de ha helt rett i. Som fondsforvalter har gjort som Oljefondet i etiske spørsmål. Nå er det interessante om han som Oljefondsjef vil skjerpe og utvikle etikken.
 • Arbeiderpartiet krever flere svar i Tangen-saken. NRK nyheter (NTB) 29.05.2020
  Hadia Tajik (Ap) mener det fortsatt er ubesvarte spørsmål i forholdet mellom Nicolai Tangen og forvaltningen av formuen hans. – En vandrende interessekonflikt, sier SV-leder Audun Lysbakken.
   
 • DNB Liv har vært kunde i Tangen-fond i 15 år: – Svært fornøyd med avkastningenE24 28.05.2020
  DNB Livsforsikring har vært kunde i et av Nicolai Tangens Caymanøyene-registrerte AKO-fond siden 2005, og er «svært fornøyd» med avkastningen. Investeringen er nesten tredoblet i verdi til 1,5 milliarder kroner.
 • Tangen må velge. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 25.05.2020
  Onsdag blir det avgjort om Nicolai Tangen tiltrer jobben som sjef for vår alles sparebøsse. Det blir et historisk øyeblikk.
 • Sp-Vedum: Tangen kan ikke bli oljefond-sjef uten å flytte hele formuen hjem til Norge. VG 24.05.2020
  Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går nå for første gang tungt inn i det betente spørsmålet om hvem som skal bli ny sjef for Oljefondet – og ber hedgefondforvalter og mangemilliardær Nicolai Tangen om å «velge Norge fullt og helt».
 • Slangen i skatteparadiset. Dagsavisen 23.05.2020
  Portrettet: Kari Elisabeth Kaski fortsetter nok med dagjobben som SVs finanspolitiske talsperson, selv om hun nå kan få en sommerhit med låten om Cayman Islands.
 • Marthinsen om Equinors bruk av skatteparadis: – Jeg blir oppgitt, men ikke overrasket. DN 23.05.2020
  – Equinor bruker de samme tre argumentene som alle selskap som skal forsvare at de har plassert penger i skatteparadis, nemlig at det er velorganisert, helt vanlig – alle andre gjør det, og at man ikke gjør det av skattemessige årsaker, sier Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen om DNs sak om at Equinor har registrert USA-virksomheten sin i skatteparadiset Delaware i USA.
 • Tangen holder lav profil frem til arbeidskontrakten blir klar neste uke. Aftenposten 22.05.2020
  Hvordan han skal innrette sine eierinteresser i AKO-systemet mens han er oljefondssjef, og hvordan han vil håndtere eventuelle interessekonflikter, er noe som må avklares i arbeidskontrakten. Overfor Fædrelandsvennen har Tangen vist til Norges Bank for spørsmål om dette.
 • Skattedansen. Kommentar av Maria Walberg (økonom og spesialrådgiver i LO) i Klassekampen (meninger) 20.05.2020
  Norge bør vedta en egen svarteliste – helst i samarbeid med våre nordiske naboland. I tillegg bør skatteetikk nevnes eksplisitt i Oljefondets etiske retningslinjer, og innlemmes i fondets uttrekkskriterier. Slik kan vi unngå at fondet investerer i selskaper som konsekvent ikke overholder en viss minstestandard, som vi i dag har regler som skal ivareta miljøhensyn og menneskerettigheter.
 • Norges Bank-sjef om Tangen-ansettelsen: – Åpenheten var det viktigste. Dagsavisen (NTB) 20.05.2020
  Nicolai Tangens åpenhet om sine økonomiske forhold har vært det viktigste for Norges Bank i ansettelsen av ny oljefondssjef, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
 • Norges Bank-sjefen svarte om skatteparadis: Nicolai Tangen er «litt spesiell i så måte». VG 20.05.2020
  Ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen har Norges Bank vært veldig nøye med å sjekke ut og stille spørsmål om alle forhold rundt Nicolai Tangen og hans økonomi knyttet til skatteparadiser.
 • Venstres tur i skatteparadiset. Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 20.05.2020
  Det er verken Norges Bank, Øystein Olsen eller Nicolai Tangen som har bestemt at Oljefondet skal operere i skatteparadiser. Venstre må ikke late som om de ikke vet at det er Stortinget som vil det.
 • Løsningen på floken med oljefondssjefen. Kommentar av Halvor Hoddevik (arbeidende styreformann i Rann Rådgivning as) og Richard Priestley (professor ved Handelshøyskolen BI) i DN (meninger) 20.05.2020
  Selv med en meget korrupt Tangen ved roret ser vi liten informasjonsverdi for Ako i Oljefondets indeksvirksomhet. Den meravkastning som er skapt i Oljefondet over årene, stammer i all hovedsak fra smart indeksering, men Ako bedriver ikke indeksforvaltning. Her er det derfor liten fare for lekkasje fra Oljefondet. Særlig ettersom det stort sett er velkjente strategier Oljefondet kapitaliserer på.
 • Dersom man skal bruke oljeformuen til å gå løs på FNs bærekraftsmål, vil taksameteret for begynne å løpe. Lederkommentar i DN (meninger) 20.05.2020
  I fjor høst mente Ap-leder Jonas Gahr Støre at «vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap». Og den omstridte ansettelsen av Nicolai Tangen som ny Oljefondssjef har utløst høylytte krav om at fondet må gå i bresjen for å gjøre listen av verdens skatteparadiser kortere. I et intervju med VG sier Venstres Ola Elvestuen at det er «tydelige forventninger til at Oljefondet skal bidra til klima og miljø med å få ned utslipp».
 • Oljefondet går mot Parisavtalens mål. Kommentar av Paul Johannessen (Bystyrerepresentant, MDG Bergen) i Bergens Tidende (meninger) 19.05.2020
  Når flere europeiske fossile energiselskaper velger aktivt å oppfylle Parisavtalens mål, går Woodside, og SPU, i motsatt retning. Oljefondet mener åpenbart at det ikke er nødvendig at Woodside forholder seg til allmenn klimavitenskap. Hva baserer de denne beslutningen på? En naiv tro på at alt bare skal ordne seg? At Parisavtalen er ikke viktig? At de ikke har nok innflytelse?
 • Kan en rik person bli sjef for Oljefondet? Kommentar av Kjetil Storsletten (professor ved UiO) og Steinar Juel (samfunnsøkonom i Civita) i VG (meninger) 19.05.2020
  Det er mulig å lage vanntette skott mellom Tangens rolle som leder av NBIM og eier av Ako Capital. Det finnes presedens for denne type ordninger på regjeringsnivå i Norge.
 • Høring i Stortinget tirsdag: Venstre vil ha skatteparadis-svar fra Norges Bank-sjefen. VG 19.05.2020
  Oljefondet må ta en tydelig lederrolle i kampen mot skatteparadiser, ifølge Ola Elvestuen. Venstre-nestlederen vil ha en bekreftelse fra Norges Bank-sjef Øystein Olsen på at Nicolai Tangen, den nye oljefond-sjefen, følger opp.
 • Velkommen til gråsonen rike (skatteparadiser). Kronikk av Sigrid Klæboe Jacobsen (daglig leder i Tax Justice Network Norge) og Peter Henriksen Ringstad (politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge) i Klassekampen (meninger) 19.05.2020
  Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet har ført til debatt rundt skatteparadis. Diskusjonene har tatt mer eller mindre konstruktive former, og spørsmålene er gjenkjennelige fra lignende diskusjoner i andre land: Er plasseringene ulovlige, og hvis ikke, er det da noe problem? Er skatteparadis så vanskelig å definere at det ikke gir mening å diskutere problemet overhodet? Vi har forhandlet frem avtaler om informasjonsutveksling mellom skatteparadiser og skattemyndigheter i andre land – er ikke problemet løst?
 • Når fakta blir for kjedelig for DN. Debatt av Julie M. Brodtkorb (leder av representantskapet i Norges Bank) i DN (meninger) 19.05.2020
  DN later til å både i nyhetsartikler og i kommentarer trekke den konklusjon at representantskapet krever at Tangen «må gi fra seg livsverket sitt». Det har vi ikke krevd eller gått inn i. Vi har sagt at det må være klare kjøreregler for å håndtere interessekonflikter og unngå identifikasjon mellom Nbim og AKO-systemet. Videre har vi sagt at etterlevelse av dette til enhver tid må kunne kontrolleres. Det kan kanskje synes kjedelig for Jacobsen og DN. Men det er faktum.
 • Miljøveteran om oljefondet: – Forferdelig dårlig dømmekraftNRK nyheter 18.05.2020
  – Hva har oljefondet drevet med i Brasil? De har vist forferdelig dårlig dømmekraft. Det sier Brasil-kjenneren Torkjell Leira, etter at fondet har ekskludert to store brasilianske selskaper.
 • Skjerpings, Slyngstad! Kommentar av Torkjell Leira (samfunnsgeograf og forfatter av «Kampen om regnskogen») i Klassekampen (meninger) 16.05.2020
  Oljefondet har utvist forferdelig dårlig dømmekraft i Brasil. På kort tid har tre av de aller største investeringene blitt ekskludert på grunn av korrupsjon, miljøskade og menneskerettighetsbrudd. Fondet må rett og slett skjerpe seg i Brasil framover. Her er mine beste tips til hvordan fondet kan gjøre det.
 • Politikernes Tangen-dilemmaKommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 16.05.2020
  Politikerne skal ikke blande seg inn i beslutningene til Norges Bank. Men nå handler det om sparepengene våre. Sentralbankens uavhengighet er i spill. Og det er bankens egen skyld.
 • Forvirring om skatteparadiserKommentar av Kristine Sævold ( stipendiat i historie, Universitetet i Bergen) i VG (meninger) 16.05.2020
  Norges Bank sammenlikner Jersey og Cayman-øyene med Norge og Danmark, men gir det mening? Det kommer an på hvem man spør. OECD sier ja, EU sier nei, og Tax Justice Network som jobber for global skatterettferd sier nei og atter nei. Hvem skal vi tro på?
 • SV krever politisk godkjennelse av ansettelsen av Nicolai TangenAftenposten 16.05.2020
 • SV krever at ansattelsesavtalen med Nicolai Tangen ikke blir signert før den er gjennomgått av representantskapet. Der sitter stortingspolitikere fra flere partier.
 • Et hestehode i Tangens sengKommentar av Frithjof Jacobsen i DN (meninger) 16.05.2020
  I siste utgave av Morgenbladet forteller lederen for representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, om en handletur på Rema 1000. Hun skulle betale for to Pizza Grandiosa, da han som satt i kassen spurte henne om hvorfor han måtte betale så mye skatt av sin lønn, mens han som skal blir sjef for Oljefondet kunne drive fra skatteparadiser. Hvis noen lurer på om det har gått politikk i Tangen-ansettelsen, så kan de lese setningen over en gang til. 
 • Eit spørsmål om matematikk (Oljefondet)Kommentar av Jon Hustad i Dag og Tid (meninger) 15.05.2020
  Oljefondet bør enkelt og greitt drivast som ein byråkratisk organisasjon med nesten null skjøn. Noreg har ikkje råd til å ta den politiske risikoen det er å aktivt prøva å styra verksemder gjennom aksjeplukking. Det har Finansdepartementet forstått. Men det har korkje Olsen eller Slyngstad forstått godt nok. Olsen har i tillegg ikkje forstått kva slags leiar han bør tilsetja i Oljefondet.
 • Sentralbanksjefen forsvarer en kapitalisme selv kapitalister har mistet troen påMorgenbladet 15.05.2020
  Ironien er nemlig at Nicolai Tangen ville vært en utmerket sjef for Oljefondet tidlig på 00-tallet. På den tiden opererte den norske stat, som mange andre rikinger, med et skarpt skille mellom inntjening og veldedighet. I Oljefondet handlet det bare om å maksimere inntjeningen. Klima, barnearbeid, skatteunndragelser, det var regjeringens ansvar, det kunne de bruke avkastningen fra fondet til å fremme hvis de ville.
 • Merknadens maktMorgenbladet 15.05.2020
  De kan stikke kjepper i hjul og velte ansettelsen av selv den største finansmann som sjef for Oljefondet. De ytrer seg gjennom merknader. De er «representantskapet», anført av Julie Brodtkorb.
 • NHH-professor om Tangen som oljefondssjef: – Utenkelig at han skal få ha et selskap gåendeVG 15.05.2020
  Samfunnsøkonom og professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen tror ikke det er mulig å være oljefondssjef og samtidig beholde selskapet.
 • Oljefondet trives dårlig på barrikadeneLederkommentar i DN (meninger) 15.05.2020
  I et svar til bankens representantskap erkjenner hovedstyret at skatteparadiser har problematiske sider, men sier samtidig at Cayman-øyene er rangert på samme nivå som Danmark og Tyskland når målestokken er graden av informasjonsutveksling. Ap-politiker Marianne Marthinsen skriver i en artikkel i Agenda Magasin at Norges Bank med slike uttalelser flykter fra sin egen skattepolitikk og langt på vei går god for praksisen i verdens skatteparadiser.
 • Au, au, de vonde skatteparadiseneKommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 15.05.2020
  I forventningsdokumentet skriver Norges Bank at multinasjonale selskaper som er tilknyttet lukkede jurisdiksjoner, lavskattland, eller land der ikke lokalt ansatte utfører substansielt arbeid, bør kunne offentlig forsvare forretningstanken bak dette. Det er en veldig relevant forventning. Norges Bank og Oljefondet kunne jo vurdere om de ikke også burde ha en slik forventning til seg selv.
 • Nå blir oljefondet et klimafond. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 15.05.2020
  Det er kanskje mer usikkert enn noen gang hva Norges Bank mener om skatteparadiser, men på et annet område strammer nå banken kraftig inn. For første gang utelukker banken selskaper fra investeringer fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland) etter det såkalte klimakriteriet. Det er en historisk avgjørelse, og åpner døra for en helt annen strategi fra Norges Bank når det gjelder hvilke selskaper som skal utelates fra investeringer fra vår felles pengebinge.
 • Jubler etter Oljefondets klimagrep: – En stor seier. E24 14.05.2020
  Miljøbevegelsen jubler over at Oljefondet kaster ut sine første «klimaverstinger», fire år etter Stortingets marsjordre. Fondet gjør også sine første uttrekk fra kullselskaper etter at kriteriene ble skjerpet i fjor.
 • Når listen over umulige krav blir langt nok, finnes det til slutt bare én løsningKommentar av Bård Bjerkholt i DN (meninger) 14.05.2020
  Å snakke om at han gjør det av veldedighet, blir klamt, men han taper sannsynligvis noen milliarder på dette jobbskiftet. Hva Tangens underliggende motiv enn måtte være, er det altså neppe å finne i lommeboken. Likevel er det den som nå skaper trøbbel. Den siste brevet fra Norges Banks representantskap fyrer løs på hva slags følger hans «personlige interesser» og «personlige forvaltning» kan skape for Norges Banks omdømme og Oljefondets forvaltning.
 • Nicolai Tangen kan bruke Donald Trumps metode for å bli sjef for OljefondetKommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen (meninger) 14.05.2020
  Nicolai Tangens tiltredelse handler ikke om luksusseminar på Wharton eller om penger på Cayman Island, men om åpenhet og transparens. Det handler heller ikke om man personlig stoler på Nicolai Tangen eller ei, eller om mener at han er den beste og mest kvalifiserte søkeren. Det løpet er kjørt. 
 • Oljefondet kaster ut 12 selskaper. VG (NTB) 13.05.2020
  Norges Bank har bestemt at flere selskaper skal ekskluderes fra Statens pensjonsfond utland. Fem av dem kastes ut på grunn av kullvirksomhet.
 • Det kan være duket for fullt havari i oljefondsaken. Avtalen var at Tangen skulle få beholde paradis-fondet sitt. Nå spørs det om han samtidig kan bli oljefondsjef. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 13.05.2020
  Det er neppe mulig å «eliminere omdømmerisiko», med mindre Tangen tar en Slyngstad, og putter alle pengene sine på Oslo Børs. Det kommer ikke til å skje.
 • Kilder til DN: Nicolai Tangen vil neppe selge seg ut av Ako Capital for å bli sjef for Oljefondet. DN 13.05.2020
  Sjansen for at Nicolai Tangen overtar som oljefondssjef er liten hvis han må gi helt slipp på livsverket, ifølge sentrale kilder.
 • Representantskapet i Norges Bank med kritikk av sentralbanksjefenDN 12.05.2020
  Representantskapet er også opptatt av mulig kontroll av Tangens selskaper i skatteparadiser: «Det er ikke klargjort og dokumentert i hvilken grad det er mulig å kontrollere og etterprøve de faktiske forhold gjennom etablerte reguleringsregimer og skatteavtaler. Det er heller ikke klart i hvilken grad det som oppgis kan dokumenteres fullt ut av en uhildet tredjepart. Representantskapet mener at dette er forhold hovedstyret må få avklart, herunder om eierskap i selskaper registrert i skatteparadiser fullt ut er forenelig med kravet om transparens.»
 • Eksperter: «Sterk kost» og «sviende kritikk» av Norges BankVG 12.05.2020
  Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener det er vanskelig å se hvordan Norges Bank kan leve med Nicolai Tangen (53) som leder for Oljefondet etter mandagens sterke kritikk fra bankens representantskap.
 • Tangen-ansettelsen: Ap-nestleder Tajik krever opprydding i Norges BankVG 12.05.2020
  Ap-nestleder Hadia Tajik krever at Norges Bank rydder opp i interessekonfliktene rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef. Sp-leder Trygve Slagsvold sier kritikken mot styret i Norges Bank er historisk hard.
 • Knusende – og helt oppsiktsvekkendeKommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 12.05.2020
  Kritikken mot Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen er knusende. Det er fortsatt tvil om banken kan sikre vanntette skott mellom Nicolai Tangens formue og Oljefondets investeringer. Det er alvorlig.
 • Kritikk som lukter blodLederkommentar i Dagbladet (meninger) 12.05.2020
  Representantskapet i Norges Bank skriver historie i sin kritikk av ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for oljefondet. Over fem sider plukker den fra hverandre alle sentrale forhold knyttet til Tangen, hans privatformue og hovedstyrets ansettelsesprosess. Samlet er dette en bredside som er svært sjelden i grenselandet mellom offentlig forvaltning og norsk politikk.
 • Oljefondssjef Tangen henger i en tynnere tråd en før. Det gjør dermed også sentralbanksjefen. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 12.05.2020
  Norges Banks representantskap sier blankt nei til å «stole på» den verdidrevne hedgefondforvalteren. Prosessen slaktes og alle kort må på bordet. Da spørs det.
 • Hvor lenge var Tangen i paradis? Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 12.05.2020
  Nicolai Tangen klarte å undergrave egen troverdighet fra første dag.
 • Noen kommer til å gåKommentar av Lars West Johnsen i Dagsavisen (debatt) 12.05.2020
  Nicolai Tangen eller Øystein Olsen vil forsvinne ut av soga om ny oljefondssjef. Eller begge. 
 • Norges Banks representantskap har konkludert i Tangen-sakenTV2 (NTB) 11.05.2020
  Representantskapet i Norges Bank har oversendt sine merknader om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som Oljefond-sjef til hovedstyret i banken.
 • Oljefondet står ved et etisk veiskille. Har Nicolai Tangen det som må til i den jobben? Kommentar av Ingrid Westgaard Stolpestad og Ina Tin (politiske rådgivere i Amnesty International Norge) i DN (meninger) 11.05.2020
  Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg for å revurdere hele den etiske forvaltningen, noe som bekrefter at utfordringen er alvorlig. Legg så til andre globale utfordringer som klimakrisen, en nøtt for enhver investor. Oljefondet står ved et etisk veiskille. Dette stiller store krav til fondets ledelse fremover. For oss er det uklart i hvilken grad ansvarlig forvaltning har vært et tema i ansettelsen av Tangen. Svarene fra Norges Bank har heller ikke gjort oss klokere på dette.
 • Kanskje trenger ikke oljefondet noen ny sjef? Ronny Kjelsberg (Medlem av Rødt) i Adresseavisen (meninger) 11.05.2020
  I forbindelse med koronakrisa har det blitt satt et nytt og viktig fokus på hvilke jobber som er viktige for at samfunnet skal gå rundt. Alt fra bønder, butikkansatte, renholdere, lærer, helsepersonell og mange andre har fått mye skryt for den viktige jobben de gjør. Men ikke noe lønnsopprykk. For gjennomgående, med enkelte unntak, er ikke de viktigste jobbene for samfunnet særlig godt betalt.
 • Dekningen av oljefondets nye sjef er legitim. Men den skygger for de viktige spørsmålene. Kommentar av Martin Sandbu i Aftenposten (meninger) 10.05.2020
 • Det første norske oljeeventyret skyldtes i stor grad Farouk Al-Kasim, irakeren som bygget opp norsk oljeforvaltning og kunne håndheve norske forventninger overfor utenlandsk praksis. Håpet er at Tangen kan gjøre det samme for finansformuen som Al-Kasim gjorde for oljeformuen. En offentlig samtale som ga svar på spørsmålene ovenfor, ville gjøre mye for å vise om det håpet er berettiget. Om ikke Stortinget vil innkalle til høring, så er det bare en som kan ta initiativ til en slik samtale: Tangen selv.
 • Advokatfirma avslørt av Panama-papirene hadde Nicolai Tangen på kundelistaKlassekampen 09.05.2020
  Mossack Fonseca var i sentrum av Panama-papirene-skandalen. Nicolai Tangen brukte firmaet til luksus­yachten sin, men sier han ikke visste om kundeforholdet. 
 • En underlig utlysing. Lederkommentar i Nationen (meninger) 08.05.2020
  Hovedstyret skal behandle Tangen-saken 27. mai. Innen den tid bør styret ha forlatt det syn at det viktigste er "at Nicolai Tangen har investert sin formue på en måte som er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart». Dette er krav som en hvilken som helst forvalter kan innfri - samtidig som hun bruker, legitimerer og opprettholder skatteparadiser som en gift for utjevning og byrdefordeling i verden.
 • Skatteparadis-debatten: – Det fins fortsatt nyanser. Debatt av Kristin Clemet (leder i Civita) i VG (meninger) 08.05.2020
  SVs Kari Elisabeth Kaski tar seg friheter når hun i VG foregir å gjengi mine meninger om skatteparadiser. Jeg vet at SV mener at det ikke trengs noen nyanser i denne debatten. Men det Kaski skriver om meg og mitt syn, er bare spinn.
 • Tangen brukte omstridt skattehull: Fikk skattefritak på inntekter i utlandet. VG 08.05.2020
  I en årrekke nøt Nicolai Tangen godt av en omstridt britisk skatteregel som ga ham fullt skattefritak for inntekter fra utlandet. Men i 2017 ble den nyansatte sjefen for Oljefondet utestengt fra ordningen. Han hadde bodd for lenge i Storbritannia.
 • Fellesforbundet kritiserte Tangen: Har selv millioner i Tangen-fond. E24 08.05.2020
  Fellesforbundets leder Jørn Eggum har vært kritisk til at Nicolai Tangen blir sjef for Oljefondet. Forbundet har selv plassert penger i et av Tangens fond.
 • Representantskapet i Norges Bank kom ikke til noen konklusjon i dagens møte. NRK nyheter  07.05.2020
  Blant spørsmålene som representantskapet i Norges Bank krever svar på er i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved den nye oljesjefens eierinteresser og om Nicolai Tangens aktivitet i «skatteparadiser».
 • Et verdivalg bare Nicolai Tangen kan ta. Kommentar av Mona Thowsen (Generalsekretær i Publish What You Pay Norge, PWYP) i Vårt Land (verdidebatt) 07.05.2020
  Nå må organisasjoner og pressen følge nøye med. Endrer ansettelsen av Tangen på noen som helst måte Oljefondet holdning til, prioritering av og videre arbeid med åpenhet i internasjonale selskaper og innsyn i skatteparadiser? Vil forventningsdokumentet videreføres og oppdateres? Vil Oljefondets rolle være like aktiv som tidligere, og arbeide for å bli bedre, overfor styrene? Hva gjøres for å løfte forventningene om økt åpenhet i selskaper? Endres dialogen med sivilsamfunnet? Tangen må støtte åpenhet dersom han skal være en troverdig leder.
 • Paradis for de søkkrike. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 07.05.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsens myke holdning til skatteparadiser er i realiteten en politisk handling som ligger utenfor bankens virkeområde.
 • Svingdør. Lederkommentar av Mari Skurdal i Klassekampen (meninger) 07.05.2020
  «Det er vesentlig at det i framtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt for Nicolai Tangen, mellom egne plasseringer/eierskap/økonomiske eller andre interesser og SPUs interesser», slår representantskapet fast. Likevel er det oppsiktsvekkende mye som fortsatt ikke er kjent om forretningene til Tangen.
 • Ingen grunn til å mistro milliardæren. Kommentar av Astrid Meland i VG (meninger) 07.05.2020
  Men ikke minst for Nicolai Tangens del, må Norges Bank få orden på sakene sine.
 • Tax Justice Network: – Vil undergrave Oljefondets internasjonale omdømme. VG 06.05.2020
  – Utnevnelsen av noen til å lede Oljefondet som er involvert i en pågående tvist med britiske skattemyndigheter, og som tilsynelatende har skapt komplekse strukturer med tilhold i beryktede offshore skatteparadiser, vil undergrave Oljefondets internasjonale omdømme, sier økonom og skatteekspert John Christensen, leder av Tax Justice Network (TJN) i London til VG.
 • Norges Banks fallitt. Kommentar av Bjørn Engesland (Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité) og Sigrid Klæboe Jacobsen (Daglig leder, Tax Justice Network – Norge) Aftenposten (meninger) 06.05.2020
  Hva fondet gjør, har betydning verden over – også for menneskerettighetene. Etter å ha lest redegjørelsen fra Norges Banks hovedstyre som ble offentliggjort torsdag 30. april, er Den norske Helsingforskomité og Tax Justice Network bekymret for at ansettelsen av Tangen kan svekke tilliten til fondet som en pådriver for åpenhet og rettferdighet i skattespørsmål.
 • Går ut mot Norges Bank (Tangen/skatteparadis). Klassekampen 06.05.2020
  Nå tar stortingspolitiker Marianne Marthinsen, tidligere finanspolitisk talsperson i Ap og forfatter av en bok om skatteparadiser, bladet fra munnen. – Norges Bank går langt i å forsvare skatteparadiser i samme åndedrag som de forsvarer ansettelsen av Tangen. Jeg synes det er oppsiktsvekkende, sier hun.
 • Ap-topp og LO-topp radbrekker Norges Banks skatteparadis-beskrivelser. VG 06.05.2020
  Aps Marianne Marthinsen og LO-toppen Maria S. Walberg radbrekker Norges Banks siste beskrivelse av skatteparadiser – og kaller bankens holdning «trist», «et tilbakeslag» og «illevarslende».
 • Nesten i paradis, men bare nesten. Kommentar av Guttorm Schjelderup (professor Senter for skatteforskning ved Norges handelshøyskole) i VG (meninger) 06.05.2020
  Brukerne av skatteparadis hevder de ikke gjør noe galt og vil unngå dobbeltbeskatning, men de legale brukerne legitimerer og understøtter et system med store skadevirkninger.
 • NHH-professor: – Vi vet ennå ikke om vi har ansatt en oljefondssjef som kan fungere i jobben. NRK nyheter 06.05.2020
  Norges Bank vil ikke svare om de har innsyn i Tangens stiftelsesdokumenter i skatteparadis. Økonomer ber Norges Bank sørge for innsyn i dette.
 • (Ikke) bli med meg til Cayman Islands! Kommentar av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) i VG (meninger) 06.05.2020
  Systemet med skatteparadiser huler ut velferdsstaten og hindrer utvikling. Hvorfor vil den nye oljefondssjefen og sentralbanksjefen legitimere dette utysket i verdensøkonomien.
 • Skatteparadis-debatt mellom Kaski og Hansson kan bli ny megahit. Nettavisen 06.05.2020
  - Hun sier det er noen røverhuler, sa skipsrederen. Høy temperatur i skatteparadisdebatt - det kan fort bli en ny YouTube-hit. 
 • Når Norges Bank selv vakler i spørsmålet om skatteparadiser, kan det fort gå litt i ball for folk flest. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 05.05.2020
  Hvem trenger fiender når man har venner som skipsreder Herbjørn Hansson?
 • Olsen med Tangen-kontroll (Oljefondet/skatteparadis). Lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 05.05.2020
  Norges Bank fortsetter arbeidet med å avklare Nicolai Tangens økonomiske eierinteresser i forhold til Norges Banks etiske releverk. Tangen vet at det ikke kan herske tvil om at bankens etiske regler følges til punkt og prikke. En mann som har ofret milliarder for å få en jobb, setter seg nok ikke på bakbeina når det gjelder å innordne seg et etisk regelverk. Verre er det ikke.
 • Ansettelsen av Nicolai Tangen tvinger nå Norges Bank til å gå god for skatteparadiser i sin alminnelighet. Kommentar av Marie Berg Reinertsen i Morgenbladet (meninger) 04.05.2020
  I Oljefondets såkalte «forventningsdokument om skatteparadiser» ber fondet selskapene det eier, om å «forklare offentlig den forretningsmessige grunnen» til å lokalisere datterselskaper i lukkede jurisdiksjoner og «lav-skatt-miljøer». Men Norges Banks hovedstyre lever ikke opp til den standarden i brevet til representantskapet.
 • Slik blir du rik. Bokomtale av statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Minerva 02.05.2020
  Norges Bank har frigitt all epostutveksling mellom Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen. Her kan vi se at Tangen nevner boken “Quality Investing: Owning the Best Companies for the Long Term”. Den ble gitt ut i 2016, og er skrevet av Torkell T. Eide, Patrick Hargreaves og Lawrence A. Cunningham. De to førstnevnte jobber i AKO Capital, sistnevnte er professor ved George Washington University.
 • Truster og hemmelighold. Debatt av Sigrid Klæboe Jacobsen (daglig leder i Tax Justice Network – Norge) i DN (meninger) 02.05.2020
  Professor Ole Gjems-Onstad skriver underholdende, men useriøst i «Tangen-sirkuset» 23. april: «Tax Justice Network vet det ikke er riktig når de, uimotsagt av sentralbanksjefen, på NRK Debatten fremstiller truster som svindelinstrumenter.» Det er meg han sikter til. Svindelinstrumenter er ikke mine ord, men er ingen dum beskrivelse. En trust lar deg beholde kontrollen over pengene, men frakobler deg fra det formelle eierskapet og dermed ansvar. Hvis skattemyndigheter eller kreditorer har krav mot deg, gjør du lurt i å ha formuen i en trust, ikke i et aksjeselskap.
 • Har enda flere spørsmål. Klassekampen 02.05.2020
  – Vi sitter fortsatt igjen med en rekke ubesvarte spørsmål her, så denne saken er ikke over. Det viktigste er at det ikke er klart hvordan det skal skapes tilstrekkelig avstand mellom Tangens interesser og interessene til oljefondet, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.
 • Følgefeil. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 02.05.2020
  Sentralbanksjef Øystein Olsen går svært langt i å hvitvaske skatteparadiser i torsdagens redegjørelse om valget av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. I svarbrevet til det stortingsoppnevnte kontrollorganet representantskapet settes skatteregimene og innsynsmulighetene på Jersey og Caymanøyene på linje med reglene i Norge, Danmark og Tyskland. Hvitvaskingen kommer som en uunngåelig følgefeil av ansettelsen av Tangen.
 • Tangens skatteparadis. Kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 02.05.2020
  Mange har denne siste uken forsvart Tangens skattepraksis, blant annet ut fra behovet for å unngå dobbeltbeskatning. Finansfolk, Civita-skribenter og redere. Men at hovedstyret i Norges Bank går ut og i virkeligheten godkjenner en slik praksis, ved å legge til grunn at den kan samordnes med jobben som oljefondsjef - det er vanskelig å forstå.
 • Norges Banks svar løser ikke problemene med Tangen-ansettelsen. Kommentar av Eva Grinde i DN (meninger) 02.05.2020
  Full åpenhet om alle Nicolai Tangens personlige økonomiske interesser er kanskje ikke mulig. Så spørs det om Norges Bank kan leve med bråket som følger med det.
 • Skatteparadis - cut the crap! Kommentar av Arild Rønsen i Nettavisen (meninger) 01.05.2020
  Når en mann som har mesteparten av sine penger plassert i skatteparadis ansettes som sjef for Oljefondet, blir det selvfølgelig bråk. Det skulle bare mangle. Oljefondet er jo instrument for en nasjon der myndighetene eksplisitt ønsker å bekjempe praksisen med å plassere penger i skatteparadis.
 • Tangen åpner for å betale mer skatt til Norge: Tar Oljefondet-jobben «uansett skattesituasjon». E24 01.05.2020
  I februar sa Nicolai Tangen at han ikke ville bli sjef for Oljefondet hvis han måtte betale skatt til Norge på alle sine inntekter. Men i mars ombestemte han seg, og ville ta jobben «uansett skattesituasjon.»
 • Slik investerte Tangen før han fikk Oljefond-jobben. VG 01.05.2020
  Nicolai Tangen (53) hadde ved årsskiftet investert i flere fond registrert i skatteparadiser. Tangen opplyser til VG at han allerede har solgt seg ut av den største investeringen.
 • Mannskapet på Tangens seilbåt ansatt i selskap på De britiske jomfruøyene. DN 01.05.2020
  Redegjørelsen fra Norges Bank inneholder nye opplysninger om Nicolai Tangens bruk av skatteparadiser.
 • SV om Tangen-ansettelse: – Denne saken er ikke over. NRK nyheter 01.05.2020
  SV reagerer på at det fortsatt ikke er helt avklart hvordan påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen skal klare å skape nok avstand mellom sin nye rolle og egne, private interesser.
 • Norges Bank forsvarer ansettelsen av Tangen. NRK nyheter 01.05.2020
  Norges Bank arbeider videre med å avklare alle mulige interessekonflikter for den påtroppende oljefondssjefen Nicolai Tangen. Representantskapet som gransker ansettelsen ønsker ikke å kommentere saken ennå.
 • Tangens bruk av skatteparadiser. Kommentar av Hans Morten Haugen (Dr.Jur, Professor i internasjonal diakoni, VID vitenskapelige høgskole) i Vårt Land (verdidebatt) 30.04.2020
  Det jeg og de fleste andre mener er det sentrale i spørsmålet om Nicolai Tangen er egnet som sjef i Statens Pensjonsfond Utland handler ikke om hvordan Tangen har søkt å styrke nettverket sitt, men om Tangens utstrakte bruk av skatteparadiser. I Dagsnytt 18 den 21. april var dette temaet for debatten, og Syse forsvarer Tangens handlinger, siden intensjonen ikke er å unndra seg skattebetaling i det enkelte land.
 • Finansministeren fikk ikke vite om Tangens skattetvist med britiske myndigheter. VG 30.04.2020
  Sentralbanksjefen nevnte ikke at påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen har en stor skattesak gående med britiske myndigheter, da finansminister Jan Tore Sanner (H) ringte før ansettelsen. Nå har Tangen sendt mer informasjon.
 • Unyansert om skatteparadis. Kronikk av Kristin Clemet (Civita) i VG (meninger) 30.04.2020
  Kommentator i Aftenposten, Christina Pletten, er en av dem som har skrevet ganske unyansert om temaet i en artikkel i Aftenposten i går. La meg innlede med å si at jeg har stor respekt for det som antagelig er Plettens kilde, nemlig organisasjonen Tax Justice Network. Det er en organisasjon som, hovedsakelig finansiert av staten, arbeider for internasjonal skatterettferdighet, og demokratiske og åpne skattesystemer. Jeg tror det er et formål som alle kan slutte seg til.
 • Sanner om Tangen-svar: – Forventer at Norges Bank er så åpen som mulig. NRK nyheter 30.04.2020
  Norges Bank skal i løpet av kvelden svare på i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i alle relevante sider ved den nye oljefondssjefens eierinteresser og om Nicolai Tangens aktivitet i skatteparadiser.
 • Dette fikk ikke finansministeren vite før Tangen ble ansatt. VG 29.04.2020
  Norges Bank informerte ikke Finansdepartementet om Nicolai Tangens USA-seminar eller formuen i et skatteparadis før han fikk jobben som ny sjef for Oljefondet.
 • Til forsvar for Tangen. Kommentar av Ralph Høibakk (næringslivsleder og fjellklatrer) i Klassekampen (meninger) 29.04.2020
  Navnet Cayman Island utløser et ras av negative assosiasjoner: Skattesnyteri, hvitvasking, kriminalitet. Vel, det er ikke så mange år siden banker i Sveits og Luxemburg hadde noe av det samme renommé, men det er neppe mange som i dag ville ha hevet på øyenbrynene om Tangen eller hans firma hadde hatt penger i en sveitsisk bank. Som Sveits, prøver Cayman Islands å forbedre sitt rykte. De har inngått tosidige avtaler med mange land, deriblant Norge, som gjør det mulig å unngå dobbeltbeskatning, ikke bare på lovlig vis, men basert på ordentlighet og god oppførsel.
 • Nicolai Tangen vil trolig tiltre som Oljefond-sjef i september. Her får han tre lekser å pugge i sommerferien. Kommentar av Veslemøy Østrem i Vårt Land (verdidebatt) 29.04.2020
  I mange tiår har diskusjonene om etikk i næringslivet handlet svært lite om etikk, mest om jus. Om ikke å bryte loven. Flere korrupsjons- og skattesaker i rettssystemet har vist hvor krevende det er faktisk å avdekke lovbrudd. Det betyr ikke at selskaper nødvendigvis har holdt sin etiske sti ren. Dette er i ferd med å endre seg. Etikk- og samfunnsansvar-avdelingen er i mange selskaper løftet opp fra den borteste korridoren og inn i konsernledelsen.
 • Tangen opprettet selskap med kobling til skatteparadis samme dag som han fikk jobben som ny sjef i Oljefondet. DN 29.04.2020
  Norges Bank svarer ikke på spørsmål om den kjente til dette før Nicolai Tangen ble ansatt.
 • Oljefondet og Tangens suksessfond har satt penger i de samme selskapene. Aftenposten 29.04.2020
  Finansprofessor mener veien videre blir avgjørende for å unngå interessekonflikt: – Han må ikke ha innsyn i den fremtidige aktive forvaltningen.
 • Trøbbel i paradis. Kommentar av Christina Pletten i Aftenposten (meninger) 29.04.2020
  Det er «helt vanlig» for finansinstitusjoner i London å ha pengene sine i skatteparadiser. Slik svarte sentralbanksjef Øystein Olsen da han ble spurt hvordan Norge kan ansette en oljefondssjef som har både formue og foretak på Cayman Islands. Nå jobber Norges Bank på spreng for å finne ut hvordan Tangen kan fortsette å la sine verdier yngle i skatteparadisene, samtidig som han leder verdens største pensjonsfond.
 • Økokrimforsker Petter Gottschalk tviler på at Nicolai Tangen vil få tillit som sjef for Oljefondet. Vårt Land 29.04.2020
  Blant andre Fellesforbundet og Tax Justice Network Norway har sagt at de ikke har tillit til Tangen. – Hvis Tangen har lite tillit blant befolkningen, hva kan han gjøre for å få det, Gottschalk? – Han må fortelle hvor pengene hans er investert, han må kutte alle bånd til skatteparadiser, og så fremstå på en måte som virker mest mulig folkelig, sier Gottschalk.
 • Det er feil at Tangens forretningsdrift ikke ble vurdert av hovedstyret i Norges Bank. Kommentar av Egil Matsen (Tidl. visesentralbanksjef og medlem av ansettelsesutvalget, Norges Bank) i Aftenposten (meninger) 28.04.2020
  Tangen og andre partnere betaler skatt på inntekt fra AKO Capital LLP i Storbritannia. Tangen gjorde det klart første gang vi møtte ham (tidlig i februar) at hans inntekter fra AKO Capital LLP ville gå direkte til den veldedige stiftelsen AKO Foundation hvis han ble leder for NBIM.
 • Du skal ikke tro at du er noe, Nicolai Tangen! Kommentar av Eirik Furuseth (formuesforvalter og samfunnsdebattant) i VG (meninger) 28.04.2020
  Det er mange «skatteparadiser» her i verden. Norge er et av dem. Vi har nullskatt for redere. Dette beskrives slik på nettsidene til den internasjonale revisjonsgiganten KPMG: «Skipsfartsinntekter under rederiskatteordningen er endelige skattefrie. Dette er begrunnet i næringens internasjonale og mobile karakter og formålet er å etablere en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning».
 • Ber om Tangen-exit. Klassekampen 28.04.2020
  Nicolai Tangens bakgrunn fra og bånd til skatteparadiser er ikke forenlig med å lede Oljefondet, mener Sigrid Klæboe Jacobsen.
 • Egil Matsen var med på å ansette Tangen. Slik skjedde det. E24 28.04.2020
  I kronikken går Matsen langt i å skrive at Norges Bank har sterke kort på hånden for å stille krav til Tangen: «I god tid før styrets beslutning bekreftet Tangen skriftlig at han er forberedt på å innrette seg etter de krav som Norges Bank må stille for å sikre tilstrekkelige informasjonsbarrierer mellom forvaltningen av oljefondet og AKO Capitals forvaltning av sine fond.»
 • Kan koronakrisen gi oss en rettferdig skattepolitikk? Kommentar av Sophie Lemaître (rådgiver på CMIs anti-korrupsjonssenter U4) i DN (meninger) 26.04.2020
  I en rapport fra WHO i september i fjor, sammenlignet Bernadette Ann-Marie O’Hare hvor mye penger 100 ulike land tapte på grunn av internasjonale selskapers skatteunndragelse med hvor mye penger de samme landene brukte på helsesektoren i 2013. Konklusjonen var klar: Inntektene landene gikk glipp av på grunn av skatteunndragelse var større enn helsebudsjettene deres.
 • Tangen-saken: Tetzschner advarer mot folkedomstol. VG 26.04.2020
  Høyres Michael Tetzschner sier det eventuelt er de som har ansatt Nicolai Tangen som har et problem, ikke Tangen.
 • Kjære norske maktelite (skatteparadis). Kronikk av Kathrine Aspaas (Gründer og siviløkonom) i NRK ytring 25.04.2020
  Også var det dette med å drive business fra Cayman Islands og Jersey. Juridisk sett er det ikke forbudt (ennå), men det må være vår felles oppgave å søke mot å avskaffe disse «skatteparadisene» – ikke legitimere dem gjennom å gjøre forretninger der. Jeg håper Norge aktivt vil være på den riktige siden av historien her. Og hvorfor kalle det paradis i det hele tatt? Ord betyr noe, og aggressiv skattereduksjon og lukket forretningsvirksomhet på Cayman Island eller Seychellene er paradisisk kun for verdens ene prosent, og knapt nok det.
 • Fra Caymanøyene til Bankplassen (og hjem igjen). Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten (meninger) 25.04.2020
  Representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan for banken, endte med å sende 26 skriftlige spørsmål. Seminaret er ikke hovedsaken i brevet. De første ti spørsmålene handler om hvordan Tangens formue, blant annet plassert i skatteparadiser, skal håndteres når han tiltrer som oljefondssjef.
 • Jusprofessor om åpenhet i Tangen-saken: – Viktig å gå foran med et godt eksempel. Dagsavisen 25.04.2020
  Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo (UiO) mener Norge og oljefondets holdning til skatteparadiser er tvetydig. – På den ene sida jobber man for større åpenhet generelt, og mener skatteparadiser utgjør en mulighet for lyssky transaksjoner og skatteunndragelser. Men på den andre sida har verken staten Norge, regjeringen eller oljefondet noen konsekvent politikk på å unngå skatteparadiser. Kravene som stilles til Tangen må ses i lys av den holdningen, sier Graver til Dagsavisen.
 • Hastverk er lastverk. Kommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen (meninger) 25.04.2020
  – Alle bånd mellom meg og Ako Capital brytes, sa Tangen da han ble presentert som ny oljefondssjef 26. mars. Så enkelt var det likevel ikke. Ifølge Dagens Næringsliv får han beholde en eierandel i Ako Capital, som han eier via Ako Capital Management i Storbritannia og Jersey og Ako Capital (Jersey). Han vil fortsatt ha Ako-fond til en verdi av 360 millioner pund, som tilsvarer nesten fem milliarder norske kroner. Denne formuen skal forvaltes av Ako Capital, uten at det betales forvaltergebyr. Ifølge DN har fondsforvaltningen en verdi på 50–100 millioner kroner årlig. Dette arrangementet betyr at Tangens formue fremdeles skal forvaltes og investeres mens han er sjef i Oljefondet.
 • Norges Bank får syv milliarder problemer når Nicolai Tangen blir sjef i Oljefondet. Kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen (meninger) 25.04.2020
  Det er ikke forbudt å bruke penger på å bygge relasjoner. Derimot er det utfordrende å se hvordan Nicolai Tangen kan fortsette å ha syv milliarder kroner i ulike verdipapirer eid av fond i skatteparadiset Cayman Islands uten å komme i konflikt med Norges Banks etiske regelverk.
 • Her er Tangens selskapsstruktur som sentralbanksjefen må legge frem for representantskapet i Norges Bank. DN 25.04.2020
  DN har laget en slik oversikt over Tangens selskaper, basert på regnskaper fra registrer i England, Jersey og De britiske jomfruøyene, samt rapporter til det amerikanske Finanstilsynet, SEC.
 • Den grenseløse makta. Kronikk av Halvor Fjermeros (medlem av faglig utvalg i Rødt og tidligere bystyremedlem i Kristiansand) i Klassekampen (meninger) 24.04.2020
  Det var min gravende blogger-kollega Øyvind Andresen og jeg som lokket fram et forsvar for Ako-selskapenes plassering på Cayman-øyene fra etikkeksperten Syse der han benyttet sjablongen om «å unngå dobbel og trippel beskatning». Og han og Tangen kunne forsikre om at de betalte skatt som alle andre for den lønn og de honorarer de mottok, der de var skattepliktige borgere. Dette var en avsporing av hele problemstillingen rundt skatteparadis-profitter, og det fungerte.
 • Her er spørsmålene sentralbanksjefen må svare på om Tangen-ansettelsen. DN 24.04.2020
  DN har tidligere skrevet at Tangens Ako-fond er registrert i skatteparadiser og at han har selskaper og truster på De britiske jomfruøyene og Jersey. Tangen får også beholde en eierandel i Ako Capital, forvalterselskapet han har bygget opp, mens han er sjef for Oljefondet.
 • Oljefondet og Tangens business-moral. Kommentar av Erling Borgen (gravejournalist og dokumentarist) i Nettavisen (meninger) 24.04.2020
  Det er bra at fokuset rundt ansettelse av ny oljebanksjef forandres fra debatter om Sting og gratisreiser med fly - og over på skatteparadiser og moral.
 • Eva Joly: – For Norge er dette en risiko. TV2 24.04.2020
  Ifølge Joly er det problematisk at den påtroppende Oljefondsjefen styrer hedgefondet AKO Capital. – Det at du er en suksessfull hedgefond leder betyr ikke at du er kvalifisert til å styre et indeksfond som oljefondet, sier Joly. Hun tror det er mange nordmenn som ikke vet hva et hedgefond egentlig er, og derfor ikke forstår hvorfor dette er et problem.
 • En hån mot vanlige arbeidstakere. Kommentar av Einar Rebni (samfunnsviter) i Dagbladet (meninger) 24.04.2020
  Samtidig har Norges Bank akseptert at Nicolai Tangen skal beholde eierandeler i AKO-selskapene som har skatteparadisene Cayman Island og Jersey som base. Han skal ifølge bankens egen pressemelding kunne foreta «egenhandler i finansielle instrumenter». Riktignok etter godkjennelse av bankens juridiske direktør, men dobbeltrollen er åpenbar. Sentralbanksjefen er påfallende defensiv og uklar når han omtaler skatteparadiser.
 • Korrupsjonsekspert om USA-seminaret: – Dypt skuffet. VG 24.04.2020
  Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency Norge sier hun er dypt skuffet over at norske samfunnstopper lot seg påspandere av den påtroppende sjefen for det norske Oljefondet.
 • Nicolai Tangen er rett person. Kommentar av Kjetil Storesletten og Steinar Juel (medlemmer av hovedstyret i Norges Bank frem til siste årsskifte) i DN (meninger) 24.04.2020
  Slik vi kjenner systemet i Norges Bank, er det all grunn til å tro at ansettelsesprosessen har vært gjennomført på en god, grundig og forskriftsmessig måte. Og Nicolai Tangen fremstår som usedvanlig kompetent.
 • Tangen-sirkuset. Debatt av Ole Gjems-Onstad (jusprofessor ved Handelshøyskolen BI) i DN (meninger) 24.04.2020
  Fagfolk vet at skatteparadis for en del internasjonale selskaper gir den enkleste organisering og i full åpenhet. Skal Norge ha en leder for Oljefondet med erfaring fra internasjonal finans som ikke kjenner truster eller skatteparadis, ser man etter et dyr som ikke finnes – og som vi nå ikke har råd til.
 • NHH-professor kritiserer Norges Bank: – Vi vet ikke om det er interessekonflikter. NRK nyheter 24.04.2020
  NHH-professor Guttorm Schjelderup mener vi fortsatt ikke vet om det er interessekonflikter knyttet til Tangens disposisjoner i skatteparadis. SV kritiserer Norges Bank for manglende undersøkelser. 
 • Er Nicolai Tangen rett person som Oljefondets nye sjef? Kommentar av Beate Sjåfjell (Professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo) i Aftenposten (meninger) 22.04.2020
  Forskning viser at Oljefondets forvaltning går forsiktig i riktig retning, men det er langt igjen til at Oljefondets plasseringer og forvaltning i tilstrekkelig grad fremmer bærekraft. Det fondet trenger nå, er en leder som kan realisere Oljefondets potensial til å drive verdens finansmarkeder i riktig retning. Dette krever innsikt, erfaring og klokskap – og legitimitet og troverdighet. Er Nicolai Tangen den rette personen?
 • Om Sting, skatteparadiser, oljefond og TangenKommentar av Erling Borgen (tidligere NRK-medarbeider) i Nettavisen (meninger) 21.04.2020
  Jeg påstår overhodet ikke at Nicolai Tangen har gjort noe som helst galt. Han sier nå han skal trekke seg ut av sine skatteparadis-selskaper. Ved siden av Grand Cayman har han operert i skatteparadisene Jersey og Virgin Island. Men det er jo fascinerende at den påtroppende oljefond-sjefen har bygget opp sin milliardformue ved bruk av såkalte skatteparadis-selskaper. For to måneder siden bestemte EU at Grand Cayman skulle settes på en svarteliste over skatteparadis-land.
 • Derfor stormer det rundt den nye oljefondssjefenNRK nyheter (analyse) 21.04.2020
  Ansettelsen av den London-baserte hedgefondforvalteren Nicolai Tangen (54) som ny sjef for Oljefondet, har, siden den ble kjent for noen uker siden, skapt store overskrifter. Både Tangens personlige formue, og at han har hatt egne penger i og forvaltet fond registrert i skatteparadiset Caymanøyene, har vært gjenstand for debatt i den norske offentligheten.
 • Null tillit til Tangen (Oljefondet). Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (leder) og Ingrid Hjertaker (politisk rådgiver), begge i Tax Justice Network – Norge i DN (meninger) 07.04.2020
  Nicolai Tangens plasseringer i skatteparadis og hans uttalelser gir ham lav troverdighet som leder for Oljefondet. Dagens Næringsliv avsløring om Tangens truster på Jersey kommer på toppen av avsløringene om hans stiftelse på Caymanøyene. Truster regnes som de verste og mest hemmelighetsfulle konstruksjonene og Jersey har fullt hemmelighold for truster, ifølge Financial Secrecy Index.
 • Ta med alt hjem og kjør full åpenhet (skatteparadis/SPU). Kommentar av Terje Erikstad i DN 04.04.2020
  De to anerkjente NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen sier til DN at det er en uheldig signaleffekt at Tangen har plassert sin private formue i skatteparadiser og bruker truster for å spare skatt. Derfor er det veldig viktig at Tangen sier at trusten skal oppløses og at midlene går inn i den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Kan Norge ha en sjef for Oljefondet som investerer i selskaper som fondet ekskluderer? Nei, det ville ikke vært bra og det vil heller ikke Tangen gjøre.
 • Oljefondets nye sjef: Har verdier for 1,3 milliarder kroner i en trust på Jersey og selskap på De britiske jomfruøyene. DN 03.04.2020
  DN har forelagt NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen opplysningene. Deres spesialfelt er skatt. Schjelderup ledet også kapitalfluktutvalget, der skatteparadiser og truster sto sentralt. De to skriver i en epost til DN: – I utgangspunktet er signaleffekten av at Tangen har plassert sin private formue i skatteparadiser og bruker truster for å spare skatt uheldig. På den annen side er det verdifullt at lederen for Oljefondet forstår også denne siden av internasjonal finans.
 • Fra skatteparadis til Oljefondet på 1-2-3. Kommentar av Halvor Fjermeros (tidligere bystyrerepresentant, Rødt i Kristiansand) i Klassekampen (meninger) 30.03.2020
  Når Søreide stiller spørsmål i DN, er det vel å merke «på generelt grunnlag». Slik snakkes det i det høflige sjiktet der også skatteparadis-kritiske politikere befinner seg. Når det kommer til det konkrete, så svares det som sentralbanksjef Øystein Olsen gjør i sitt forsvar for ansettelsen: «Tangen har vært helt åpen om sine økonomiske forhold, også om at AKO-fund ltd. er registret på Caymanøyene. Dette er helt vanlig for slike forvaltningsselskaper.» Da, så.
 • Den nye sjefen for Oljefondet har plassert formuen i skatteparadis. DN 27.03.2020
  Stiftelsen til Nicolai Tangen sitter lastet med fond som er registrert på Caymanøyene.
 • Nybakt Oljefondsjef Nicolai Tangen har plassert formuen i fond i skatteparadiset Caymanøyene. Nå vil ekspertene ha svar. DN 27.03.2020
  – For oss som studerer dette, er det vanskelig å forstå hvorfor man skal bruke steder som Caymanøyene. Det sier Tina Søreide, professor ved senter for etikk og økonomi ved Norges Handelshøyskole.
 • Politikerne ønsker oljefondssjefen lykke til: – Tangen er tydeligvis flink med penger. DN 27.03.2020
  – Jeg må innrømme det var litt overraskende. Tangen er tydeligvis flink med penger. Hvis han også er typen som ser at en kan tjene på å investere grønt, og at klimaendringer og naturødeleggelse innebærer stor finansiell risiko for fondet og dermed Norge, kan det være en bra ting. Det sier Miljøpartiet de grønnes talsperson, Une Bastholm.
 • La Oljefondet gjøre jobben sin. Kommentar av Nina Riibe (leder i Econa) i Dagens Perspektiv (meninger) 18.03.2020
  Stortinget har allerede bestemt at fondet ikke skal investere i noen type selskaper. I tillegg har fondet selv en strategi på ansvarlig forvaltning der de tar hensyn til bærekraftig vekst. De stiller tydelige forventninger til barns rettigheter, FNs bærekraftsmål, menneskerettigheter, skatt og åpenhet, anti-korrupsjon, bærekraftig bruk av havet og mer til. Oljefondet klarer seg med andre ord fint uten politikerne. I Econa vet vi at det er mer lønnsomt å investere i selskaper der bærekraft er en sentral del av forretningsstrategien. Vi vet at det er mer lønnsomt å investere i selskaper som setter etikk og moral høyt.
 • Ber Oljefondet diskutere kull med GE: – Ikke mulig å bygge flere kullkraftverk. E24 13.03.2020
  Zero ønsker at Oljefondet skal be General Electric stanse sin bygging av en rekke kullkraftverk. Oljefondet sier dette ikke er del av fondets kriterier.
 • FN-kritikk av Norge (SPU/Menneskerettigheter/flyktninger/klima). Dagbladet 12.03.2020
  Norges oljefond må slutte å investere penger i selskap på den israelskokkuperte Vestbredden. Norge må også gjøre mer for å hjelpe unge asylsøkere, samt å gi papirløse helsehjelp og revurdere oljeleting i Barentshavet. Norge liker å framheve seg som et land som jobber aktivt for menneskerettigheter, fred og forsoning. Men nok en gang får Norge kritikk i en FN-høring om Norges tilstand.
 • FN refser Oljefondet for Israel-investeringer. ABC nyheter 11.03.2020
  FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår ned på Oljefondets investeringer i israelske selskaper på okkupert jord, og Norges mange lisenser til olje- og gassleting.
 • Slik kan Norge forsikre seg mot oljeprisfall. Kommentar av Geir H.M. Bjertnæs (forsker i Statistisk sentralbyrå) i DN (meninger) 11.03.2020
  En vesentlig grønnere profil på Oljefondet – Statens pensjonsfond utland (SPU) – bør utredes. Ikke fordi enkelte ønsker å bruke Oljefondet som klimapolitisk virkemiddel, men fordi en grønnere profil på fondet kan fungere som en forsikring mot fall i verdien av fremtidige olje- og gassinntekter som følge av grønn omstilling.
 • Oljefondet investerer i selskap som er anklaget for å bruke Kinas muslimske minoritet i tvangsarbeid. Klassekampen 10.03.2020
  En ny rapport avslører hvordan titusenvis av Kinas uigurbefolkning er tvunget til å produsere varer for vestlige selskaper. Kina har flyttet anslagsvis 80.000 uigurer og andre muslimske minoriteter til fabrikker rundt om i landet og satt dem i arbeid under tvang.
 • Skal bruke milliarder på vind og sol: – Vil skje i løpet av 2020 (Oljefondet). E24 09.03.2020
  Oljefondet kan gjøre sine første kjøp av havvind eller solkraft allerede i år, og er i gang med å bygge opp en gruppe som skal investere opptil 100 milliarder i fornybar infrastruktur.
 • Store fagrørsler ut mot oljefondet. Klassekampen (NPK) 07.03.2020
  To av dei største samanslutningane av fagorganiserte i verda, International Trade Union Confederation og UNI Global Union, krev at oljefondet trekker ut av selskap som tener pengar på dei ulovlege busetjingane til Israel.
 • Demonstrerte mot Oljefondet: – Bidrar aktivt til global overoppheting. ABC nyheter 06.03.2020
  Aktivister fra Extinction Rebellion krever at Oljefondet trekker seg ut av all fossil energi, og investerer tyngre i fornybar energi isteden. – Det kan bli Norges viktigste bidrag til å bekjempe klimakrisa.
 • Når internasjonale ledere tjener flere milliarder i året, er det greit for Oljefondet. Dagens Perspektiv 05.03.2020
  Stadig flere pensjonsfond protesterer mot «groteskt» høye lederlønninger. Men Oljefondet stemmer nesten aldri imot. Nå vil SV ha en mer aktiv politikk på området, mens Ap helst ikke vil blande seg.
 • Oljefondet solgte seg ut av 42 selskaper i 2019. E24 04.03.2020
  Fondet påpeker at det har trappet opp sine vurderinger av bærekraft, ved å be om bedre rapportering og ved å analysere forhold som klimautslipp, kulleksponering og CO₂-intensitet. Dette er også omtalt i et eget posisjonsnotat som fondet offentliggjør tirsdag, hvor det blant annet etterlyser tall på utslipp, og detaljer om selskapenes planer for klimakutt over tid, og oppfordrer til økt standardisering av tall.
 • Oljefondet kastet ut 42 versting-selskaper. DN 04.03.2020
  I 2019 kastet Oljefondet ut 42 selskaper fordi de ikke tilfredsstilte kravene til ansvarlig forvaltning. Selskapene var ikke gode nok på selskapsstyring og bærekraft. 28 selskaper som sorterer under betegnelsen kullbasert elektrisitetsproduksjon ble kastet ut. De øvrige salgene var i kategoriene risiko for brudd på menneskerettigheter og slapt antikorrupsjonsarbeid.
 • Oljefondet kvittet seg med 28 kullverstinger i fjor. Aftenposten (NTB) 04.03.2020
  I sitt arbeid med ansvarlig forvaltning solgte oljefondet seg i fjor ut av 42 ulike selskaper av hensyn til blant annet klima og kamp mot korrupsjon.
 • Oljefondet prøver å kutte Zuckerbergs makt i Facebook. Aftenposten 04.03.2020
  Mark Zuckerberg er grunnlegger, styreleder og adm. direktør i Facebook. Det synes Oljefondet er i meste laget, men fondet klarer ikke rikke på ham.
 • Oljefondet bør fremme likestilling. Kommentar av Gry Larsen (generalsekretær i Care Norge) i DN (meninger) 03.03.2020
  Likestilling er ikke nevnt med ett ord i Oljefondets ferske årsrapport. Det er på høy tid at forvalterne tar det inn i sine vurderinger. Her er tre forslag til hvordan det kan gjøres.
 • Oljefondets nedsalg i kull drøyer: – Det er helt håpløst. E24 02.03.2020
  Oljefondet har fortsatt ikke solgt seg ned i et knippe kullselskaper etter at Stortinget skjerpet kriteriene, viser en oversikt fra Framtiden i våre hender. – Helt håpløst, sier leder Anja Bakken Riise.
 • Oljefondet har solgt seg kraftig ned i Saudi-Arabia: – Tar det som en seier. E24 02.03.2020
  Oljefondet har kvittet seg med rundt to tredjedeler av sine investeringer i Saudi-Arabia. – Ser ut til at norske myndigheter har skjønt at Saudi-Arabia er et for problematisk marked å være inne i, sier Ina Tin i Amnesty.
 • Norge kritiserer de kinesiske interneringsleirene. Samtidig fortsetter Oljefondet å investere i selskaper som tjener penger på dem. Aftenposten 02.03.2020
  341 millioner kroner. Så mye økte i fjor verdien av Oljefondets aksjer i to kinesiske selskaper som leverer overvåkingsutstyr til interneringsleirene i Kina.
 • Draxnytt (SPU/kullkriteriet). Morgenbladet 28.02.2020
  Dracula-kraftverket er blitt vegetarianer, nå går det i pellets fra USA, Brasil og EU-land. – Strålende! sier Rasmus Hansson. Som stortingsmann for MDG var han blant de første som fremmet forslag om å ta oljefondet ut av kullselskaper.
 • På 12 år har Yngve Slyngstad tatt Oljefondet ut av olje og inn i tech. Det har gitt en fenomenal gevinst. Aftenposten 28.02.2020
  Oljefondssjef Yngve Slyngstad har siden han overtok jobben gått inn for høy aksjeandel, aktiv forvaltning og stor satsing på USA. Fondets fenomenale avkastning har gitt ham rett, synes han.
 • Oljefondets 2019-resultat: Økte med 1832 milliarder. DN 28.02.2020
  Aldri har verdien av Oljefondet økt mer på ett enkelt år.
 • Oljefondet har investert i bank som knyttes til al-Qaida. DN (NTB) 27.02.2020
  Oljefondet har investert 1,2 milliarder kroner i en saudiarabisk bank som er saksøkt for terrorfinansiering og anklaget for å ha hatt tette bånd til al-Qaida.
 • Vi må investere midler fra oljefondet i fornybar energi. Ingvild Halderaker (17), 1. nestleder i Oslo KrFU, på Si;D i Aftenposten (meninger) 24.02.2020
  Norge har utrolig mye å gjøre opp for. Tenk på all olje og gass vi har pumpet opp, eksportert og investert i.
 • Oljefondet med i milliard- søksmål mot Thomas Borgen (hvitvasking). DN 22.02.2020
  Søksmålet kommer etter hvitvaskingsskandalen i banken, som ble kjent for offentligheten i 2018. Saksøkerne mener aksjonærene ble villedet av Thomas Borgen og vil derfor ha tilbake tapte aksjeverdier.
 • Oljefondet kan få sterkere klimarolle uten å være klimapolitisk virkemiddel. Debatt av Håvard Halland (seniorøkonom i OECD Development Centre. Synspunktene her er forfatterens egne og representerer ikke nødvendigvis OECD) i DN (meninger) 21.02.2020
  Statssekretær Kari Olrud Moen i Finansdepartementet har i sitt svar 12. februar på mitt innlegg 7. februar om Oljefondets klimarolle flere viktige poenger som hun og jeg er enige om, men det har også elementer som vil ha nytte av å klargjøres. For det første vil ikke medlemskap i Net-Zero Asset Owner Alliance gjøre Oljefondet til et klimapolitisk virkemiddel. Ingen av medlemsorganisasjonene i Net-Zero alliansen har en slik rolle.
 • Oljefondet tungt inne i selskap svartelistet av FN. ABC nyheter (NTB) 20.02.2020
  Oljefondet har investert milliarder i 28 selskap som ifølge FN tjener penger på Israels ulovlige bosetninger på okkuperte Vestbredden og Golanhøydene.
 • Høyre: – Ap kan ikke bruke Oljefondet til å løse verdensproblemer. NRK nyheter 15.02.2020
  Ti tusen milliarder oljekroner er ikke politikk, mener Høyres nye finanspolitiske talsmann Mudassar Kapur. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Høyre forsøker å krangle om noe partiene egentlig er enige om.
 • Oljefondet er ikke et klimapolitisk virkemiddel. Debatt av statssekretær i Finansdepartementet Kari Olrud Moen (H) i DN (meninger) 12.02.2020
  Håvard Halland skriver i DN 6. februar at Oljefondet kan gis en klarere klimarolle og at investeringer i infrastruktur kan gi en vesentlig klimaeffekt. Klimautfordringene må løses gjennom klimapolitiske virkemidler. Fondet er ikke et slikt virkemiddel. Det er det bred enighet om.
 • Oljefondet må ut av alkoholindustrien. Kommentar av Pernille Huseby (Generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan) i Nettavisen (meninger) 07.02.2020
  Gjennom oljefondet har Norge investert milliarder i alkoholindustrien. Vi mener investeringene er uetiske på flere måter. De bidrar til skadelig alkoholbruk - som er en av fem risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer. I dag er det hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser som til sammen tar flest liv i verden.
 • Vi kan gi Oljefondet en klarere klimarolle. Kommentar av Håvard Halland (seniorøkonom i OECD Development Centre) i DN (meninger) 06.02.2020
  Vi kan styrke Oljefondets klimarolle og dets potensial for avkastning ved å la fondet investere i ny infrastruktur.
 • Ber om milliarder til vind. Klassekampen 03.02.2020
  Rødt vil ta av oljefondet for å bygge opp havvindindustri i Norge. Industritillitsvalgte hilser forslaget velkommen.
 • EU skal bruke nesten et helt oljefond på grønn omstilling. Dagens Perspektiv (NTB) 15.01.2020
  Når EU-kommisjonen formelt legger fram sin grønne giv, er det med en finansieringspakke på størrelse med det norske oljefondet – 1 billion euro.
 • Gull og brune skogar, ein håplaus investeringsstrategi (oljefondet). Kommentar av Svein Lund (redaktør gruve.info) i Klassekampen (meninger) 11.01.2020
  Vi treng ein kritikk av Oljefondet, men frå stikk motsett kant. Det har blitt eit reint kapitalistisk føretak, som investerer i nokre av dei mest skadelege verksemdene og nokre av dei mest omsynslause konserna som verda har sett. Eit eksempel er gruvedammen som brast i Brasil, med katastrofale følger, og der Oljefondet hadde aksjar for fleire milliardar i begge dei store selskapa. Oljefondet dreiv lenge utan hemningar, men fekk seinare etiske retningslinjer til pynt, som ikkje har vore til hinder for investeringar som den nemnde.
 • Vokteren av Oljefondet takker (nesten) for seg. E24-podden 28.12.2019
  I denne episoden får du høre om hvordan han skal bygge opp fornybarsatsingen, hvordan man egentlig forvalter noe så stort som Oljefondet, hvilke farer som kan true fondet fremover og mye, mye mer.
 • Ny rekord i oljefondet – tror den blir stående lenge. NRK nyheter 24.12.2019
  Oljefondet har tjent 1800 milliarder kroner i år. Det er ny rekord. Oljefondssjef Yngve Slyngstad tror rekorden blir stående lenge.
 • Spår rekyl for våpen, porno, sprit og tobakk (investeringer/SPU). Nettavisen 21.12.2019
  Oljefondet setter altså i stor grad standarden i bransjen, fordi de var ganske tidlig ute med å ekskludere en god del aksjer. - De begynte med å ekskludere klasebomber ol. fra porteføljen, og så ble det bare flere og flere selskaper. Etter hvert begynte også politikerne å la seg rive med, så de kommer sikkert til å selge flere fossile aksjer i neste stortingsperiode, spår sjefstrategen.
 • Er det greit å tjene penger på kortsiktige spekulanter? Kommentar av Terje Erikstad i DN (meninger) 18.12.2019
  Utlån av verdipapirer (aksjer og obligasjoner) er en viktig inntektskilde for Statens pensjonsfond utland, kjent som Oljefondet. Fra 2010 til 2018 hadde fondet en netto kontantstrøm fra lån og utlån på hele 25,6 milliarder kroner, i form av rente og avgifter. Men er dette umoralske inntekter?
 • Amnesty håper på ny etikkpraksis i Oljefondet: Vil sile ut selskaper på forhånd. E24 12.12.2019
  Amnesty ønsker at Oljefondet skal forhåndssile selskaper for å unngå risiko for brudd på menneskerettighetene. Det bør også vurderes å lage en egen indeks over «etiske» selskaper, mener de.
 • Hvorfor er Norge på gjerdet? Kommentar av Ragnhild Håkonsen (Kongsberg Fredslag) i Klassekampen 05.12.2019
  Drapsroboter er ikke fysiske våpen, det er en teknologi. I rask utvikling. Forbudet må komme i forkant, og konsentrere seg om grad av autonomi. Våpen brukt i krig skal alltid ha en «meningsfull menneskelig» kontroll. Hva det betyr, må defineres. Norge må nå engasjere seg med full tyngde. Cecilie Hellestveit, medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond, sier det sånn: «Vi kan ikke sitte og vente på at våpenselskaper som oljefondet investerer i skal utvikle dette.» 
 • Bærekraftig gjeld og finansiell åpenhet. Kommentar av Gro Skaaren Fystro (TI Norge) i Ny Tid 01.12.2019
  Norge og SPU bør gå foran med et godt eksempel både som ansvarlig långiver og ved å la være å investere i selskaper som ikke tar ansvar. De etiske retningslinjene til SPU er for tiden under revisjon, og i det ligger det en mulighet til å stramme opp i kravene til åpenhet hos de selskapene det investeres i. «Voluntary Principles for Debt Transparency» kan bidra til dette.
 • Sanner argumenterer mot Sanners tolkning av mitt sitat om OljefondetDebatt av Jonas Gahr Støre (Ap-leder) i DN 28.11.2019
  På Zerokonferansen slo jeg fast at vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. Erna Solberg utbrøt umiddelbart at dette var «veldig farlig» og tilla meg en rekke meninger om opplegg for uansvarlig politisk aktivisme. Det var påstander jeg avviste der og da - og utdypet i mitt innlegg i DN 16. november. Jan Tore Sanner følger opp i Solbergs spor i DN 21.november. Jeg gjentar; disse uriktige spekulasjonene får Høyre ta ansvar for. Men debatten hadde fortjent mindre spill og større åpenhet.
 • Oljefondets politiske risikoKronikk av Camilla Bakken Øvald (høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og skriver en doktorgrad om Oljefondet) i Klassekampen 26.11.2019
  Risiko er avgjørende for investeringsstrategien, men ekspertene bør være varsomme med for kreativ og ensidig bruk av risikoargumentet. I 2014 ble det eksempelvis foreslått at Etikkrådet burde legges ned, delvis på grunn av fare for en «innebygget operasjonell risiko». Det er åpenbart mange andre risikofaktorer som veier tungt i den andre retningen og forslaget ble avvist.
 • Strategisk grønt fondKommentar av Alf Holmelid (pensjonist og tidlegare medlem av næringskomiteen, SV) i Klassekampen 21.11.2019
  Det er ikkje urimeleg at litt av den kapitalen som kjem frå utvinning av fossil energi, blir investert i teknologi for å redusere klimautsleppa. I tillegg til å vere eit kraftfullt miljøtiltak, så vil det bidra til å utvikle marknaden for grøn teknologi til beste for industri og sysselsetting. Støre bør vurdere å bruke noko av oljefondet til eit strategisk grønt oljefond som kan bidra til rettferdig grøn omstilling.
 • Støre ror tilbake, for denne gangDebatt av Jan Tore Sanner (nestleder i H) i DN 21.11.2019
  Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre argumenterer mot seg selv om Oljefondet.
 • Oljefondet skal være et forbilde. Kommentar av Ina Tin og Ingrid Westgaard Stoplestad (Amnesty) i Dagsavisen 21.11.2019 (ikke på nett)
  Oljefondet har i dag en rolle som utvikler av nye standarder. Fondet bør bruke posisjonen til å utvikle en bestillingsliste for etisk forsvarlige investeringer, med kriterier for forhåndsfiltrering av selskap og bransjer – en etisk indeks. Slik kan fondet fortsette å være et forbilde nå som mye står på spill. Stortinget har bestemt at fondet skal være etisk forsvarlig. Det forplikter.
 • Ti tusen milliarderKommentar av Ola Innset (historiker) i Klassekampen 19.11.2019
  For nesten to år siden uttalte Jonas Gahr Støre at han ønsket et linjeskift bort fra «den nyliberale vendingen». På miljøstiftelsen Zeros årskonferanse fulgte han omsider opp, og uttalte at vi må bli vant til å se på Norges oljeformue som «et politisk verktøy». Man skulle kanskje ikke tro det var særlig kontroversielt å ønske seg at en stat bruker sine ressurser på å oppnå politiske mål, men de kraftige reaksjonene viser at Støre her utfordrer flere tiårs klam, nyliberalistisk konsensus. 
 • Støre setter Aps interesser foran Norges interesserKommentar av Jan Tore Sanner (nestleder i Høyre) i Nettavisen (meninger) 18.11.2019
  Det er skremmende, men kanskje aller mest trist hvor enkelt Jonas Gahr Støre hiver viktige økonomiske prinsipper på båten når han tenker høyt om Statens Pensjonsfond Utland fra scenekanten. Det aller verste er kanskje at Støre ikke later til å se hvilket ball han byr opp til blant sine egne på venstresiden.
 • Oljefondet som våpen. Kommentar av Anders Giæver i VG (meninger) 17.11.2019
  Oljefondet er, og har alltid vært, et politisk redskap. Både for å sikre norsk velstand og velferd og for å signalisere til resten av den globale økonomien hvilke verdier norsk politikk står for og er tuftet på. Det blir nesten helt lammende om det skal være tabu å diskutere eller tenke høyt rundt hva det betyr at et av verdens minste land kontrollerer Verdens største pengebinge.
 • Oljefondet i klimakrisens tidKommentar av Jonas Gahr Støre (Ap-leder) i DN 16.11.2019
  Klok forvaltning fremover krever at vi holder fast ved ansvarligheten, men også ved viljen til nytenking i møte med vår tids største utfordring. Vi tåler en opplyst og åpen debatt om klimakrisens konsekvenser og hva den vil kreve av oss, på alle nivåer. Også i politikken.
 • Støre løper bort fra egen uttalelseKommentar av Mudassar Kapur (medlem av finanskomiteen for H) i Adresseavisen 16.11.2019
  Ingen har kritisert at vi skal ha et etikkfond som sørger for etiske avgjørelser. Eller at Norges Bank følger opp og stiller krav til selskapene vi eier aksjer i. Støre konstruerer en stråmann for å late som han ikke går tilbake på uttalelsen. Kritikken mot Støre har gått på at han, for å få applaus på Zero-konferansen, uttalte at oljefondet skal brukes som et politisk verktøy. 
 • Kaster sikkerhetsselskapet G4S ut av Oljefondet. E24 15.11.2019
  Norges Bank har besluttet å utelukke det britiske sikkerhetsselskapet G4S Plc fra Oljefondet. Etikkrådet frykter «uakseptabel risiko» for brudd på menneskerettighetene.
 • Glem Oljefondet, Støre. Lag et grønt industrifondKommentar av Magnus E. Marsdal (leder for Manifest Tankesmie) i Nettavisen (meninger) 14.11.2019
  Med tanken om å bruke statens enorme oljeformue mer aktivt i den grønne omstillingen verden står overfor, lansert under Zero-konferansen forrige uke, er den angivelige tåkefyrsten Støre i sving med politisk innovasjon på et nivå som Erna «nye idéer» Solberg bare kan se langt etter.
 • Klimakrisen utfordrer oss. Også på hvordan vi sparer for kommende generasjonerKommentar av Jonas Gahr Støre (leder i Ap) i Adresseavisen 13.11.2019
  Å gjøre fellesskapets fond til en sparekonto er et politisk valg. Men det er ikke hele historien. Nettopp fordi det er eiet av det norske folk og fremtidige generasjoner i fellesskap, så må fondet organiseres og forvaltes på en måte som er i tråd med våre verdier. Målet er høy avkastning, men ikke for enhver pris. Derfor, og for det første, har vi politisk bestemt etiske retningslinjer. Vi har et Etikkråd som anbefaler å selge seg ut av selskaper med uakseptabel risiko for «alvorlig miljøskade», eller som i «uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser». I tillegg har Norges Bank det de kaller «klare forventninger» til hvordan selskaper tar hensyn til blant annet klima, vannkvalitet og barns rettigheter.
 • Det der skulle du ikke sagt, StøreKommentar av Astrid Meland i VG 13.11.2019
  Pengebingen vår skjelver. Støres grønne Oljefond-flørt gir fare for setningsskader. 
 • Storm i ei oljetønne. Lederkommentar i Bergens Tidende (meninger) 11.11.2019
  Støre har sjølvsagt rett i at Oljefondet på eit vis er politisk. Så seint som i mai i år skjerpa Stortinget reglane som gjorde at fondet må selje seg ut av fleire kolkraftselskap, etter innstilling frå finansminister Jensen. Fondet er underlagt etiske retningslinjer frå Stortinget, som legg føringar om miljø, klima og menneskerettar.
 • Presser på for økt styring. Klassekampen 11.11.2019
  SV-nestlederen tar til orde for å endre fondets innretning: I stedet for at Oljefondet ettergår investeringer for å se om de oppfyller de etiske retningslinjene til fondet, vil Fylkesnes ha en ordning med prekvalifikasjon. Dermed må selskaper på forhånd dokumentere at virksomheten er innenfor klimamålene i Parisavtalen. – Oljefondet bør styres etter et enkelt prinsipp om at man ikke kan investere i selskaper som undergraver Paris-målene, sier Fylkesnes.
 • Rødgrønne partier vil bruke Oljefondets midler aktivt for klima. DN (NTB) 11.11.2019
  SV, Rødt og MDG støtter Ap-leder Jonas Gahr Støre i at Oljefondet i større grad må vurdere investeringer i fornybar energi, en linje Erna Solberg mente var dum. 
 • Høyre overreagerer på oljefond-utspillLederkommentar i Adresseavisen 09.11.2019
  Sprengkraften i Støres utspill er verken at oljefondet skal investere i fornybare selskaper eller at politikerne kan ytre seg om investeringsprofilen.
 • Støres spill med oljefondetKommentar av Hanne Skartveit i VG 09.11.2019
  Ap-leder Jonas Gahr Støre sa på klimakonferansen Zero denne uken at “vi må venne oss til å si at Oljefondet er et politisk redskap”. Statsminister Erna Solberg slo hardt tilbake, og karakteriserte Støres uttalelser som “farlige”. Begge kan ha rett – avhengig av hvordan vi tolker Støre. Oljefondet er både hevet over politikken – og en del av norsk politikk.
 • Støres utspill om Oljefondet fremstår som lite gjennomtenktLederkommentar i Aftenposten (meninger) 09.11.2019
  Fondet økte andelen det investerer i fornybar energi i vår – basert på en lønnsomhetsvurdering. Men hvis Støre mener at en norsk regjering skal beslutte at fondet skal investere mer i for eksempel grønn teknologi med et annet utgangspunkt, er det nytt. Da må vi få vite mer om hvordan Støre ser dette for seg.
 • Statens samvittighetsfond – utlandKommentar av Kjetil B. Alstadheim i DN (meninger) 09.11.2019
  På NRKs politisk kvarter utdypet Støre det han hadde sagt. – Fondet skal sikre våre barn og barnebarns pensjon, men også en verden de kan leve i, sa han. Dette er nytt. Til nå har ikke Oljefondet vært et fond for å redde verden. Det har vært et fond for nasjonens sparing.
 • Mener Støres forslag er «farlig». Dagbladet 08.11.2019
  Støre vil bruke pensjonsfondet som et politisk redskap. Dét får Høyre-toppene til å frese. - Støre bryter med Stoltenbergs linje, sier Jan Tore Sanner.
 • Farlig? Nei, Støre har langt på vei rett. Lederkommentar i Dagbladet 08.11.2019
  Fondet jobber for noe så konkret som begrensninger i lederlønninger. Alt dette er, om ikke partipolitikk, så i alle fall politikk. Og langt fra farlig. Når Støre tar opp dette på Zerokonferansen, er det selvsagt fordi han ønsker at Oljefondet skal brukes mer aktivt i kampen mot klimagassutslipp. Dette bør ikke være kontroversielt, men et samlende politisk mål. Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, og fondet er bygget opp på store inntekter fra den varen som bidrar med noen av de største utslippene. Det minste vi kan gjøre er å forsøke å tjene penger på å bidra til kutt i andre enden.
 • 13 år etter at Norges Bank skapte utenrikspolitisk kluss med utelukkelsen av Walmart, har Jonas Gahr Støre fortsatt ikke skjønt poenget. Lederkommentar i DN 08.11.2019
  Mens det hittil har vært bred enighet på Stortinget om at Oljefondets mål er å sikre avkastning innenfor aksepterte rammer for ansvarlig forvaltning, snakker Støre plutselig nå om fondet som et «politisk redskap» i klimakampen. Det kan som statsminister Erna Solberg påpeker, bli veldig dyrt. Fondets suksessoppskrift er indeksforvaltning, hvilket betyr at det kjøper en liten bit av det som finnes av lett omsettelige verdipapirer i aksje- og rentemarkeder. Med en slik forvaltningsmodell er det meningsløst å snakke om fondet som et redskap, enten målet er forbedring av klodens klima eller andre ting.
 • Tidligere oljefondssjef mener Jonas Gahr Støre kan sette hele Norges pengebinge i spill. DN 08.11.2019
  Støre viser til den pågående gjennomgangen av fondets etiske retningslinjer. Han mener at eksempelvis utelukkelse av selskaper må revurderes på grunn av klimakrisen, og selskapenes påvirkning på klima og miljø. – I diskusjonen om klima og miljø, mener jeg at alle sider av norsk politikk, også Oljefondet, må tenkes om på nytt, gitt den store utfordringen vi og verden står i, sier Støre.
 • Olje er politikk. Lederkommentar i Dagsavisen (debatt) 08.11.2019
  Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at vi må begynne å venne oss til å si at vårt pensjonsfond på 10.000 milliarder er et politisk redskap. Det har han rett i.
 • Støre på klimakonferanse: – Vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap. DN 07.11.2019
  En debatt om kull endte i opphetet oljediskusjon mellom Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H).
 • Frp-Siv i strid med Ap-Jonas om Oljefondet som politisk verktøy: – Farlig og uansvarligVG 07.11.2019
  Ap-leder Jonas Gahr Støre flyttet Aps politikk på en konferanse onsdag. Han sa at vi må venne oss til at pensjonsfondet (oljefondet) er et politisk verktøy. – Farlig og uansvarlig, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen.
 • Ny oljefondssjef, nye muligheterKommentar av Espen Sirnes (førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT) i DN (meninger) 06.11.2019
  Forhåpentlig forsvinner oljefondsforvalter Nbims årelange kampanje for aktiv forvaltning ut døren sammen med Yngve Slyngstad.
 • Jakten på en ny superhelt (Oljefondet)Kommentar av Andreas Økland i Dagbladet 05.11.2019
  At vi nordiske sosialdemokrater gjennom vårt statlige fond gikk inn for å begrense lederlønningene skapte bølger internasjonalt, men fondet er også tvunget til å håndtere spørsmål som er av enda mer politisk betent karakter, også her hjemme. Ikke minst har bærekraft og sosialt ansvar blitt et viktig hensyn for oljefondet. Et eksempel på dette er forventningsdokumentene NBIM sender selskapene.
 • Microsoft og Apple kniver om toppen: Dette er Oljefondets toppaksjerE24 03.11.2019
  Apple og Microsoft har de siste kvartalene byttet på å være Oljefondets største aksjepost, og Microsoft har nå toppet listen i to kvartaler på rad.
 • Oljefondet ligger an til tidenes beste årE24 03.11.2019
  2019 kan bli det året der Oljefondet øker med flest milliarder noensinne. Fra bunnen i januar har fondets verdi steget med rundt 2.000 milliarder kroner, eller nær 25 prosent.
 • Takk for gaven, Slyngstad! Kommentar av Therese Sollien i Aftenposten 01.11.2019
  Akkurat når ting er på topp, går Oljefondet-sjef Yngve Slyngstad av. Typisk for en annerledestenker. 
 • Uigurar i Noreg ber Oljefondet selje seg ut av kinesiske selskap. Vårt Land 01.11.2019
  Har sendt brev til Etikkrådet for Statens pensjonsfond kor dei krev at dei pålegg Oljefondet å trekke seg ut av dei kinesiske overvakingsselskapa.
 • Gir seg på topp. Kommentar av Bård Bjerkholt i DN 31.10.2019
  Slyngstad har dermed gode grunner til å rose politikerne for deres fremsynthet. Han fortjener selv en god del skryt for at denne forvaltningen er blitt så god som den er blitt. Det var ingen selvfølge at et statseid fond plassert i en sentralbank skulle bli blant de beste i klassen internasjonalt.
 • Oljefondsjefen spår rekordår. Samtidig takker han for seg. Aftenposten 31.10.2019
  Samme dag som Oljefondet passerte 10.000 milliarder kroner i verdi, leverte Yngve Slyngstad sin oppsigelse som leder for verdens største statlige fond.
 • Yngve Slyngstad går av som sjef for oljefondet. Dagsavisen (NTB) 31.10.2019
  Hovedstyret i Norges Bank vil nå starte arbeidet med å finne en ny leder. Slyngstad skal imidlertid fortsette i fondet og bidra til utvikling av investeringsstrategien. Han skal fra London ha ansvaret for å bygge opp det nye investeringsområdet unotert infrastruktur for fornybar energi, opplyser Norges Bank i en pressemelding.
 • Oljefondet må trekke seg ut av alkoholindustrien. Kommentar av Ida Oleanna Hagen (Generalsekretær i FORUT) i Vårt Land (verdidebatt) 31.10.2019
  22. oktober skriver Vårt Land på lederplass at med stor rikdom følger stort ansvar og at debatten om Oljefondets etikkarbeid derfor må løftes. Dette er en viktig debatt som FORUT ønsker velkommen. Det er allerede bestemt at fondet ikke skal investere i tobakk, kull og visse typer våpen. FORUT ønsker at alkohol inkluderes i den listen.
 • «Vi bør ta to innpust og tenke over hvor heldige vi har vært». Aftenposten 26.10.2019
  «Heldig» er et ord som går igjen i Slyngstads samtale med Aftenposten. – Vi bør ta to innpust og tenke over hvor heldige vi har vært. I fondet må vi samtidig være ydmyke for det ansvaret vi har fått for å forvalte pengene, sier han.
 • Gratulerer med Oljefondet! Lederkommentar i Aftenposten 26.10.2019
  Vi som lever i dag, har fått mer enn vår skjerv av det allerede. Måten eierskapet utøves på, bør være en naturlig del av en politisk debatt. Bruken av oljepenger er i dag prisgitt de til enhver tid valgte politikeres anstendighet og interesse for fremtiden. Spørsmålet er om rammeverket rundt fondet er nok hvis vi skulle velge politikere som tenker langt mer kortsiktig.
 • Oljefondet passerte 10.000 milliardar kroner. NRK nyheter 26.10.2019
  23 år etter det første innskotet, er Oljefondet for første gong verdt over 10.000 milliardar kroner. Direktøren samanliknar det med å finne olje på nytt.
 • Rikdom fordrer ansvar. Lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) 23.10.2019
  Vi tror dialogen Oljefondet fører med selskapene om ansvarlig selskapsdrift, har effekt og kan føre til endring på sikt. Likevel bør debatten om Oljefondets etikkarbeid løftes. De har kun solgt seg ut av i underkant av 170 selskaper, det er trolig for få. Det er grunn til å stille spørsmål om Oljefondet agerer raskt nok og har god nok oversikt over om 9.000 selskaper, mange av dem i autoritære regimer, ­faktisk overholder menneskerettigheter, bærekraftskrav og etiske standarder.
 • Oljefondet tungt inne i svartelista selskap. Vårt Land 22.10.2019
  – Me forventar at Oljefondet no følger etter og fjernar investeringene i desse selskapa, for ikkje å vera medansvarlege for overvaking og systematiske menneskerettsbrot mot uigurene. Det seier politisk rådgivar i Amnesty International Norge, Ingrid Stolpestad. Noreg med Statens pensjonsfond, betre kjent som Oljefondet, sit med tunge investeringar i fleire av dei selskapa amerikanske styresmaktar vel å boikotta og svartelista.
 • Oljefondet tar Rio Tinto inn i varmen igjen. DN 22.10.2019
  Etter over ti år i fryseboksen kjøper Oljefondet seg opp i den internasjonale gruvegiganten Rio Tinto.
 • En gylden mulighet for skatteetikk. Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad (Tax Justice Network norge) på Bistandsaktuelt 21.10.2019
  Oljefondets etiske retningslinjer er oppe til vurdering. Et nytt «skatteunndragelsespunkt» må med i uttrekkskriteriene.
 • Jurister ber Etikkrådet skjerpe praksisen: – Oljepengene våre kan brukes på å drepe sivile i Jemen. Dagsavisen 05.10.2019
  Etikkrådet godkjenner norske investeringer i selskaper som forsyner våpen til den blodige Jemen-konflikten. Helt absurd, mener ledende juristorganisasjon, som ber rådet om å skjerpe praksisen. Finansminister Siv Jensen må rydde opp, krever Rødt.
 • Den som vil sende Oljefondets aksjeportefølje til det moralske renseriet, bør først sjekke ut dette. Kommentar av Bård Bjerkholt i DN 03.09.2019
  Å være en global investor innebærer nødvendigvis å investere i selskaper og land som har et litt annet syn på ting enn det som er tilfellet i Norge. Fondets etiske retningslinjer er antagelig en nødvendig sikkerhetsventil, selv om man kan diskutere logikken i dem. Alkohol og tobakk er stadig lovlige konsumgoder i de fleste land. Og uansett hvor mye man kunne ønske seg en verden uten atomvåpen, er det vel all grunn til å være takknemlig for at noen andre enn Sovjetunionen produserte slike våpen i etterkrigstiden. Det er dessuten høyst usikkert hva man oppnår med å kvitte seg med selskaper man av en eller annen grunn misliker.
 • Oljefondets røde tråd er at vi støtter styret i sitt arbeid for lønnsomhet og ansvarlig drift. Debatt av Carine Smith Ihenacho (Eierskapsdirektør i Norges Bank Investment Management) i Aftenposten (meninger) 13.08.2019
  Tinius-stiftelsens direktør Kjersti Løken Stavrum tar i et debattinnlegg i Aftenposten 2. august tak i et viktig tema: Oljefondets stemmegivning. Hun hevder at Oljefondet stemmer uten en rød tråd. Vi er enig med Stavrum i at det er viktig å være en tydelig eier. Vårt utgangspunkt og vår røde tråd er at vi støtter styret i sitt arbeid for lønnsomhet og ansvarlig drift.
 • Oljefondet stemmer helt uten en rød tråd. Debatt av Kjersti Løken Stavrum i Aftenposten 06.08.2019
  Til den som skal forsøke å forstå Oljefondet som eier, vil jeg bare si: Lykke til! De globale teknologiselskapenes virksomhet er blitt en hodepine for verdens politiske systemer, inkludert USAs. Utfordringene ved grenseoverskridende teknologisk virksomhet, enorm lønnsomhet og fravær av konkurranse, svak skattlegging, sviktende etikk, undergraving av demokrati og valg. Listen er blitt lang. I USA er de såkalte FAANG-selskapene havnet midt i posisjoneringen før neste års presidentvalg.
 • Oljefondet stemmer helt uten en rød tråd. Kommentar av Kjersti Løken Stavrum (Administrerende direktør, Stiftelsen Tinius) i Aftenposten (meninger) 02.08.2019
  Stemmegivningen er selvmotsigende og inkonsekvent. Hvis vi ser på hvordan Oljefondet har stemt på dette årets generalforsamlinger i de store amerikanske teknologiselskapene, der Oljefondet eier rundt én prosent av flere av dem, er det absolutt ingen rød tråd å spore.
 • Oljefondet har et alkoholproblem. Kommentar av Ida Oleanna Hagen (generalsekretær i FORUT), Jan Elverum (generalsekretær i Blå Kors Norge), Hanne Cecilie Widnes (generalsekretær i IOGT) og Kjetil Vesteraas (daglig leder Juvente) i Dagbladet (meninger) 26.07.2019
  Vi ber om at Oljefondet følger KLPs eksempel og trekker sine investeringer ut av alkoholindustrien. På den måten kan Norge få en bedre og mer samstemt politikk for utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.
 • De lager bomber brukt mot Jemens sivile – nå har Oljefondet tatt selskapet inn i varmen. VG 19.07.2019
  Den amerikanske bombeprodusenten General Dynamics lagde bomben som drepte over 40 skolebarn i Jemen i fjor. Nå har Oljefondet opphevet forbudet mot å investere i selskapet, som selger våpen til Saudi-Arabia.
 • Oljefondet tar Walmart og våpenprodusent inn i varmen igjen. Nettavisen (NTB) 26.06.2019
  Oljefondet opphever utestengelsen av Walmart, våpenprodusenten General Dynamics og fem andre storselskaper.
 • Er Oljefondet rigget for en brutal verden? Kommentar av Ingrid Stolpestad og Ina Tin (Amnesty Norge) i DN (meninger) 15.06.2019
  Amnesty støtter et forslag fra Etikkrådet om å vurdere en endring i forvaltningen av Oljefondet: At man siler ut de verste selskaper, sektorer eller land før man investerer istedenfor å rydde bort noen få verstingselskaper etter at man har investert. Diskusjonen er i gang, og den handler om våre felles menneskerettslige og finansielle verdier. Temaet er brennhett og Oljefondet kan stå ved et veiskille. Det handler om det norske fotavtrykket i verden.
 • Oljefondets etikk gjennomgås – vet ikke om det blir fokus på urfolk. NRK nyheter 23.05.2019
  Sametinget mener at urfolk ikke blir godt nok ivaretatt.
 • Norge sponser våpen som tar barneliv. Kommentar av Birgitte Lang (generalsekretær i Redd Barna) i Vårt Land (verdidebatt) 16.05.2019
  Gjennom Oljefondet har hver og en av oss investert i den internasjonale våpenindustrien. Noen av våpnene brukes ulovlig i krig. De dreper barn og andre sivile. Det er våpen som du og jeg tjener penger på, og våpenpengene sparer vi til kommende generasjoner. Til sammen eier Oljefondet titalls milliarder kroner i 40 av verdens største våpenselskaper. I tillegg estimerer rapporten, som vi har utgitt sammen med flere andre organisasjoner, at fondet er eier i opp mot 400 produsenter av våpen eller nøkkelkomponenter til våpen.
 • Ny rapport om Oljefondet: Kan være investert i 400 våpenselskaper. VG 15.04.2019
  Det norske oljefondet har investert tungt i et selskap som lager bomber brukt til drap på sivile i Jemen. Nå viser en ny rapport at fondet kan være deleiere i så mye som 400 våpenselskaper – og det mot nordmenns ønske.
 • Oljefondet kan ha aksjer i 400 våpenselskaper. Aftenposten (NTB) 14.04.2019
  Framtiden i våre hender, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Changemaker står bak rapporten og antyder at verken Finansdepartementet eller oljefondet vet nøyaktig hvor mange våpenprodusenter fondet har investert i, skriver VG. Det skyldes at det ikke er noen klare retningslinjer for hva som skal regnes som våpen eller våpenselskaper.
 • Slektninger sier at fangene som kommer ut er «skinn og bein». Kommentar av Sondre Ulvund Solstad (doktorgradsstipendiat i statsvitenskap ved Princeton University) i Dagbladet (meninger) 05.04.2019
  BBC forteller om tortur og en «nesten komplett overvåkningsstat i Xinjiang». Norge tjener godt på dette. To av selskapene oljefondet har investert hundrevis av millioner i – sammen med kinesiske myndigheter – fikk i 2017 offentlige kontrakter i Xinjiang verdt minst 9 milliarder kroner, slik Aftenposten nylig rapporterte. Man spør seg nå om investeringer i disse teknologiselskapene, Hikvision og Dahua, er brudd på retningslinjer for oljefondet, og om vi bør selge oss ut
 • Norge skal ikke tjene penger på overvåkning av minoriteter i Kina. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 23.03.2019
  Oljefondet tredoblet i fjor investeringene i et kinesisk selskap som leverer overvåkingsutstyr til myndighetene i landet. Utstyret blir bl.a. brukt til overvåking av den etniske minoriteten uigurene. Ifølge Aftenposten har Oljefondet aksjer til en verdi av nesten 1.2 milliarder i de to teknologiselskapene Hikvision og Dahua. Generalsekretæren i Amnesty Internasjonal i Norge, John Peder Egenæs, sier investeringene er et åpenbart brudd på de etiske retningslinjene i Oljefondet. Disse reglene skal bl.a. hindre investeringer i virksomheter som bidrar til grove brudd på grunnleggende etiske normer og menneskerettighetene.
 • Kina begynte å overvåke og fengsle uigurer. Da startet Oljefondet å investere i kinesisk overvåking. Aftenposten 22.03.2019
  Oljefondet tredoblet i fjor investeringene i et overvåkingsselskap som anklages for å bidra til undertrykkingen av uigurer i den kinesiske Xinjiang-regionen.
 • Oljefondet kan vise vei. Kommentar av Isabella Dahl Kormilitzine (daglig leder, SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk) i DN (meninger) 06.03.2019
  I Norges Banks rapport om ansvarlig forvaltning 2018 står det at «Norges Banks hovedstyre peker i sine prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet på ytterligere to standarder fra FN [ … ] prinsipper for ansvarlig statlig utlån og låneopptak. Prinsippene har som mål å hindre ikke-bærekraftige gjeldsbyrder og vektlegger både långiver og låntagers ansvar». Dette er et enormt steg i riktig retning og det viser at Norge ønsker å ta ansvar som investor. Potensielt vil det kunne ha store positive ringvirkninger også internasjonalt, da mange ser til Norge og SPU som standardsetter for investeringer.
 • Sliter med Oljefondets saudi-aksjer. E24 05.03.2019
  Etikkrådet sliter med å vurdere Oljefondets saudiske aksjeinvesteringer med dagens etiske retningslinjer. – Dette må adresseres av politikerne, sier rådets leder.
 • Mener oljefondet gir PR-hjelp til Saudi-Arabia. VG 01.03.2019
  Amnesty Norge refser det norske oljefondet, som økte investeringene i Saudi-Arabia til ni milliarder kroner i 2018.
 • Krever at Oljefondet selger seg ut av Crédit Suisse. Nettavisen 16.01.2019
  - Crédit Suisse har over lang tid ved flere tilfeller vist til oppførsel som vi tenker strider med de etiske retningslinjene til Etikkrådet. Vi mener det norske folk, som eier Oljefondet, ikke bør stå inne for dette, sier daglig leder i SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Isabella Dahl Kormilitzine, til Nettavisen.
 • Regjeringen må rette pekefingeren mot Saudi-Arabia. Kommentar av Audun Lysbakken (SV) i VG (meninger) 10.01.2019
  Vi kan starte med å kreve løslatelse alle samvittighetsfanger i Saudi-Arabia, inkludert kvinneaktivister. Vi kan kreve en uavhengig FN-gransking av drapet på Khashoggi. Og vi kan stanse all eksport av alt forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og de andre landene som kriger i Jemen, ikke bare nye avtaler. I tillegg kan vi kan gå gjennom alle investeringer oljefondet har i Saudi-Arabia, for å sikre at de er i tråd med det etiske rammeverket og ikke bryter menneskerettighetene.
 • Ja, Erna, det er lov å si nei (oljefondet). Kronikk av Morten Lønstad (FORUT), Jan Elverum (Blå Kors), Hjalmar Bø (Digni) og Kjetil Vesteraas (Juvente) i Dagsavisen (nye meninger) 06.12.2018
  Det er oppløftende når forskerne som studerer verdens sykdomsbyrde (GBD) sier at forutsatt gode rammevilkår, vil vi innen 2040 se en nedgang i tapte leveår på grunn av HIV/AIDS på 50 % målt fra dagens tall. Dessverre er dette et utopisk ønske om ansvaret for løsningen legges på ungdom i utviklingsland alene. Vi spør heller om når den norske regjering skal tenke konsekvens av oljefondets investeringer og avslutte avtaler med de multinasjonale alkoholprodusentene slik at vi ikke tjener penger på utsatte gruppers bekostning?
 • Ny handleliste for Oljefondet. Kronikk av Camilla Bakken Øvald (samfunnsøkonom, Høyskolen Kristiania) i Dagbladet (meninger) 13.11.2018
  Oljefondets avkastning avhenger av verdens verdiskaping, og veksten i verdensøkonomien er tett knyttet til hvordan vi løser klimakrisen. Fondet har en strategi for ansvarlig forvaltning, som blant annet inkluderer 75 milliarder kroner investert i selskaper og teknologi som bidrar til mer miljøvennlig økonomisk aktivitet. Det er viktige tiltak, men det er ikke nok. En langsiktig strategi må integrere klima og miljø i hele porteføljen. Det innebærer at referanseindeksen må endres.
 • – Setter Saudi-Arabia på pause. E24 08.11.2018
  Nye spørsmål fra regjeringen kan bremse Oljefondets kjøp av flere saudiske aksjer. – Nå setter man Saudi-Arabia på pause, sier Abid Raja (V).
 • Dobler i Saudi-Arabia. Klassekampen 03.11.2018
  Menge vil at Norge skal trekke ut sine investeringer og stanse salg av militært utstyr til Saudi-Arabia. Men Oljefondet planlegger å doble investeringene i landet.
 • Det er problemer i ekteskapet mellom kapitalismen og demokratiet. Morgenbladet 02.11.2018
  «Kapitalismen og demokratiet har vært oppfattet som to parter i et ekteskap. Men du har et problem i ekteskapet. Den ene siden – demokratiet – bygger på likhet, og den andre – kapitalismen – skaper stadig større ulikhet», sier Yngve Slyngstad, sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), bedre kjent som Oljefondet.
 • Geopolitikk og Oljefondet. Kommentar av Ulf Sverdrup (NUPI) i DN (meninger) 29.10.2018
  Oljefondet har siden starten høstet gevinster av en relativt stabil og velorganisert internasjonal orden. Det er også lett å se at for en investor er det hensiktsmessig å ha klare mål og enkle regler. Samtidig kan man ikke ignorere at grunnelementene i den internasjonale orden og dermed grunnforutsetninger for investeringene kan være i ferd med endres. Å utrede hvordan Oljefondet best kan håndtere geopolitisk risiko i en verden i endring er godt sted å starte.
 • Oljefondets saudiske aksjemilliarder: Kan bli doblet. E24 (NTB) 27.10.2018
  Oljefondet tar så langt ikke hensyn til den omstridte Khashoggi-saken. Trolig vil fondet mer enn doble sin beholdning av aksjer i Saudi-Arabia det neste året.
 • Raja vil ha oljefondet ut av Saudi-Arabia. E24 23.10.2018
  Venstres Abid Raja mener Norge må vurdere å trekke oljefondet ut av Saudi-Arabia og stanse all eksport av militært materiell til landet.
 • Investorenes flukt kan bli kronprinsen fall. Morgenbladet 19.10.2018
  Kronprins Mohammed bin Salman skulle åpne Saudi-Arabia for verden. Med Khashoggi-saken rakner reformplanen. Også Oljefondets investeringer er truet.
 • Oljefondet har investert syv milliarder av Norges «sparepenger» i Saudi-Arabia. Nettavisen 13.10.2018
  Sekretariatsleder i Etikkrådet sier det påståtte konsulat-drapet ikke vil påvirke investeringsrådene til Oljefondet. Amnesty krever en gjennomgang.
 • Hva venter du deg egentlig for 8000 milliarder kroner? Morgenbladet 12.10.2018
  – Referanseindeksen er oljefondets handleliste. Den bestemmes av Finansdepartementet, og i dag er den basert på at vi vil kjøpe litt av alle verdens selskaper, sier hun. Øvald mener hele oljefondet skal investeres etter en ny referanseindeks der grunnleggende hensyn til miljø og sosial bærekraft avgjør hvorvidt selskapene kommer med eller ikke.

Tidligere saker om Oljefondet fra RORG-samarbeidet / Global:RORG Nyhetsmelding
Fjern meg fra lista Mer info
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Mandat for utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for SPU


Utvalget skal vurdere om det er behov for endringer i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland. Utvalget skal legge til grunn følgende rammer for sine vurderinger: 

 • De etiske retningslinjene skal baseres på etiske normer med bred oppslutning i det norske samfunnet og forankres i internasjonale avtaler og initiativer Norge har sluttet seg til. Formålet er å sikre en konsistent og systematisk praktisering av retningslinjene på tvers av selskaper og over tid.
 • Det overordnede formålet for forvaltningen av fondet er høyest mulig avkastning innenfor akseptabel risiko. Det å sikre at kommende generasjoner får del i oljeformuen er en etisk forpliktelse i seg selv. Dette innebærer at fondet skal være en finansiell, ansvarlig investor, og ikke et politisk virkemiddel.  
 • Utelukkelse er et sterkt virkemiddel som bør begrenses til de mest alvorlige normbruddene. Det er bred politisk enighet om at det skal være en høy terskel for å utelukke hele produktgrupper eller bransjer fra fondet. Utelukkelser må også avveies mot hensynet til avkastning og risiko for fondet samlet.
 • Utvalget skal ikke vurdere arbeidet i eller gi råd om arbeidsdelingen mellom Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank.

Hentet fra Finansdepartementets pressemelding 04.05.2019

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. mai
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?