Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet - ut av etikken og inn i mammon?

KrFU vil ha et oljefond for verden, Ap vil ha fondet ut av kull og etter anbefalinger fra etikkrådet besluttet Finansdepartementet denne uka at nye selskaper utelukkes fra fondet. 10 år etter at regjeringen Bondevik innførte etiske retningslinjer for oljefondet kan det likevel se ut til at mammon tar et sterkere grep om styringen - om Strategirådet får det som de vil hos finansminister Siv Jensen (FrP). 

Fredag 31. januar 2014
Linker oppdatert: Fredag 07. mars 2014

Faksimile fra Dagbladet 25.01.14
FIVHs kampanje "fossilfrie penger"
Foto av Siv Jensen: Rune Kongsro
NRKs TV-serie "Mammon", med handling fra norsk medie- og finansmiljø, og Martin Scorseses nye film, "Ulvene på Wall Street", er kunstneriske uttrykk for tøylesløs materialisme og grådighet (se mammon på wikipedia) og kanskje også noe av tidsånden i vår tid. Er Statens pensjonsfond utland (SPU), gjerne kalt oljefondet, som på ti år har vokst fra 1000 til 4700 milliarder kroner og blitt verdens største statlige investeringsfond, et uttrykk for det samme?

Den rødgrønne regjeringen, under finansminister Kristin Halvorsen (SV), hadde "høy sigarføring" på oljefondsetikken. Likevel, rapportene om tvilsomme investeringer fortsatte å strømme inn fra norske organisasjoner og andre. I fjor sommer måtte regjeringen og Norges Bank også tåle hard kritikk fra OECDs kontaktpunkt etter at Forum for utvikling og miljø (ForUM) hadde klaget inn oljefondets investeringer i stålselskapet Posco:

"NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond utland på vegne av den norske stat, har brutt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. NBIM mangler også en strategi for å identifisere og håndtere mulige brudd på menneskerettighetene i selskapene de investerer i."

Kritikken fra kontaktpunktet fortsatte etter at Norges Bank ba OECD om å få slippe etikkreglene. En tydeligere avklaring av den blåblå regjeringens syn på forvaltningen av oljefondet vil vi trolig få i løpet av våren. Da skal finansminister Siv Jensen (FrP) blant annet:

 • følge opp et eventuelt forslag fra Stortinget om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper, som nå er til behandling på Stortinget etter forslag fra Arbeiderpartiet,
 • ta stilling til anbefalingene fra Strategirådet for SPU om strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland, som nettopp har vært på høring i Finansdepartementet og
 • legge fram den årlige meldingen til stortinget om forvaltningen av oljefondet (herunder behandle Strategirådets rapport og eventuelt også utredningen om SPUs investeringer i kullselskaper).

Overfor NTB har Jensen allerede gått langt i å avvise forslag om at oljefondet skal ut av kull og til Dagens Næringsliv forrige helg (ikke på nett) understreket hun sitt grunnsyn slik:

"Det er snakk om at vi skal ut av ditt og inn i datt. Men over tid skal oljefondet være en finansiell investor. Vi skal spre risikoen og vi skal sikre pensjonene. Du tuller ikke med folks pensjoner."

Dermed kan det være at fremtiden for oljefondet vil bli ut av etikk og inn i mammon, slik også uttalelsene fra statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet, på et frokostseminar om oljefondets investeringsstrategi i regi av Civita i november i fjor, kan tolkes:

"Det er er ingen tvil om det er muligheter for å tjene penger i utviklingsland." 

Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv kommenterte Civita-debatten slik:

"Det er en forlokkende tanke å tjene rått på gode gjerninger. Men jeg tror det er lurt å skille de to tingene."

Siv Jensen, oljefondet og menneskerettigheter m.m.

Som tidligere leder i Stortingets finanskomité sluttet Siv Jensen seg for ti år siden til regjeringen Bondeviks forslag om innføring av etiske retningslinjer for oljefondet og hadde noe år tidligere uttalt følgende til Dagbladet:

"Vi kan ikke leve med disse skandaleavsløringene. Aller mest reagerer jeg på at Norge kjemper for menneskerettighetene samtidig som vi gjennom Oljefondets investeringer bryter de samme menneskerettighetene. Jeg er opptatt av avkastning, men vi må ikke glemme å ivareta våre folkerettslige forpliktelser."

- Oljefondets etikk er svekket, mente imidlertid ledere fra en rekke norske organisasjoner i en felles kronikk i Aftrenposten i november. Med utgangspunkt i en ny rapport utarbeidet for ForUM innledet de med følgende spørsmål:

"Vil Siv Jensen leve opp til egne uttalelser, og sikre at det ikke investeres i selskaper som bryter menneskerettighetene eller ødelegger miljøet?"

Noe svar fra Jensen fikk kronikkskriverne den gangen ikke, men denne måneden har KrF fulgt opp tråden. I en uttalelse krever nå sentralstyret i KrF en strengere oljepengeetikk og i en kronikk på NRK ytring tar leder i KrFU, Emil André Erstad, til orde for et "oljefond for verden". Han har store forhåpninger til Jensen:

"Tør vi forvente at Siv Jensen blir den finansministeren som lar etikken, klimaet og verdas fattige vere dei fremste omsyna til Oljefondet? I så fall vil Frp-aren gå inn i historiebøkene som ein reformator større enn nokon av sine forgjengarar."

Til Dagbladet (ikke på nett) sist helg kom imidlertid Jensen med klar tilbakemelding:

"Jeg er veldig opptatt av avkastning. Oljefondet kan ikke ha ambisjon om å gjøre noe annet. Det vil alltid være en eller annen frivillig organisasjon som vil at oljefondet skal ivareta de hensynene de er opptatt av, men hvis oljefondet skal være et organ for å drive med miljø, klima og bistand, faller målsettingen."

Til tross for dette kunngjorde Finansdepartementet i går at oljefondet trekker seg ut av to Israelske selskaper, som Jensen mener bryter folkeretten ved å bygge bosettinger i Øst-Jerusalem, og å sette Iran på oljefondets svarteliste.

Blir oljefondet fossilfritt?

- Det er galt å tjene penger på å ødelegge klimaet, mener Framtiden i våre hender (FIVH), som i januar lanserte kampanjen "fossilfrie penger" i Norge. I en rapport om norske banker og fondsforvalterer kom Storebrand godt ut, i følge Arild Hermstad i FIVH:

"Storebrand er den aktøren som har gått lengst i å flagge sin klimaprofil og har utvilsomt gått foran ved å vedta utestengelse av totalt 19 selskaper som er investert i kull og oljesand."

Mer ros fra FIVH ble det etter at selskapet kort tid etter trakk seg ut av ytterligere 10 kullselskaper, men i en kronikk på NRK ytring sist høst stilte Christine Meisingseth i Storebrand følgende spørsmål:

"Hvor blir det av Oljefondets retningslinjer for bærekraft?"

- Det kan de lære av oss i Storebrand, mente Meisingseth. Arbeiderpartiet tok dem på ordet, men først etter regjeringsskiftet. Overfor ukeavisa Ny Tid i dag kommenterer Rasmus Hansson (MDG) dette bl.a. slik:

"Selv om de klimamessige effektene ikke er kjempestore, så er saken prinsipielt sett en dramatisk ny kurs fra Arbeiderpartiet."

I et såkalt dokument 8-forslag på Stortinget fremmet stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet i desember følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringen foreta en grundig utredning med sikte på å trekke ut investeringene til Statens pensjonsfond utland av kullselskaper, og legge fram utredninger i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om forvaltningen av SPU våren 2014."

I følge avisa Vårt Land vil "Ap tvinge Siv til kullkutt" og denne uka var det høring på Stortinget om forslaget. I følge en Kjetil B. Alstadheim, som kommenterte dette i Dagens Næringsliv (ikke på nett), kan de lykkes:

"Finansminister Siv Jensen (Frp) kan ha lagt ut på en politisk kullseilas. Hun avviser ganske bastant å stille nye klimakrav til oljefondets investeringer. Men på Stortinget kan det bli flertall for å tvinge kravene igjennom."

Et fossilfritt oljefond er jo en slags selvmotsigelse, men kanskje vil dét likevel bli resultatet når Stortingets finanskomite etter planen avgir sin innstilling 4. mars?

- Oljefondet skal ikke bare tjene mest mulig penger

For et år siden ga Finansdepartementet, under den rødgrønne regjeringen, Strategirådet for SPU i oppdrag å utarbeide en rapport om strategien for ansvarlig investeringspraksis. Rapporten ble lagt fram i november og sendt på høring. Da høringsfristen gikk ut 24. januar hadde det kommet inn høringsuttalelser fra en rekke aktører, institusjoner og organisasjoner.

- Det er viktig at en holder fast ved at fondet skal sikre høyest mulig avkastning innenfor visse rammer, skriver Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i sin uttalelse, mens Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo er mer skeptisk:

"Strategirådets definisjon av 'ansvarlig investering' synes å vekte avkastning høyere enn hensynet til menneskerettigheter, miljø mm. Utgangspunktet synes å være at fondet skal gi en avkastning som følger markedet og at menneskerettighetene og øvrige ikke-finansielle hensyn, kun tas i betraktning i den utstrekning det ikke reduserer avkastningen. I et menneskerettslig perspektiv vil beskyttelse mot overgrep være utgangspunktet, ut fra den tanke at Norge ikke kan tjene penger på å medvirke til krenkelser av menneskerettighetene."

ForUM er blant de mange organisasjonene som er opptatt av det samme:

"Strategirådets rapport bygger på alt for snevre premisser om at etisk ansvarlige investeringer må begrunnes i finansiell avkastning for Oljefondet. Respekt for menneskerettighetene og global bærekraftig utvikling er hensyn fondet også må ta i sin forvaltning."

- Etikkrådet må forbli uavhengig og ikke integreres i Norges bank, understreker også ForUM og på dette punktet er også Juridisk Fakultet og en rekke andre instanser skeptiske til Strategirådets forslag om at Etikkrådet skal integreres i bankens arbeid, herunder Etikkrådet selv:

"Strategirådet foreslår å flytte beslutninger om utelukkelse til hovedstyret i Norges Bank. Etikkrådet er enig i at disse beslutningene ikke lenger behøver å tas av departementet. Rådet mener likevel at det er viktig at beslutningene om utelukkelse er uavhengige av de økonomiske vurderingene. Dette synes ikke å være tilstrekkelig ivaretatt ved forslaget om å flytte beslutningene om utelukkelse til hovedstyret i Norges Bank."

Storebrand derimot, "deler Strategirådets syn på at en samlet tilnærming vil gi økt slagkraft og større innflytelse". Nå ligger Strategirådets anbefalinger og høringsuttalelsene i Finansdepartementet, som vil behandle saken i forbindelse med den forestående meldingen til Stortinget om forvaltningen av oljefondet, som skal legges fram våren 2014. Om resultatet blir at etikken går ut og mammon inn, gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • Vil ha Oljefondet ut av Formel 1, Dagens Næringsliv 07.03.14
   Venstre ber Siv Jensen redegjøre for Oljefondets investering i Formel 1. Finanspolitisk talsmann Terje Breivik mener fondet må trekke seg ut av den kontroversielle investeringen.
 • Den tause sjefen, kommentar av Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv 06.03.14
  Oljefondet forvalter 5000 milliarder kroner, eller midler tilsvarende fem statsbudsjetter, på vegne av det norske folk. Da kan ikke fondet investere i selskaper hvor toppsjefen er tiltalt for korrupsjon. Og når fondet likevel gjør det, kan ikke fondets sjef, Yngve Slyngstad, forholde seg taus.
 • Venstre mener oljefondet må ut av Formel 1, VG (NTB) 06.03.13
  Oljefondet må trekke seg ut av Formel 1, mener Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik. Han ber finansminister Siv Jensen redegjøre for den omstridte investeringen.
 • Oljefondets Formel 1-investering gir skatteflukt, VG (NTB) 05.03.14
  Oljefondets omstridte investering i Formel 1-selskapet Delta Topco i 2012, sørger for at Formel 1 unngår flere hundre millioner kroner i skatt til Storbritannia.
 • Bedre med dobbeltmoral, kommentar av Lars Haltbrekken i Nationen 05.03.14
  Hvis vi har tapt ti milliarder på å ikke gi flere lungekreft, er det verdt det. Spørsmålet er om det er hele regnestykket. For hva er livene vi har vært med på å spare gjennom å få flere til å stumpe røyken, verdt? Og hvis vi trekker oss ut av verdens kullselskap, deretter all fossil energi, hvilke kostnader sparer vi vel ikke verden for i form av reduserte skadevirkninger fra klimaendringene?
 • Kull-topp ber Oljefondet bli, Dagens Næringsliv 05.03.14
  Verdens fattige vil lide hvis Oljefondet trekker seg ut av kullselskaper som BHP Billiton, mener toppsjef Andrew Mackenzie.
 • Første og siste, lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.03.14
  Det er godt mulig at både vidtgående konfidensialitetsavtaler og eierskap via stråselskaper i skatteparadis er vanlig praksis i den delen av finansmarkedet der utvalgte investorer får innpass i forkant av børsnoteringer. Desto viktigere er det at politikerne setter foten ned for flere investeringer av denne typen. Det får heller være at fondet går glipp av en likviditetspremie. Det er til å leve med. Flere investeringer à la Formel 1 er ikke det. Oljefondets første skritt ut i gråmarkedet bør bli det siste.
 • Én av tre sier nei til kull, Dagsavisen 03.03.14
  Nær dobbelt så mange som sier nei, sier ja til at at oljefondet skal trekke ut sine investeringer i kull. Venstre og KrF har ikke oppnådd noe i forhandling med regjeringen, mener Miljøpartiet De Grønne.
 • Forbilledlig forvaltning, lederkommentar i VG 02.03.14
   Arbeiderpartiet ønsker at fondet skal selge seg helt ut av kullselskaper, SV vil ha oljefondet helt ut av fossil energi. De borgerlige er blitt enige om å nedsette en ekspertgruppe som skal vurdere å avvikle fondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Jo mer man ønsker å detaljstyre fondet, jo mindre avkastning og fremtidig størrelse på fondet. Hva blir det neste en politiker ser for seg at fondet ikke skal kunne investere i?
 • Oljefondets nest beste år noensinne, Aftenposten 01.13.14
  Aksjer sørget for at Oljefondet fikk et svært bra år i fjor. Aksjene ga en avkastning på hele 26,3 prosent i fjor
 • Oljefondet kaster ut kullselskaper, NRK nyheter 01.03.14
  Oljefondet solgte seg i 2013 ut av 27 selskaper som driver med utvinning av kull og gull, fordi fondet ikke ser på forretningsmodellen som bærekraftig. – Våre tall viser tvert imot at Oljefondet har kjøpt seg opp i mange kullselskaper, sier Fremtiden i våre hender.
 • Regnskogfondet: – Vi ser ingen tegn til bedring, NRK nyheter 01.03.14
  - Oljefondet investerer 130 milliarder kroner i flere titalls selskaper som ødelegger eller truer regnskogen. Det viser tall fra Regnskogfondet, som mener Norges Bank har for lite kunnskap om selskapene som setter fotavtrykk i naturen.
 • Støre ber KrF og Venstre stemme ja to ganger, E24 (VG) 01.03.14
  Aps finanspolitiske talsmann, Jonas Gahr Støre kritiserer kull-kompromisset mellom sentrum og Solberg-regjeringen.
 • Sverting med kull, lederkommentar i Dagens Næringsliv 01.03.14
   Mens Ap står igjen med et hektisk og nyfrelst demonstrasjonsforslag, har Venstre og KrF fått gjennomslag for en utredning som om et år kan gi et godt grunnlag for de beslutningene som skal tas. Den tiden er det verdt å ta. Av hensyn både til klimapolitikken og oljefondet.
 • Oljefondsjefen advarer mot å gå ut av fossile investeringer, VG nett 01.03.14
  Oljefond-sjef Yngve Slyngstad og Norges Bank-sjef Øystein Olsen sier det vil få store konsekvenser hvis stortingsflertallet vil avskjære dem fra å investere i fossil brensel.
 • Venstre og KrF leker bare klimapolitikk, kommentar av Hallvard Surlien i Bergens Tidende 01.03.14
  De millioner av verdens fattige som rammes av klimaendringene blir neppe imponert over bortforklaringene til Venstre og KrF.
 • Nei, Grønn Ungdom, vi leker ikke miljøpolitikk, debatt av Emil Erstad og Tord Hustveit i Bergens Tidende 01.03.14
  KrF og Venstre har inngått en historisk avtale med regjeringen om å la et uavhengig utvalg gjennomgå konsekvensene av å selge oljefondet ut av kull, olje og gass. Det er ingen overraskelse at Arbeiderpartiet er misfornøyde med at vi går lengre i klimapolitikken en de ønsker, men vi er overasket over at også Grønn Ungdom er mot forslaget.
 • De borgerlige vil utrede mer enn nei til kull, Aftenposten 28.02.14
  En uavhengig ekspertgruppe skal vurdere å avvikle oljefondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper. Utredningen skal være ferdig neste år.
 • Heftig miljøkamp på Stortinget om oljefondets kull-investeringer, VG (NTB) 27.02.14
  Det er drama i Stortinget i dag - om oljefondet skal kutte investeringer i kull. Venstre og KrF er på gli mot et nei.
 • Moralens pris, lederkommentar i Aftenposten 26.02.14
  Som en av verdens tunge investorer holder også Norge seg til denne leveregelen i et markedsøkonomisk system – med visse unntak. Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, vil senere i uken presentere sin årsrapport for 2013. Den kommer til å vise at høy moral absolutt ikke er gratis.
 • Varsler oljepengeendring, Dagens Næringsliv 26.02.14
  Finansminister Siv Jensen er klar på at det vil bli gjort endringer i måten oljefondet investeres på. Mye kan tyde på at regjeringen vil åpne for investeringer i unoterte selskaper.
 • Oljefondet tapte 10 milliarder på røykekutt, Dagens Næringsliv (NTB) 25.02.14
  Regjeringens to støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti forsøker nå sammen med Arbeiderpartiet å kaste kullselskapene ut av oljefondet. Bjørnestad advarer mot at det kan bli dyrt.
 • Australiere vil ha Oljefondet ut av kullselskap, Dagens Næringsliv (NTB) 22.02.14
  Den norske regjeringen har mottatt et protestskriv fra 26 organisasjoner i Australia som krever at Oljefondet trekker seg ut av selskapet bak et omstridt gruveprosjekt.
 • Norge kan endre verden, kommentar av Nina Jensen i Ny Tid 22.02.14
  I kampen kom klimaendringene er det ingen som sitter på et mektigere våpen enn Norge: Statens pensjonsfond utland (SPU). Det å vri investeringene mot fornybar energi, er smart for så vel økonomien som klimaet.
 • Mistet troen på olje, kommentar av Tom Staavi i VG 22.02.14
  Miljøorganisasjonene har nådd gjennom til kapitalistene. Investorene vender oljevirksomhet ryggen.
 • Oljefondets etiske mandat, kronikk av Dag O. Hessen i Dagbladet 01.02.14
  Tiden er moden for å tenke nytt om forvaltningen av et stadig større og mektigere Pensjonsfond.
 • Jensen: - Oljefondet må ikke brukes politisk, Dagens Næringsliv (NTB) 01.02.14
  Finansminister Siv Jensen (Frp) avviser kritikken mot at to selskaper som bygger bosetninger i Øst-Jerusalem, blir utelukket fra oljefondet.
 • Setter Iran på svarteliste, Klassekampen 31.01.14
  Sammen med Nord-Korea havner Iran nå på Oljefondets svarteliste. Med det støtter Norge linjen til Israel og konservative krefter i USA, mener Nupi-forsker Sverre Lodgaard.
 • - Interessant snuoperasjon fra Siv Jensen, NRK nyheter 31.01.14
  Finansminister Siv Jensen kaster to israelske selskaper ut av oljefondet. Frp-lederen mener selskapene bryter folkeretten ved å bygge bosettinger i Øst-Jerusalem.
 • Tybring-Gjedde: Frp fortsatt Israels beste venn, Aftenposten (NTB) 31.01.14
  Finansminister Siv Jensen kaster to selskaper som bygger bosetninger i Øst-Jerusalem ut av oljefondet. Frps Christian Tybring-Gjedde tror partiet har måttet bøye seg for flertallet i Regjeringen.
 • Kull blir klimatest, Ny Tid 31.01.14
  Aps forslag om å trekke Oljefondet ut av kull har tent håp i miljøbevegelsen: Stortingets største parti kan skape nytt grønt flertall på Stortinget. Grønne partier åpner for samarbeid. Men oljelobbyen kan slå tilbake, mener Cicero-forsker.
 • Oljefondet - om bukke og havresekken, kommentar av Sjur Papazian i Dagsavisen (nye meninger) 30.01.14
  Strategirådet, et rådgivende organ for oljefondet, anbefaler å «samle uttrekksmekanismen og eierskapsutøvelsen i Norges Bank, og at ressursene og kompetansen i dagens Etikkråd integreres i bankens arbeid framover».
 • Kullkasting av aksjer, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 29.01.14 (ikke på nett)
  Finansminister Siv Jensen (Frp) kan ha lagt ut på en politisk kullseilas. Hun avviser ganske bastant å stille nye klimakrav til oljefondets investeringer. Men på Stortinget kan det bli flertall for å tvinge kravene igjennom.
 • Regjeringen under press om kull, E24 (NTB) 29.01.14
  Finansminister Siv Jensen (Frp) kan bli tvunget til å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Men hvilke aksjer som eventuelt skal selges, er i det blå.
 • Ap vil tvinge Siv til kullkutt, Vårt Land 28.01.14
  Finansministeren har sagt at hun ikke vil trekke Oljefondet ut og inn av «ditt og datt». Hun kan få stortingsflertallet imot seg når det gjelder kull.
 • Krev åpenhet, kommentar av Mona Thowsen i Dagens Næringsliv 28.01.14
  PWYP Norge mener at konfliktfylte investeringer må håndteres etter fastlagte prinsipper. Vi må bevege oss mest mulig bort fra subjektive og mest mulig over til objektive vurderinger. Et konkret åpenhetskrav om utvidet land-for-land rapportering vil skape en situasjon der vi får tilgang til mer objektiv informasjon. En investor vil da få innsikt i åtte sentrale nøkkeltall for hvert land selskapene opererer i; antall ansatte, produksjon, investeringer, inntekter, kostnader og tre nøkkeltall for skatter. Når opplysningene gis i noter til finansregnskapet for alle land får vi pålitelige revisorgodkjente regnskapstall som setter investorer i stand til å følge pengene sine.
 • Ap kan få flertall for å trekke oljefondet ut av kull, Dagens Næringsliv (NTB) 28.01.14
  Stortingets finanskomité holder tirsdag høring om et forslag fra Arbeiderpartiet om å utrede å trekke Statens pensjonsfond utland – populært kalt oljefondet – ut av kullselskaper.
 • Oljefondet ut av kull, kommentar av Arild Hermstad i Dagsavisen (nye meninger) 28.01.14
  I dag foregår det en høring i Stortinget. Saken som behandles er blant årets viktigste på klimaområdet: Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om at Oljefondet skal trekke seg ut av kullindustrien. Saken kan få flertall i Stortinget. SV, Senterpartiet, MDG, Venstre og KrF har signalisert støtte. Det beste vil være om vi også fikk med Høyre og Frp i et bredt forlik. Slik kan vi sikre en langsiktig forpliktelse mot investeringer i kull.
 • Eit oljefond for verda, kronikk av Emil Andre Erstad på NRK ytring 27.01.14
  Tør vi forvente at Siv Jensen blir den finansministeren som lar etikken, klimaet og verdas fattige vere dei fremste omsyna til Oljefondet? I så fall vil Frp-aren gå inn i historiebøkene som ein reformator større enn nokon av sine forgjengarar.
 • Du tuller ikke med folks pensjoner, Dagens Næringsliv 25.01.14 (ikke på nett)
  I april skal Jensen legge frem forvaltningsmeldingen for Statens Pensjonsfond utland, Oljefondet, for Stortinget. Her skal hun legge rammebetingelsene og gi de brede investeringsmandatene til oljefondets sjef Yngve Slyngstad. - Er ikke klimatruselen stor nok til å ta alle virkemidler i bruk, inkludert Oljefondet? - Det er nå en gang sånn at miljøpolitikk er noe verden må bli enige om på den politiske arenaen. Det primære målet for oljefondet er ikke å drive hverken miljøpolitikk, utenrikspolitikk eller bistand.
 • Jensen avviser å trekke oljefondet ut av kull, E24 (NTB) 16.01.14
  Finansminister Siv Jensen (Frp) slår fast at oljefondet ikke skal brukes som klimatiltak. Hun går langt i å avvise å trekke norske investeringer ut av kull.
 • Norge får bistands-ros - men refs på noen områder, ABC nyheter 14.01.14
  Norge framstår som ett av verdens beste bistands-land. Men bare 0,01 prosent av offentlige midler til u-land er investeringer. Oljefondet kunne bidratt mer.
 • Kullsvarte norske sparefond, kronikk av Arild Hermstad på NRK ytring 13.01.14
  I en rykende fersk rapport undersøker Framtiden i våre hender hvordan norske banker og fondsforvaltere plasserer nordmenns sparepenger. Storebrand er den aktøren som har gått lengst i å flagge sin klimaprofil og har utvilsomt gått foran ved å vedta utestengelse av totalt 19 selskaper som er investert i kull og oljesand.
 • Stoltenberg fastholder Aps nei til kull, Aftenposten (NTB) 10.01.14
  Jens Stoltenberg fastholder at det er riktig å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Han avviser kritikken fra sin nære venn og tidligere statssekretær Tom Therkildsen.
 • Høyre mener Ap er inkonsekvent om kull, Dagens Næringsliv 07.01.14
  Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre vil at oljefondet skal trekke seg ut av internasjonal kullindustri, men mener staten fortsatt kan utvinne kull på Svalbard. Inkonsekvent, mener Høyre.
 • Superår for Oljefondet, Aftenposten 06.01.14
  Markedenes optimisme driver opp kursene og sprer glede inn i Oljefondet - og kanskje i de tusen julemette hjem. Det ligger an til en avkastning i fondet omkring meget gode 15 prosent for 2013, regnet i utenlandske penger.
 • Vil ha Oljefondet ut av kullindustrien, NRK nyheter 05.01.14
  Oljefondet bryter målene for utslipp, ved å kjøpe seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper. Det mener Framtiden i våre hender. Organisasjonen krever at fondet trekker seg ut av alle selskaper som driver med kullproduksjon.
 • Ber Oljefondet trekke seg ut, NRK nyheter 05.01.14
  Både Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de grønne vil ha en ny vurdering av Oljefondets investeringer i internasjonal kullindustri.
 • Ap, KrF og V vil trekke oljefondet ut av kull, Nationen (NTB) 05.01.14
  Regjeringens to støttepartier KrF og Venstre vil at oljefondet avvikler sine investeringer i internasjonale kullselskaper. Også Arbeiderpartiet er kommet til at Norge ikke bør investere i kull.
 • Farvel til Stoltenberg-modellen, kronikk av Anders Bjertnes i Aftenposten 28.12.13
  Skal Norge ta lederskap i arbeidet med en ny klimaavtale, må mye av Oljefondet brukes på klimariktig energiomstilling.
 • FN: - Oljefondet må skjerpe krav til selskaper, E24 04.12.13
  Norge må gjøre mer for å finne ut om selskaper som oljefondet går inn i, bryter menneskerettighetene, krever en FN-komité. – Det er ikke mulig å forhåndsgodkjenne selskaper, svarer Finansdepartementet.
 • Fond for velferd, ikke politikk, kommentar av Siv Jensen i Dagens Næringsliv 29.11.13
  Over tid, og med vekslende flertall på Stortinget, har norske politikere bidratt til å skille klart mellom de investeringsvalgene som tas for forvaltingen av Statens pensjonsfond utland og de prioriteringene som gjøres i statsbudsjettet. Dette skillet må vi videreføre.
 • Oljefondet for utvikling, kronikk av Kalle Moene i Dagens Næringsliv 23.11.13
  Investeringer i utviklingsland er ingen lønnsom forvaltningsstrategi for oljefondet. Der investeringene lykkes, kan en ikke hente ut overskuddet.
 • – Viser Norge som en kynisk og grådig nasjon, NRK nyheter 23.11.13
  Bellona-leder Frederic Hauge synes det er flaut at Oljefondet har investert i rundt halvparten av historiens 90 største «klimaverstinger». Naturvernforbundet krever at Norge trekker seg ut av selskapene.
 • Med snille oljepenger, kommentar av Sofie Mathiassen i Dagens Næringsliv 16.11.13
  Det er en forlokkende tanke å tjene rått på gode gjerninger. Men jeg tror det er lurt å skille de to tingene. Det strømmer på med forslag til nye måter å forvalte oljefondet på. Oljefondet bør investere mer i fornybar energi, det bør investere mer i fattige land, det bør selge seg ut av kull for å nevne noen. De fleste argumenterer med at det vil være veldig lønnsomt og i tillegg til etisk bra.
 • Bill Gates: Bruk Oljefondet i u-land, Aftenposten 16.11.14
  Bill Gates mener Norge bør bruke en del av Oljefondet til å investere i veier, telenett og annen infrastruktur i utviklingsland.
 • Jobber med nye strategier for Oljefondet, Dagens Næringsliv 16.11.13
  Det er mulig å tjene penger i utviklingsland, mener statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet.
 • Oljefondets etikk er svekket, kronikk av Jon Peder Egenæs m.fl. i Aftenposten 11.11.13
  Vil Siv Jensen leve opp til egne uttalelser, og sikre at det ikke investeres i selskaper som bryter menneskerettighetene eller ødelegger miljøet?
 • - Komplisert å trekke seg ut av kull, Dagens Næringsliv 06.11.13
  Erna Solberg skal overgå de rødgrønne på klima, men vet ikke hvordan ennå.
 • – Norge undergraver FN og OECD, NRK nyheter 01.11.13
  Norske myndigheter undergraver FNs og OECDs etikkarbeid for næringslivet, ifølge mannen som er satt til å passe på at etikkreglene følges, jusprofessor Hans Petter Graver.
 • Oljefondet og karbonbobla, kommentar av Truls Gulowsen i Dagsavisen (nye meninger) 01.11.13
  Vi kan ikke gamble pensjonspengene våre på at den globale klimapolitikken mislykkes. AS Norge er allerede overeksponert i fossil risiko på alle tenkelige måter. Derfor er det på høy tid å flytte oljefondets fossilinvesteringer til fornybarfeltet
 • - Finansdepartementet tør ikke røre de store selskapene, E24 16.10.13
  Framtiden i våre hender er sterkt kritisk til at Finansdepartementet trosser Etikkrådets anbefaling om å svarteliste Shell.
 • Finansdepartementet utestenger fem selskaper, E24 (NTB) 14.10.13
  Finansdepartementet følger Etikkrådets anbefalinger om å utestenge fem selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Ytterligere tre selskaper vil bli fulgt opp gjennom fortsatt eierskap.
 • Er vi i ferd med å våkne? kronikk av Christine Meisingset på NRK ytring 19.09.13
  Hvor blir det av Oljefondets retningslinjer for bærekraft? Nå må Finansdepartementet og Norges Bank komme med en tydelig bærekraftstrategi. Det kan de lære av oss i Storebrand.

Søk:

Avansert søk

Endringer i den etiske forvaltningen av SPU


«Vi kan ikke leve med disse skandaleavsløringene. Aller mest reagerer jeg på at Norge kjemper for menneskerettighetene samtidig som vi gjennom oljefondets investeringer bryter de samme menneskerettighetene.» Dette sa nåværende finansminister Siv Jensen til Dagbladet 16. juni 2002. Deretter inngikk FRP og SV det historiske forliket som førte fram til Stortingets enstemmige vedtak om etiske retningslinjer for Oljefondet.

At våre og framtidige generasjoners sparepenger skal investeres slik at de bidrar til å fremme en global bærekraftig utvikling, var en viktig seier for norsk sivilsamfunn som hadde arbeidet mot dette målet i flere år. I årene som har gått etter innføringen av retningslinjene har vi fulgt utviklingen, og bruken av disse tett.

De etiske retningslinjene vedtatt i 2004 hadde to hovedhensyn. Det første var at forvaltningen av fondet skulle sikre økonomisk og sosial velferd for framtidige generasjoner i Norge. Siden norsk velferd er avhengig av global stabilitet og bærekraftig utvikling må statens internasjonale investeringer også ha som mål å fremme disse verdiene.

Det andre hensynet var til de som berøres av virksomhetene fondet er investert i. Fondet skulle unngå investeringer i virksomheter med stor risiko for menneskerettighetsbrudd, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.

Denne rapporten viser hvordan det etiske rammeverket for oljefondets investeringer har endret seg. Vi ser at hensynene som Stortinget i sin tid mente var grunnleggende for en etisk forvaltning av verdens største investeringsfond, er svekket.

Blant annet viser rapporten at uttrekksmekanismen er betydelig svekket gjennom sendrektighet i Finansdepartementet som sitter med den endelige beslutningen. ForUM ønsker en debatt om denne arbeidsfordelingen og grunnlaget Finansdepartementet har til rådighet når de overprøver tilrådingene fra et spesialistorgan oppnevnt av Kongen i Statsråd. Slik det er nå, ser det ut som om det er opprettet et usedvanlig seint arbeidende skyggeråd i departementet uten at vi har noen innsikt i de prosessene som foregår der.

Videre viser rapporten at prinsippet om investorers medvirkningsansvar er svekket. Opprinnelig fastslo retningslinjene at fondets medansvar følger av en frivillig relasjon mellom investor og selskap med avkastning som mål. Altså framgikk det at fondet kunne medvirke til uetiske handlinger. Med endringene i retningslinjene er dette viktige prinsippet forsvunnet. Nå vises det utelukkende til at selskapet det investeres i, løper denne risikoen.

I rapporten viser vi det hemmeligholdet som preger mye av forvaltningen av fondet, dette er særlig framtredende i Norges Banks eierskapsarbeid. Dette til tross for at nettopp åpenhet i forvaltningen av fondet har vært en uttalt ambisjon for myndighetene. Flere store, utenlandske pensjonsfond har vist at den åpenheten vi etterlyser er mulig. Rapporten du nå sitter med, sår begrunnet tvil om dagens forvaltningspraksis er etisk og ansvarlig. Stortinget var dristige og ambisiøse da retningslinjene i sin tid ble vedtatt. Nå er det på tide at vår lovgivende forsamling tar de grep som er nødvendig for at lovgivers intensjon om ansvarlighet både i forhold mennesker, miljø og kommende generasjoner blir ivaretatt.

Daglig leder i ForUM, Andrew Preston, i forordet til rapporten "Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland", skrevet av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin på oppdrag fra ForUM, oktober 2013

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.