Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Temasider

På utvalgte sentrale temaer og områder knyttet til nord/sør-spørsmål og internasjonal utvikling har vi utarbeidet egne temasider, med presentasjoner, bakgrunnsstoff og lenker på de ulike temaene. Per idag omfatter våre temasider følgende temaer og områder:

Oljefondet og etikk


Etter norsk oljeproduksjon startet i 1971 har oljen gitt Norge ufattelige inntekter. Oljen har bidratt til å gjøre Norge til et av verdens rikeste land, men i et globalt miljø- og utviklingsperspektiv reiser norsk olje- og gassproduksjon generelt - og oljefondet spesielt - en rekke etiske utfordringe.


Globalisering


Som så mange andre moteord er globalisering et begrep som kan bety mye, lite eller høyst forskjellige ting – gjerne på samme tid. Verken i dagligtale, i massemedier, i politiske erklæringer eller i en mer faglig diskusjon er denne uklarheten noen hindring for begrepets utbredelse, snarere tvert i mot.

Tore Linné Eriksen i "Globalisering, vinnere og tapere"


Parliament Watch: Sørpolitikk på Stortinget


Om Sørpolitikk på Stortinget (Parliament Watch). utdrag fra og lenker til de ulike partienes syn på viktigs sørpolitiske saker.


Norsk sør-politikk


Hovedlinjene i norsk sør-politikk legges av Stortinget og følges opp av regjeringen. Her finner du lenker til en del av de overordnede sør-politiske sakene som de senere årene har blitt behandlet i Stortinget.


U-landsgjeld


Mange fattige land sliter med stor utenlandsgjeld, som rammer de fattige hardt. I følge fattigdomsrapport 2000 bruker f.eks. mange fattige land mer penger på nedbetaling av gjeld enn på grunnleggende sosiale tjenester. Det er derfor bred enighet om at gjeld representerer en alvorlig hindring for utvikling i mange fattige land.


Bekjempelse av fattigdom


Det internasjonale samfunnet har samlet seg om tusenårsmålsettingene, som bl.a. tar sikte på å halvere den ekstreme fattigdommen mellom 1990 og 2015. Denne målsettingen ligger nå til grunn for det internasjonale samfunnets arbeid for bekjempelse av fattigdom. Mye gjøres, men fortsatt finnes det sterke nasjonale og internasjonale rammebetingelser som gjør det vanskelig å vinne fram.


Verdensbanken og IMF


Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) er i dag verdens mektigste finansinstitusjoner med stor innflytelse på pengepolitikk og økonomisk utvikling i land over hele verden. Verdensbanken er også verdens største "bistandsorganisasjon" og den største kilden til finansiering av utvikling innen bl.a. utdanning, helse og bekjempelse av HIV/AIDS.Verdens handelsorganisasjon (WTO)


Verdens handelsorganisasjon (World Trade Organisation - WTO) ble opprettet i 1995 og erstattet da den tidligere Generalavtalen for tolltariffer og handel (GATT), se f.eks. NUPIs "Hvor hender det? 1998: Fra GATT til WTO. WTO omfatter både et globalt regelverk om internasjonal handel og selve organisasjonen (WTO). Regelverket er bindende for WTOs medlemmer og videreutvikles fortløpende gjennom forhandlinger.


Frivillige organisasjoner (NGOs)


De senere årene har de frivillige organisasjonene - og det såkalte "sivile samfunn" - blitt tillagt en stadig større rolle i internasjonalt utviklingsarbeid og i debatten om utvikling generelt. Paralelt pågår det mange og kritiske debatter om organisasjonenes og sivilsamfunnets rolle(r) og om "samvirke" mellom stat og organisasjoner.FNs tusenårsmål


Tusenårsmålene (eller millenniumsmålene) er den betegnelsen som oftest brukes om de utviklingsmålene som det internasjonale samfunnet - gjennom FN - forpliktet seg på ved inngangen til det 3. årtusen.Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?