Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Mer etikk, takk

Regjeringen sluttførte tidligere i år en omfattende revisjon av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), men nye omstridte investeringer bringes stadig fram i media og Norges "små, skitne hemmeligheter" fikk i september flengende kritikk i den britiske avisa The Guardian. - Mer etikk, takk, sa nylig "etikkrådets far" Øystein Djupedal (SV) til Aftenposten, som nå ber leserne bidra til å avdekke flere etiske utfordringer for oljefondet.
Onsdag 28. oktober 2009
Linker oppdatert: Torsdag 19. november 2009

Soumaia Hamudi (21), som i oktober var i Norge i forbindelse med SAIH's kampanjeuke med fokus på okkupasjonen av Vest-Sahara, vil ha Oljefondet ut av selskaper som henter ut fosfat fra hjemlandet hennes, Vest-Sahara. Sist helg vedtok SAIHs landsmøte en resolusjon om saken. Foto: Sindre Edland-Gryt

Etter en omfattende gjennomgang av de etiske retningslinjene for oljefondet (les mer her) kunne Finansdepartementet i april, i forbindelse med presentasjonen av St.meld.nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008, orientere om at regjeringen legger opp til å styrke den etiske forvaltningen. Tidligere finansminister Kristin Halvorsen (SV) uttalte bl.a. (les mer her):  

"Vi har gjort et godt stykke arbeid hittil, og grunnsteinene som ble lagt gjennom Graver-rapporten har vist seg robuste. Fondet har fått mye ros i høringsrunden, både fra inn- og utland. For å opprettholde vårt høye ambisjonsnivå, legger vi opp til både flere virkemidler og nye tiltak, samtidig som vi viderefører de eksisterende virkemidlene."

Og i Finansdepartementet jobbes det nå med oppfølging av meldingen og evalueringen med nye regler for forvaltning av oljefondet (les mer her) og nye føringer i Soria Moria II (se nederst). Etter innspill fra Slett u-landsgjelda (SLUG) gikk dessuten et flertall i Stortingets finanskomité inn for en gjennomgang av mulighetene for å viderutvikle fondets etiske retningslinjer også for investeringer i statsobligasjoner (les mer her).

Organisasjoner som FIVH/Norwatch, Kirkens Nødhjelp, SAIH og Burmakomitéen har imidlertid bidratt til at det de siste månedene, med fornyet styrke, har blitt stilt spørsmål ved etikken i en rekke av fondets investeringer, bl.a. i:

 • selskaper som satser på omstridt oljesand (les mer her),
 • olje- og kullselskaper, som med skitne triks aktivt motarbeider USA-president Barack Obamas planlagte klimagasskutt (les mer her),
 • selskaper som opererer i krigsområdene mellom Uganda og Kongo (les mer her),
 • banker i Singapore som forvalter milliardkontoene til Burmas makthavere, som hevdes å putte landets inntekter i egne lommer (les mer her),
 • selskap som driver omstridt gruve i Guatemala som har ført til store miljøskader og helseproblemer i følge lokalbefolkning (les mer her) og
 • selskaper involvert i folkerettsstridig utvinning av naturressurser i Vest-Sahara, samtidig som UD fraråder norske selskaper å gjøre det samme (les mer her).

Aftenposten, som i det siste har tatt opp en rekke av disse sakene, satte tidligere denne måneden søkelyset på fire nye problemområder for oljefondet, medisiner for fattige, vestbredden, regnskogen og Burma, og snakket bl.a. med Danial Heradstveit på NUPI, som sa (les mer her):

"Dette går på tvers av norsk utenrikspolitikk. Dette oljefondet oppfører seg som kapitalister uten etiske verdier. Man kan ikke lenger snakke om at Oljefondet følger etiske prinsipper."

Sist uke la så Aftenposten ut hele oljefondets portefølje på en søkbar database og oppfordret sine lesere til å ta kontakt med avisens journalist Kristoffer Rønneberg om de finner "interessante ting" (les mer her).

Men ikke alle kaster seg på jakten på uetiske investeringer. På sin NA24-blogg skriver Are Slettan bl.a. (les mer her):

"De mange kritikerne burde svare på hva de mener oljefondet faktisk skal investere i."

Og det har faktisk en del av kritikerne allerede gjort, bl.a. i sine høringsinnspill til Finansdepartementet i fjor (last ned her). Dessuten har andre kritikere fremmet en rekke andre forslag til bruk av oljefondet (les mer her). Emilie Ekeberg i Attac skrev i en kommentar i fjor bl.a. (les mer her):

"All snakk om etiske retningslinjer og uttrekk av uetiske selskaper ender derfor fort i en blindgate, når det ikke stilles spørsmålstegn ved dagens forvaltning av Oljefondet. Vi trekker oss ut av uetiske selskaper bare for å investere pengene i nye, og slik kan vi fortsette til evig tid, med mindre det norske storting endrer på mandatet for Oljefondets investeringer."

Fra internasjonal hyllest til omdømmeproblem

- Oljefondet er en gullstandard, sa EU-kommisjonens leder José Manuel Barroso i februar i fjor og hyllet det norske Oljefondet, som han mente hadde satt en ny standard for innsyn, ledelse og ansvarlighet (les mer her). Omtrent samtidig redegjorde tidligere finansminister Kristin Halvorsen (SV) for fondets forvaltning og etiske retningslinjer i en kommentar i Financial Times (les mer her) og i en kommentar i Dagsavisen noen måneder senere kunne hun fornøyd konstatere at også det det internasjonale tidsskriftet Time fremhevet oljefondet som en gullstandard (les mer her).

Denne høsten er internasjonal ros blitt til flengende kritikk.

- Norges skitne, små hemmeligheter, var tittelen på en kommentar i den britiske avisa The Guardian i slutten av sepember (les mer her), der Mark Curtis i følge NTBs karakteristikk kom med "flengende kritikk" med henvisning til bl.a. investeringer i "noen av verdens verste selskaper" (les mer her). Curtis skriver bl.a.:

"Norges image som fredsnasjon er lite annet enn glasur for å dekke over tvilsomme oljefondinvesteringer og våpeneksport."

På lederplass skrev Aftenposten dagen etterpå (les mer her):

"For utenriksminister Jonas Gahr Støre er oppslaget i The Guardian nedslående, ikke fordi artikkelen uttrykker noen uomstridt sannhet om norsk utenrikspolitikk – her kan mye diskuteres. Men fordi den illustrerer et norsk omdømmeproblem." 

- Mer etikk, takk

Til Aftenposten sa NUPI-direktør Jan Egeland i begynnelsen av oktober at han synes investeringer i Vest-Sahara er "helt galt", og råder Oljefondets etikkråd til å utvide kapasiteten slik at de kan "følge med i svingene" (les mer her). Det mener Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås er en god ide og skriver i en kommentar bl.a. (les mer her):

"Fondets 2400 milliarder kroner er spredt på 8000 selskaper. Da kommer etikkrådet fort til kort, med en håndfull fagpersoner ledet av juristen Gro Nystuen og et like lite sekretariat. De gir råd om å trekke investeringer ut fra selskaper på grunn av menneskerettsbrudd, våpenproduksjon, miljøskader og korrupsjon. Jan Egelands forslag om å utvide etikkrådets kapasitet, er godt. Vi har råd til det." 

- Mer etikk, takk, sier "etikkrådets far" Øystein Djupedal (SV) noen dager senere og slutter seg til forslaget om å styrke etikkrådet (les mer her):

"Skandalene vil bare fortsette dersom vi ikke gjør Oljefondets etikkråd vesentlig sterkere."

Etikkrådets leder, Gro Nystuen, innrømmer overfor Aftenposten at rådet bl.a. sliter med å fange opp relevant informasjon om de mer enn 200 selskapene i Kina som oljefondet har investert i (les mer her). Nystuen mener imidlertid at Etikkrådet, i forhold til alle andre fond, er meget godt utrustet og peker bl.a. på at:

"Uansett er ikke vitsen å hive ut så mange selskaper som mulig. Vitsen er å få selskapene til å endre adferd, noe som kan gjøres gjennom aktivt eierskap." 

Det har også vært intensjonen etter at Norge Bank i 2007 tok skrittet ut i aktiv eierskap (les mer her). Å følge opp i praksis er imidlertid en annen ting og nylig fikk Norges Bank skarp kritikk av FIVHs Arild Hermstad for å ha stemt nei til viktige og konstruktive klimaforslag på ExxonMobils generalforsamling (les mer her). Og etter et dokumentarprogram på NRK om utøvelsen av aktivt eierskap i sommer pekte Utviklingsfondets Aksel Nærstad på at mange etiske utfordringer går ut over rammen for aktivt eierskap (les mer her).

Soria Moria II: Fondet skal forvaltes på en ansvarlig måte

Hva Finansdepartementet under sin nye sjef, finansminister Sigbjørn Johnsen, legger inn i arbeidet med de nye retningslinjene gjenstår å se og i regjeringens nye politiske plattform står det følgende om forvaltning av oljefondet (les mer her):

"Statens pensjonsfond - Utland skal forvaltes slik at formuen gir god avkastning også på lang sikt. Dette er avhengig av at man oppnår en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand samt av velfungerende, legitime og effektive markeder. Det skal bygges videre på gjeldende retningslinjer for å styrke fondet som en ansvarlig investor. Det siktes mot beste internasjonale praksis i alle deler av forvaltningen. Regjeringens opplegg for å styrke kontroll- og tilsynsapparat følges opp og fondet skal være i front for å utvikle beste praksis på området for ansvarlige investeringer.

Fondet skal forvaltes på en ansvarlig måte som tar hensyn til god selskapsstyring, sosiale forhold, særlig barns rettigheter, klima og miljø, i tråd med prinsippene i St.meld. 20 (2008-2009). ILOs kjernekonvensjoner vil fortsatt være en del av grunnlaget når en bestemmer seg for å reagere overfor selskaper som bryter arbeidstakernes rettigheter.

Klimaendringer er blant de største truslene mot fondets langsiktige avkastning. Regjeringen vil arbeide videre med å tilpasse fondets investeringsstrategi til klimaproblemet. Det skal gjøres en grundig analyse av fondets sårbarhet overfor klimarisiko, og vurderes endringer i porteføljen som kan redusere denne risikoen. Regjeringen har et høyt ambisjonsnivå for klima og miljøprofilen for Statens pensjonsfond - Utland. Vi vil utvikle miljø- og klimastrategiene for fondet videre i perioden. Det skal etableres et investeringsprogram for miljø. Det vurderes å utvide rammene for miljøinvesteringsprogrammet ytterligere, etter hvert som en vinner erfaringer.

Fondets investeringer i fattige land kan bidra til raskere økonomisk vekst i disse landene. Regjeringen vurderer å etablere et investeringsprogram for bærekraftig vekst i utviklingsland.

Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland er å oppnå høyest mulig finansiell avkastning innenfor moderat risiko. Det skal foretas en bred vurdering av hvorvidt eller i hvilket omfang aktiv forvaltning i fondet skal videreføres. Det tas sikte på beslutning om dette i 2010."


Aktuelle lenker:

Innspill, kommentarer og saker fra norske organisasjoner:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • - Støre har ikke forstått etikk-ansvaret, Aftenposten 19.11.09
  KrFs Hans Olav Syversen mener at utenriksministeren ikke har forstått det etiske alvoret og ansvaret som hviler på oljefondet.
 • KrF krever bedre oljefond-etikk, Aftenposten 18.11.09
  Fremmer forslag i Stortinget i morgen «av hensyn til fondets og Norges internasjonale omdømme».
 • Oljefondet - intet tre vokser inn i himmelen, kommentar av Siri Lill Thowsen i Klassekampen 27.10.09
  Media har hatt flere store oppslag i det siste om den norske stats investeringer i utenlandske selskap sett i forhold til etisk forsvarlighet og folkeretten! Blant eksemplene som er brukt til å belyse påståtte uheldige investeringer, er selskaper som driver virksomhet i okkuperte landområder, som de palestinske områdene og Vest-Sahara, som er verdens to eneste land/landområder som er under fullstendig okkupasjon.
 • - Et land er nødt til å gjøre som det sier, Aftenposten 24.10.09
  Oljefondets investeringer kan være svært ødeleggende for Norges image, mener omdømmeeksperten Simon Anholt.
 • «Oljefondet» skifter navn, E24 24.10.09
  Det offisielle navnet på det mange kjenner som Oljefondet har vært Statens pensjonsfond - Utland siden 2006. Før var navnet Statens petroleumsfond.
 • Oljefondet bør trekke seg ut, debatt av Elisabeth Rasmusson i Aftenposten 23.10.09
  Etikkrådet siterer feilaktig Flyktninghjelpens generalsekretær i et debattinnlegg i Aftenposten 12. oktober, der de viser til avisens oppslaget om oljefondet og okkupert Vest-Sahara. Uttalelsene tilhører nyhetstjenesten til Framtiden i våre hender, Norwatch.
 • Search through the «Oil Fund», Aftenposten 23.10.09
  Search through all the companies in which the Norwegian Pension Fund (aka the «Oil Fund») has invested.
 • De norske oljemilliardene er spredt over hele kloden, Aftenposten 23.10.09
  Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, er blitt Europas største fond. Rundt én prosent av verdens aksjer er nå på norske hender.
 • Oljefondets etikkrefs, kommentar av Are Slettan på NA23 19.10.09
  De mange kritikerne burde svare på hva de mener oljefondet faktisk skal investere i.
 • - Mer etikk, takk, Aftenposten 16.10.09
  - Skandalene vil bare fortsette dersom vi ikke gjør Oljefondets etikkråd vesentlig sterkere, sier Øystein Djupedal (SV).
 • Fire nye problemer for Oljefondet, Aftenposten 13.10.09
  Medisiner for fattige. Vestbredden. Regnskogen. Burma. Felles for disse fire temaene er at Oljefondet investerer i selskaper som anklages for grovt uetisk oppførsel. - Dette fondet oppfører seg som kapitalister uten etiske verdier. Man kan ikke lenger snakke om at Oljefondet følger etiske prinsipper, sier professor Daniel Heradstveit.
 • Her er det norske Oljefondet, Aftenposten 13.10.09
  Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, er blitt Europas største fond. Rundt én prosent av verdens aksjer er nå på norske hender. Aftenposten.no kan i dag presentere hele Oljefondets portefølje. Databasen er søkbar på navn og land, og kan også justeres etter investeringenes størrelse.
 • Utvinner ikke fosfat, Debatt av Ola Mestad og Gro Nystuen i Aftenposten 13.10.09
  Oljefondet eier aksjer i internasjonale gjødselselskaper som kjøper fosfat, ikke i selskaper som utvinner fosfat i Vest-Sahara.
 • Sliter med kinesisk Aftenposten 13.10.09
  Oljefondet har ved siste opptelling investert i 207 kinesiske selskaper. Om disse selskapene opererer i tråd med fondets etiske retningslinjer, er vanskelig å vite, innrømmer Etikkrådets leder.
 • Tåler vi mer olje?, Kronikk av Terje Osmundsen i Aftenposten 11.10.09
  Ingen forventer at oljenasjonen Norge skrur igjen kranene, men Regjeringen kan sette målkonflikten på dagsorden i internasjonale fora.
 • Total må vurderes på nytt, Debatt av Inger Lise Husøy i Morgenbladet 09.10.09
  Gro Nystuen, leder i Pensjonsfondets Etikkråd, avviser i forrige utgave av Morgenbladet at rådet ble ført bak lyset av det franske oljeselskapet Total, som ble vurdert i 2005 for medvirkning til brudd på menneskerettighetene i Burma.
 • Vil ha Halvorsen på banen, Aftenposten 07.10.09
  Knut Arild Hareide (KrF) synes Kristin Halvorsen tar for lett på etikken i Oljefondets investeringer.
 • Oljefondet må ut av Vest-Sahara!, Debatt av Torkild Strandvik i Aftenposten 07.10.09
  Statens pensjonsfond – utland, eller «Oljefondet», som vi også kaller det, har klare retningslinjer for etiske investeringer, allikevel kommer det frem at man har investert tungt i selskaper som eksporterer fosfat fra Vest-Sahara, et land som har vært okkupert av Marokko siden 1975.
 • Uakseptabelt av Oljefondet, men ikke isolert tilfelle, Debatt av Sigrun Espe i Aftenposten 07.10.09
  Mandag skrev Aftenposten om oljefondet som har investert i folkerettsstridig utvinning av naturressurser i Vest-Sahara. Dessverre er Oljefondets ulovlige investeringer ikke et isolert tilfelle.
 • Forbannet over oljefond-investeringer, Aftenposten 06.10.09
  - Norge burde ha mer enn nok egne naturressurser. Dere trenger ikke bidra til å stjele våre, sier Soumaia Hamudi (21) fra Vest-Sahara.
 • Oljefondet trosser offisielle råd , Aftenposten 05.10.09
  Norske myndigheter fraråder investeringer i Vest-Sahara. Likevel har Oljefondet investert milliarder i syv gjødselselskaper som henter ut fosfat fra det okkuperte landet.
 • Egeland: - Helt galt, Aftenposten 05.10.09
  NUPI-sjef Jan Egeland synes investeringer i Vest-Sahara er «helt galt», og råder Oljefondets etikkråd til å utvide kapasiteten slik at de kan «følge med i svingene».
 • Gode etikkråd er ikke dyre, Kommentar av Knut Olav Åmås i Aftenposten 05.10.09
  Det er nå helt nødvendig å styrke Oljefondets etikk. For etikkrådet har ikke kapasitet til å gjøre jobben sin.
 • Benekter å ha blitt lurt, Morgenbladet 01.20.09
  Oljefondets etikkråd ble ført bak lyset av oljeselskapet Total, hevder organisasjonen Norwatch.
 • Oljefondet tjener fett på omstridt gullgruve, Aftenposten 29.09.09
  En gullgruve i Guatemala har ført til store miljøskader og helseproblemer, hevder lokalbefolkningen. Norge er i år blitt 203 millioner kroner rikere på det canadiske selskapet som eier gruven.
 • Holder øye med selskapet, Aftenposten 29.09.09
  Etikkrådets leder, Gro Nystuen, kjenner til konflikten rundt Goldcorps Guatemala-gruve.
 • Kritisk til de etiske retningslinjene, Aftenposten 29.09.09
  Opposisjonen i Stortinget mener Goldcorp må følges nøye, men mener at oljefondets etiske retningslinjer generelt er for sårbar for politisk misbruk.
 • Skyllebøtte, Lederkommentar i Aftenposten 29.09.09
  På fire avgjørende områder er det et enormt gap mellom ord og handling, ifølge kommentator Mark Curtis: I forvaltningen av det enorme oljefondet, med StatoilHydros virksomhet i land preget av korrupsjon og menneskerettsbrudd, i miljø- og klimapolitikken og med våpeneksporten.
 • – Norge skjuler skitne hemmeligheter, Dagsavisen 25.09.09
  Norges image som fredsnasjon er lite annet enn glasur for å dekke over tvilsomme oljefondinvesteringer og våpeneksport, hevder britisk avis.
 • – Oljefondet deleier i Burma-juntaens banker, Dagsavisen (NTB) 25.09.09
  Oljefondet er deleier i to banker i Singapore som forvalter milliardkontoene til Burmas makthavere, som hevdes å putte landets inntekter i egne lommer.
 • Oljefondet tungt inne i olje i krigsherjede Kongo, Dagbladet Magasinet 25.09.09
  Investerer i selskaper som opererer i krigsområdene mellom Uganda og Kongo.
 • Oljefondet over 2.500 milliarder, E24 15.09.09
  Statens pensjonsfond - utland økte balansen med over 50 milliarder i august-måned.
 • Etikk i sanden, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 15.09.09
  Den viktigste oppgaven for en norsk regjering når det gjelder utslipp i andre land, er å arbeide internasjonalt for en ny, mer ambisiøs og mer forpliktende klimaavtale. Men samtidig har også staten som eier et etisk ansvar for sine investeringer. Den erkjennelsen ligger bak utviklingen av etisk forvaltning i Oljefondet.
 • Norske milliarder til Obamas miljøfiender, Aftenposten 14.09.09
  Oljefondet er inne i olje- og kullselskaper som med skitne triks aktivt motarbeider USA-president Barack Obamas planlagte klimagasskutt.
 • Frp vil kunne investere i atomvåpen, Dagbladet (NTB) 07.09.09
  Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, mener oljefondet bør kunne investere i selskaper som produserer deler til atomvåpen.
 • Oljefondet er tungt inne i oljesand , Aftenposten 07.09.09
  Oljefondet har sine største investeringer i selskaper som driver miljøskadelig oljesandutvinning, selv om fondets etiske retningslinjer sier nei til å gå inn i selskaper der man risikerer medansvar for alvorlige miljøskader.
 • Kristin Halvorsen avviser dobbeltmoral , Aftenposten 14.09.09
  SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen ser ingen dobbeltmoral i at partiet hennes tar avstand fra StatoilHydros oljesandprosjekt samtidig som Oljefondet hun bestyrer tjener penger på oljesand.
 • Oljefondet kaster ut israelsk selskap, Dagbladet (NTB) 04.09.09
  Israel protesterte og kalte straks inn den norske ambassadøren da det ble kjent Oljefondet kaster ut et selskap som leverer overvåkingsutstyr.
 • Bruk oljefondet på klima, Kommentar av Guttorm Grundt i Dagsavisen 03.09.09
  Norge gjør kommende generasjoner en stor bjørnetjeneste ved å bruke våre store olje- og gassinntekter til framtidige pensjoner i stedet for å kutte våre klimagassutslipp før det er for sent.

Søk:

Avansert søk

Reviderte etiske retningslinjer:


Av viktige nye tiltak som Regjeringen legger opp til er:

 • Utelukkelse av tobakksproduserende selskaper fra porteføljen.
 • Opprette en observasjonsliste som et nytt tiltak overfor selskaper i grensesonen for uttrekk.
 • Styrking av eierskapsarbeidet, blant annet ved å be Norges Bank formulere flere forventningsdokumenter. Et viktig område vil være miljø, og et dokument om selskapers klimastrategier ansees særlig relevant. Et annet, innenfor selskapsstyringsområdet, vil gjelde selskapers åpenhet og rapportering om betalingsstrømmer. Klare forventninger på dette området kan bidra til å motvirke bruk av lukkede jurisdiksjoner (såkalte skatteparadiser) til å skjule ulovlige handlinger.
 • Nye krav til åpenhet og rapportering omkring arbeidet med eierskapsutøvelse.
 • Utarbeidelse av en prosedyre for hvordan selskap som er utelukket kan bli tatt inn i porteføljen igjen.

Klima har vært et viktig tema blant høringsinstansene. Som en bredt investert og langsiktig investor, har fondet også en egeninteresse i å unngå negative økonomiske virkninger av eventuelle klimaendringer. I tillegg til et forventningsdokument innenfor miljø er nye tiltak på dette området:

 • Å initiere en bred utredning som vurderer hvordan klimautfordringene kan påvirke de finansielle markedene og hvordan investorer bør handle ut fra dette.
 • Å etablere et miljøprogram som skal rettes mot investeringer som kan forventes å gi klar miljøgevinst, slik som klimavennlig energi, energieffektivisering, karbonfangst og lagring, vannteknologi og håndtering av avfall og forurensning.

Utdrag fra Finansdepartementets pressemelding 03.04.09 i forbindelse med presentasjonen av St.meld.nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008
(les mer her).

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.