Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Statlige investeringsfond (SWF) - ryster kapitalismens logikk?

Statens Pensjonsfond - Utland (oljefondet) er ett av verdens største statlige investeringsfond. Øvrige storfond eies av De forente arabiske emirater, Saudi Arabia, Kuwait, Russland, Kina og Singapore. Deres makt er økende. Javier Santiso ved OECDs utviklingssenter mener de er uttrykk for en større global økonomisk og finansiell omfordeling av makt. Kan de bli redskaper for en økonomisk politikk som virker for de fattige?
Fredag 04. april 2008
Linker oppdatert: Torsdag 21. august 2008

I følge The Sovereign Wealth Fund Institute er det norske oljefondet nå verdens nest største statlige investeringsfond (Sovereign Wealth Fund - SWF), men likevel betydelig mindre enn Abu Dhabi's Investeringsråd i De forente arabiske emirater (se oversikt nedenfor).

Den voldsomme veksten i de statlige investeringsfondene har det siste året ført til debatt og økende uro i vesten. Statlige eiere kan ha andre motiver enn private eiere og ikke bare true vestlige interesser, men også undergrave "kapitalismens logikk" og den nyliberalistiske politikken som har vært dominerende gjennom flere tiår. Gir dette grunn til frykt eller håp for verdens fattige?

Tilhengere av dagens økonomiske globalisering, som avisa Dagens Næringsliv, mener at den "har løftet hundrevis av millioner mennesker ut av lutfattigdom" (les mer her), mens kritikere har advart mot "markedsfundamentalisme" og ment at den til tross for økonomisk vekst fører til fattigdom og økte forskjeller. I et hefte om "Kirken og den økonomiske globaliseringen" i fjor, pekte Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) innenfor Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, på at (last ned heftet her):

"Nyliberalismens gjennombrudd er blitt møtt med motstand, tildels voldsom, ikke minst fra kirker og sosiale og politiske organisasjoner i Sør."

- En annen verden er mulig, har vært slagordet på Verdens sosial forum, som har samlet kritikere av dagens økonomiske globalisering til debatt om alternativer (se f.eks. rapporten Etter nyliberalismen: økonomisk politikk som virker for de fattige).

I hvilken grad de fremvoksende SWF'ene vil bidra til alternativer til nyliberalismen som virker for de fattige gjenstår å se, men direktør og sjeføkonom ved OECDs utviklingssenter, Javier Santiso, mener SWF'ene er uttrykk for "en større global økonomisk og finansiell omfordeling av makt". Han tror at SWF'ene har potensiale til å bli sentrale aktører for finansiering av utvikling og i et notat fra OECD's utviklingssenter i januar (les mer her) framhever han følgende:

 • For første gang spiller finansaktører fra utviklingsland, gjennom sine SWF'er, på like fot med andre finansgiganter innenfor OECD.
 • SWF'ene kan bli sentrale aktører innen utviklingsfinansiering: Sovereign Development Funds. 
 • Dersom SWF'ene velger å plassere 10 prosent av sin portefølje i framvoksende og utviklingsøkonomier det neste tiåret, vil det kunne frambringe 1400 milliarder dollar, mer enn samlet bistand fra OECD-landene.

- Dette kan gi en uventet hjelpene hånd til Afrika i arbeidet for å nå FNs tusenårsmål, konkluderer han. Han nevner dog ikke at kritikere mener FNs tusenårsmål fremmer nyliberalistisk politikk og ikke er et gode for Afrika (se f.eks. her). Og til tross for de etiske retningslinjene representer SV-statsråd Kristin Halvorsens forvaltning av oljefondet knapt noe alternativ til nyliberalismen. Hun understreker at "velfungerende finansmarkeder er en fordel for både investorer og låntagere" (les mer her) og finansdepartementet er opptatt av "investeringsfriheten og lik behandling av aksjonærer som grunnleggende prinsipp" for forvaltning av statlige investeringsfond.

- Ryster kapitalismens logikk

- Statlige investeringsfond ryster kapitalismens logikk, hevdet USAs tidligere finansminister, nå professor ved Harvard University, Lawrence Summers, i en kommentar i avisa Financial Times sist sommer (les mer her). Han utdypet det slik:

"Det kapitalistiske systemets logikk er avhengig av aksjonærer som får selskaper til handle for å sikre aksjene størst mulig verdi. Det er langt fra sikkert at dette over tid vil være det eneste motivet for regjeringer som aksjonærer. De vil kunne ønske å se at deres nasjonale selskaper konkurrerer effektivt, tilegne seg teknologi eller oppnå innflytelse."

Som grunnlag for sin uro viste han bl.a. til hvordan slike regjeringskontrollerte investeringsfond den siste tiden hadde kjøpt seg opp i store, private, vestlige selskaper, som Blackstone, et amerikansk ”private equity fund” som gjennom sine eierinteresser i andre selskaper er en av USAs største arbedisgivere (se f.eks. en innføring av BI-professor Jon Arne Isachsen).

- Frykten for SWF'ene har degenerert til paranoia, mener K. Subramanian, en tidligere tjenstemann ved finansdepartementet i India. Han finner denne "helomvendingen" overraskende, ettersom "medlemmer av den utviklede verden fram til nylig har fremmet en globalisering der kapitalfrihet og utenlandske investeringer har stått sentralt" (les mer her). Men helt overraskende er det kanskje likevel ikke, dersom professor Fred Halliday ved London School of Economics har rett.

- Framveksten av statlige investeringsfondenes signaliserer slutten på den nyliberalistiske modellen, hevder Halliday, som i en kommentar på nettstedet Open Democracy i mars peker på fondenes "intellektuelle og politiske kontekst", nemlig (les mer her):

"Etter tre tiår med politikk, propaganda og oppblåste forestillinger (hype) om å 'frigjøre markeder', 'redusere statens rolle' og 'å fremme privat sektor' så rommer SWF'ene en massiv og ustoppelig endring i innflytelse tilbake til det som i realiteten er statseide instanser. Så mye for ny-liberalismen! Historiens utspekulerthet har gjort det igjen."

Investeringer som politisk redskap?

Debatten sist høst viste en økende frykt for at statlige investeringsfond skal bli brukt politisk, en bekymring som ble tatt opp i et innlegg i Aftenposten av Leo A. Grünfeld i forbindelse med Finansdepartementets konferanse "Investing for the Future" om revisjon av oljefondets etiske retningslinjer i januar. Grünfeld konkluderte slik (les mer her):

"Frykten for sammenblanding av finansielle og politiske motiver i forvaltingen av statlige fond viser hvor komplisert det er å drive utenrikspolitikk gjennom finansmarkedet."

I sitt svar skrev finansminister Kristin Halvorsen at Finansdepartementet er klar over de utfordringer Grünfeld peker på, men understreket at (les mer her):

"Så langt er våre etiske retningslinjer blitt møtt med positive holdninger også internasjonalt."

Fremveksten av disse fondene ble omtalt i Slate Magazine som det "hotteste" temaet på årets samling for verdenseliten i Verdens økonomiske forum i Davos (les mer her). I tillegg til Lawrence Summers deltok også Kristin Halvorsen, som dro for å fortelle om oljefondets etiske retningslinjer. Hun erkjente imidlertid at "frykten mange har for de strategiske interessene til enkelte statlige fond" nok blir et tema i tillegg (les mer her). Og det ble det (les mer her). For å sette en stopper for uroen oppfordret Summers i Davos de statlige investeringsfondene til å komme sammen og bli enige om en felles uttalelse der de sier:

"Vi vil ikke under noen omstendigheter spekulere i valuta; vi vil alltid være langsiktige investorer og vi vil aldri bruke våre SWF til å nå politiske målsettinger."

Ifølge Slate fikk Halvorsen det siste ordet i debatt med Summers: Det ser ut som du ikke liker oss, men trenger pengene.

Både OECD (les mer her) og IMF (les mer her) jobber nå med å studere "best practices" og effektene av de statlige investeringsfondene og i februar betegnet EU-kommisjonens leder, José Manuel Barroso, det norske oljefondet som en "gullstandard" (les mer her). Barroso's begeistring for det norske oljefondet gjelder imidlertid ikke de etiske retningslinjene, men oljefondets standard for "innsyn, ledelse og ansvarlighet". I forbindelse med framlegging av et forslag til en felles EU-tilnærming i mars i år står det i en nyhetsmelding fra EU bl.a. (les mer her):

"Blant de viktigste bekymringene er at noen SWF'er opererer på en uklar måte, uten å offentliggjøre for eksempel verdien av deres beholdning, investeringsmålsettingene og hvordan risikovurderinger foretas. Det er også bekymring for at SWF-eiere kan bruke dem til å fremme strategiske interesser, i stedet for normale kommersielle interesser, og dermed vri markedet og utgjøre potensielle sikkerhetsproblemer for EU og dets medlemsstater."

- Tiden er inne for å øke presset om at Statens pensjonsfond - Utland skal styres politisk, skrev Utviklingsfondets Aksel Nærstad i en kronikk i Aftenposten sist høst (les mer her), men i lys av den internasjonale debatten er finansminister Halvorsen nøye på å understreke at de etiske retningslinjene ikke betyr at oljefondet er et politisk instrument. - Det er en feilslutning, mener imidlertid teolog Trond Bakkevig (les mer her):

"Etikk handler også om politikk. Når politikere bestemmer seg for et sett av etiske retningslinjer, så er det uttrykk for en felles politisk konsensus i Norge. Det er klart det er politikk og etikk i ett og oppfattes som at dette er det verdisettet vi som nasjon vil stå for."

Gjennom den pågående revisonen av de etiske retningslinjene for oljefondet vil SV-statsråd Halvorsen være en pådriver internasjonalt på dette feltet, men det betyr ikke at hun vil bidra til alternativer til nyliberalismen. Da finansråd Tore Eriksen i finansdepartementet på et OECD-møte om SWF'er sist uke orienterte om norsk politikk, understreket han bl.a. (les mer her):

"Vi er av den oppfatning at når det gjelder statlige investeringer må mottakerland, men unntak av restriksjoner som gjelder et veldig begrenset antall saker knyttet til nasjonal sikkerhet, respektere investeringsfriheten og lik behandling av aksjonærer som grunnleggende prinsipp."


Aktuelle lenker:

Se også våre aktueltsider:

Medieklipp og -debatt:

 • Tyskland vil stoppe utenlandske oppkjøp, E24 21.08.08
  Den tyske regjeringen vil innføre en lovgivning som skal hindre at aktører utenfor EU og EØS kan kjøpe mer enn 25 prosent av tyske selskaper som er definert som viktige for den nasjonale sikkerheten.
 • Legg ned Oljefondet, Kommentar av Per Valebrokk på E24 23.05.08
  Oljefondet er i ferd med å bli like norsk som Holmenkollbakken eller 17. mai, men med langt større politisk sprengkraft. Uten alt for mye oppmerksomhet har Oljefondet vokst til en gigant i norsk og internasjonal finans. Statens pensjonsfond - Utland som det formelt heter, hadde ved siste opptelling aksjer og obligasjoner for 1946 milliarder kroner.
 • - Flere land frykter pensjonsfond, Dagens Næringsliv 09.04.08
  Flere land frykter at statlige fond har en politisk agenda, men finansminister Kristin Halvorsen mener Statens pensjonsfond trolig er verdens mest respekterte.
 • USA sikrer seg «oljefondavtale», E24 21.03.08
  USA ønsker større åpenhet rundt investeringer som gjøres av statlige investeringsfond – såkalte sovereign wealth funds (SWF) – som for eksempel vårt eget Oljefond.
 • Sovereign Wealth Funds: power vs principle, comment by Fred Halliday on Open Democracy 10.03.08
  The rise of "sovereign wealth funds" signals the end of the neo-liberal model and challenges western states and financial institutions to develop a coherent and long-term response.
 • Fremveksten av statlige investeringsfond, kommentar av Arne Jon Isachsen (BI) 29.02.08
  Statlige investeringsfond er på fremmarsj verden over. Har Norge noe å lære bort? Hvilke planer har Kina? BI-professor Arne Jon Isachsen gir en innføring i Sovereign Wealth Funds (SWF).
 • -Oljefondet er en gullstandard, nrk.no (NTB - dn.no) 25.02.08
  EU-kommisjonens leder José Manuel Barroso hyller det norske Oljefondet og mener det har satt en ny standard for innsyn, ledelse og ansvarlighet.
 • Det snille landet, lederkommentar i Dagens Næringsliv 18.02.08
  I tillegg er vi flinke, vi er forbilder og etiske foregangsmenn og -kvinner. Finansminister Kristin Halvorsen er ikke helt sikker på at alle utenfor Norge vet dette. Hun har derfor sendt et innlegg til London-avisen Financial Times. «Norway's sovereign fund sets an ethical example,» er tittelen.
 • Sovereign Wealth Funds as Serious Financial Investors, comment by Kristin Halvorsen in Financial Times 15.02.08
  The role of Sovereign Wealth Funds (SWF) in the capital markets was one of the topics at the recent World Economic Forum in Davos. The debate has revealed some scepticism towards SWF. Key concerns relate to a lack of transparency and possible non-financial objectives for the investments. This is not the case with the Norwegian Government Pension Fund – Global.
 • – Oljefondet er et politisk instrument, nrk.no 27.01.08
  Frykten for politisk styring av de raskt voksende nasjonale investeringsfondene i verden, såkalte Sovereign Wealth Funds, var ett av hovedtemaene på det årlige møtet blant finansfiffen i Davos, som ble avsluttet søndag.
 • Halvorsen til Davos som en av de store, Dagens Næringsliv (NTB) 20.01.08
  Som sjef for det norske oljefondet skal Halvorsen delta i flere debatter om et av de virkelige hete temaene på årets møte – rollen til verdens såkalte Sovereign Wealth Funds, nasjonale investeringsfond.
 • Etikken er grundig utredet, kommentar av Kristin Halvorsen i Aftenposten 15.01.08
  Den senere tids internasjonale debatt om såkalte Sovereign Wealth Funds (SWF) bunner i en frykt for at slike store statlige investeringsfond skal ta politiske og ikke forretningsmessige hensyn når de foretar sine investeringer, samt at manglende åpenhet rundt fondenes virksomhet kan virke destabiliserende på verdens finansmarkeder.
 • Oljemilliarder vil redde dagen, kommentar av Øystein Dørum, E24 28.11.07
  Globalisering og økte råvarepriser skaper nye kapitalister, mange av dem fattige land. Hva gjør de med pengene?
 • En åpen og etisk kapitalist, Norges EU-delegasjon 14.11.07
  I motsetning til enkelte andre kapitalister, spiller Norge og Statens pensjonsfond med åpne kort, har etiske retningslinjer og ingen skjulte motiver for sine investeringer i utlandet. Det forsikret finansministeren da hun i dag besøkte Brussel.

Søk:

Avansert søk

Kristin Halvorsen om SWF-debatten:


Den senere tids internasjonale debatt om såkalte Sovereign Wealth Funds (SWF) bunner i en frykt for at slike store statlige investeringsfond skal ta politiske og ikke forretningsmessige hensyn når de foretar sine investeringer, samt at manglende åpenhet rundt fondenes virksomhet kan virke destabiliserende på verdens finansmarkeder. Når SPU omtales i positive vendinger, reflekterer det fondets klare rolle som finansiell investor med forretningsmessig fokus og utstrakt grad av åpenhet. 16. og 17. januar arrangerer Finansdepartementet en internasjonal konferanse for å markere oppstarten av evalueringsprosessen for de etiske retningslinjene. Deltagelsen av andre investorer som vil diskutere etikk og investeringer med oss viser at etiske retningslinjer ses som en finansiell problemstilling.

Velfungerende finansmarkeder er en fordel for både investorer og låntagere, og det ville være svært uheldig om debatten om SWF skulle lede hen til proteksjonistiske tiltak. Vi følger debatten nært i internasjonale fora. IMF ser nærmere på egnede prinsipper for åpenhet hos slike investorer, og OECD fokuserer på gode prinsipper for eventuell regulering av investeringer i mottagerland.

Vi konstaterer der liten grad av bekymring knyttet til etiske retningslinjer i den form vi opererer med.

Vi må også ha klart for oss at det etter hvert er en forventning internasjonalt om at forvaltere av fond på vår størrelse, enten private eller offentlige, har et etisk rammeverk å forholde seg til. I sin rangering av SWF har det anerkjente amerikanske forskningsinstituttet Peterson Institute rangert det norske pensjonsfondet på annen plass, hvor Norge fikk full score på kriteriet etiske retningslinjer.

Hentet fra
debattinnlegg i Aftenposten 15.01.08

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.