Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ny debatt om oljefondsetikk

Med konferansen "Investing for the Future" markerte Finansdepartementet forrige uke starten på en evaluering av og kritisk debatt om de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - utland (oljefondet). Mens noen er kritiske til politisk motiverte investeringer, ser andre store muligheter - ikke minst i mulighetene for å opprette nye fond.

Mandag 21. januar 2008
Linker oppdatert: Torsdag 31. januar 2008

Finansminister Kristin Halvorsen (SV)

- Vi vil videreføre og videreutvikle de etiske retningslinjene for Statens petroleumsfond, heter det i regjeringens politiske plattform fra Soria Moria (les her). Og det har SV-statsrådene Halvorsen og Solheim tenkt å følge opp. For et snaut år siden - i oppfølging av de etiske retningslinjene - la Norges Bank fram sin strategi for aktivt eierskap (les mer her) og i år vil finansminister Kristin Halvorsen ha en evaluering av om retningslinjene har fungert etter hensikten og få innspill til forbedring (les mer her). Startskuddet gikk i forrige uke, med konferansen "Investing for the Future" (investering for framtiden), som ble arrangert av Finansdepartementet i samarbeid med Norges Bank Investment Management (NBIM) og Etikkrådet.

I en kommentar i Aftenposten i forkant av konferansen advarte Leo A. Grünfeld mot politisk motiverte investeringer og konkluderte, med henvisning til utviklingstrekk i andre deler av verden (les mer her):

"Frykten for sammenblanding av finansielle og politiske motiver i forvaltingen av statlige fond viser hvor komplisert det er å drive utenrikspolitikk gjennom finansmarkedet."

Finansminister Kristin Halvorsen mener imidlertid trenden går i en annen retning og konkluderte slik i sitt svar forrige uke (les mer her):

"I stedet for å bli tolket som et alternativt utenrikspolitisk instrument, er vi i ferd med å få økende oppslutning om at etikk og butikk må forenes: At store, langsiktige investorer har direkte økonomisk interesse av en bærekraftig sosial og økologisk utvikling."

Blant innlederne på selve konferansen var jusprofessor Hans Petter Graver, som overfor Aftenposten ga uttrykk for at han synes Oljefondet er "ekstremt lukket" i etikkarbeidet mot barnearbeid og klimaproblemer (les mer her) og nestsjef i UNICEF, tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, som bl.a. pekte på at "investorer og bedrifter legger stadig mer vekt på etikk". Hennes innlegg inspirerte til kommentar på lederplass i Aftenposten (les mer her).

Daglig leder i Framtiden i våre hender (FIVH), Arild Hermstad, snakket i sitt innlegg om utestengning, forholdet mellom etikk og profitt og om klimaendringer og konkluderte slik (les mer her):

"Hvis vi vil stanse klimaendringene, sette en stopper for overutnyttelse av naturen og løse fattigdomsproblemene, må noen finne det profitabelt å levere løsningene. De aksjonærer og selskaper som gjør det, vil ikke bare bidra til løsningene. De vil også få større profitt enn sine motparter – hvis vi løser problemene. Hvis vi mislykkes, så kan det være de får lavere finansiell profitt. Men grunnleggende er det slik at det å mislykkes ikke er et alternativ (not an option)."

Blant de som ikke fikk holde innlegg på konferansen var leder og nestleder i Attac Norge, Marte Nilsen og Einar Braathen, som i stedet fremmet sine forslag i en kronikk i Dagbladet samme dag (les mer her). De tok til orde for å opprette "nye og utfyllende, mer etisk forsvarlige og mer samfunnsnyttige fond for forvaltning av oljeinntektene". De to Attac-lederne foreslo 3 slike fond, til henholdsvis miljøforskning, infrastruktur og utviklingsbistand.

I forbindelse med konferansen kunngjorde forøvrig Finansdepartmentet at Norges Bank har besluttet at oljefondet skal slutte seg til Carbon Disclosure Project (CDP), en uavhengig, non-profit organisasjon som har som formål å samle inn og publisere informasjon om bedrifters utslipp av drivhusgasser, og annen informasjon knyttet til bedrifters håndtering av klimagassproblematikk (les mer her). Dette har tidligere blitt foreslått bl.a. i en rapport utarbeidet for FIVH og ForUM (last ned her) og i en kommentar forrige uke for E24 skriver Karin Yrvin (les mer her):

"Jeg veldig glad for at Norges Bank har gjort dette nå. Det er en veldig viktig klimapolitisk seier."

Finansdepartmentets fokus for konferansen og årets gjennomgang av de etiske retningslinjene for forvaltning av oljefondet har vært på investeringer og aktivt eierskap. Det har imidlertid kommet en rekke forslag om ulike former for nye fond, slik bl.a. Attac Norge har foreslått. Til Dagbladet sist fredag sa statssekretær i Finansdepartementet, Roger Schjerva, at han vurderte disse forslagene "mest som gode innspill til hva vi kan bruke oljepengene til, ikke så mye til hvordan oljefondet skal forvaltes". Han utdypet dette slik (les mer her):

"Det mest demokratiske er at stortinget bestemmer hva vi skal bruke oljepengene til. Det Norges Bank skal gjøre, og som vi trenger innspill på, er hvordan vil skal styrke det etiske ved våre finansinvesteringer."

I Dagbladet i dag forsvarer Nilsen og Braathen sine forslag og hevder at Schjerva her er på kollisjonskurs med både finansministeren og miljø- og utviklingsministeren (les mer her). Schjervas syn vil eventuelt også kunne sette en stopper for andre forslag, som KrFs forslag i 2006 om et solidaritetsfond for utviklingsland (les mer her) og Christoffer Ringnes Klyves mer vidtrekkende forslag før jul om å lage en ny bank som kan utkonkurrere både Verdensbanken, Kina og Banco del Sur (les mer her).

Forvaltningen av oljefondet er forøvrig bare én av mange etiske utfordringer som har blitt reist i forbindelse med norsk olje- og gassindustri (les mer her).

Politisk motiverte investeringer

Det var i oktober i fjor at finansminister Kristin Halvorsen og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim varslet en gjennomgang av bruken av oljefondet. Etter et SV-seminar om utviklingspolitikk med frivillige organisasjoner 24 oktober sa Erik Solheim til Dagens Næringsliv bl.a.:

"Politisk motiverte investeringer fra Norge kan være med på å endre verden".

Et par dager senere uttalte finansministeren til samme avis bl.a.:

"Norge sitter nå på ett av verdens største investeringsfond og det fortjener my større politisk oppmerksomhet."

Halvorsen varslet at hun ville bruke 2008 til en grundig evaluering av oljefondet og Solheim utfordret det sivile samfunn:

"Det sivile samfunnet bør starte en diskusjon om hvordan vi skal bruke oljefondet i utlandet i fremtiden. Det er en viktig diskusjon og en debatt jeg ønsker velkommen."

Blant de som raskt fulgte oppfordringen fra Solheim var Aksel Nærstad i Utviklingsfondet.

- Vil vi ha pensjon fra Kina?, spør Nærstad i en kronikk i Aftenposten 27. november (les mer her). - Avhengigheten av multinasjonale selskaper og ødelegging av miljøet bør det raskest mulig bli slutt på, oppfordret han og mente Norge burde betale for skadene landet har påført og påfører verden gjennom klimaendringene som bruken av norsk olje og gass fører til:

"Norge kan betale de hardest rammede utviklingslandene, gi større bidrag til FN og gi mer i utviklingshjelp. En kan også satse mer på forskning og utvikling av alternative energikilder og bidra til å skape en fossilfri energiforsyning i nær fremtid."

I et essay i Ny Tid 7. desember fulgte Christoffer Ringnes Klyve, som også jobber i Utviklingsfondet, opp med et forslag om å sette av deler av oljefondet til å lage en ny bank (les mer her). Tanken er at et slikt Norgesfond kan:

"... fylle et gap i verdens finansmarked: Å låne ut penger til de fattigste landene, uten å stille politiske betingelser. Det siste er viktig, fordi det vil skille dette «Norgesfondet» fra de to viktigste aktørene på dette området i dag; Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF)."

I en kommentar rett over nyttår mente Ny Tids debattredaktør Kaare M. Bilden at essayet burde være "obligatorisk pensum" for alle på Halvorsens Kickoffkonferanse (les mer her). Om deltakerne på konferansen fulgte oppfordringen vites ikke, men Ringnes Klyves forslag er nå ett av mange ideer og innspill fremmet i forbindelse med Finansdepartementets pågående gjennomgang av de etiske retningslinjene for oljefondet.

I henhold til Finansdepartementets timeplan skal det i etterkant av møter og seminarer i januar-mars utarbeides et notat som sendes ut på bred høring våren 2008. Innspill og annet vil inngå i departementets evaluering og sammen med eventuelle forslag til endringer de etiske retningslinjene legges fram for Stortinget i meldingen om Statens Pensjonsfond våren 2009 (les mer her).


Aktuelle lenker:

Tidligere nyhetssaker om oljefondet og etikk på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • - Oljefondet kopieres over hele verden E24 31.01.2008- 20 internasjonale fond og investorer følger med på hva vi gjør i fondet, og kopierer det når vi kaster ut selskaper ved uttrekksmekanismen, sier Roger Schjerva (SV), statssekretær i Finansdepartementet til E24.
 • Vil investere mer i Afrika E24 31.01.2008De etiske retningslinjene for fondet skal nå evalueres av Kristin Halvorsen og Finansdepartementet, i følge Dagens Næringsliv (DN).
 • - Helt feil, Dagens Næringsliv (NTB) 28.01.08
  Når finansminister Kristin Halvorsen (SV) forteller verdens finanselite at Oljefondet ikke driver politikk, er det en feilslutning, mener teolog Trond Bakkevig.
 • Lukket pensjonsfond, Kronikk av Kristian Alm i Aftenposten 22.01.08
  Tilsløring og lukkethet preger Norges Banks omtale av den største delen av porteføljen i Statens pensjonsfond - Utland, nemlig obligasjonsdelen.
 • Unnvikende om oljefond, Debatt av Marte Nilsen og Einar Braathen i Dagbladet 21.01.08
  Det er vanskelig å forstå hvorfor statssekretær i finansdepartementet, Roger Schjerva, velger den lettvinte vei rundt grøten i møte med Attacs forslag om opprettelsen av alternative oljefond.
 • Gråter over oljefondet Dagens Næringsliv 21.01.2008Øystein Stray Spetalen mener Oljefondets avkastning er "bare trist".
 • - Atomvåpen inn i oljefondet, E24 19.01.08
  Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde mener Statens pensjonsfond utland bør kunne kjøpe seg inn i selskaper som er utelukket på grunn av befatning barnearbeid og atomvåpen.
 • Snilt næringsliv, Lederkommentar i Aftenposten 18.01.08
  Investorer og bedrifter legger stadig mer vekt på etikk, sa nestsjef Hilde Frafjord Johnson i FNs barnefond da hun i går talte på Finansdepartementets etikkonferanse "Investing in the Future".
 • Kristin Halvorsens etikk, Debatt av John Berg i Aftenposten 18.01.08
  Finansminister Kristin Halvorsen er ute og gjentar sine påstander om at Pensjonsfondets utsalg fra internasjonale bedrifter som ikke passerer det norske etiske nåløyet, gir oss mulighet til å påvirke etikken i internasjonalt næringsliv.
 • Vil åpne oljefondet, Aftenposten 18.01.08
  Jusprofessor Hans Petter Graver synes Oljefondet er "ekstremt lukket" i etikkarbeidet mot barnearbeid og klimaproblemer.
 • Oljefondet blir klimavennlig, Kommentar av Karin Ylvin i E24 18.01.08
  Norges Bank besluttet i dag at Statens pensjonsfond Utland skal slutte seg til Carbon Disclosure Project.
 • Det er ufornuftig å bruke oljeformuen til finansspekulasjon, Dagbladet 17.01.08
  Det er ufornuftig å bruke oljeformuen til finansspekulasjon, skrev Attac i et debattinnlegg i Dagbladet i går. De foreslår tre alternative oljefond til miljøforskning, infrastruktur og utviklingsbistand.
 • - Bruker oljefondet som sitt eget, DNtv 17.01.08
  Økonomiprofessor er kritisk til hvordan Statens Pensjonsfond brukes til å redde verden.
 • Kan skade avkastningen, DNtv 16.01.08 
  - Vraking av mange selskaper i Oljefondets portefølje kan skade avkastningen. Se intervju med avgått oljefondssjef Knut Kjær.
 • Etikk vs avkastning, DNtv 16.01.08 
  - Ingen motsetning, hevder Kristin Halvorsen i dette intervjuet om oljefondets etiske utfordringer.
 • Attac vil splitte oljefondet i tre nye fond, VG (NTB) 16.01.08
  Attac Norge vil avvikle pensjonssparingen i oljefondet og opprette tre nye fond for forskning, samferdsel og bistand.
 • Alternative oljefond, Debatt av Marte Nilsen og Einar Braathen i Dagbladet 16.01.08
  Vårt forslag er at Stortinget endrer på lovverk og vedtak som gjør at størsteparten av oljeinntektene sluses inn i oljefondet. Dette fondet kan beholde storparten av dagens beholdning på 2000 milliarder kroner. Men viktigst er det å opprette nye og utfyllende, mer etisk forsvarlige og mer samfunnsnyttige fond for forvaltning av oljeinntektene. Vi forslår tre slike fond.
 • Strengere enn oljefondet, Dagens Næringsliv (NTB) 16.01.08
  Den private forsikringsgiganten KLP har strengere etiske regler for hvor de kan investere enn det statlige oljefondet.
 • Etikken er grundig utredet, Debatt av Kristin Halvorsen i Aftenposten 15.01.08
  Leo Grünfeld peker i sitt innlegg i Aftenposten 10. januar på frykten for at Statens pensjonsfond - Utland (SPU) kan få stempel som et politisk instrument.
 • Verdiløst pensjonsfond?, Debatt av Joakim Hammerlin i Aftenposten 15.01.08
  Mens nasjonens pensjonskonto fylles opp av oljemilliarder, betaler kloden en økologisk kostnad. Konsekvensene kan bli katastrofale - også for verdensøkonomien.
 • Statens politikkfond - Utland, kommentar av Leo Grünfeld i Aftenposten 10.01.08
  Oljefondet vil i fremtiden lettere få stempel som et politisk instrument. Den norske stat må trå ekstra varsomt som investor.
 • Karbonnøytral pensjon?, kommentar av Kaare M. Bilden i Ny Tid 04.01.08
  Essayet "Lag en ny bank" av Christoffer R. Klyve i Ny Tid 7. desember er obligatorisk pensum for alle på Halvorsens Kickoffkonferanse. Kristin Halvorsen, har du glemt hvor pengene kommer fra? Pengebingen fylles opp ved å ødelegge klodens klima. Dette rammer verdens fattige hardest, og etter hvert, kommende generasjoner. Jeg vil være en grønn pensjonist.
 • Lag en ny bank!, kommentar av Christoffer Ringnes Klyve i Ny Tid 07.12.07
  Oljefondet kan utkonkurrere Verdensbanken, Kina og Banco del Sur.
 • Norge kan bidra mye (ikke på nett), kommentar av Jan Bråten og Christian Grorud i Dagens Næringsliv 29.11.07
  Ved å bruke 1000 milliarder kroner fra oljefondet, kan Norge bidra til store kutt i globale utslipp av klimagasser, inspirere andre land til innsats og fremme en teknologiutvikling som gjør det lettere å enes om ambisiøse globale mål.
 • Vil vi ha pensjon fra Kina?, kommentar av Aksel Nærstad i Aftenposten 27.11.07
  Tiden er inne for å øke presset om at Statens pensjonsfond - Utland skal styres politisk. Ellers blir Norge i økende grad en del av verdens undertrykkere og miljøverstinger.
 • Vil bruke oljefondet som klimaredskap, Aftenposten 23.11.07
  Oljemusklene skal brukes for å påvirke selskaper som skader klimaet. Nå varsler Regjeringen full gjennomgang av Oljefondets etiske regelverk.
 • Oljefondet skal bli klimaredskap, Dagens Næringsliv (NTB) 23.11.07
  Norske oljemuskler skal brukes for å påvirke selskaper som skader klimaet, mener Kristin Halvorsen.


Søk:

Avansert søk

Sagt i debatten:


"Vi velger å være en samfunnsansvarlig investor. Vi er en global investor og vi er en langsiktig investor. For oss er det ikke bare fordi det er etisk riktig at vi investerer etter retningslinjer som skal hindre oss i å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd, grove former for miljøødeleggelser og korrupsjon. Dette bidrar også til en langsiktig økonomisk avkastning."

Finansminister Kristin Halvorsen
i sitt
åpningsinnlegg på konferansen

"Gjennom oljeformuen er Norge blitt en maktfaktor i internasjonale finansmarkeder, og har allerede tatt avstand fra drøyt 20 selskaper. Trolig er det mer å gå på. Slik kan også Norge gi sitt bidrag til den internasjonale kampen mot slavehandel, barnearbeid, miljøkriminalitet og fattigdom."

Lederkommentar i
Aftenposten 18.01.08

Finansminister Kristin Halvorsen er ute og gjentar sine påstander om at Pensjonsfondets utsalg fra internasjonale bedrifter som ikke passerer det norske etiske nåløyet, gir oss mulighet til å påvirke etikken i internasjonalt næringsliv. Virkningen er nok stort sett den motsatte. Halvorsen overser hvem som kjøper seg opp når Pensjonsfondet selger seg ut.

Kommentar av John Berg i
Aftenposten 18.01.08

At den norske stat står som eier bak brorparten av våre investeringer i utlandet, gjør at den må trå ekstra varsomt som investor. Endringer i oljefondets investeringsmandater og nye føringer knyttet til de statlige foretakenes virksomhet i utlandet, må vurderes nøye i lys av det mindre investeringsvennlige klima vi nå står overfor. Frykten for sammenblanding av finansielle og politiske motiver i forvaltingen av statlige fond viser hvor komplisert det er å drive utenrikspolitikk gjennom finansmarkedet.

Kommentar av Leo A. Grünfeld
i
Aftenposten 10.01.08

"Vårt forslag er at Stortinget endrer på lovverk og vedtak som gjør at størsteparten av oljeinntektene sluses inn i oljefondet. Dette fondet kan beholde storparten av dagens beholdning på 2000 milliarder kroner. Men viktigst er det å opprette nye og utfyllende, mer etisk forsvarlige og mer samfunnsnyttige fond for forvaltning av oljeinntektene. Vi forslår tre slike fond."

Kronikk av Marte Nilsen og
Einar Braathen (Attac Norge) i
Dagbladet 16.01.08

Tiden er inne for å øke presset om at Statens pensjonsfond - Utland skal styres politisk. Ellers blir Norge i økende grad en del av verdens undertrykkere og miljøverstinger.

Kommentar av Aksel Nærstad
(Utviklingsfondet) i
Aftenposten 27.11.07

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.