Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet i skatteparadis

Verdensmagasinet X fant at Statens Pensjonsfond - Utland (oljefondet) hadde investert milliarder av kroner i kjente skatteparadiser, samtidig som regjeringen har erklært "krig" mot skatteparadiser. Saken fikk førsteside i Aftenposten - og påfølgende debatt sist helg.
Tirsdag 17. juli 2007
Linker oppdatert: Torsdag 19. juli 2007

På en pressekonferanse før jul varslet regjeringen "krig" mot skatteparadiser.
Foto: UD

I februar varslet Norges Bank nye etiske skritt i oljefondsforvaltningen (les mer her), men blant disse var ikke å trekke ut investeringer i skatteparadis.

- Oljepenger i skatteparadis, var imidlertid tittelen i Aftenposten sist fredag, da både forsida og side 3 (referert av NTB) var viet artikkelen i siste nummer av Verdensmagasinet X: – Uakseptable investeringer. Aftenposten gjenga bl.a generalsekretær i Transparency Norge, Jan Borgen, som kritiserte pensjonsfondets investeringer i skatteparadis:

"Det legitimerer og støtter opp om en type juridisk regime som er tuftet på hemmelighold. Dermed blir det lettere for kriminelle å skjule pengene sine her."

Dagen etter kom reaksjonene. Leder i Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø, sa til Aftenposten (les mer her):

"Oljefondet investerer i dag der det gir mest fortjeneste, for eksempel i selskaper i skatteparadis. Det er virksomhet som Norge ikke kan identifisere seg politisk med. Det er åpenbart at man må endre retningslinjene i henhold til offisiell norsk politikk."

AUFs leder Martin Henriksen var overfor Aftenposten på samme linje:

"Vi mener man må trekke pengene ut av slike selskaper, endre regelverket, og ber finansministeren om å sende en oppklaring til Oljefondets etikkråd om at regjeringen ikke ønsker slike investeringer."

Mediekontakt for SV’s stortingsgruppe, Lena Jensen, bekreftet overfor Aftenposten at SVs stortingsgruppe ga sin tilslutning til utspillet fra Bergstø. Finansminister Kristin Halvorsen (SV) var imidlertid mer tilbakeholden og sa til Aftenposten:

"Å drive nybrottsarbeid med etikk i investeringer betyr at vi kommer opp i etiske dilemmaer. Jeg vil ikke forskuttere konklusjonen på slike problemstillinger men vil invitere Borgen og Transparency International til å ta opp denne diskusjonen når vi begynner arbeidet med å revidere retningslinjene."

Overfor Aftenposten var også tidligere statsminister Kåre Willoch tilbakeholden og sa bl.a.:

"Oljepenger bør ut av selskaper som utnytter paradisregler, men det vil være nesten umulig å bekjempe skatteparadisene ved hjelp av Statens Pensjonsfond - Utland."

Heller ikke kommentator Jone Frafjord i E24 var ikke enig med SV, hvertfall ikke når det gjelder oljefondets investeringer i Hong Kong. - Heldigvis i Hong Kong, var tittelen på hans kommentar (les mer her), der han bl.a. pekte på en god grunn til å investere i Hong Kong:

"Det er faktisk en spesielt god grunn til at Statens pensjonsfond Utland bør investere i Hong Kong, og det er dette markedets eksponering mot Kina, et land forvaltere bør forholde seg til."

Aftenposten fulgte opp også på søndag og kunne rapportere at opposisjonen, både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, var negative til SVs forslag. FrPs finanspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, sa bl.a.:

"Det er ikke ensidig negativt at det finnes skatteparadiser. Skatteparadiser har f.eks. ført til at skattetrykket på ulike land har gått ned. Men at Kristin Halvorsen gjennom sin veldig store markedsinnflytelse skal prøve å endre de internasjonale spillereglene for markedsøkonomien overrasker med ikke."

Tross motforestillingene er regjeringens dilemma når det gjelder å få til et samsvar mellom etisk forvaltning av oljefondet og "krigen" mot skatteparadisene åpenbart. Til Dagsavisen i mai sa korrupsjonsjeger Eva Joly f.eks. (les mer her):

"Bruken av skatteparadiser er forkastelig og et enormt problem. Ingenting gjør mer skade for fattige land og folk enn bruken av skatteparadiser."

Den Store Skattejakten

I fjor startet Attac "den store skattejakten" mot skatteparadiser og uvettig internprising (les mer her) og i deres informasjonshefte sto det bl.a. (les mer her):

"Hvert år taper u-landene 500 milliarder dollar på grunn av skatteflukt (Baker, R. & Nordin, J. 2004). Beløpet er fem ganger så stort som det gjeldsbevegelsen krever ettergitt for de aller fattigste landene, og tilsvarer ti ganger det samlede beløpet de rikeste landene gir i bistand ( Tax Justice Net work)."

Dette var en sak også regjeringen hadde forståelse for og på en pressekonferanse før jul erklærte utviklingsminister Erik Solheim og finansminister Kristin Halvorsen "krig" mot skatteparadiser og fikk gratulasjoner fra Attac (les mer her). På pressekonferansen sa finansminister Kristin Halvorsen bl.a. (les mer her):

"Gjennom det internasjonale skattesamarbeidet bekjemper vi bruken av de såkalte skatteparadisene for skatteunndragelse. Andre fora og typer samarbeid behøves mot hvitvasking, korrupsjon, underslag og bedrageri. Men disse formene for misbruk har klare fellesnevnere. Det handler om å gjemme bort penger og eierrettigheter. Med et slikt felles ”fiendebilde” er det viktig at vi støtter opp om hverandres arbeid for å bekjempe de såkalte skatteparadisene."

Blant de som har engasjert seg er tidligere finansminister Per Kleppe, som i en kommentar i Dagsavisen i mai bl.a. kommenterte Closing the floodgates - Collecting tax to pay for development, en rapport fra Tax Justice Network som ble skrevet på oppdrag fra UD (les mer her):

"Rapporten fra Tax Justice Network inneholder forslag om en rekke mottiltak både slike som hvert enkelt land kan gjøre det som krever internasjonal handling og slike som har form av spesiell hjelp til utviklingsland. Blant det viktigste de enkelte land nå kan gjøre er å la begrepet «korrupsjon» omfatte skattesnyteri. Dessuten bør det kreves full åpenhet i alt som gjelder skatter og internasjonale betalinger med detaljerte opplysninger. Dette gjelder ikke minst multinasjonale selskaper som er blant de største skattesnyterne."


Aktuelle lenker:

Mediedekning og -debatt: 

 • Singapore er ikke skatteparadis, debatt av Yngvar Hansen-Tangen i Aftenposten 19.07.07
  Jeg reagerer sterkt på at Singapore i en artikkel i Aftenposten 13. juli blir karakterisert som skatteparadis.
 • Må ikke bidra til hvitvasking, debatt av Sten Lundbo i Aftenposten 18.07.07
  Opplysningene i Verdensmagasinet X og Aftenposten om at Statens Pensjonsfond - Utland har foretatt investeringer på over NOK 13 milliarder i ni forskjellige skatteparadiser reiser en rekke spørsmål.
 • Heldigvis i Hong Kong, Kommentar av Jone Frafjord i E24 14.07.07
  Statens pensjonsfond Utland har plassert milliarder i flere kjente skatteparadiser, ifølge Verdensmagasinet X og Aftenposten.
 • Vil trekke Oljefondet ut av skatteparadis, Dagens Næringsliv (NTB) 14.07.07
  SV mener det er uetisk å investere i skatteparadis, og vil gå inn for at Oljefondet skal trekkes tilbake fra slike land.
 • Kritiserer Oljefondet for å handle i paradis, VG (NTB) 13.07.07
  Staten investerer for milliarder gjennom pensjonsfondet i utenlandske skatteparadis.
 • Fore­gangs­lan­det, lederkommentar i Morgenbladet 06.07.07
  Nor­ge har inn­tatt en le­der­rol­le i kam­pen mot skat­te­pa­ra­di­ser, sa ut­vik­lings­mi­nis­ter Erik Sol­heim til Ny Tid sist uke. Han be­grun­ner på­stan­den med at han er «i dia­log med fle­re ame­ri­kan­ske se­na­to­rer». Men i sis­te ut­ga­ve av Ver­dens­ma­ga­si­net X av­dek­kes det at det nor­ske ol­je­fon­det har over 13 mil­li­ar­der kro­ner in­ves­tert i ak­sjer i skat­te­pa­ra­di­ser.
 • Skattesnusk over alle grenser, Kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen 04.06.07
  Nylig erklærte finansminister Kristin Halvorsen intet mindre enn«krig» mot verdens skatteparadiser. Det er vel og bra men Oljefondet investerer fremdeles store summer i selskaper med hovedsete i skatteparadiser som Mauritius og Cayman Island. Det bør det bli slutt på.
 • Til kamp mot skatteparadiser, Dagsavisen 13.05.07
  Mens brorparten av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, kan samfunnstopper og multinasjonale selskaper i Nigeria og Gabon, eller hvilken som helst annen stat, enkelt lure penger ut av landet ved hjelp av skatteparadiser og velvillige vestlige hjelpere.
 • Kampen mot grådigheten, kommentar av Per Kleppe i Dagsavisen 11.05.07
  OECD har nøyd seg med å kartlegge skatteparadisene. Enkelte OECD-land går lengre enn andre i å kreve detaljerte opplysninger om denne virksomheten. Den norske regjering gikk i desember 2006 ut med en advarsel mot skatteparadisene som regjeringen mener har en klar kobling til korrupsjon.
 • Skattedebatten vi ikke fikk, Dagsavisen 09.08.06
  Etter at tallet på skatteparadiser nylig overgikk 70 har konkurransen mellom de ulike skatteparadisene blitt beinhard. Flere skatteparadiser og finansrådgivere må ta til takke med de ikke fullt så rike. Et utall mer eller mindre seriøse firmaer står trippende klare med postboks på Aruba i Stillehavet eller stråmenn på Seychellene.
 • Den store skattejakten, kommentar av Heidi Taksdal Skjeseth i Dagsavisen 06.07.06
  Kan skattepolitikk være «the missing link» i utviklingsdebatten spør bistandsorganisasjoner verden over. Mye kan tyde på det.
 • The missing link, kommentar av Marte Nilsen, E24 07.06.06
  I FN snakkes det om tusenårsmålene for bekjempelse av fattigdom. I WTO ruller den såkalte "utviklingsrunden". Men ingen snakker om utviklingsstrategiens "missing link", flukten til skatteparadisene.
 • Kamp mot skatteparadiser, debatt av Per Kleppe i Dagsavisen 19.03.06
  I et innlegg i Aftenposten 6/12-05 svarer statssekretær Geir Axelsen på et forslag fra Attac Norge om tiltak mot skatteparadisene. Det finnes ingen enkel løsning på dette sier Axelsen. De såkalte «skatteparadiser» er vanligvis suverene stater. Det er bare gjennom internasjonalt samarbeid man kan få økt innsyn i denne virksomheten og på den måten få grunnlag for å begrense den. Dette er et tidkrevende og møysommelig arbeid men det er den eneste farbare vei mener Axelsen.
 • Innsats mot skatteparadisene, debatt av Geir Axelsen i Aftenposten 06.12.05
  I tråd med Soria Moria-erklæringen vil Regjeringen videreføre og styrke tiltak mot internasjonal skatteunndragelse.
 • Skatteparadisene må nedlegges, debatt av Birgit Undem og Sigrid Klæboe Jacobsen i Aftenposten 12.11.05
  Hvert år mister u-landene skatteinntekter på 800 milliarder dollar, tilsvarende mer enn ti ganger det samlede bistandsbudsjettet. Det største problemet er de transnasjonale selskapene som bruker intrikate nettverk av fasadeselskaper i skatteparadis for å skjule milliardoverskudd fra myndighetene.
 • Frihandel ikke nok, debatt av Frøydis Olaussen og Sigrid Klæboe Jacobsen i Aftenposten 02.04.05
  Uten et aktivt fokus på global skattepolitikk vil internasjonal handel aldri gavne de fattige. Kristoffersen og Wegener burde støtte kampen om en global minsteskatt for selskaper som investerer i utlandet, og gå aktivt inn for å avskaffe skatteparadis. Det er på denne måten at den totale fordelingskaka kan bli større.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.