Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kirken og globalisering

Kirkemøtets vedtak om "økonomisk globalisering som utfordring til kirken" bekrefter kirkens klare glidning mot venstre, mente Dagens Næringsliv på lederplass i desember. - Kirken er ikke partipolitisk, men det er feil å tro at kirken ikke er politisk, står det i tilsvar fra Mellomkirkelig Råd denne uken, som blant annet mener at "påtvunget liberalisering fra IMF og Verdensbanken er en uting".
Torsdag 10. januar 2008
Linker oppdatert: Mandag 04. februar 2008

Den norske delegasjonen på Kirkenes Verdensråds (KV) generalforsamling i Porto Alegre i Brasil i februar 2006 kritiserte KVs analyse av årsakene til global økonomisk urettferdighet (les mer her). Likevel gjorde Kirkemøtet 2007 i Norge et vedtak om "økonomisk globalisering og utfordringer til kirken" bygget på AGAPE (Alternative Globalization Adressing Peoples and Earth), et bakgrunnsdokument utarbeidet som resultatet av KVs arbeid med økonomisk rettferdighet, fattigdomsbekjempelse og konsekvensene av globaliseringen. Vedtaket fra Kirkemøtet (les mer her) tar opp en rekke konkrete saker og ber bl.a. norske myndigheter arbeide for betingelsesløs sletting av all illegitim gjeld og å utvikle petroleumsfondet i en slik retning at det i større grad kan komme de fattigste i verden til gode.

- Grunntonen er klar og bekrefter Kirkens klare glidning mot venstre de siste årene, skrev Dagens Næringsliv på lederplass 8. desember ifjor og utdypet sin kritikk slik (les mer her):

"Som andre venstreorganisasjoner ser ikke Kirken ut til å ha fått med seg at liberaliseringen av verdensøkonomien de siste tiårene faktisk har løftet hundrevis av millioner mennesker ut av lutfattigdom."

– Hvordan skal dere følge opp Kirkemøtets vedtak politisk?, spurte avisa Vårt Land lederen for Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Ingrid Vad Nilsen, i begynnelsen av desember. Hun svarte bl.a. (les mer her):

"Vårt ansvar er å si til politikerne at vi gir dem ryggdekning til å fatte radikale beslutninger som kan komme verden til gode."

I et tilsvar til Dagens Næringsliv, som ble lagt ut på nettsidene til Den norske kirke denne uken, skriver Ingrid Vad Nilsen og Gard Lindseth bl.a. (les mer her):

"Kirken beskyldes i Dagens Næringsliv for å være venstreorientert. Kirken er ikke partipolitisk, men det er feil å tro at kirken ikke er politisk. Det å forholde seg passiv og ikke ta stilling – og særlig i så alvorlige spørsmål som global urettferdighet – er også en handling. Det er et valg om å ikke bry seg. Noen ganger vil det å bry seg innebære å adressere de strukturelle og institusjonelle faktorer som krenker menneskeverdet eller holder folk nede."

Vad Nilsen og Lindseth kommenterer også Dagens Næringslivs syn på økonomisk liberalisering og skriver bl.a.:

"Dagens Næringsliv skriver at (økonomisk) liberalisering har løftet hundrevis av millioner ut av fattigdom. Det kan være riktig. Men det er i alle fall også riktig at dagens globale handels- og finanssystem, representert ved IMF, Verdensbanken og WTO, ikke i tilstrekkelig grad kommer de fattigste til gode. Disse institusjonene har i særlig grad blitt kritisert for ulike sider av sin behandling av fattige land, mangel på demokratiske prosesser og manglende legitimitet knyttet til de markedsliberale løsninger som anbefales fattige land. Eksemplene er mange fra land som har blitt tvunget til å følge IMF og Verdensbankens krav om liberalisering og privatisering. Det er derfor det må spørres om denne politikken fungerer."

Slike spørsmål er ytterligere utdypet i et eget hefte om "Kirken og den økonomiske globaliseringen", utarbeidet av Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) innenfor Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke forut for kirkemøtet 2007, der det bl.a. står (last ned heftet her):

"Nyliberalismens gjennombrudd er blitt møtt med motstand, tildels voldsom, ikke minst fra kirker og sosiale og politiske organisasjoner i Sør."

I heftet redegjør KISP dessuten for ulike syn blant komiteens medlemmer:

"Et samlet KISP stiller seg bak den foreliggende tekst. Det finnes likevel nyanser i komiteen i synet på økonomisk globalisering. Noen av medlemmene i KISP mener at kirken i større grad bør konsentrere seg om å bekjempe dagens strukturer og ordninger. Etter deres mening har disse spilt fallitt. Flertallet mener likevel at det er viktig å ansvarliggjøre aktørene innenfor den eksisterende globale handels- og finanspolitiske strukturen."

I en fotnote utdypes også ulike syn på bruk av begrepet "imperiet", som benyttes i flere av de internasjonale kirkelige rapportene, herunder AGAPE-dokumentet:

"Noen av KISP-medlemmene mente at dette begrepet på en hensiktsmessig måte betegner de hegemoniske politiske og økonomiske kreftene som idag rår innenfor globaliseringen. For flertallet framstår begrepet likevel som for ideologisk ladet."


Aktuelle lenker: 

Medieklipp og -debatt:

 • En liberalistisk kirke, debatt av Raag Rolfsen i Dagens Næringsliv 04.02.08
  Kirkens krav om mer globalt demokrati, demokratisering av de globale finansinstitusjonene, aktørlikeverd og lokal og nasjonal medbestemmelse, kan faktisk hevdes å være genuint liberalistisk.
 • Kirken jakter på sitt eget språk, kommentar av Jon Magne Lund i Vårt Land 27.12.07
  Kirken skal engasjere seg i saker som angår klima og fordeling av ressursene – til beste for Guds jord og vår fattige bror. Men kirken kan ikke snakke som politikerne gjør.
 • Nyliberalismen, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 15.12.07
  Nasjonen kunne trengt noen fullblods nyliberalister.
 • Kirken og verdensøkonomien, lederkommentar i Dagens Næringsliv 08.12.07
  Kirkemøtet har omsorg for miljøet og verdens fattige, og resolusjonen er godt ment. Mange av oppfordringene er lite kontroversielle, men grunntonen er klar og bekrefter Kirkens klare glidning mot venstre de siste årene.
 • – Invester oljepengene i u-land, Vårt Land 05.12.07
  Kirkemøtet mener midlene i pensjonsfondet i større grad må investeres til fordel for de fattige. Viktigere å øke bistanden, mener Finansdepartementet.
 • Kirka utfordrer Solheim, Klassekampen 16.11.07
  Kirkemøtet vedtar i dag et dokument som kritiserer de tette koblingene mellom statens «olje for utvikling»-program og StatoilHydro.
 • Er Gud proteksjonist?, kommentar av Are Slettan for NA24 13.11.07
  Denne uken arrangeres Kirkemøtet 2007. Her gjøres det klart at Den norske kirke står for en spesifikk økonomisk politikk, og at denne ligger godt ute på venstresiden.  
 • Norge må slutte å produsere olje, debatt av Ingrid Næss-Holm i Dagbladet 13.11.07
  Hvis kirken stiller krav om stopp på oljeproduksjon, kan den bli Norges største miljøorganisasjon.
 • Dette skjer på kirkemøtet, Vårt Land 12.11.07
  Miljø, rettferd og økonomisk globalisering er tema i to av kirkemøtesakene. Onsdag omgjøres Kirkemøtet til et stort miljø-seminar.
 • Miljøaksjonister gikk i vannet, Vårt Land 12.11.07
  Changemaker aksjonerte i et badebasseng ved innledningen til Kirkemøtet.

Innlegg i liberalismedebatten i Aftenposten sommeren 2007:

 • Vi ser fremover, debatt av Jonas Stein Eilertsen i Aftenposten 04.06.07
  Den tidligere Venstre-formannen gjør samme feil som mange andre på venstresiden. Alt som er vondt og vanskelig i verden gir de merkelappen "nyliberalisme".
 • Et viktig liberalt veivalg, debatt av Gunnar Garbo i Aftenposten 15.05.07
  Gjelder det å skape gode kår for alle mennesker - eller skal det økonomiske liv la de sterke og mektige berike seg?

Søk:

Avansert søk

Fra kirkemøtets vedtak:

Gud vil rettferdighet og har satt oss til å forvalte jordens ressurser til beste for alle mennesker. I ydmykhet bekjenner vi at vi har sviktet. Vår tro på Jesus Kristus gir håp og kraft til på ny å arbeide for en rett forvaltning av de ressurser Gud har betrodd menneskeheten.

 1. Vi bekjenner at vi som kirke i nord har del i en arv som gjør oss tydelig medansvarlige i en politisk og økonomisk utvikling basert på grov utbytting av mennesker og naturressurser i sør. Vi må arbeide oss fram til en dypere erkjennelse av hvordan denne urettferdigheten er oppstått, og hva vi kan gjøre for å skape en mer rettferdig verden.
 2. Vi erkjenner at dagens globale handels- og finansinstitusjoner (Verdens Handelsorganisasjon, Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken) ikke i tilstrekkelig grad ivaretar de fattigstes behov og interesser. Disse globale handels- og finansinstitusjonene må reformeres og demokratiseres slik at de fattigste landene får reell medbestemmelse.
 3. Vi vil som kirke i nord stå solidarisk med dem som lider under den urett dagens globale handels- og finanssystem skaper.

Last ned hele kirkemøtets vedtak her.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.