Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2007-2009: Revisjon av oljefondsetikken:

Innspill fra organisasjoner og andre

Innspill fra frivillige organisasjoner:

Innspill fra Arild Hermstad, FIVH, i tale på konferansen "Investing for the future" 16.01.08

Forslag: I talen viste Hermstad til rapporten "Forvaltning for fremtiden?", utarbeidet for ForUM og FIVH av Joachim Hammerlin (last ned her), som bl.a. foreslo:

  • Å legge ytterligere press på enkelt­selskaper for at de skal bedre egen klimaprofil.
  • Å støtte opp om the Carbon Dis­closure Project.
  • Å fremme aksjonærforslag på gene-ralforsamlinger for å styrke innsat­sen i forhold til klimaspørsmål.
  • Å åpne for nedsalg i selskaper som gjennom sin virksomhet motar­beider SpUs langsiktige interesser i å skape en bærekraftig økologisk utvikling.

Hermstad viste også til rapportens anbefalinger til Finansdepartementet om å:

  1. Gjøre mandatet for aktivt eierskap mer presist, spesielt i forhold til vektingen mellom profitt på lang og kort sikt, og
  2. åpne opp for et klimafond med positiv filtrering.

Innspill fra Marte Nilsen og Einar Braathen, Attac Norge, i kronikk i Dagbladet 16.01.08

Forslag: - I stedet for å satse alt i finansmarkedenes internasjonale pengespill, må vi selv begynne å skape noe, mener Nilsen og Braathen og foreslår "å opprette nye og utfyllende, mer etisk forsvarlige og mer samfunnsnyttige fond for forvaltning av oljeinntektene."

Nilsen og Braathen forslår tre slike fond:

  1. Fondet for forskning på globalt miljø. Investeringer i ny forskning er noe av det mest nyttige vi kan bidra til verdenssamfunnet med.
  2. Fondet for infrastruktur. Satsing på høyhastighetstog og annen bærekraftig infrastruktur vil være langt mer nyttig for de kommende generasjoner enn mer penger på bok.
  3. Fondet for utvikling i Sør. Et eget utviklingsfond kan brukes til investeringer i fattige land og ikke minst til støtte til finansinstitusjoner som kan utgjøre et levedyktig og ansvarlig alternativ til Washington-institusjonene Verdensbanken og IMF. Et eksempel kan være Bancosur.

Innspill fra Christoffer Ringnes Klyve, Utviklingsfondet, i essay i Ny Tid 07.12.07

Forslag: - Det eneste rettferdige – globalt sett – ville vært om Norge brukte hele oljefondet til å bekjempe fattigdom og beskytte miljøet, mener Ringnes Klyve, men foreslår:

"... mer realistisk – i hvert fall i første omgang – å sette av for eksempel 20 prosent av oljefondets kapital til å fylle et gap i verdens finansmarked: Å låne ut penger til de fattigste landene, uten å stille politiske betingelser. Det siste er viktig, fordi det vil skille dette «Norgesfondet» fra de to viktigste aktørene på dette området i dag; Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Ringnes Klyve utdyper forslaget og konkluderer:

"Dette er kanskje ikke voldsomt lukrativt for norske pensjonister, men det er heller ikke noe pengesluk. Enda viktigere; det vil gi fattige land forutsigbar tilgang på kapital, til for dem gunstigere betingelser enn noen annen aktør i markedet. Det vil neppe bety slutten på verken Kinas eller Verdensbankens engasjement i Afrika, men vil gi dem konkurranse på en måte som vil tvinge dem til å tilpasse seg. Dette vil gi bedre vilkår for utviklingslandene, og på lengre sikt vil dette igjen bidra til en bedre og mer bærekraftig verden. Og det burde kanskje også framtidige pensjonister bry seg om?"

Innspill fra Aksel Nærstad, Utviklingsfondet, i kronikk i Aftenposten 27.11.07

Forslag:

1) - Norge bør betale for skadene landet har påført og påfører verden gjennom klimaendringene som bruken av norsk olje og gass fører til, mener Nærstad og foreslår bl.a.:

"Norge kan betale de hardest rammede utviklingslandene, gi større bidrag til FN og gi mer i utviklingshjelp. En kan også satse mer på forskning og utvikling av alternative energikilder og bidra til å skape en fossilfri energiforsyning i nær fremtid."

2) - Tiden er inne for å øke presset om at fondet skal styres politisk, mener Nærstad og viser bl.a. til:

"AUF har foreslått at Pensjonsfond Utland skal stoppe alle investeringer i Israel fordi penger fra fondet blir brukt til å bygge den ulovlige muren i Palestina. Venstre har reist forslag om at fondet skal trekke ut sine investeringer i selskaper som opererer i Burma."

Nærstad foreslår dessuten: "Disposisjonen av fondet bør være en del av norsk utviklingssamarbeid og bistand. Når Norge har valgt ut Malawi som et av de viktigste landene for bistand, burde fondet kunne bidra til f.eks. å bygge opp levedyktig nasjonal industri der."

3) - Store deler av fondet kan også gjøres om til et internasjonalt lånefond for utviklingsland, mener også Nærstad og utdyper det slik:

"Med omdanning av Pensjonsfond Utland til et fond for lån og direkte bidrag til utviklingsland kan det virkelig få betydning, både direkte gjennom hva pengene blir brukt til, og indirekte gjennom at det vil svekke Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet fordi utviklingsland får et nytt og godt alternativ til å låne fra dem."


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.