Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet: Fortsatt ikke flertall for etiske retningslinjer

Det er fortsatt ikke flertall på Stortinget for innføring av etiske retningslinjer for oljefondet, til tross et betydelig press de siste månedene. I finanskomitéens innstilling til revidert nasjonalbudsjett, som ble avlevert sist fredag, tar flertallet regjeringens syn - at det ikke bør etableres regler som begrenser Petroleumsfondets investeringsmuligheter på grunnlag av en gitt virksomhet - "til orientering".
Mandag 11. juni 2001

I mars kunne SV fortelle at Oljefondets midler bl.a. var investert i et selskap som drev produksjon av landminer og i slutten av mai oppfordret LO-kongressen regjeringen

"... til at etisk ansvar og respekt for faglige og menneskelige rettigheter også får en fremtredende plass når norske myndigheter investerer eller plasserer midler i utlandet. Dette er ikke minst viktig når midlene fra oljefondet skal investeres".

Stortingsflertallet - bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Steinar Bastesen - vil likevel ikke gå lenger enn regjeringen. I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2001 varslet regjeringen at den vil "ta initiativ til å endre forskriften for forvaltningen av Statens petroleumsfond på en slik måte at det er mulig at en i helt spesielle situasjoner kan utelukke enkeltselskaper" og komme tilbake med en bredere redegjørelse i statsbudsjettet for 2002.

Sentrumspartiene: behov for gjennomgang

Sentrumspartiene, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, mener at "uroen omkring investeringer i Petroleumsfondets regi viser at det er behov for en gjennomgang av fondets plasseringer av aksjer internasjonalt og kriteriene for disse". De viser til Sentrumsregjeringens forslag i 1999 og peker på at:

"Fordi utviklingen av system for mer etiske internasjonale investeringer ikke var kommet langt nok på dette tidspunktet, var det ikke praktisk mulig å lage retningslinjer for menneskerettigheter og miljø som kunne gjennomføres konsistent innenfor et såpass stort fond som Petroleumsfondet.Etter den tid har imidlertid utviklingen internasjonalt kommet lenger."

SV advarer mot å holde Oljefondet utenfor

SVs medlem av finanskomitéen, Øystein Djupedal, som lenge har gått aktivt inn for etiske retningslinjer, "advarer mot å stenge Petroleumsfondet utenfor et marked som er raskt voksende, og viser til at en stor aktør som Dow Jones har etablert sin egen indeks for etiske bedrifter, kalt "Dow Jones Sustainability Index". Djupedal stiller seg derfor "meget skeptisk til en situasjon der globale etiske fond utvikler seg til å bli lønnsomme og vellykkede, og Petroleumsfondet holdes utenfor av prinsipiell motstand til et system som ikke er perfekt."

Djupedal er positiv til at Regjeringen vil utarbeide en mekanisme som gjør det mulig å trekke seg ut av en bedrift dersom det viser seg at bedriften kan være i konflikt med Norges folkerettslige forpliktelser, men understreker også at "en uttrekningsmekanisme kan imidlertid aldri erstatte etiske rammer".

For mer informasjon, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.