Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

SPU - inn i bærekraft og ut av kull og krenkelser?

Hva kan Norge gjøre for menneskerettigheter, miljø og utvikling med et oljefond som primært skal sikre størst mulig avkastning og ikke brukes politisk? Det får Stortinget på ny anledning til å mene noe om når de nå skal drøfte meldingen om Oljefondet (SPU) 2014. Finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke trekke fondet ut av kull, men åpner for å utelukke "klimaverstinger" og for økte investeringer i infrastruktur og fornybar energi.

Onsdag 15. april 2015
Linker oppdatert: Fredag 29. mai 2015

Oljefondets verdi, som nylig passerte 7 000 milliarder kroner, har økt med over 3 000 milliarder de siste tre årene, oppgir regjeringen i meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond 2014. Da den ble lagt fram i sist uke var finansminister Siv Jensen (Frp) tilfreds med resultatene, mens Det internasjonale pengefondet (IMF) er bekymret for at veksten i Oljefondet og andre store fond kan bidra til nye finanskriser.

Det siste har hittil ikke vært en bekymring som har preget debatten her hjemme. I stedet har debatten det sist året hatt mye fokus på bl.a. investeringer i kull, hva som kan gjøres for å unngå investeringer i selskaper som kan knyttes til krenkelser av menneskerettighetene og i hvilken grad fondet kan bidra til bærekraftig utvikling gjennom investeringer i f.eks. fornybar energi og infrastruktur i utviklingsland.

SPU ut av kull? 

- Både kull- og oljeinvesteringene til Oljefondet økte i 2014, på tross av at Norges Bank solgte seg ut av 52 kullselskaper, kunne Framtiden i våre hender (FIVH) rapportere sist uke etter en grundig gjennomgang av fondets portefølje. Og nettopp slike investeringer har vært gjenstand for mye debatt det siste året. I en kommentar i Stavanger Aftenbladet sist uke kommentert professor emeritus Gunnar Kvåle saken slik:

"Stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) skal snart legges fram for diskusjon i Stortinget. Et hovedspørsmål som politikerne da må svare på, er om investeringer som bidrar til økende klimaendringer kan forsvares etisk."

I meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond 2014 går finansminister Siv Jensen (Frp) og regjeringen ikke inn for at SPU skal trekkes ut av kull, slik representanter fra Arbeiderpartiet foreslo etter regjeringsskiftet høsten 2013. Jensen presenterte regjeringens alternative løsning slik:

"Regjeringen vil innføre et nytt kriterium som åpner for å utelukke «klimaverstinger» fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Sammen med en styrket eierskapsutøvelse innebærer dette en ansvarlig forvaltning som tar hensyn til både de etiske og finansielle sidene ved klimaendringene, innenfor fondets rolle som finansiell investor."

Blant andre SSB-sjef Torbjørn Hægeland "støtter frarådingen om et automatisert uttrekk" og KrFs Hans Olav Syversen kaller det en "klimaseier for oljefondet", men WWFs Ingrid Lomelde mener at regjeringen "ikke innfrir" og FIVHs Arild Hermstad kommenterer forslaget slik:

"At regjeringen nekter å selge seg ut av kullselskaper, og i stedet argumenterer for aktivt eierskap, viser at Høyre og Fremskrittspartiet opptrer både naivt og arrogant overfor Stortinget. I tillegg er de uansvarlig overfor klimaet på kloden."

I denne saken er siste ord ikke sagt og budskapet fra Venstres landsmøte sist helg var klart:

"Venstre vil trekke SPU ut av kull og de mest forurensende olje- og gasselskapene."

Samtidig har ikke Arbeiderpartiet endret syn. Partiets talsperson, Torstein Tvedt Solberg, fastholder at "et pensjonsfond for framtidige generasjoner bør ikke investere i kullselskaper" og i debatt med statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet på Dagsnytt 18 på NRK P2 sist fredag mente SVs Snorre Valen at "forslaget fra regjeringen er helt utilstrekkelig".

Om et flertall på Stortinget vil kunne samle seg om representantforslaget om uttrekk av kull fra MDGs Rasmus Hansson, som fortsatt ligger til behandling i finanskomiteen, eller finnes andre løsninger i forbindelse med behandlingene av meldingen om Oljefondet, gjenstår å se.

SPU ut av menneskerettighetskrenkelser?

På grunnlag av retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU, fastsatt av Finansdepartementet, har en rekke selskaper blitt utelukket fra SPUs forvaltningsunivers av Norges Bank (NBIM). Utelukkelse har bl.a. skjedd på grunn av "grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene". Mange mener imidlertid at det bør gjøres mer, bl.a. med utgangspunkt i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Etter at Forum for utvikling og miljø (ForUM) i 2012 klaget NBIM inn for OECDs kontaktpunkt for investeringen i stålselskapet Posco, konkluderte OECDs  kontaktpunkt i Norge i 2013 slik:

"NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond utland på vegne av den norske stat, har brutt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. NBIM mangler også en strategi for å identifisere og håndtere mulige brudd på menneskerettighetene i selskapene de investerer i."

En rapport om den omfattende politiske prosessen rundt OECD-klagesaken mot Oljefondet i 2012-2013, utarbeidet for ForUM av Marc Curtis i fjor, anbefalte bl.a. at NBIM:

"Utvider sine interne menneskerettighets retningslinjer for å inkludere hele spekteret av menneskerettighetsbrudd og sikrer at investeringer med høy risiko som POSCO er betinget av en selskapsgjennomgang (due diligence) med risikovurderinger." 

- Stortinget må få på plass et system for å hindre at det norske folks sparepenger blir investert i selskaper som krenker grunnleggende menneskerettigheter, mener nå ForUM. Sammen med sine medlemsorganisasjoner krever de et eget såkalt "forventningsdokument", som ser på hele spekteret av menneskerettigheter, ikke bare barns rettigheter slik tilfellet er i dag. Det er det flere som mener.

Da Finanskomiteen i fjor behandlet regjeringens melding om forvaltningens av statens pensjonsfond 2013 understreket medlemmene fra Arbeiderpartiet og SV, i komiteens innstilling, at "arbeidstakeres og urfolks rettigheter må høyere opp på dagsorden, i alle ledd av den ansvarlige forvaltningsstrategien". De begrunnet det slik:

"Dette er viktig for å styrke legitimiteten til fondet. De forventningsdokumentene Norges Bank har utviklet på områder som barns rettigheter, vann og klima gir tydelige signaler overfor selskapene det investeres i. Det bør derfor utvikles tilsvarende forventningsdokument på hele spekteret av menneskerettigheter, inklusive urfolks-, og arbeidstakerrettigheter."

Deres forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med strategi på dette feltet fikk ikke et flertall bak seg den gang, og finansminister Jensen var avvisende da SVs Torgeir Knag Fylkesnes tok opp saken i et skriftlig spørsmål i Stortinget i begynnelsen av mars, men kanskje vil det likevel være mulig å få flertall for et liknende forslag i år? I utenriks- og forsvarskomiteens innstilling til regjeringens melding om menneskerettigheter, som ble behandlet i Stortinget denne uka, sto det bl.a. at:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, ber regjeringen om at den ved neste framlegg foretar en grundig gjennomgang av hvilken strategi fondet følger for å ta hensyn til menneskerettighetene, samt prinsipper for åpenhet og innsyn i forvaltningen av fondet."

Både KrF og Venstre har den siste tiden vært opptatt av disse spørsmålene og i en uttalelse fra KrFs landsstyre i mars sto det bl.a.:

"Forventingsdokumentene er viktige i det aktive eierskapet til Norges Bank og gir tydelige signaler overfor selskapene det investeres i. NBIM rapporterer selv at de har oppnådd mye med sitt forventningsdokument på barns rettigheter, og er slik godt kjent med arbeidsmetoder som er relevante for å styrke selskapenes evne til å ta rettighetshensyn. KrF mener imidlertid at det ikke er akseptabelt at NBIM begrenser sin innsats til kun en undergruppe av menneskerettighetene." 

Og på sitt landsmøte sist helg vedtok Venstre bl.a. å fremme følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til strategi for styrking av menneskerettighetene generelt med særlig fokus på urfolks rettigheter i forbindelse med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland."

SAIH avdekket i en rapport sist høst at selskaper som SPU investerer i bryter med FNs erklæring om urfolks rettigheter, og SAIH-leder Jørn Wichne Pedersen kommenterer nå dette slik:

"I Latin-Amerika har Oljefondet investert milliarder av kroner i selskaper som bryter urfolks rettigheter. Dette har ført til et høyt konfliktnivåkonflikter mellom selskapene og lokalbefolkningen, og resultert i grove menneskerettighetsbrudd som vold, tvangsforflytning og forfølgelse."

Èn ting er å redusere risiko for at Oljefondets investeringer bidrar til miljøødeleggelser og krenkelser av menneskerettighetene, men mange er også opptatt av at Oljefondet skal kunne bidra positivt til "det grønne skiftet" og utvikling i fattige land.

SPU inn i fornybar energi og infrastruktur i utviklingsland?

- Erna og Siv må investere mer i utviklingsland, krevde Kirkens Nødhjelp og Changemaker etter stortingsvalget høsten 2013 og fattet håp da det i regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) bl.a. sto at:

"Regjeringen vil opprette et investeringsprogram innen SPU, med samme krav til forvaltning som andre investeringer i SPU, med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder. Regjeringen vil i tillegg vurdere opprettelse av et eget mandat innen fornybar energi med de samme krav til forvaltning som andre investeringer i SPU."

I forbindelse med behandlingen av meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 sist sommer svant imidlertid håpet. Wenche Fone, som leder i Kirkens Nødhjelps utviklingspolitiske avdeling, uttalte seg skuffet til Vårt Land:

"Regjeringen løp fra løftet sitt ved første mulighet."

Nå mener tidligere utviklingsminister og nåværende OECD/DAC-sjef, Erik Solheim at de ideologiske argumentene mot å investere i infrastruktur i utviklingsland er over, med henvisning til fondets investeringer i fast eiendom i England og USA. På CIVITAs frokostmøte mandag denne uka var ett av hans 5 forslag dette:

"Norge må bruke én prosent av Oljefondet på infrastruktur i utviklingsland."

Han viste til at 1% av SPU vil utgjøre 71 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som bistandsbudsjettet. Om dette investeres i vannkraft, solenergi, jernbane og annen infrastruktur, slik tilsvarende fond i Kina og Nederland gjør, så vil det "nesten helt sikkert" være lønnsomt mente Solheim.

Om Siv Jensen lar seg overbevise gjenstår å se, men hun forteller nå at "vi er blitt enige om å øke den særskilte rammen for miljørelaterte investeringer, herunder fornybar energi". Overfor Bistandsaktuelt/NTB er KrFs Hans Olav Syversen "overbevist om at dette blir lønnsomme investeringer" og sier at dette styrker den grønne profilen i fondet, mens Venstres Terje Breivik kommenterer det slik:

"Grønne verdier er for lengst blitt en driver i verdensøkonomien, og fornybar energi kommer i løpet av noen tiår til å bli en knapphetsressurs."

Jensen varsler dessuten at departementet har satt ned en ekspertgruppe som skal utrede eiendoms- og infrastrukturinvesteringer i SPU. I meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond 2014 står det bl.a. at:

"Dersom det åpnes opp for investeringer i unotert infrastruktur på mer generelt grunnlag, vil også investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi og unotert infrastruktur i framvoksende markeder bli en del av investeringsuniverset til SPU."

Om et flertall på Stortinget vil støtte et liknende forslag i år eller senere gjenstår å se, men på Venstres landsmøte sist helg ble det klart at Venstre vil fremme følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland (SPU), med samme krav til forvaltningen som andre investeringer i SPU, med formål om å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minst 10 mrd. kroner."

Kirkens Nødhjelp er positiv til at regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe og Wenche Fone kommenterer saken slik overfor Bistandsaktuelt/NTB:

"Med betydelig større investeringer i utviklingsland kunne vi skapt arbeidsplasser, skatteinntekter og økonomisk vekst i disse landene. I tillegg kunne det gitt mulighet for enda større avkastning for fondet."


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra politiske partier:

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

Tidligere saker om SPU på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Kullkraftgigant dømt til kjempebot etter forurensningsskandale, Aftenposten 26.05.15
  Deler av regningen går til Oljefondet. Minst 15 andre søksmål venter.
 • Den store kullseilasen, kommentar av Kjetil B. Astadheim i Dagens Næringsliv 23.05.15
  Neste uke får kullbransjen også en kilevink fra Stortinget. Da blir det klart hva slags eksklusjonsparagraf det blir for kullaksjer i Oljefondet. Regjeringen har foreslått at fondet skal kunne utelukke klimaverstinger. Men et flertall på Stortinget vil ha en klar «hvem skal ut»-regel for kull. Også regjeringspartiene beveger seg mot et kompromiss, ifølge mine kilder.
 • - Oljefondet må bruke makt mot «regnskogversting», Aftenposten (NTB) 23.05.15
  Oljefondet må bruke eiermakt til å få stanset omfattende regnskogødeleggelse som avdekkes i fersk rapport, krever Regnskogfondet.
 • Ber Oljefondet kutte støtte til klimaversting i Sør-Afrika, VG 23.05.15
  Denne fabrikken i Sør-Afrika produserer olje fra kull, med kraftige investeringer fra Norge.
 • Rapport: Kullinvesteringene steg med 3 milliarder, Dagens Næringsliv 22.05.15
  Oljefondet kjøpte kullenergi-aksjer da kullgruveaksjene ble solgt, hevder ny rapport. - Feil, svarer NBIM.
 • Meir enn eit brev, kommentar av Terje Breivik i Dagens Næringsliv 22.05.15
  Klimabaserte uttrekkskriteriar i Oljefondet kan redusere den finansielle risikoen.
 • Rapport: – Oljefondet fortsatt tungt inne i kull, E24 (NTB) 21.05.15
  Oljefondet har solgt seg ned i kullgruveselskaper, men flyttet investeringene fra kullgruver til kullbrenning, hevder ny rapport torsdag.
 • – Oljefondet må bruke makt mot «regnskogversting», Dagens Næringsliv (NTB) 21.05.15
  Oljefondet må bruke eiermakt til å få stanset omfattende regnskogødeleggelse som avdekkes i fersk rapport, krever Regnskogfondet. Oljefondet har plassert milliarder kroner i fire selskaper som kontrollerer det omstridte palmeoljeselskapet Astra Agro Lestari (AAL), ifølge en ny rapport Aidenvironment har laget for Regnskogfondet.
 • Vil Frp snu når det gjelder kull i oljefondet?, kommentar av Arild Hermstad i Ny Tid 20.05.15
  I disse dager foregår kampen om oljefondets klimaprofil. Finanskomiteen skal avgi innstilling 28. mai. Det er flertall på Stortinget for å selge seg ut av kull. Jonas Gahr Støre har bekreftet Aps tilslutning en rekke ganger de siste ukene. Frp stritter imot, og Høyre har foreløpig ikke sagt noe annet enn det finansminister Siv Jensen sier.
 • Nå skal Stortinget bestemme hva kull er, Aftenposten 20.05.15
  I løpet av en uke bestemmer Stortinget etter alle solemerker seg for å be Regjeringen om å trekke Oljefondet ut av kullselskaper.
 • Kullsvart dilemma, debatt av Heidi Nordby Lunde i Aftenposten 19.05.15
  I Aftenposten sammenligner Støre kullselskaper med uetisk virksomhet. Det er kanskje velmenende å ønske å trekke Oljefondet ut av kull basert på dette, men da har man også definert vekk bedre levevilkår for 3 milliarder mennesker i uoverskuelig fremtid.
 • Folk flest har rett om Oljefondet og kull, kommentar av Karoline Andaur i Ny Tid 13.05.15
  Over halvparten av Norges befolkning mener at Oljefondet bør trekke seg ut av selskapersom produserer kullkraft eller utvinner kull. Bare 14 prosent er uenig. Folk flest har rett, og Stortinget må høre på folket.
 • Pensjonsfondet vårt blir brukt i et utenrikspolitisk spill, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 13.05.15
  Er oljefondet et utenrikspolitisk verktøy? Thomas Piketty ser ut til være Aps nye profet i økonomiske spørsmål.
 • Hun får velge hvilke eksperter hun lytter til, debatt av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 12.05.15
  Klimautfordringen må tas alvorlig. Ett tiltak kan være at fellesskapets pensjonsfond ikke investerer pengene sine i kull-aksjer.
 • Dobbeltmoralisme, lederkommentar i Bergens Tidende 11.05.15
  Norge må slutte å føre en klimapolitikk der alle andre enn oss selv må tåle de ubehagelige konsekvensene.
 • Mener brev ikke holder, Dagens Næringsliv 11.05.15
  Oljefondet har sendt brev til selskaper de har investert i, og spurt om en strategi for å fase ut kull. Venstre mener fondet også må ha verktøy for å true med nedsalg.
 • Et vendepunkt i historien?, kommentar av Arild Hermstad i Vårt Land (verdidebatt) 10.05.15
  Spørsmålet til KrFs landsmøte er om de vil bidra til et vannskille i den internasjonale klimadebatten.
 • Et fond for fremtidige generasjoner, debatt av Siv Jensen i Aftenposten 10.05.15
  Eksperters konklusjon er at det hverken er etiske eller finansielle grunner for å trekke Oljefondets investeringer ut av alle kullselskaper.
 • Gode grunner til å selge seg ut av kull, debatt av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 07.05.15
  For et fond som i sin konstruksjon skal vare evig, er det rett signal at vi går ut av kull.
 • – Oljefondet låner penger til land Norge boikotter, NRK nyheter 06.05.15
  Samtidig som Norge har innført sanksjoner mot Russland på grunn av krisen i Ukraina, låner Oljefondet i praksis ut milliarder til landet. – Et paradoks, sier organisasjonen Slug, som krever at et etisk regelverk kommer på plass.
 • Ikke lytt til landets to største finanstopper!, kommentar av Arild Hermstad i Aftenposten 06.05.15
  Bør de som skal ivareta landets langsiktige sparing, så tvil om at det er mulig å unngå farlige klimaendringer?
 • Oljefondet er politisk, debatt av Arild Hermstad i Aftenposten 06.05.15
  Aftenposten er redd for en politisering av oljefondet. Er det slik at de mener det er upolitisk å forbli i verdens skitneste industri?
 • Nei til politisering av Oljefondet, lederkommentar i Aftenposten 05.05.15
  Vi har støttet Regjeringen som vil gå sammen med EU om å redusere utslippene i Europa med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 1990. Det er et ambisiøst mål som vil koste – og som det står respekt av. Det er ikke sikkert at alle blir like imponert av et land som utelukker investeringer i kull i andre land, men fortsetter å investere i egen olje.
 • Jensen nekter å la seg presse om kull, Dagens Næringsliv (NTB) 05.05.15
  Å trekke oljefondet ut av produkter som kull, er en dårligere løsning for klimaet enn å drive aktivt eierskap, mener finansministeren.
 • Lunken til eget oljefondsstyre, Dagens Næringsliv 05.05.15
  Mens politikerne er positive, ser ikke sentralbanksjef Øystein Olsen behovet for et eget styre for Oljefondet.
 • Nesten stø kurs, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 05.05.15
  De færreste politikere ser ut til å ønske noen omfattende endringer i for­valtningen av den norske penge­bingen. Det er kanskje like greit.
 • Krever mer av Oljefondet, Dagens Næringsliv 04.05.15
  Finansdepartementet krever at Oljefondet ­begynner å ­rapportere mer detaljert om sin ­aktive forvaltning.
 • En tap-tap-situasjon, kommentar av Wenche Fone i Vårt Land (verdidebatt) 02.05.15
  Siv Jensen står i fare for å føre oljefondet inn i en blindgate.
 • Hva er aktivt ved Oljefondets eierskap? kommentar av norske NGO-ledere m.m. i Aftenposten 28.04.15
  Vi må sikre at vårt lands fremtid ikke er bygget på miljøskade og ødeleggelse av menneskers livskvalitet i resten av verden. Hvis ikke er uttrekk eneste alternativ.
 • Etikk til pynt?, kommentar av Tina Søreide i Dagens Næringsliv 28.04.15
  Oljefondets etikkråd skal fremme integritet, men hvilken rolle får det spille?
 • Finansministeren med samarbeidsinvitt til Kina, Aftenposten 20.04.15
  - Det var naturlig å ha et slikt bilateralt møte, med utgangspunkt i at Norge har meldt sin interesse for å være med som en av grunnleggerne av AIIB, sier Siv Jensen. På møtet lørdag ble også muligheten for norsk teknisk bistand når AIIB skal etableres, berørt. - Norges ønske om å være med skyldes blant annet at vi , med Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), har opparbeidet en sterk kompetanse når det gjelder å etablere finansielle institusjoner. Hvis det er ønske om det fra kinesisk side, kan vi her bistå.
 • SSB fraråder oljefondet å selge seg ut av kullaksjer, Dagbladet (Hegnar.no) 15.04.15
  SSB advarer mot at klimaverstinger automatisk skal ut av oljefondet.
 • En god begynnelse, lederkommentar i Dagbladet 13.04.15
  Nye etiske regelverk må derfor utredes nøye og alternativene presenteres. Venstres forslag er en god begynnelse på en slik diskusjon.
 • Oljefondet og gode intensjoner, lederkommentar i Fedrelandsvennen 13.04.15
  At regelverket etterleves, må kontrolleres kontinuerlig, og reglene må oppdateres fra tid til annen. Men at fondet ikke skulle kunne investere i verdipapirer utstedt av vårt eget Statoils konkurrenter innen olje- og gassektoren, og at investeringsfondet til kullprodusenten Norge skulle måtte ligge helt unna kullselskaper, blir for drøyt. Ære være miljøtanken bak, og vi skjønner at Norges kullproduksjon på Svalbard også har andre motivasjoner enn de rent industrielle, men forslaget blir for virkelighetsfjernt.
 • Urolige tider, lederkommentar i VG 12.04.15
  Det er politisk strid om pensjonsfondet skal selge seg helt ut av kullselskaper, eller endog alle selskaper som driver med fossil energi. Etter at en ekspertgruppe har vurdert fondets virkemiddelbruk i klimaspørsmål vil Regjeringen innføre et nytt klimakriterium som kan føre til at såkalte «klimaverstinger» blir utelukket fra SPU. Selskaper kan utelukkes basert på atferd, hvis de viser seg å være «verstinger», men ikke alene fordi de er kull- eller oljeselskaper. Vi mener at det i mange tilfeller kan det være mer effektivt å påvirke innenfra, enn bare å trekke seg ut.
 • Venstre om Oljefondet: Olje- og kullaksjer for milliarder må ut, Aftenposten 12.04.15
  Partiet vil lempe aksjer for mange milliarder ut av fondet. Klimakriteriene er så strenge at Statoil ville blitt kastet ut.
 • - Burde vært unødvendig politikk, Dagbladet 12.04.15
  Jens Ulltveit-Moe om at Venstre vil trekke oljefondet ut av klimaverstingselskaper.
 • Omkamp om kull på Stortinget, Aftenposten 11.04.15
  Regjeringen vil ikke kvitte seg med Oljefondets kullaksjer. Den foreslår i stedet ny regel for å kaste ut enkeltselskaper som slipper ut mye klimagasser.
 • Regjeringen trekker ikke Oljefondet ut av kull - vil utrede investeringer i infrastruktur, Aftenposten 11.04.15
  Regjeringen kommer ikke til å trekke Oljefondet ut av alle kullselskaper, men vil innføre et nytt kriterium som åpner for å utelukke enkelte «klimaverstinger» fra Statens pensjonsfond utland (SPU).
 • Ap har «åpen dør» for diskutere et bredt nei til kull, Dagens Næringsliv (NTB) 11.04.15
  Arbeiderpartiet vil jobbe for en bredest mulig definisjon av kullselskaper som oljefondet må selges seg ut av, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap).
 • Foreslår styre for Oljefondet, Dagens Næringsliv 11.04.15
  Oljefondet bør ha et eget hovedstyre for å sikre både uavhengighet og ekspertise på fondet, mener finansprofessor Karin Thorburn ved NHH.
 • Utelukker uakseptable utslipp, kommentar av Siv Jensen i Dagens Næringsliv 11.04.15
  Oljefondet bør ikke investere i selskaper som opptrer slik at det i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.
 • Vil åpne for å kaste klimaverstinger ut av oljefondet, Dagbladet (NTB) 11.04.15
  Men regjeringen mener ikke det er grunnlag for å utelukke alle kull- og petroleumsselskaper.
 • – Regjeringen gambler med oljeformuen, Vårt Land 11.04.15
  Ordfører Alfred Bjørlo (V) synes regjeringen vedder mot globale klimamål når den fortsatt vil ha penger i kull.
 • IMF frykter at store fond kan skape nye finanskriser, Aftenposten 11.04.15
  Store internasjonale kapitalfond renner over av penger og er med på å drive børsene til nye rekorder. Det internasjonale pengefondet (IMF) er bekymret og foreslår å regulere fondene for å hindre nye finanskriser.
 • Vil ta klimaverstinger ut av Oljefondet, men beholder kullinnvesteringer, NRK P2 (Dagsnytt 18) 10..04.15 
 • Mer oljepenger til fornybar energi, Bistandsaktuelt (NTB) 10.04.15
  Regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti åpner for at Oljefondet skal kunne investere 30 – 60 milliarder i fornybar energi. Et utvalg skal se nærmere på hvordan en større andel av oljefondet kan investeres i fattige land.
 • Økte kullverdiene, Dagsavisen 10.04.15
  Selv om Oljefondet trakk seg ut av 51 kullselskaper i fjor, økte den samlede verdien av kullinvesteringene, ifølge Framtiden i våre hender.
 • Det er på tide at Stortinget får en slutt på at sparepengene våre brukes til å opprettholde vår tids røverstater – skatteparadisene, kronikk av Snorre Valen i Aftenposten 09.04.15
  Dine representanter i Norges bank støtter verdensomspennende økonomisk svindel og utbytting av enorme summer. På dine vegne, selvsagt. Det er uakseptabelt. Det er på tide at Stortinget får en slutt på at sparepengene våre brukes til å opprettholde vår tids røverstater – skatteparadisene.
 • Etisk problem, økonomisk risiko, kommentar a Gunnar Kvåle i Stavanger Aftenblad 08.04.15
  Mye av oljeselskapenes reserver vil tape sin verdi om klimapolitikken lykkes.

Søk:

Avansert søk

Lederkommentarer i media:


"Oljefondet er en av verdens største investorer og eier 1,4 prosent av alle børsnoterte aksjer i verden. Med stor makt følger også stort ansvar, en plikt til etiske investeringer. Derfor er det gledelig at Venstre under sitt landsmøte i helga lanserte nye forslag til uttrekkskriterier for Statens Pensjonsfond Utlands (SPU) investeringer i kull- og petroleumsselskaper. Partiet har gjort jobben som det regjeringsutnevnte ekspertutvalget fikk i oppdrag, men ikke gjorde: Se konkret på hva slags kriterier som kan legges til grunn."

Lederkommentar
i
Dagbladet 13.04.15

"At regelverket etterleves, må kontrolleres kontinuerlig, og reglene må oppdateres fra tid til annen. Men at fondet ikke skulle kunne investere i verdipapirer utstedt av vårt eget Statoils konkurrenter innen olje- og gassektoren, og at investeringsfondet til kullprodusenten Norge skulle måtte ligge helt unna kullselskaper, blir for drøyt. Ære være miljøtanken bak, og vi skjønner at Norges kullproduksjon på Svalbard også har andre motivasjoner enn de rent industrielle, men forslaget blir for virkelighetsfjernt."

Lederkommentar i Fædrelandsvennen 13.04.15

"Det er politisk strid om pensjonsfondet skal selge seg helt ut av kullselskaper, eller endog alle selskaper som driver med fossil energi. Etter at en ekspertgruppe har vurdert fondets virkemiddelbruk i klimaspørsmål vil Regjeringen innføre et nytt klimakriterium som kan føre til at såkalte «klimaverstinger» blir utelukket fra SPU. Selskaper kan utelukkes basert på atferd, hvis de viser seg å være «verstinger», men ikke alene fordi de er kull- eller oljeselskaper. Vi mener at det i mange tilfeller kan det være mer effektivt å påvirke innenfra, enn bare å trekke seg ut."

Lederkommentar i VG 12.04.15

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.