Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Oljefondet og etikk: Ros til Graver-utvalget, men ....

I forrige uke la det regjeringsoppnevnte Graver-utvalget fram sitt forslag til etiske retningslinjer for oljefondet. Forslaget har stort sett blitt godt mottatt av de som gjennom en årrekke har etterlyst etiske retningslinjer for forvaltningen av oljefondet, men mange frykter likevel at forslaget ikke er godt nok.
Tirsdag 01. juli 2003

Utvalgets rapport vil nå bli sendt ut på høring og regjeringen legger opp til å legge saken fram for Stortinget i revidert nasjonalbudsjett neste år.

Graver-utvalget: etiske retningslinjer er mulig!

De frivillige organisasjonene var kritiske til det regjeringsoppnevnte Graver-utvalget da det ble kjent at de ideelle organisasjonene ikke ville bli representert i utvalget. De fryktet at regjeringen hadde nedsatt en komité som ville hevde at det er vanskelig å ta etiske hensyn (se - Ber om bråk, Dagbladet 19.10.02). Slik gikk det ikke. I rapporten sier utvalget at staten har en etisk forpliktelse til å innføre etiske krav til måten Petroleumsfondet forvaltes på. Utvalget foreslår at Finansdepartementet fastsetter retningslinjer for Norges Banks eierskapsutøvelse som integrerer finansielle og etiske hensyn. Det foreslås at det etiske grunnlaget for Petroleumsfondet fremmes gjennom følgende tre virkemidler (se pressemelding fra Graver-utvalget 25.6.03):

"Eierskapsutøvelse for å fremme langsiktig finansiell avkastning i hovedsak basert på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Utøvelsen av eierrettighetene bør gjøres av Norges Bank som ledd i bankens alminnelige forvaltningsoppdrag.

Negativ filtrering fra investeringsuniverset av selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer strategiske deler til følgende våpentyper: Kjemiske våpen, biologiske våpen, antipersonellminer, ikke-detekterbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, atomvåpen og klasebomber. Dette er våpentyper som medfører særlig omfattende sivile lidelser ved antatt normal bruk. Investeringer i eventuelle selskaper som er involvert i produksjon av enkelte av disse våpentypene, vil allerede være forbudt i henhold til folkerettens bestemmelser.

Uttrekk av selskaper fra investeringsuniverset hvor det er en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller grove miljøødeleggelser."

Utvalget anbefaler dessuten at Finansdepartementet oppretter et etikk- og folkerettsråd som undersøker enkeltselskaper og gir anbefalinger til departementet om selskaper bør utelukkes fra fondet.

- Utvalget som i dag presenterte sin innstilling har gjort til skamme de politikerne som tidligere har hevdet at det ikke er mulig å lage etiske retningslinjer for petroleumsfondet, heter det i en pressemelding fra Initiativ for Etisk Handel (IEH). Utvalget har i sin rapport klart å dokumentere kraftig at dette er mulig. - Det fortjener de ros for, sier Leif Iversen i IEH. - Det faktum at utvalget nå fremmer forslag til etiske retningslinjer for Oljefondet, hilses velkommen, sier ForUMs arbeidsgruppe i en pressemelding, mens Framtiden i Våre Hender (FIVH) konstaterer at utvalgets rapport er bedre enn man kunne ha fryktet.

Men, frivillige organisasjoner advarer

Organisasjonene frykter likevel for at Graver-utvalgets forslag ikke er godt nok:

"Det er en reell fare for at Norges Bank og Finansdepartementet vil lese retningslinjene på en slik måte at de tror de i stor grad kan videreføre dagens helt uetiske forvaltningsmodell."
Arild Hermstad, daglig leder i FIVH.

"Det kan synes som om etikk er begrenset til fravær av direkte uetisk og ofte ulovlig virksomhet. Vi vil at Norge skal være en internasjonal pådriver for dette saksområdet. Vi har råd, nødvendig politisk spillerom og kompetanse til å greie dette!"
ForUMs arbeidsgruppe for etiske retningslinjer for Statens Petroleumsfond

De konkrete innvendingene fra organisasjonene omfatter bl.a.:

  • Det nye etikk- og folkerettsrådet skal bare vente passivt på at organisasjoner eller media graver frem negativ innformasjon om selskapene, hevder FIVH, mens ForUMs arbeidsgruppe peker på at rådet bør være bredere sammensatt.

  • Utøvelse av eierskap kan fort bli et spill for galleriet, mener FIVH. Også IEH frykter at muligheten for påvirkning er liten.

  • Utvalgets rapport er ikke konkret og bindende nok når det gjelder hvilke grunnleggende internasjonalt aksepterte konvensjoner som bør legges til grunn når man eventuelt skal trekke seg ut av selskaper. Dette gjelder særlig i forhold til arbeidstakerrettigheter og hvor man enkelt kunne lagt til grunn ILOs kjernekonvensjoner, mener IEH, mens ForUMs arbeidsgruppe etterlyser Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

  • Norges Bank bør rapportere månedlig om til offentligheten om forvaltningen av Oljefondets midler, mener ForUMs arbeidsgruppe, ikke bare en gang i året slik Graver-utvalget har foreslått. Dessuten mener ForUMs arbeidsgruppe at Norges Bank må være forpliktet til umiddelbart å rapportere til offentligheten når selskaper som det er investert i, på en meget grov måte krenker rettigheter og konvensjoner.

Ingen forslag om positive virkemidler

Graver-utvalgets rapport inneholder ingen forslag om å ta i bruk såkalte positive virkemidler ved at deler av fondet settes av til bestemte formål, som f.eks. et solidaritetsfond (som SV har foreslått) eller et utviklingsfond. I et innspill til Graver-utvalget fra ForUMs arbeidsgruppe (med tilslutning fra en rekke organisasjoner) tidligere i år ble det fremmet forslag om Statens petroleumsfond som positivt virkemiddel (se Forslag fra ForUMs arbeidsgruppe):

"En del av Petroleumsfondet skal settes av som positivt virkemiddel. Dette kan i første omgang gjøres ved at Miljøfondet nedlegges i sin nåværende form og underlegges en ny alternativ investeringsstrategi. Kravet til avkastning av fondet skal fortsatt være forutsetning for bruk av midler, men midlene i fondet skal investeres i alternative selskaper og prosjekter, for eksempel: mikrokreditter, annen næringsutvikling i utviklingsland som sikrer de enkelte land kompetanse- og teknologioverføring, selskaper som fremmer rettferdig handel, bærekraftig ressursbruk og miljøforbedringer, og selskaper som går i bresjen for å skape og utvikle nye, fornybare energikilder.

Naturen har vært gavmild mot Norge og ressursene har vært godt utnyttet til fordel for nasjonalstaten. Globalt er oljen i dag en helt spesiell ressurs, som skaper klare økonomiske skiller mellom de land som har olje og de som ikke har. Norge har med sin enorme oljerikdom et særlig ansvar for å dele sitt overskudd med fattige folk og land, og på den måten bidra til en bedre global fordeling av ressurser og goder. Dette er en forutsetning for å oppnå petroleumsfondets primære målsetning om å sikre fremtidige generasjoners velferd. Velferd og bærekraftig utvikling kan ikke fungere isolert innenfor nasjonalstatens grenser i en stadig mer globalisert verden.

Det bør derfor være en klar ambisjon at et alternativt investeringsfond skal økes i størrelse etter hvert som markedet for slike investeringer utvikles, og i tråd med at man høster erfaringer. Fondet bør evalueres årlig med tanke på forbedringer og endringer i kriterier, slik at man sikrer at målsettingene med fondet oppnås."

Framtiden i Våre Hender (FIVH) beklager at ikke utvalget har sett på mulighetene til å kanalisere en del av fondet til miljøprosjekter og alternative finansplasseringer som skal bidra aktivt til en bærekraftig utvikling, for eksempel til alternativ energi (solceller, vindkraft, etc), helseforbedrende behandling til fattige land, rent vann, bedre og mindre forurensende teknologi, m.m.
- Å kanalisere midler til dette vil gi stor avkastning på lang sikt, dersom man virkelig har tro på en bærekraftig utvikling, mener FIVH.

Aktuelle nettressurser:

For ytterligere bakgrunnsinformasjon, se


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.