Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kommentarer til forslaget fra det regjeringsoppnevnte utvalg om etiske retningslinjer for Statens Petroleumsfond
(Graver utvalget)

Onsdag 25. juni 2003

Pressemelding fra Forum for utvikling og miljø (ForUM), Forums arbeidsgruppe for etiske retningslinjer for Statens Petroleumsfond, 25.6.03


(Forum for miljø og utvikling er et nettverk av om lag 60 medlemsorganisasjoner. Organisasjoner med et samlet medlemstall på ca 350 000 mennesker har gitt sin tilslutning til anbefalingene fra FORUM’s arbeidsgruppe som ligger vedlagt)

Arbeidsgruppen har følgende kommentarer:

  • Det faktum at utvalget nå fremmer forslag til etiske retningslinjer for Oljefondet, hilses velkommen. Forslaget fra det regjeringsoppnevnte utvalget gjør til skamme de mange uttalelser fra  tre tidligere regjeringer, og andre politikere og såkalte eksperter gjennom snart ti år om at det er praktisk ugjennomførlig med slike retningslinjer. Utvalget fortjener ros for at det klart slår fast økonomisk, økologisk og sosial bærekraftig utvikling er en forutsetning for å oppnå fondets primære målsetning om langsiktig avkastning til fordel for framtidige generasjoner. Vi er imidlertid bekymret over det beskjedne lite konkrete ambisjonsnivået utvalget har lagt seg på i forhold operasjonalisering av de tre nevnte områdene. Det kan synes som om etikk er begrenset til fravær av direkte uetisk og ofte ulovlig virksomhet. Vi vil at Norge skal være en internasjonal pådriver for dette saksområdet. Vi har råd, nødvendig politisk spillerom og kompetanse til å greie dette!
  • Arbeidsgruppen konstaterer at utvalget mht tematisk drøfting og politisk språkbruk bruker en terminologi som ligner den arbeidsgruppen selv har brukt i sitt forslag som ble publisert 27.mai i år. Men vi beklager at språkbruken for disse områder er meget generell og ikke tilstrekkelig forpliktende. Arbeidsgruppas forslag er mer konkret og binder alle sine anbefalinger til internasjonale konvensjoner og avtaler som Norge er forpliktet av. Fremst av alle disse forpliktende dokumentene er Verdenserklæringen om menneskerettighetene.
  • ForUMs arbeidsgruppe er uenig i begrensingene fra utvalget om at Norges Bank bare en gang i året skal rapportere til offentligheten om forvaltningen av Oljefondets midler. Arbeidsgruppen mener at det helst bør rapporteres månedlig for at  offentligheten, Stortinget og andre organer kan holde seg løpende orientert om forvaltningen. Norges Bank må vider være forpliktet til umiddelbart å rapportere til offentligheten når selskaper som det er investert i, på en meget grov måte krenker rettigheter og konvensjoner.
  • ForUM’s arbeidsgruppe er kritisk til forslaget om et etisk- folkerettslig råd med bare 5 medlemmer. Et slikt utvalg må først og fremst ha en solid politisk forankring og være bredt sammensatt og inkludere mangfoldet i det sivile samfunn i Norge.  rettmessige plasser.

Kontakt :      

  • Leder av ForUMs arbeidsgruppe Halle Jørn Hanssen tlf. 67543312 / 90559664

  • Koordinator Gunhild Ørstavik tlf. 23010321 / 95204188

Vedlegg: Forslag fra ForUMs arbeidsgruppe (2003)


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 11. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.