Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Oljefondet:

Forslag om utviklingsfond

Det er problemene med å opprettholde nivået på norsk bistand - som prosent av Bruttonasjonalinntekt (BNI) - som har ført til forslag om opprettelse av et utviklingsfond, som en del av oljefondet (se: Oljefondet og norsk bistand).
Linker oppdatert: Onsdag 08. juni 2005

Idéen om et eget utviklingsfond, som en del av oljefondet, ble først lansert av Alf Morten Jerve ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen (CMI) i et oppslag i Vårt Land 20. oktober 2000: Foreslår fattigdomsfond. Tanken er at deler av oljefondet - gjennom et eget fattigdoms- eller utviklingsfond - skal kunne benyttes til bistandsformål (i tillegg til bistandsbudsjettet) for derigjennom å kunne nå målet om at 1 prosent av BNI skal gis i bistand.

Denne idéen ble positivt mottatt og førte til at Sentrumspartiene og Regjeringen (Ap) i forbindelse med budsjettforliket høsten 2000, inngikk avtale om å "utrede et utviklingsfond som kan brukes til nærmere bestemte bistandsformål i fattige utviklingsland" (se: Budsjettforliket og oljefondet/bistand).

29. november uttalte Utenrikskomitéens leder, Einar Streensnæs (KrF) til Vårt Land at "Argumentene for et utviklingsfond har en slik tyngde at jeg forventer at dette vil kunne bli etablert. Utredningen bør være klar innen 1. mai neste år. Jeg håper Stortinget får signaler fra utviklingsministeren under hennes bistandspolitiske redegjørelse i mai, slik at et vedtak kan bli fattet i behandlingen av revidert budsjett til våren" (se Vårt Land: Oljesmurt solidaritetsfond). Regjeringen Stoltenberg presenterte imidlertid ikke noe forslag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2001 - eller i bistandspolitisk redegjørelse 2001. I en merknad til regjeringen Stoltenbergs langtidsprogram i mai 2001, Innst.S.nr.230 (2000-2001), gjentok sentrumspartiene sitt ønske om "å opprette et utviklingsfond hvor en del av petroleumsfondet øremerkes som finansieringskilde for bestemte bistands- og gjeldslettetiltak".

I sitt forslag til nasjonalbudsjett for 2002 avviste i realiteten regjeringen Stoltenberg hele idéen om et utviklingsfond og nøyde seg med å vise til at "avkastningen fra Petroleumsfondet inngår i BNI, og at våre oljeinntekter legger grunnlaget for et høyt nivå på bistanden" (se: Statsbudsjettet: Utviklingssamarbeidet og oljefondet, Aktuelt 11.10.01).

Heller ikke Samarbeidsregjeringens Sem-erklæring nevnte idéen om et utviklingsfond, se: Den politiske plattformen for Bondevik II-regjeringen og Samarbeidsregjeringen tok heller ikke opp idéen i sin Tilleggsproposisjon til St.prp. nr. 1 (pdf-format).

Situasjonen etter regjeringsskiftet i oktober 2001 er derfor at idéen om et utviklingsfond ligger nede. I og med at Arbeiderpartiet ikke fulgte opp forslaget er det vanskelig for KrF å få gjennomslag for dette i en samlingsregjering med Høyre, som ikke ønsker et slikt fond.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 17. februar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.