Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Oljefondet:

Hvor stort er oljefondet?

Ved utgangen av 2002 var oljefondet på 609 milliarder kroner. Innestående i 1996 var 47,6 milliarder kroner. Økningen siden 1996 framgår av Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002 i årsrapporten for 2002.
Linker oppdatert: Onsdag 08. juni 2005

Sammenlignet med?

609 milliarder kroner på oljefondet ved utgangen av 2002 er et svimlende beløp.
Det er f.eks.

  • mye mer enn Norge har gitt i utviklingshjelp siden oppstarten i begynnelsen av 1950-årene,
  • mer enn den samlede u-hjelpen fra alle OECD-landene i 2001 (52,3 milliarder dollar, se Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land)
  • omlag 4 ganger så mye som Norges årlige utgifter over sosial- og trygdebudsjettet (omlag 145 milliarder kroner i 1999),
  • omlag halvparten av brutto nasjonalinntekten (BNI) i Sør-Afrika og 20 ganger BNI i Mosambik.
  • mer enn det som trengs (ifølge Human Development Report 1996 fra FNs utviklingsprogram - UNDP) årlig for å sikre alle mennesker grunnutdannelse, grunnleggende helsetjenester, rent vann, tilstrekkelig mat m.v. (Dette beløpet tilsvarer i underkant av 4% av den samlede formuen til verdens 225 rikeste mennesker.)

Som et av verdens rikeste land kan Norge, med en befolkning på bare 4,5 millioner mennesker, skilte med et oljefond (69,2 mrd US$) betydelig større enn brutto nasjonalprodukt (BNP) i Afrikas mest folkerike stat, Nigeria (37,8 mrd US$), med en befolkning på mer enn 120 millioner mennesker!

Prognoser for fondet

Innestående på oljefondet økte i en årrekke raskt gjennom avkastning på fondet og at Finansdepartementet tilførte nye midler fra inntektene av norsk oljevirksomhet. De siste årene har det imidlertid vært fall i aksjemarkende og i 2002 ble verdien av oljefondet redusert med omlag 4 milliarder kroner, til tross for at fondet ble tilført 130 milliarder kroner av inntektene fra norske olje- og gassvirksomheten.

Hvordan fondet vil utvikle seg i årene framover avhenger av internasjonale økonomiske konjunkturer og prisene på det internasjonale oljemarkedet. Det avhenger også av hvor stor andel av oljeinntektene Norge velger å bruke nå - noe som er gjenstand for fortløpende politisk debatt i Norge.

Regjeringer lager prognoser for hvordan oljefondet vil kunne utvikle seg. Ifølge regjeringen Stoltenbergs langtidsprogram 2002-2005 vil Oljefondet i 2030 kunne være i størrelsesorden 3000-4000 milliarder kroner, eller ca 800 000,- per innbygger! (se VG: Om 40 år kan vi droppe skatt!, 28.3.01). Men det vil alltid være usikkerhet om prognosene. F.eks. kunne vi i VG 12.7.02 (se Oljefondet tørker) bl.a. lese: "Verdistigningen på norske kroner og nedturen på verdens børser kan redusere verdien av Oljefondet med nærmere 200 milliarder kroner". I 2002 tapte Norge enorme summer på investeringene i oljefondet, se Valutakurser og børsfall har svekket oljefondet med 10 bistandsbudsjetter! (aktuelt 26.11.02).


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.