Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Budsjettforliket og oljefondet/bistand

I forbindelse med budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene var det enighet om at (avtalepunkt 31) "Avtalepartene ber Regjeringen utrede et utviklingsfond som kan brukes til nærmere bestemte bistandsformål i fattige utviklingsland" (se Det norske Arbeiderparti - Arbeiderpartiet i nytt budsjettforlik med sentrum - der budsjettforliket kan lastes ned i rtf-format). Det tenkte utviklingsfondet inngår dermed som ett av flere ulike fond som er aktuelle i tilknytning til oljefondet (Statens Petroleumsfond).

Onsdag 22. november 2000

Avtalen i budsjettforliket er trolig inspireret av et forslag lansert av Alf Morten Jerve ved Christian Michelsens Institutt i Bergen (CMI) i Vårt Land 20. oktober: "et utviklingsfond – eller fattigdomsfond – kan være løsningen dersom Norge skal unngå at bistandens andel av BNI hopper opp og ned i motsatt takt av oljeprisen." Jerves forslag var igjen inspirert av Development Today 17/18-00, som hadde beregnet at norsk bistand kunne komme ned i rekordlave 0,78 prosent av BNI i år som følge av at oljeinntektene trolig blir betydelig høyere enn forutsatt i statsbudsjettet (se også Tema: Bistandsbudsjettet).

Dette forslaget åpner for at deler av oljefondet - gjennom etablering av et eget utviklingsfond - vil kunne benyttes til bistandsformål. Forslaget er vesensforskjellig fra SVs forslag om etablering av et eget solidaritetsfond, som en del av oljefondet, og miljøfondet (miljøporteføljen), som Stortinget har vedatt skal opprettes. Mens utviklingsfondet dreier seg om bruken (til utviklingsformål) av en del av oljefondet, dreier solidaritetsfondet og miljøfondet seg om forvaltningen av innestående midler på oljefondet.

Miljøfondet, som regjeringen i statsbudsjettet for 2001 har foreslått etablert med 1 milliard kroner f.o.m. 1. januar, skal forvaltes etter bestemte miljøkriterier, d.v.s. at pengene kan "investeres i selskaper som antas å ha liten negativ innflytelse på miljøet, samt i selskaper som oppfyller gitte krav til miljørapportering og sertifisering".

Solidaritetsfondet, som SV - i sitt alternative statsbudsjett for 2001 - har foreslått opprettet med 5 milliarder kroner, skal investeres i de fattigste delene av verden. Tanken er at investeringene dermed kan bidra til næringsvirksomhet og utvikling i fattige land, samtidig som overskuddet fra investeringene fortsatt vil tilfalle oljefondet (d.v.s. Norge).

Mens både miljøfondet og forslaget om et solidaritetsfond er "avleggere" av det opprinnelige forslaget om etiske retningslinjer for forvaltning av oljefondet, så er utviklingsfondet først og fremst et forslag som skal bidra til at den norske bistanden kan øke i takt med oljeinntektene.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.