Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kull, menneskerettigheter og bærekraft (SPU)

- En dag for historiebøkene, jublet miljøbevegelsen etter at det sist uke ble kjent at Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke lenger skal være investert i kullselskaper, mens andre jubler for at Stortinget også går inn for at det utarbeides et forventingsdokument om menneskerettigheter. Hvordan det vil gå med ønsker om økte investeringer i fornybar energi og infrastruktur i utviklingsland gjenstår å se.
Torsdag 04. juni 2015
Linker oppdatert: Lørdag 06. juni 2015

Kort tid etter regjeringsskiftet høsten 2013 la representanter fra Arbeiderpartiet fram et forslag i Stortinget om at SPU skal trekkes ut av kull. Det ble det debatt av. Da finansminister Siv Jensen (Frp) i april i år la fram den årlige meldingen om forvaltningen av SPU ønsket hun i stedet å innføre et nytt kriterium som åpner for å utelukke "klimaverstinger" fra SPU. Slik skulle det likevel ikke gå. 2 av 3 nordmenn støtter forslaget om å trekke SPU ut av kull, i følge miljøorganisasjonene, som sammen med internasjonale partnere samlet inn nærmere 50 000 underskrifter på en appell om det samme.

For en uke siden kunne Frps regjeringspartner, Høyre, på sine nettsider fortelle om resultatet av Stortingets behandling av regjeringens SPU-melding:

"Samtlige partier på Stortinget har kommet til enighet om at Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke lenger skal være investert i kullselskaper. Regjeringen får nå i oppgave å be Norges Bank og Etikkrådet om råd for utarbeidelse av et kriterium for uttrekk."

– At alle partiene nå stiller seg bak forslaget sender et viktig signal samtidig som vi ivaretar en viktig tradisjon i Stortinget om at vi søker stor grad av konsensus når vi gjør endringer på så viktige områder som forvaltningen av våre felles sparepenger, sa Arbeiderpartiets talsperson Torstein Tvedt Solberg i en kommentar. Den nye enigheten ble tatt vel imot av norske organisasjoner og miljøbevegelse.

- Dette er en dag for historiebøkene, sa Nina Jensen i WWF, Truls Gulowsen i Greenpeace og Arild Hermstad i Framtiden i Våre Hender i en felles uttalelse og ForUM kommenterte beslutningen slik:

"En viktig seier for klima og alle som ønsker ansvarlige investeringer."

Enkelte mediekommentatorer var noe mer nøkterne. Aftenpostens Ola Storeng viste til at "det norske oljefondet er bygd opp av statens inntekter fra utvinning av gass og olje" og kalte det "Norges moralske linedans", mens Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv innledet sin kommentar "Kullkastingen" slik:

"Når kullstøvet har lagt seg, vil det vise seg hva Stortinget egentlig vil gjøre." 

Og i det liberalkonservative tidsskriftet Minerva var Mats A. Kirkebirkeland bekymret for at Stortingets beslutning "kan skape en ny og farlig  presedens for en økt politisering av fondet", slik bl.a. Aftenposten på lederplass advarte mot i begynnelsen av mai:

"Vi tror at et politisk direktiv til Oljefondet om at fondet skal trekke seg ut av alle rene kullselskaper, er uheldig. Stortinget gjør seg selv til en slags investeringskomité."

Mer til miljø og fornybar energi?

– Det viktigste spørsmålet nå er hva vi skal gjøre med pengene som trekkes ut fra kullselskapene, mente Arild Hermstad i FIVH overfor Dagsavisen etter Stortingets beslutning og utdypet det bl.a. slik:

"Nå må vi få Stortinget til å sette mer penger i miljørettede investeringer, slik som solceller, vindmøller og annen fornybar energi. Dagens ramme for Oljefondet må dobles til opp mot 100 milliarder kroner. Det kan vi få til ved å bruke de pengene som trekkes ut av kull."

Andrew Preston i ForUM mener Norge har "en unik mulighet i å bidra positivt gjennom å sette pengene våre på ansvarlig og fremtidsrettet virksomhet som fornybar energi, istedenfor selskaper som skader mennesker og miljø" og finanskomiteens medlemmer fra KrF og SV synes langt på vei og være enige. I komiteens innstilling fremmet de følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland med formål om å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med spesiell vekt på nyskapende og miljøvennlig energiteknologi."

De fikk imidlertid ikke med seg et flertall og komiteen nøyde seg med å merke seg at regjeringen "foreslår å øke rammen for de miljørelaterte mandatene opp til 30–60 mrd. kroner, med samme krav til avkastning og risiko som fondets øvrige investeringer, og at en fortsetter å rapportere om de miljørelaterte mandatene separat".

- En av de største kampanjeseierne i SAIHs historie 

I skyggen av medienes fokus på den politiske tautrekkingen om kull kunne SAIH, Regnskogfondet, Norsk Folkehjelp og ForUM innkassere en annen seier. I sin innstilling til regjeringens SPU-melding avga nemlig en samlet finanskomité følgende merknad:

"Stortinget ber regjeringen be Norges Bank vurdere om det kan igangsettes en utarbeidelse av forventningsdokument for menneskerettigheter, og hvilke områder innen menneskerettigheter det er mulig å inkludere i et slikt dokument." 

Dette var noe SAIH tok opp i sin kampanje "We dream big" i fjor, der de bl.a. pekte på følgende:

"Norge blir av mange sett på som et foregangsland når det gjelder å respektere urfolksrettigheter og har signert flere internasjonale konvensjoner som skal sikre at urfolksrettighetene ikke brytes i Norge. Samtidig investerer Oljefondet i selskaper som bryter de samme rettighetene systematisk."

- Dette er en av de største kampanjeseierne i SAIHs historie, sa SAIHs kampanjeleder Emilie Larsen Ørneseidet i en kommentar til Stortingets innstilling og utdypet det slik:

"Våre krav har vært at stortingspolitikerne må gi tydelig beskjed til Oljefondet om at de må ha en strategi for å følge opp menneskerettighetsbrudd, inkludert brudd på urfolksrettigheter og arbeidstakerrettigheter. Nå har et samlet Storting, fra FrP til SV lyttet til oss. Det er vi svært glad for."

– Dette er en stor seier, mente også Vemund Olsen i Regnskogfondet og utdypet det slik: 

"Norge kan ikke være kjent med at vi tjener penger på alvorlige menneskerettighetsbrudd verden over. Situasjonen er spesielt alvorlig for urfolk, som altfor ofte får sine rettigheter til liv, helse og selvbestemmelse brutt av selskaper som raner til seg deres land og naturressurser."

Andrew Preston i ForUM er også glad for Stortingets merknad, men tilføyer at:

"... samtidig er det viktig å understreke at mye arbeid fortsatt gjenstår. Vi skal følge nøye med og presse på for at Norges Bank utvikler en så sterk policy på menneskerettigheter som mulig."

Andre forslag, som forslag om utvikling av etiske retningslinjer for statsobligasjoner, som SLUG har fremmet, og tiltak for å sikre at SPU ikke benytter seg av skatteparadis, som bl.a. Tax Justice Network (TJN) Norge har vært opptatt av, fikk ikke flertall i komiteen.

En konstruktiv rolle for pensjonsfond i investeringer i infrastruktur?

På oppdrag fra Kirkens Nødhjelp (KN) utarbeidet Sony Kapoor i tankesmia Re-Define i 2013 rapporten "Investing for the Future". Denne konkluderte med at økte investeringer i utviklingsland ikke bare er bra for verdens fattige, men også den mest lønnsomme langsiktige investeringsstrategien for SPU. Han fikk kraftig støtte i Aftenposten fra bl.a. økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo og da den ble lansert under Arendalsuka i 2013 kommenterte KNs generalsekretær, Anne-Marie Helland, konklusjonen slik:

"Jeg er begeistret over de positive mulighetene det norske oljefondet har. Det kan bidra til millioner av gode jobber der de trengs mest. Ved å investere mer i utviklingsland investerer vi i fremtiden."

En måneds tid senere gikk den nyvalgte H/Frp-regjeringen, i sin plattform, inn for å opprette et eget investeringsprogram innen SPU "med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder". Overfor Aftenposten kommenterte Kapoor dette slik: 

"Dette er et stort skritt i riktig retning og en erkjennelse av at fondets strategi har vært utdatert."

Da H/Frp-regjeringen året etter la fram sin SPU-melding for 2013 ble imidlertid mange skuffet og i et innlegg i Aftenposten mente Kapoor at Stortinget burde avvise meldingen. Da finanskomiteens flertall i sin innstilling mente at Oljefondet "ikke bør være et instrument for risikable investeringer i utviklede land" og at det er bedre å gjøre slike investeringer gjennom Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) eller lignende, kommenterte Wenche Fone i Kirkens Nødhjelp det slik i avisa Vårt Land:

"Dette er et løftebrudd fra regjeringen."

I forbindelse med årets SPU-melding varslet regjeringen imidlertid at de har satt ned en ekspertgruppe som skal utrede eiendoms- og infrastrukturinvesteringer i SPU. Aldo Caliari ved det Washington-baserte Center of Concern mener i utgangspunktet det synes fornuftig at pensjonsfond, som SPU, investerer i infrastruktur og i et innlegg nylig på Rightingfinance viser han bl.a. til noe av det samme som ble påpekt av Kapoor:

"En av fordelene ved infrastrukturprosjekter er deres evne til å skape jobber i vertslandene."

Caliari advarer imidlertid mot gå for raskt fram og peker bl.a. på at:

"Hittil i diskusjonen om den nye modellen for finansiering av infrastruktur har den elefanten som har beveget seg ganske komfortabelt i rommet vært i hvilken grad etableringen av infrastruktur som en aktivaklasse er drevet av interessene til finansindustrien snarere enn realøkonomien i infrastrukturprosjekter eller av interessene til eierne."

For eksempel fryktet Ny Tids økonomiske journalist, Hans E. Olav, for SPUs framtid i en artikkel denne uka. Han påpeker at dagens oljefond er investert med cirka 60 prosent i aksjer, cirka 35 prosent i obligasjoner og cirka 5 prosent i eiendom og mener at: 

"Hovedproblemet med denne porteføljen er at den i vesentlig grad er i papirer, ikke realverdier som gull, sølv, mineraler, jernbaneskinner og lignende."

Sony Kapoor mente SPU sto overfor et valg mellom vinn-vinn eller tap-tap, men det gjenstår å se om resultatet av den igangsatte utredningen i Norge vil bli et SPU som i sterkere grad spiller en konstruktiv rolle i arbeidet for bærekraftig utvikling globalt.


Aktuelle lenker:

___

Kommentarer fra partiene:

 • Enstemmighet i Stortinget for å trekke Pensjonsfondet ut av kull, Høyre 27.05.15
  Samtlige partier på Stortinget har kommet til enighet om at Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke lenger skal være investert i kullselskaper. Regjeringen får nå i oppgave å be Norges Bank og Etikkrådet om råd for utarbeidelse av et kriterium for uttrekk.
 • Oljefondet ut av kull, KrF 27.05.15
  - Kull er den mest klimaskadelige formen for energiproduksjon. Derfor mener KrF det er sterke etiske grunner til å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer, Hans Olav Syversen.
 • Oljefondet trekkes ut av kull, Venstre 27.05.15
  Samtlige partier på Stortinget har kommet til enighet om at Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke lenger skal være investert i kullselskaper. Regjeringen får nå i oppgave å be Norges Bank og Etikkrådet om råd for utarbeidelse av et kriterium for uttrekk.
 • Alle partier enig: Pensjonsfondet ut av kull, Ap 27.05.15
  – Jeg er veldig godt fornøyd med at alle partiene nå har kommet til enighet om å trekke fondet ut av kull. Kull er i særklasse den kilden som står for de største utslippene av klimagasser, så dette er en stor klimaseier, sier Torstein Tvedt Solberg, som har ledet arbeidet for flertall som saksordfører i finanskomiteen.
 • Å investere i kull er både miljøskadelig og ulønnsomt. Det er på høy tid at Oljefondet skal ut av kull. SV 27.05.15
  Denne saken tok et viktig skritt i riktig retning da det ble enighet blant alle partiene i Stortinget 26. mai om kvelden om at Oljefondet skal trekke seg ut av selskaper der kull utgjør mer enn 30 % av inntektene. 
 • Oljefondet inn i klimakampen, MDG 27.05.15
  - Et enstemmig Storting går nå inn for å bruke oljefondet aktivt i kampen mot klimaendringer. Det er svært gledelig og et stort steg videre i klimapolitikken, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne.

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

 • Stortinget ber Oljefondet respektere menneskerettigheter, ForUM 03.06.15
  Denne våren har ForUM sammen Norsk Folkehjelp, Regnskogfondet og SAIH jobbet for at Oljefondet skal ha en menneskerettighetsstrategi. Det siste halvåret har vi hatt møter med samtlige partier i Finanskomiteen på Stortinget, og vi deltok i en felles høring i forbindelse med behandlingen av Forvaltningsmeldingen for Statens Pensjonsfond.
 • Stortinget vil ha menneskerettighetsstrategi for Oljefondet, SAIH 02.06.15
  «Dette er en av de største kampanjeseierne i SAIHs historie» sier SAIHs kampanjeleder Emilie Larsen Ørneseidet.
 • Stortinget ber Oljefondet respektere menneskerettigheter, Regnskogfondet 29.05.15
  Flere av selskapene som Oljefondet investerer i begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. Det vil et samlet Storting nå ha slutt på.
 • – En dag for historiebøkene, FIVH 28.05.15
  – Dette er en dag for historiebøkene. Tusen takk til alle som har engasjert seg i inn- og utland, sier Arild Hermstad i Framtiden i Våre Hender.
 • Historisk beslutning om å trekke Oljefondet ut av kull, WWF Norge 27.05.15
  - Dette er en dag for historiebøkene, sier Nina Jensen i WWF, Truls Gulowsen i Greenpeace og Arild Hermstad i Framtiden i Våre Hender.
 • Oljefondet ut av kull: - En dag for historiebøkene, Greenpeace 27.05.15
  Heffa Schücking, direktør for den tyske organisasjonen Urgewald, har hatt hovedansvaret for flere rapporter om det norske Oljefondets kullinvesteringer, og har også bidratt i den internasjonale kampanjen for å samle underskrifter til støtte for forslaget om å trekke fondet ut av kull. Hun mener Stortingets beslutning sender et sterkt signal til verden.
 • Jubel for Oljefondets kull-uttrekk, ForUM 28.05.15
  - En viktig seier for klima og alle som ønsker ansvarlige investeringer, sier ForUM om at Oljefondet trekkes ut av kull.
 • Snart i mål - menneskerettighetsfokus i Oljefondet, SAIH 21.05.15
  Fjorårets SAIH-kampanje hadde som hovedmål at Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland - SPU) skulle få på plass en strategi for menneskerettigheter, inkludert urfolks rettigheter. Nå er vi nesten i mål!
 • Ren energi til verdens fattige, Naturvernforbundet 28.05.15
  Oljefondet har trukket seg ut av kull. Heldigvis er det ingen motsetning mellom å kutte klimautslipp og tilgang på moderne energi for de fattigste, slik noen politikere tror.
 • NRK med oppslag om SLUG sitt krav om etiske retningslinjer for statsobligasjonar, SLUG 08.05.15
  SLUG vil ha etiske retningslinjer som sørger for at pengar frå Oljefondet ikkje ender opp som illegitim gjeld. Krava til SLUG og mangelen på etiske retningslinjer for statsobligasjoner blei hovedoppslaget til NRK.no som laga to artiklar på temaet. 

Medieklipp og -debatt:

 • Kull-jubel på Stortinget, Dagens Næringsliv (NTB) 06.06.15
  Miljøaktivistene smilte fra øre til øre da Stortinget fredag vedtok å trekke oljefondet ut av kull.
 • Norsk kullvedtak går verden rundt - igjen, Aftenposten 06.06.15
  Stortingsvedtaket fredag om at oljefondet trekker seg ut av kull, er blitt lagt merke til rundt om i verden.
 • Kulluttrekk jekkes opp, Dagens Næringsliv 06.06.15
  Fredag vedtok Stortinget at Oljefondet skal ut av kullselskaper. Ifølge nye tall fra miljøorganisasjonen Urgewald står flere selskaper enn tidligere antatt i fare for utkastelse. 122 selskaper til en verdi av 67,2 milliarder kroner rammes av kullboikotten. Dette omfatter både aksjer og obligasjoner. Totalt antall kullselskaper i fondets portefølje er samtidig oppjustert kraftig, til 150 selskaper til en samlet verdi av 106,2 milliarder kroner. Det innebærer at 63 prosent av kullselskapene i fondet omfattes av vedtaket om uttrekk.
 • «Symbolpolitikk» kan redde klimaet, kommentar av Nina Jensen i Dagsavisen (nye meninger) 05.06.15
  I dag – på Verdens miljødag – skal et enstemmig storting vedta å trekke det norske Oljefondet ut av selskaper som baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kullkraft og kullgruver. Noen kaller det «symbolpolitikk» og «sinnelagsetikk» og påstår det har liten hensikt. Men dette er så stort at miljøvernere og finansfolk over hele verden har gått rundt og kløpet seg i armen, helt siden den norske politiske enigheten ble offentliggjort i forrige uke.
 • – På tide å øke oljefondets grønne investeringer, Dagens Næringsliv (NTB) 05.06.15
  Forkjemperne for oljefondets kull-kutt mener tiden nå er inne for å investere mer av fondet i miljøvennlig teknologi.
 • Oljefondet må kvitte seg med «kullaksjer» verd 67,2 milliarder, E24 05.06.15
  Oljefondet må ut av langt flere «kullaksjer» enn først lagt til grunn, når Stortinget i dag vedtar å skjerpe fondets miljøkrav. Dette ifølge en fersk rapport.
 • "Mens vi selger oss ut av kull i Oljefondet, subsidierer vi kull på Svalbard", Aftenposten 31.05.15
  - Det er meningsløst å selge seg ut av kullseskaper i Oljefondet, samtidig som man subisdierer kullproduksjon på Svalbard, mener sjeføkonom i Nordea Markets, Steinar Juel.
 • Hvem har «særinteresser»?, debatt av Andres Imenes i Dagens Næringsliv 30.05.15
  Dag Dyrdal, medlem av NBIMs ledergruppe fra 2009 til 2012, skriver i DN 27. mai at forvaltningen av Oljefondet er tuftet på en bred politisk enighet om klare rammer som både sikrer en forsvarlig og langsiktig forvaltning. I innlegget beskriver han Miljøpartiet de Grønnes krav om bærekraftig forvalting av fondet som en særinteresse som bør unngås. Men hva er langsiktig og forsvarlig forvaltning, om ikke miljømessig bærekraft?
 • Klimaseier i Stortinget, lederkommentar i Dagbladet 30.05.15
  Politikken kommer opprinnelig fra miljøbevegelsen og opposisjonen og hadde flertall i Stortinget. De to regjeringspartiene var opprinnelig imot, men har bidratt til å komme i mål med en klok løsning. Det er viktig med bred enighet i en sak som gjelder landets felles sparepenger.
 • Fra kull til fornybart gull, Dagsavisen 30.05.15
  – Det viktigste spørsmålet nå er hva vi skal gjøre med pengene som trekkes ut fra kullselskapene, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
 • Klimaseier i Stortinget, lederkommentar i Dagbladet 30.05.15
  Politikken kommer opprinnelig fra miljøbevegelsen og opposisjonen og hadde flertall i Stortinget. De to regjeringspartiene var opprinnelig imot, men har bidratt til å komme i mål med en klok løsning. Det er viktig med bred enighet i en sak som gjelder landets felles sparepenger.
 • Fra kull til fornybart gull, Dagsavisen 30.05.15
  – Det viktigste spørsmålet nå er hva vi skal gjøre med pengene som trekkes ut fra kullselskapene, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
 • Stortinget vil dumpe kullet - men ikke verdens største kulleksportør, Aftenposten 29.05.15
  Flere av verdens største kullselskaper kan forbli i Oljefondet med politikernes definisjon av "kullselskap".
 • Verden trenger energi, ikke kull, kronikk av Marius Holm og Lene Westgaard-Halle i Aftenposten 29.05.15
  Stortinget og oljefondets forvaltere bør ha tre tanker i hodet fremover.
 • Norges moralske linedans, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 29.05.15
  Kull er verdens største klimaproblem. Ved å selge seg ut av selskaper som i vesentlig grad lever av å utvinne eller anvende kull vil et nesten samstemt storting markere at Norge tar ansvar. Men dette er samtidig en øvelse i moralsk linedans. Det norske oljefondet er bygd opp av statens inntekter fra utvinning av gass og olje.
 • Må selge halvparten av kullet, Dagens Næringsliv 29.05.15
  Oljefondet kan fortsatt eie kullaksjer for 45 milliarder kroner etter stortingsvedtak om salg av denne typen aksjer.
 • Kullkastingen, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 29.05.15
  Når kullstøvet har lagt seg, vil det vise seg hva Stortinget egentlig vil gjøre.
 • – Vi er dobbeltmoralske alle sammen, NRK nyheter 29.05.15
  Høyre har tidligere ment at det er dobbeltmoralsk å trekke oljefondet ut av kullselskaper samtidig som man fortsetter kulldriften på Svalbard. Nå gjør de likevel det samme selv.
 • Svalbard neste, lederkommentar i Dagsavisen 29.05.15
  Det er dobbeltmoral å fortsette med kulldrift på Svalbard samtidig som Oljefondet trekker pengene ut av internasjonal kullindustri.
 • Her er kullinvesteringen Stortinget ikke vil ut av, Dagens Næringsliv 29.05.15
  Tyske kullkraftverk pumper daglig ut tonnevis av forurensning fra norsk kull. Det skal det fortsette med.
 • - Norske politikere er mer opptatt av symbolhandlinger enn faglige argumenter, Aftenposten 28.05.15
  Martin Skancke ledet ekspertutvalget som anbefalte å beholde kull i oljefondet. - Norsk politikk er dominert av sinnelagsetikk, sier han etter beslutningen.
 • Oljefondet skal ut av kullselskaper, Dagens Næringsliv (NTB) 28.05.15
  Partiene på Stortinget er enige om at Oljefondet ikke skal investere i kullkraft- og kullgruveselskaper.
 • Oljefondet ut av kull, E24 28.05.15
  Samtlige partier på Stortinget er enige om at Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, ikke skal være investert i kullselskaper.
 • WWF, Oljefondet, kull og ideologi, debatt av Erik B. Næss i Ny Tid 27.05.15
  WWFs fagsjef Karoline Andaur formidler i Ny Tid nr. 18–2015 en undersøkelse som skal vise at over halvparten av den norske befolkning mener Oljefondet må ut av selskaper som produserer kullkraft eller utvinner kull. Det er kanskje betegnende for dette innspillet at Andauer opptrer under vignetten «Idealisten» på enn måte som indikerer at ideologi er hennes fagområde.
 • Oljefondet som politisk aktivist, kommentar av Dag Dyrdal i Dagens Næringsliv 27.05.15
  Flere politikere ser Oljefondet som et politisk virkemiddel for sine saker. Bør de beskytte fondet bedre mot dem selv?
 • Kullkraftgigant dømt til kjempebot etter forurensningsskandale, Aftenposten 26.05.15
  Deler av regningen går til Oljefondet. Minst 15 andre søksmål venter.
 • Den store kullseilasen, kommentar av Kjetil B. Astadheim i Dagens Næringsliv 23.05.15
  Neste uke får kullbransjen også en kilevink fra Stortinget. Da blir det klart hva slags eksklusjonsparagraf det blir for kullaksjer i Oljefondet. Regjeringen har foreslått at fondet skal kunne utelukke klimaverstinger. Men et flertall på Stortinget vil ha en klar «hvem skal ut»-regel for kull. Også regjeringspartiene beveger seg mot et kompromiss, ifølge mine kilder.
 • - Oljefondet må bruke makt mot «regnskogversting», Aftenposten (NTB) 23.05.15
  Oljefondet må bruke eiermakt til å få stanset omfattende regnskogødeleggelse som avdekkes i fersk rapport, krever Regnskogfondet.
 • Ber Oljefondet kutte støtte til klimaversting i Sør-Afrika, VG 23.05.15
  Denne fabrikken i Sør-Afrika produserer olje fra kull, med kraftige investeringer fra Norge.
 • Rapport: Kullinvesteringene steg med 3 milliarder, Dagens Næringsliv 22.05.15
  Oljefondet kjøpte kullenergi-aksjer da kullgruveaksjene ble solgt, hevder ny rapport. - Feil, svarer NBIM.
 • Meir enn eit brev, kommentar av Terje Breivik i Dagens Næringsliv 22.05.15
  Klimabaserte uttrekkskriteriar i Oljefondet kan redusere den finansielle risikoen.
 • Rapport: – Oljefondet fortsatt tungt inne i kull, E24 (NTB) 21.05.15
  Oljefondet har solgt seg ned i kullgruveselskaper, men flyttet investeringene fra kullgruver til kullbrenning, hevder ny rapport torsdag.
 • – Oljefondet må bruke makt mot «regnskogversting», Dagens Næringsliv (NTB) 21.05.15
  Oljefondet må bruke eiermakt til å få stanset omfattende regnskogødeleggelse som avdekkes i fersk rapport, krever Regnskogfondet. Oljefondet har plassert milliarder kroner i fire selskaper som kontrollerer det omstridte palmeoljeselskapet Astra Agro Lestari (AAL), ifølge en ny rapport Aidenvironment har laget for Regnskogfondet.
 • Vil Frp snu når det gjelder kull i oljefondet?, kommentar av Arild Hermstad i Ny Tid 20.05.15
  I disse dager foregår kampen om oljefondets klimaprofil. Finanskomiteen skal avgi innstilling 28. mai. Det er flertall på Stortinget for å selge seg ut av kull. Jonas Gahr Støre har bekreftet Aps tilslutning en rekke ganger de siste ukene. Frp stritter imot, og Høyre har foreløpig ikke sagt noe annet enn det finansminister Siv Jensen sier.
 • Nå skal Stortinget bestemme hva kull er, Aftenposten 20.05.15
  I løpet av en uke bestemmer Stortinget etter alle solemerker seg for å be Regjeringen om å trekke Oljefondet ut av kullselskaper.
 • Kullsvart dilemma, debatt av Heidi Nordby Lunde i Aftenposten 19.05.15
  I Aftenposten sammenligner Støre kullselskaper med uetisk virksomhet. Det er kanskje velmenende å ønske å trekke Oljefondet ut av kull basert på dette, men da har man også definert vekk bedre levevilkår for 3 milliarder mennesker i uoverskuelig fremtid.
 • Folk flest har rett om Oljefondet og kull, kommentar av Karoline Andaur i Ny Tid 13.05.15
  Over halvparten av Norges befolkning mener at Oljefondet bør trekke seg ut av selskapersom produserer kullkraft eller utvinner kull. Bare 14 prosent er uenig. Folk flest har rett, og Stortinget må høre på folket.
 • Pensjonsfondet vårt blir brukt i et utenrikspolitisk spill, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 13.05.15
  Er oljefondet et utenrikspolitisk verktøy? Thomas Piketty ser ut til være Aps nye profet i økonomiske spørsmål.
 • Hun får velge hvilke eksperter hun lytter til, debatt av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 12.05.15
  Klimautfordringen må tas alvorlig. Ett tiltak kan være at fellesskapets pensjonsfond ikke investerer pengene sine i kull-aksjer.
 • Dobbeltmoralisme, lederkommentar i Bergens Tidende 11.05.15
  Norge må slutte å føre en klimapolitikk der alle andre enn oss selv må tåle de ubehagelige konsekvensene.
 • Mener brev ikke holder, Dagens Næringsliv 11.05.15
  Oljefondet har sendt brev til selskaper de har investert i, og spurt om en strategi for å fase ut kull. Venstre mener fondet også må ha verktøy for å true med nedsalg.
 • Et vendepunkt i historien?, kommentar av Arild Hermstad i Vårt Land (verdidebatt) 10.05.15
  Spørsmålet til KrFs landsmøte er om de vil bidra til et vannskille i den internasjonale klimadebatten.
 • Et fond for fremtidige generasjoner, debatt av Siv Jensen i Aftenposten 10.05.15
  Eksperters konklusjon er at det hverken er etiske eller finansielle grunner for å trekke Oljefondets investeringer ut av alle kullselskaper.
 • Gode grunner til å selge seg ut av kull, debatt av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 07.05.15
  For et fond som i sin konstruksjon skal vare evig, er det rett signal at vi går ut av kull.
 • – Oljefondet låner penger til land Norge boikotter, NRK nyheter 06.05.15
  Samtidig som Norge har innført sanksjoner mot Russland på grunn av krisen i Ukraina, låner Oljefondet i praksis ut milliarder til landet. – Et paradoks, sier organisasjonen Slug, som krever at et etisk regelverk kommer på plass.
 • Ikke lytt til landets to største finanstopper!, kommentar av Arild Hermstad i Aftenposten 06.05.15
  Bør de som skal ivareta landets langsiktige sparing, så tvil om at det er mulig å unngå farlige klimaendringer?
 • Oljefondet er politisk, debatt av Arild Hermstad i Aftenposten 06.05.15
  Aftenposten er redd for en politisering av oljefondet. Er det slik at de mener det er upolitisk å forbli i verdens skitneste industri?
 • Nei til politisering av Oljefondet, lederkommentar i Aftenposten 05.05.15
  Vi har støttet Regjeringen som vil gå sammen med EU om å redusere utslippene i Europa med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 1990. Det er et ambisiøst mål som vil koste – og som det står respekt av. Det er ikke sikkert at alle blir like imponert av et land som utelukker investeringer i kull i andre land, men fortsetter å investere i egen olje.
 • Jensen nekter å la seg presse om kull, Dagens Næringsliv (NTB) 05.05.15
  Å trekke oljefondet ut av produkter som kull, er en dårligere løsning for klimaet enn å drive aktivt eierskap, mener finansministeren.
 • Lunken til eget oljefondsstyre, Dagens Næringsliv 05.05.15
  Mens politikerne er positive, ser ikke sentralbanksjef Øystein Olsen behovet for et eget styre for Oljefondet.
 • Nesten stø kurs, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 05.05.15
  De færreste politikere ser ut til å ønske noen omfattende endringer i for­valtningen av den norske penge­bingen. Det er kanskje like greit.
 • Krever mer av Oljefondet, Dagens Næringsliv 04.05.15
  Finansdepartementet krever at Oljefondet ­begynner å ­rapportere mer detaljert om sin ­aktive forvaltning.
 • En tap-tap-situasjon, kommentar av Wenche Fone i Vårt Land (verdidebatt) 02.05.15
  Siv Jensen står i fare for å føre oljefondet inn i en blindgate.
 • Hva er aktivt ved Oljefondets eierskap? kommentar av norske NGO-ledere m.m. i Aftenposten 28.04.15
  Vi må sikre at vårt lands fremtid ikke er bygget på miljøskade og ødeleggelse av menneskers livskvalitet i resten av verden. Hvis ikke er uttrekk eneste alternativ.
 • Etikk til pynt?, kommentar av Tina Søreide i Dagens Næringsliv 28.04.15
  Oljefondets etikkråd skal fremme integritet, men hvilken rolle får det spille?
 • Finansministeren med samarbeidsinvitt til Kina, Aftenposten 20.04.15
  - Det var naturlig å ha et slikt bilateralt møte, med utgangspunkt i at Norge har meldt sin interesse for å være med som en av grunnleggerne av AIIB, sier Siv Jensen. På møtet lørdag ble også muligheten for norsk teknisk bistand når AIIB skal etableres, berørt. - Norges ønske om å være med skyldes blant annet at vi , med Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), har opparbeidet en sterk kompetanse når det gjelder å etablere finansielle institusjoner. Hvis det er ønske om det fra kinesisk side, kan vi her bistå.

Søk:

Avansert søk

Partienes kommentarer til enigheten om uttrekk av kull:


"Høyre er svært fornøyd med at det fortsatt er bred enighet i Stortinget om den framtidige forvaltningen i SPU. Den store enigheten om det nye uttrekkskriteriet i de etiske retningslinjene for kullselskaper som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til kull som brukes til energiformål viser dette."

Stortingsrepresentant
Svein Flåtten,
Høyre

"Kull er den mest klimaskadelige formen for energiproduksjon. Derfor mener KrF det er sterke etiske grunner til å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer."

Stortingsrepresentant 
Hans Olav Syversen,
KrF

"At det nå er et stort flertall for noe Venstre har ment lenge, og foreslått flere ganger, er en viktig klimaseier. Ettersom grønne verdier i økende grad er blant de viktigste driverne på verdensmarkedet, gjør dette oljefondet langt bedre skodd til også å redusere klimarelatert finansiell risiko."

Stortingsrepresentant
Terje Breivik,
Venstre

"Jeg er veldig godt fornøyd med at alle partiene nå har kommet til enighet om å trekke fondet ut av kull. Kull er i særklasse den kilden som står for de største utslippene av klimagasser, så dette er en stor klimaseier."

Stortingsrepresentant
Torstein Tvedt Solberg, 
Ap

"Et enstemmig Storting går nå inn for å bruke oljefondet aktivt i kampen mot klimaendringer. Det er svært gledelig og et stort steg videre i klimapolitikken."

Stortingsrepresentant
Rasmus Hansson,
MDG

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.