Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

KrF vil styrke oljefondets etikkarbeid

Oljefondets etiske retningslinjer ble revidert tidligere i år. Denne uka fremmet Hans Olav Syversen og andre KrF-representanter et forslag i Stortinget om å styrke arbeidet med å følge dem opp, etter en høst med mye kritisk fokus på oljefondets investeringer. - Nok et markeringsforslag fra KrF, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til Aftenposten. 
Fredag 20. november 2009

Frivillige organisasjoner og media har i høst bidratt til å sette fokus på en rekke omstridte og etisk tvilsomme investeringer i regi av oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, som nå er det offisielle navnet (les mer her).

NUPI-direktør Jan Egeland ønsket i den forbindelse at Etikkrådets kapasitet burde utvides (les mer her) og fikk støtte fra bl.a. Aftenpostens debattredaktør Knut Olav Åmås (les mer her) og "etikkrådets far", SVs Øystein Djupedal (les mer her).

Etikkrådets leder, Gro Nystuen, mente imidlertid at Etikkrådet i forhold til alle andre fond er meget godt utrustet og pekte i stedet på Norges Banks arbeid gjennom aktivt eierskap (les mer her):

"Uansett er ikke vitsen å hive ut så mange selskaper som mulig. Vitsen er å få selskapene til å endre adferd, noe som kan gjøres gjennom aktivt eierskap." 

Høyres Svein Flåtten sa tidligere i høst at han var skeptisk til å skape et stort byråkrati rundt oljefondet, mens FrPs Christian Tybring-Gjedde kalte forvaltningen "etikk-imperialisme" (les mer her).

Hans Olav Syversen (KrF)
Foto: Lillian og Lena

Denne uken fremmet KrF-representantene Hans Olav Syversen, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad et forslag i Stortinget om å styrke etikkarbeidet i oljefondet. I forslaget er det ikke tatt stilling til om det er Etikkrådet eller Norges Banks forvaltning som bør styrkes, men at det bør settes av mer ressurser. Konkret fremmer de følgende forslag (les mer her):

I. Stortinget ber Regjeringen foreta en grundig vurdering av hvilke ressurser som etikkarbeidet i Statens pensjonsfond – Utland vil kreve de nærmeste år, gitt meget høye ambisjoner om oppfølging av de etiske retningslinjene, og orientere Stortinget om dette på egnet måte.

II. Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett 2010 fremme forslag om økte ressurser til etikkarbeidet i Statens pensjonsfond – Utland.

Til Aftenposten sier utenriksminister Jonas Gahr Støre bl.a. (les mer her):

"Dette er nok et markeringsforslag fra KrF. Jeg vet ikke om mer penger til etikkarbeid er en løsning på noe som helst."

- Støre har ikke forstått etikk-ansvaret, svarte KrFs Hans Olav Syversen i går (les mer her). Om forslaget for oppslutning i Stortinget gjenstår å se.Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:


Søk:

Avansert søk

Bakgrunn for Dok 8-forslaget:


De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland har bred politisk oppslutning. Det har også nylig vært gjennomført en bred evaluering av disse retningslinjene, med resulterende forslag til justeringer i virkemiddelbruk. Det er neppe behov for store endringer i disse retningslinjene på kort sikt.

Imidlertid synes det å være et behov for å styrke ressursinnsatsen ytterligere når det gjelder oppfølgingen av retningslinjene. Som nevnt har fondet økt betydelig over tid, både i størrelse og i antall markeder og selskaper som inngår i investeringsuniverset. Det vil også bli introdusert nye investeringsmuligheter, gjennom et eget fond for miljøinvesteringer og et mulig fond for investeringer i bærekraftig vekst i framvoksende markeder, hvor de sosialt ansvarlige egenskapene ved investeringene er en av premissene for at programmene i det hele tatt ble foreslått. Det synes åpenbart at det er behov for å styrke ressursene til etikkarbeidet, også for å kunne kontrollere at disse ambisjonene faktisk nås.

Flere aktuelle saker den senere tid har medført et til dels kritisk søkelys på fondets etiske profil. Det gjelder for eksempel:

  • Investeringer i selskaper som er engasjert i svært miljøskadelig oljesandutvinning.
  • Investeringer i selskaper som henter ut naturressurser fra okkuperte områder, uten at dette kommer lokalbefolkningen til gode (Vest-Sahara), i områder med et særdeles undertrykkende regime (Burma), eller i andre områder hvor grunnleggende menneskerettigheter åpenbart ikke respekteres av stridende parter (Kongo).
  • Beskyldninger om at konkrete selskaper i porteføljen er involvert i grove miljøødeleggelser, som ødeleggende nedhugst av regnskog.

Det er ikke nødvendigvis riktig at reaksjonsformen i de konkrete tilfellene som har vært oppe burde vært raskt uttrekk. Men av hensyn til fondets og Norges internasjonale omdømme, er det viktig at slike saker får en grundig og seriøs vurdering, med utgangspunkt i ambisjonene om sosialt ansvarlige investeringer (miljø, utvikling m.m.). Med en så stor, og økende kompleks portefølje, synes det mer enn tvilsomt om dagens bemanning av Etikkrådet,– 5 rådsmedlemmer og 7 ansatte, – er tilstrekkelig til å ivareta dette hensynet.

Forslagsstillerne mener at Finansepartementet bør vurdere grundig hvilket økt ressursbehov som er til stede i 2010 og kommende år for å sikre at de etiske retningslinjene faktisk blir fulgt opp på en måte som kan ivareta Norges ambisjon som verdensledende også når det gjelder etikkarbeid i kapitalforvaltningen.  

Utdrag fra Dok 8:22 (2009-2010)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.