Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Verden på nett:

II: NETTRESSURSER PÅ NORSK

Tirsdag 04. mars 2014

Amnesty International/Amnesty Norge
http://www.amnesty.org
http://www.amnesty.no

Amnesty International har siden 1961 kartlagt overtredelser av menneskerettigheter, og var fra starten mest kjent for å engasjere seg i samvittighetsfangers skjebne uavhengig av politisk ståsted. I dag har Amnesty tre millioner medlemmer og kontorer i mer enn 80 land. I de siste åra er feltet blitt mye videre, og ikke minst står kampen mot tortur og dødsstraff sentralt i virksomheten. Også brudd på sosiale og økonomiske rettigheter blir løftet fram, og Amnesty utgjør derfor en del av kampen mot fattigdom. Den norske avdelinga har også et kritisk blikk på forhold i vårt eget land, i tillegg til å ta del i kampanjer og formidle nyheter og rapporter fra det internasjonale nettverket. Ikke minst legges det vekt på å dokumentere hva som har vært oppnådd gjennom Amnestys virksomhet.

Flaggskipet er den årlige rapporten Amnesty International. The state of the world´s human rights, som i 2013 var på 350 sider og går gjennom forholdene i de fleste land i verden. En kilde til oppdatert informasjon er nettmagasinet WIRE, som kommer med seks utgaver i året.

Attac Norge/Attac
http://www.attac.org
http://www.attac.no

Den internasjonale Attacbevegelsen så dagens lys i Frankrike i 1998, og har etter hvert fått nasjonale avdelinger i rundt 50 land. Fra starten har kampen for internasjonal skattlegging av finanstransaksjoner og kamp mot skatteparadiser vært en hovedsak. Området er nå utvidet til å handle om nyliberalistisk globalisering i videre forstand, under slagordet ”En annen verden er mulig”. Ettersom halvparten av avdelingene befinner seg i europeiske land, har det som følge av den økonomiske krisa blitt lagt mer vekt på skatt på store formuer som alternativ til nedskjæringer og angrep på arbeidstakernes rettigheter.

Attac Norge kom i stand i 2001, og det er knapt noe land som har så mange medlemmer i forhold til folketallet. På nett ligger nyhets- og kommentarmagasinet Utveier, politiske uttalelser, høringssvar og publikasjoner som Bankvask – hva gjør banken din? (2013) og På den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor (2013).

Bistandsaktuelt, se Norad

Caritas Norge
http://www.caritas.no/

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon med utspring i den katolske kirken i Norge, og er medlem av Caritas Internationalis, som er et av de største bistands- og utviklingsnettverkene i verden. Som en del av arbeidet med å endre internasjonale strukturer som opprettholder fattigdom og urettferdighet, har Caritas Norge begynt å publisere utredninger og aktuelle kommentatrer. Blant nyere eksempler er Fredsmekling og næringsinteresser – hånd i hånd? (2013) og Who benefits? Orwegian investments in the Zambian mining industry (2013).

Changemaker
http://www.changemaker.no/

Changemaker er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, og med utgangspunkt i det norske initiativet, har det etter hvert blitt Changemaker-grupper i flere land. Det er en aktivistorganisasjon, med vekt på aksjoner, kampanjer og påvirkningsarbeid. Arbeidet er organisert etter temagrupper som alle har sine egne utvalg og politiske plattformer, med vekt på fred, gjeld og kapitalflukt, global helse, internasjonal handel og klima og miljø. Under disse temaene ligger det mye informasjon. Det utarbeides også rapport i samarbeid med andre (se for eksempel Tax Justice Network, nedenfor)

Christian Michelsens Institute (CMI)
http://www.cmi.no
http://www.u4.no

CMI holder til i Bergen, og er et ledende internasjonalt institutt for anvendt og policy-relatert utviklingsforskning, som også har stor kompetanse på felter som menneskerettigheter og konflikter. CMI har en tverrfaglig stab på rundt 50 forskere, og er Skandinavias største senter for utviklingsstudier. Hovedtyngden av virksomheten består av evaluering og utredninger for norske og internasjonale oppdragsgivere. Her er både korte og aktuelle kommentarer (CMI Brief) og lengre studier (CMI Report), et eksempel på det siste er China in Africa. Soft power, media perceptions and a pan-developing identity (2013). Blant landene som følges nøye er Afghanistan og Angola. Den elektroniske nyhetsbulletinen gir en god oversikt over CMIs virksomhet og publikasjoner. CMI Insight springer ut av et eget forskningsprogram for militære-sivile relasjoner i Latin-Amerika og Midtøsten. Det er også lenker til artikler og rapporter som CMI-forskere publiserer andre steder, slik som Odd-Helge Fjeldstads studie Taxation and development. A review of donor support to strengthen tax systems in developing countries (Helsingfors: UNU-WIDER, 2013).

CMI organiserer et eget Anti-Corruption Resource Centre (u4), som står til tjeneste for giverland, deriblant Norge, som har gått sammen om å bekjempe korrupsjon innenfor bistandssystemet. Også her gis det regelmessig ut U4 Brief og U4 Report, et eksempel på det siste er Collective donor reponse. Examening donor responses to corruption cases in Afghanistan, Tanzania and Zambia (2013).

CICERO
http://www.cicero.uio.no

CICERO/Senter for klimaforskning kom til på et regjeringsinitiativ i 1990, og er en frittstående forskningsstiftelse ved Universitet i Oslo. CICERO har et bredt mandat, der oppgavene bl.a. er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klima og globale miljøproblemer. Gjennom en allsidig virksomhet er CICERO en viktig kilde til kunnskapsbasert og helhetlig forståelse av klimasystemet, klimavirkninger og internasjonale avtaler. I tillegg til rapporter, konferanser og forskningssamarbeid med andre institusjoner, gir CICERO ut det meget informative magasinet KLIMA seks ganger i året– Det er tilgjengelig både i abonnement og som nettpublikasjon. I tillegg er det en nyhetstjeneste med lenker. Nettstedet tilbyr kortere og populariserte oversikter, bl.a. om hovedfunnene i FNs klimapanel. En av forgrunnsfigurene, Knut H. Alfsen, er medforfatter av Klimaendringer i Norge. Forskningens forklaringer (Oslo: Universitetsforlaget, 2013), som oppsummerer et omfattende forskningsprosjekt i et ikke-teknisk språk.

Norsk Klimastiftelse/Energi og Klima/Tograder.no
http://klimastiftelsen.no/
http://energiogklima.no
http://tograder.no/

Norsk Klimastiftelse er en ikke-kommersiell stiftelse som blei etablert i Bergen i 2010, og som arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som reduserer energibruk og utslipp av klimagasser. Hensikten er å tjene som en møteplass for næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter, og stiftelsen er forankret i ledende kunnskaps- og forskningsmiljøer på området. Norsk Klimastiftelses viktigste informasjonskanal er nettmagasinet Energi og Klima, som kontinuerlig gir kommentarer og oppdatert kunnskap på en tilgjengelig måte, og som på kort tid har markert seg som et forum for debatt og analyse. Sammen med Bjerknessenteret for klimaforskning står NK også bak nettstedet tograder.no, som formidler ny viten fra egne og eksterne kilder. En sentral publikasjon er den årlige og pedagogisk tilrettelagte utgivelsen som bærer navnet Klimamagasinet 2oC, som er spekket med fakta, kommentarer, analyser og infografikk. 2013 utgaven (Veien til klimakunnskap) retter søkelyset bl.a. mot klimavitenskapens grunnlag, klima og matsikkerhet og naturens ”vippepunkter” . I tillegg gis en lettlest oppsummering av FNs klimarapport. Publikasjonen kan også bestilles i papirutgave til skoler, bedrifter og enkeltpersoner.

Fellesrådet for Afrika
http://www.afrika.no

Fellesrådet for Afrika, som tidligere het Fellesrådet for det sørlige Afrika, driver en meget omfattende informasjonsvirksomhet. En uregelmessig nyhetsbulletin (Africa News Update) bygger på stoff fra afrikanske massemedier, og kan fås i gratis epostabonnement. Fellesrådet gir også ut ei årbok som i tillegg til temaartikler inneholder landprofiler (bare de siste er på nett). 2013-utgaven hadde tittelen 99%. Økonomisk vekst, ulikhet og protest. Fra Fellesrådets sider for landinformasjon er det lett å navigere videre til et stort antall lenker fra hvert enkelt land. I de siste åra har Fellesrådet viet norsk oljepolitikk og investeringer i Afrika stor oppmerksomhet, og har bl.a. opprettet en egen Afrika-bedriftsdatabase. Et ledd i samme satsing er rapporten Næringsliv på nye veier (2013). Fellesrådets nettsted utmerker seg også ved Africa Blog Forum, som hyppig bringer innlegg fra ti utvalgte afrikanske bloggere.

Ei gratis nettbok som kan lastes ned fra Fellesrådet er Tore Linné Eriksen: Nelson Mandela. Historien om den sørafrikanske frigjøringskampen (2013).

FIAN Norge/FIAN International/
Right to Food and Nutrition Watch
http://www.fian.org
http://www.fian.no
http://www.rtfn-watch.org/

FIAN (Food First Information and Action Network) blei etablert I Tyskland i 1986, med norsk avdeling to år etter. I dag har FIAN 19 nasjonale avdelinger og enkeltmedlemmer i 50 land. FIAN er en uavhengig organisasjon som i første rekke arbeider for retten til mat, slik den er nedfelt i internasjonale konvensjoner. Det skjer gjennom enkeltaksjoner og kampanjer, samarbeid med lokale partnere og påvirkningsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. FIAN International informerer om sin virksomhet i nettmagasinet Right to Food Journal, og utgir en rekke enkeltpublikasjoner i form av høringsuttalelser, brev til myndigheter, notater og lengre rapporter både om temaer og land. FIAN står også sentralt blant utgiverne av den årlige publikasjonen Right to food and nutrition watch, som fra 2008 har kommet med en meget omfattende og viktig gjennomgang av hele dette feltet. 2013-utgaven hadde som tema Alternatives and resistance to policies that generate hunger, mens 2012-utgaven var viet spørsmålet Who decides about food and nutrition? Strategies to regain control.

Utover det mer generelle arbeidet er FIAN Norge engasjert i kampanjer i India, Nepal og Brasil, og fører et kritisk oppsyn med norsk politikk. Et aktuelt uttrykk for dette er en kritisk gjennomgang av investeringer i regi av ”oljefondet” og andre investorer, med spesiell vekt på Guatemala, Sierra Leone og Mosambik, utgitt som en rapport i forbindelse med FNs gransking av hvordan Norge oppfyller FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter: The right to adequate food and the compliance of Norways with its extraterritorial obligations of ESCR (2013). FIAN Norge gir også ut nyhetsbrevet Mat og rett.

FN-Sambandet/Globalis.no
http://www.fn.no
http://www.globalis.no/

Et hovedformål for FN-sambandets nettportal er å vise vei til informasjon om FN og en lang rekke internasjonale organisasjoner innenfor og utenfor den store "FN-familien". Det er også en lett tilgjengelig introduksjon til mange av FNs viktigste temaer, slik som fattigdom, tusenårsmålene og bærekraftig utvikling. Alle temasidene utmerker seg med god veiledning til hvordan man kan fordype seg videre. Det legges stor vekt på informasjon overfor skoleverket, med mange ideer til undervisningsopplegg og elevoppgaver. FN-sambandet har også et tjenestevillig bibliotek hvor det er mulig å få svar på spørsmål, og hvor det fortløpende legges ut på nett presentasjoner av sentrale rapporter og dokumenter fra alle deler av FN-systemet. FN-sambandet står også bak Globalis.no, som er et interaktivt verdensatlas med et vell av statistikk, landinformasjon, satellittbilder og kart, hovedsakelig basert på kilder fra FN-systemet. Et av målene er å visualisere likheter og ulikheter i verden.

Forum for Utvikling og Miljø
http://www.forumfor.no

ForUM samler mer enn 50 norske miljø-, solidaritets- og opplysningsorganisasjoner, og arbeider som en tankesmie og paraply-NGO opp mot norske myndigheter i utviklings- og miljøspørsmål. Det er også mye oppmerksomhet viet klimatoppmøter og andre prosesser i regi av FN, WTO og internasjonale finansinstitusjoner. I tillegg til nyhetsoppslag og lenker til de deltakende organisasjoner, er det stoff ordnet etter tema/arbeidsgrupper. Mange nyhetsoppslag springer ut av ForUMs deltakelse på internasjonale møter og høringsuttalelser i forbindelse med offentlige utredninger og stortingsmeldinger. ForUM står også selv for lengre utredninger, slik som Summit tourism or meaningful involvement? (2013), Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (2013) og Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? (2013).

Framtiden i våre hender
http://www.framtiden.no

Dette er ei nyttig hjemmeside for alle som søker informasjon om Framtiden i våre henders virksomhet, noe som i tillegg til kortere notater, faktaark og bladet Folkevett også inkluderer oppsummeringer og fulltekstversjoner av forskningsbaserte rapporter. Blant de sentrale temaene i de siste åra er lavere forbruk (ikke minst av kjøtt), miljøvennlig transport, redusert oljeutvinning, et etisk og klimavennlig oljefond og bedre lønns- og arbeidsforhold i Sør, i det siste tilfellet med særlig vekt på kleskjedene. Blant de mange rapportene og notatene fra 2013 er Norsk forbruk og miljøet; Ikke gull alt som glimrer- Menneskerettighetsbrudd og miljøskade ved Oljefondets gull- og sølvgruver i Latin-Amerika; Norges investeringer i framtidens største klimatrusler; Et klimavennlig oljefond; Livsløpsgrillen. Hvor mange dyr spiser vi i løpet av livet? og Klær til overs. Aktuelle kommentarer og artikler ut fra FIVHs grunnsyn kommer også til uttrykk gjennom Arilds blogg, skrevet av daglig leder Arild Hermstad.

Foreningen for internasjonale vannstudier-FIVAS
http://www.fivas.org

Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) er en organisasjon som arbeider med å kartlegge konsekvensene av vannrelaterte prosjekter og utbygginger i Sør, herunder damutbygging. FIVAS har også som mål å bidra til tilgang på reint vann og sanitærtjenester. Organisasjonen har mange samarbeidspartnere i et internasjonalt aktivistnettverk, og tar sikte på at stemmene til de som blir berørt kommer fram til norske myndigheter. En viktig informasjonskilde er en fortløpende nyhetstjeneste i tillegg til det elektroniske nyhetsbrevet Vann og Konflikter, som med åtte utgaver i året forteller om både enkeltprosjekter der Norge deltar og om vann- og energiforvaltning i et miljø- og utviklingsperspektiv. Blant større rapporter er In our image. Norway´s role in the global hydropower industry (2012) og From privatisation to corporatisation. Exploring the strategic shift in neoliberal policy on urban water services (2012).

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - FOKUS
http://www.fokuskvinner.no

FOKUS er et norsk kompetanse- og ressurssenter som har som mål å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt, med særlig vekt på land i Sør. Strategiske hovedområder er bl.a. klima, reproduktiv helse, økonomiske og politiske rettigheter, kjønnsbasert vold og handel med kvinner. I tillegg til kvinnerettet utviklingssamarbeid, følger FOKUS nøye både internasjonale forhandlinger og norsk politikk. Det er nå rundt 70 medlemsorganisasjoner. I tillegg til fortløpende informasjon om FOKUS´ egen virksomhet og uttalelser, blir det gitt ut et kvartalsmagasin både elektronisk og i papirformat. Et verdifullt tilskudd er FOKUSbloggen.

Global.no
http://www.global.no

Global er en norsk internettportal for internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål, som drives av Norad, UD og rundt 100 andre norske institusjoner og organisasjoner. Hovedattraksjonen ved dette nettstedet er en daglig nyhetstjeneste med lenker til en lang rekke relevante oppslag fra norske massemedier, samtidig som det legges ut stoff fra de mange partnerorganisasjonene. Det er også søkemotor etter temaer, en kalenderoversikt over møter og konferanser og henvisninger til ledige stillinger. Det er også direkte lenker til det store mangfoldet av partnere.

Globalis, se FN-sambandet

Globaliseringskonferansen, se Norges Sosiale Forum

Global skole
http://www.globalskole.no

Dette er ei digital samling av undervisningsressurser på globale utviklings- og miljøspørsmål for grunnskole og videregående skole, som med undervisningsopplegg, lenker og kritiske spørsmål kan fungere som et supplement til lærebøker og annet materiell i bl.a. samfunnsfagene. Virksomheten er i startfasen, og de første temaene fra 2013 handler om menneskerettigheter og om fattigdom og ulikhet.

Greenpeace/Greenpeace Norge
http:///www.greenpeace.org
http://www.greenpeace.org/norway/

Greenpeace er en aktivistisk miljøorganisasjon som tar sikte på å advare mot - og stanse - miljøødeleggelser, og arbeider på et bredt felt: klima, fossil- og atomkraftfri energi, bærekraftig (GMO-fritt) jordbruk, forsvar av havområder mot overfiske og oljeboring, vern om regnskog og kamp mot krig og våpenproduksjon. Greenpeace er aktiv i 40 land i alle verdensdeler, og er uavhengig av støtte fra myndigheter eller partier. Den første kampanjen startet i 1971 da et lite skip gikk inn i et område nord for Alaska der USA gjennomførte underjordiske atomvåpentester. I tillegg til sine – ofte dramatiske – aksjoner, har Greenpeace utviklet seg til en viktig senter for informasjon og utredninger. Blant mange rapporter bare i 2013 er Carbon majors: Accounting for carbon and methane emissions 1854-2010; Deep seabed mining. An urgent wake-up call to protect our oceans; Point of no return. The massive climate threats we must avoid; Oceans in the balance. The crisis facing our waters og An impending storm. Impacts of deforestation on weather patterns and agriculture.

Greenpeace Norge formidler mye av det omfattende materialet fra hovedkontoret i Amsterdam, har en meget aktiv bloggtjeneste og har mye oppmerksomhet rettet mot arktiske områder, oljeselskaper i nordområder, tjæresand og farene ved atomkraft.

GRID
http://www.grida.no

Grid er et internasjonalt senter for forskning og formidling av kunnskap om miljø- og klimaspørsmål, som blei opprettet i samarbeid i UNEP (se ovenfor) og har sin hovedbase i Arendal. Et team av framstående fagfolk står bak omfattende miljøatlas for flere land i Sør, som f.eks. Zambia. Atlas of our changing environment (2013). Blant de mange spesialrapportene er Green Carbon, black trade. Illegal logging, tax fraud and laundering in the world´s tropical forests (2012), i samarbeid med Interpol) og The last straw? The additional burden of climate change on food security in the Kindu-Kush-Himalaya (2013).

Handelskampanjen
http://www.handelskampanjen.no

Handelskampanjen springer ut fra ei rekke norske fagforbund, miljø- og solidaritetsorganisasjoner, og har som som mål å bygge opp folkelig motstand mot ”den rådende, nyliberalistiske handelspolitikken ” og arbeide for et internasjonalt handelssystem som beskytter verdens fattige land og folk. Handelskampanjen følger WTO-forhandlingene og bilaterale handels- og investeringer særlig nøye, og en rekke uttalelser, analyser og rapporter byr på kritisk gransking av offisielle norske posisjoner. Særlig i 2011/12 blei det utarbeidet en lang rekke rapporter om bl.a. norske oljeerfaringer, frihandelsforhandlinger med Kina og norske liberaliseringskrav i WTO. En interessant publikasjon er Hvordan handle mer med utviklingsland (2012), som var et bestilt innspill til Utenriksdepartementet (UD), men som UD valgte å utelate i sin trykte artikkelsamling.

Kirkens Nødhjelp/Act Alliance
http://www.kirkensnodhjelp.no/
http://www.actallianse.org/

Kirkens Nødhjelp har et innholdsrikt nettsted, med både nyheter, informasjon om KNs nødhjelps- og bistandsvirksomhet (særlig det fyldige KN-magasinet), opplysningsmateriale og lengre rapporter og diskusjonsnotater. Det siste springer ut av påvirkningsarbeidet overfor myndigheter, kirker og næringsliv for å fjerne årsaker til fattigdom og urettferdighet. Mesteparten av dette er utført av konsulenter på vegne av KN. Blant eksemplene er The one billion question: how can Tanzania stop losing so much tax revenue? (2012), Investing for the future (2013) og Doing good by doing well? Statoil in Sub-Saharan Africa (2013). KN er gjennom ACT Alliance, en av verdens ledende humanitære organisasjoner, tilstede i 150 land. ACT har også engasjert seg sterkt i kampen for klimarettferdighetog legger ut mange nyheter og publikasjoner som avspeiler dette.

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
http://www.latin-amerikagruppene.no

Latin-Amerikagruppene i Norge er en solidaritetsorganisasjon som formidler informasjon om Latin-Amerika og er engasjert i solidaritetsbrigader. LAG samarbeider også nært med organisasjoner i bl.a. Brasil, Bolivia og Mexico. På dette rikholdige nettstedet finnes både dagsaktuelle nyheter og bakgrunnsstoff ordnet etter tema (for eksempel jord og mat, handel og finans, demokrati og diktatur, kjønn og likestilling.) En viktig kilde er landinformasjon og en oppdatert nyhetstjeneste med artikler og kommentarer. Det utarbeides også større rapporter, slik som Velferdsvekst i krisetider (2012). LAG gir også ut ei fyldig årbok og medlemsmagasinet Latin-Amerika.

Leger uten grenser/Medécins sans frontièrs/Campaign for Access to Essential Medicines
http://www.leger-uten-grenser.no
http://www.msf.org
http://www.accessmed-msf.org

I tillegg til å drive humanitært nødhjelpsarbeid, har Leger uten grenser engasjert seg i kampen for å la hensyn til liv og pasienter gå foran hensynet til storselskapenes patentrettigheter. Campaign for Access to Essential Medicines har en egen hjemmeside med et vell av nyheter, dokumenter og rapporter om patenter, medisiner, storselskaper og handelsavtaler. En god introduksjon er The right shot. Extending the reach of affordable and adapted vaccines (2013). I tillegg til en nyhetstjeneste, utarbeider den internasjonale hovedorganisasjonen ei rekke studier og rapporter, slik som Urgent delivery. Maternal death: The avoidable crisis (2013). Den norske avdelingen er engasjert i et prosjekt, som også inkluderer skoleverket, for å løfte fram de krisene som får lite oppmerksomhet. Det rettes også et kritisk søkelys på norsk humanitær politikk, en aktuell rapport er Der nøden er størst? Prinsipper, prioriteringer og potensial i norsk humanitær politikk (2013).

Miljøstatus i Norge
http://miljostatus.no/

Dette er en nettportal for den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling, der et hovedformål er å skape forståelse for sammenhengen mellom miljøets tilstand, hva som påvirker det, konsekvenser og tiltak. Nettstedet er bygd opp rundt hovedtemaer som igjen er delt inn i undertemaer (som for eksempel globale klimaendringer, med en interessant figur som viser temperaturen gjennom 13 000 år). Dette gjør det mulig å bevege seg fra en overordnet og lettfattelig presentasjon til en mer detaljert og faglig omtale. Interaktive/levende kart er tett integrert med temasideneog er tilpasset smarttelefoner og lesebrett. Miljøstatus er utviklet av miljødirektoratene (bl.a. Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet) på oppdrag fra Miljøverndepartementet, og har de sentrale forskningsinstituttene på feltet som leverandører av data. Meget nyttig er også ei alfabetisk liste over ord som blir definert og forklart.

Norad/Bistandsaktuelt/Utenriksdepartementet
http://www.norad.no
http://www.bistandsaktuelt.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud

Norad driver et et nyttig nettsted for informasjon om norsk og internasjonal bistand, som gir både nyheter, bakgrunnsstoff, statistikk og lenker til publikasjoner (bl.a. evalueringer og sentrale grunnlagsdokumenter for norsk bistand.) Den viktigste publikasjonen, som i sin helhet ligger på nett, er en årlig Resultatrapport, som både er viet et hovedtema og mer generelt bringer opplysninger om bistand og situasjonen i mottakerland. Mens 2012-utgaven retter søkelyset mot naturressurser og – forvaltning, er det helse og utdanning som står i sentrum i 2013-rapporten. Månedsavisa Bistandsaktuelt ligger også på nett, til tross for sitt navn dekker den Nord/Sør-forhold mer allment, ikke sjelden med et kritisk blikk. Det har etter hvert også blitt et nettforum for diskusjon.

Utenriksdepartementets hjemmeside gir i tillegg informasjon om regjeringens virksomhet på områder som handelspolitikk, humanitært arbeid, utviklingspolitikk og menneskerettigheter. Her ligger også grunnlagsdokumenter som meldinger til Stortinget, handlingsplaner osv, i tillegg til et rikholdig arkiv med taler og uttalelser fra utenriksministeren og andre i den politiske ledelsen. Herfra er det også lett å ta seg videre til andre departementer og offentlige dokumenter. Utenriksdepartementet har også egne sider med landinformasjon

Natur og Ungdom
www.nu.no

Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon, som legger vekt både på lokale aksjoner og kampen for å begrense globale klimaendringer. I NUs nyhetstjeneste er det derfor mye informasjon å hente om oljepolitikk, klima og internasjonale forhandlinger. Det samme gjelder i magasinet Putsj.

Norges fredslag
http://www.fredslaget.no/

Norges Fredslag har sine røtter tilbake til 1885, og er en aktiv organisasjon. Et sentralt tema i publikasjonsvirksomheten er norsk og internasjonal våpenhandel, som f.eks. i studien Militært forbruk og global våpenflyt 2013. En analyse av aktuelle trender i internasjonal våpenhandel (2013). Fredslaget vier også mye oppmerksomhet til konflikten i Midtøsten.

Norges Naturvernforbund
http://www.naturvern.no

 Naturvernforbundet er landets eldste natur- og miljøvernorganisasjon, med over 100 fylkes- og lokallag. Hovedtyngden av virksomheten er viet norske forhold, men Naturvernforbundet er også en viktig aktør når det gjelder internasjonale miljøspørsmål. Det kommer bl.a. til uttrykk gjennom uttalelser, artikler og en nettbasert nyhetstjeneste. Det gis  også ut rapporter, som for eksempel Klimagambling. Om hvordan politisk ansvarsfraskrivelse øker faren for alvorlige klimaendringer (2011). Naturvernforbundet utgjør en del av Friends of the Earth (se nedenfor).

Norges Sosiale Forum (NSF) / Globaliseringskonferansen
http://www.globalisering.no/

NSF samler over 50 norske organisasjoner, med tyngdepunkt i solidaritets-, miljø -, kvinne- og fagbevegelser, og har som mål «å arbeide for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt». Nettverket er knyttet til World Social Forum (se nedenfor). Hvert annet år arrangeres Globaliseringskonferansen med et bredt spekter av innledere og temaer. I 2014 avholdes Globaliseringskonferansen 30/10-2/11.

Norsk Folkehjelp (NF)
http://www.folkehjelp.no

NF er den norske fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon, og har ”Rettferdig fordeling av makt og ressurser” som et av sine strategiske områder. Hovedtyngden av materialet på dette nettstedet er knyttet til Norsk Folkehjelps virksomhet og prosjekter både i Norge og i land i Sør, men her finnes også en av aller grundigste og mest informative rapportene om ulikhet i verden: Inequality Watch (2012). I tillegg til globale oversikter, er det her landstudier av Sør-Afrika, Mosambik, Bolivia og El Salvador. Det er også utarbeidet en liten bildeserie på norsk i tilknytning til rapporten.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
http://www.nupi.no

Selv om hovedtyngden av forsknings- og informasjonsvirksomheten ligger på andre utenriks- og sikkerhetspolitiske felter, har NUPI avdelinger både for utviklingsspørsmål og internasjonal økonomi. Mye relevant materiale publiseres i tidsskriftene Forum for Development Studies og Internasjonal Politikk, men de er ikke tilgjengelige på nett. Informasjonstjenesten for skoleverket – Hvor hender det? – har en lang rekke innslag om Nord/Sør-forhold, verdensøkonomi, miljø og konflikter, og høsten 2013 var det for eksempel grundige bidrag både om global urbanisering, Midtøsten, Asias vekst og Kina. Serien NUPI-rapporter har med ujamne mellomrom bidrag om de samme temaer, som for eksempel BRICS, energy and the new world order (2012) og India in Africa (2012).

Press, se Redd Barna

Publish What You Pay/PWYP Norway
http://www.publishwhatyoupay.org
http://www.publishwhatyoupay.no

Dette er en kampanje som blei etablert i 2002 og som i dag er en koalisjon med mer enn 750 sivilsamfunnsorganisasjoner i over 70 land, med et sekretariat i London. Det viktigste kravet helt fra starten vært at storselskapene innenfor olje-, gass- og gruvedrift skal offentliggjøre hva de betaler for å delta i utvinning av naturressurser, samtidig som regjeringene på samme måte må være helt åpne om sine inntekter. Det er et nært samarbeid med EITI (se nedenfor). Den norske avdelinga tar sitt utgangspunkt i at disse spørsmålene er spesielt relevante for Norge, og følger derfor både ”oljefondet”, UD, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet nøye. PWYP driver aktiv utrednings- og påvirkningsvirksomhet med støtte fra en lang rekke medlemsorganisasjoner. Et sentralt krav i de siste åra har vært å få til obligatorisk ”land-til-land”-rapportering for å hindre kapitalflukt og avsløre hva som betales i skatt i de ulike leddene i selskapskjedene. Det norske nettstedet presenterer og utgir flere sentrale rapporter, slik som for eksempel Lost billions. Transfer pricing in the extractive industries (2012) og The case for windfall taxes. A guide to optimal resource taxation (2013). En egen studie tar for seg den strenge taushetsplikten som advokatfirmaer påberoper seg for å beskytte sine klienter: Taushet er gull (2013). Nyheter og dokumenter presenteres gjennom et digitalt kunnskapssenter, der stoffet ordnes etter dato, tema eller region. PWYP Norway har også tatt initiativet til TRACE, som er et eget program for å støtte journalister, fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør for å kartlegge utvinningsindustrien.

Redd Barna/ Press/Save the Children (UK
http://www.reddbarna.no
http://www.press.no
http://www.savethechildren.org.uk

Redd Barna kombinerer nødhjelp og bistand til barn i kriser med arbeid for barns rettigheter også i vårt eget land. Kritisk søkelys rettet også mot norsk Sør-politikk og miljøpolitikk, og Redd Barna var blant de organisasjonene som forlot klimatoppmøtet i Bali i 2013 i protest. En slik aktivisme kjennetegner i høyeste grad ungdomsorganisasjonen PRESS, som har en plattform som gjør organisasjonen til en del av sivilsamfunnsmiljøet som ønsker en norsk utviklings- og klimapolitikk som tar mer hensyn til fattige land og fattige mennesker. Press er også en del av Handelskampanjen (se ovenfor) og Norges Fredsråd.

Save the children (UK) har i økende grad engasjert seg i forsknings- og utredningsvirksomhet omkring handel, globale maktforhold, ulikhet og strukturelle årsaker til underernæring og sult blant barn. Dette materialet utgjør i sitt innhold og i sin pedagogiske formidling meget viktige bidrag til både innsikt og handling, og blir blant annet presentert gjennom sin norske medlemsorganisasjon. Blant nyere rapporter i denne retning er A high price to pay. The impact of rising and volatile food prices on children´s nutrition and food security (2012), Breaking the mould. Transforming the economic development paradign (2013) og Getting to Zero. How we can be the generation that ends poverty (2013). Mange kortere rapporter ser særlig på barn i krigs- og konfliktsituasjoner, slik som Gaza´s children: Falling behind. The effect on blockade on health in Gaza (2013) og Hunger in a war zone. The growing crisis behind the Syria conflict (2013).

Regnskogfondet/Rainforest Foundation International
http://www.regnskog.no

Regnskogfondet kjemper sammen med partnerorganisasjoner og urfolk i Sør for å stoppe rasering av tropisk skog og å bevare biologisk mangfold. Det er et utstrakt samarbeid med lokalsamfunn og organisasjoner i regnskogland, samtidig som det gjøres mye for å påvirke politikken både nasjonalt og internasjonalt. Det støttes prosjekter i ei rekke land i Latin-Amerika og Sørøst-Asia, i tillegg til Den demokratiske republikken Kongo. Regnskogsfondet så dagens lys i 1989og er en del av Rainforest Foundation International. Det gis ut et informativt magasin – Regnskog, samtidig som nettstedet formidler aktuelle nyhetssaker. I tillegg utarbeides også egne utredninger, som Menneskerettigheter og ressurskonflikter i Amazonas (2013). En aktuell kampanje er rettet mot produksjon og import av produkter basert på palmeolje, og sammen med Grønn hverdag er det utgitt en egen rapport: Hvor kommer palmeoljen fra? Norske matprodusenters umulig oppgave (2013).

RORG-samarbeidet 
http://www.rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål. Ressurssider fra RORG-samarbeidet er et meget fortjenestefullt tiltak fra et nettverk av rundt 50 bistands-, solidaritets- og opplysningsorganisasjoner som mottar støtte til sitt opplysningsarbeid fra Norad. Samarbeidets formål og virksomhet er fyldig presentert i rapporten Folkeopplysning for en ny tid (2013).

RORG-nettstedet er en helt uunnværlig kilde med et vell av informasjon og pekere til nyheter fra dagspresse (se også global.no ovenfor), temasider med kommenterte oversikter og lenker på områder som norsk Sør-politikk, globalisering, oljefond/etikk, FNs tusenårsmål, fattigdom, bistand og miljøspørsmål. Det mest spennende er temaoppslag der spørsmålene blir presentert, samtidig som det følger en lang rekke direkte lenker til supplerende stoff. Blant de aktuelle temaene som er allsidig belyst på denne måten i andre halvdel i 2013 er «blå-blå» utviklingspolitikk, Angola, og energi/olje i utviklingsland. Det legges også ut fyldigere studier og rapporter, slik som Tore Linné Eriksen: Fattig og rik i samme verden. Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? (2012).

Slett u-landsgjelda (SLUG)
http://www.slettgjelda.no

Aksjon slett u-landsgjelda (SLUG) er et samordningsorgan med nærmere 50 tilknyttete norske organisasjoner. På hjemmesida finnes både et fyldig nyhetsbrev (Gjeldsbrevet), utredninger, aktuelle erklæringer og lenker til beslektete organisasjoner i andre land. SLUG har vært en aktiv pådriver for å granske – og endre – norsk politikk. Aktuelle eksempler på dette er rapportene Etisk underskudd. Oljefondet som utlåner (2012) og Has Norway been a responsible lender? A shadow report of the Norwegian Debt Audit (2013).

Spire
http://www.spireorg.no

Spire blei etablert som Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, og har etter hvert utviklet seg som en viktig aktør i kampen for en mer rettferdig og økologisk forsvarlig klima- og jordbruksmatpolitikk. I forbindelse med kampanjen i 2013 mot landran, blei det utarbeidet en grundig rapport som gransker investeringer i regi av Oljefondet, Norfund og private norske selskaper: Solgt. Finansierer norske offentlige midler landran? (2013).

Tax Justice Network/TJN Norge
http://www.taxjustice.no
www.taxjustice.net

TJN Norge er en del av den internasjonale globale alliansen som springer ut fra Tax Justice Network, og har som sin fremste oppgave å arbeide for et mer rettferdig skattesystem både nasjonalt og lokalt. Med dette menes et demokratisk og åpent skattesystem der innbyggerne har kontroll over skattlegging, og hvor det settes en stopper for hemmelighold og skatteparadiser. Virksomheten går ut på å informere om skadelige virkninger av skjulte pengestrømmer, stimulere og organisere forskning og debatt og ta del i nasjonale og internasjonale kampanjer. Tax Justice Networks hjemmeside utmerker seg ikke minst med en meget rikholdig nyhets- og bloggtjeneste, der det daglig legges ut lenker til relevant materiale fra nyhetsmedier, organisasjoner og forskere. Det er også et meget fyldig nettmagasin: Tax Justice Focus, som ofte har et spesialtema. Den beste oversikten over temaet er ei bok som er skrevet av de to forgrunnsfigurene John Christensen og Nicholas Shexson. Boka The finance curse – How oversized centres attack democracy and corrupt economies (2013) kan i sin helhet lastes ned. Det samme gjelder The Financial Secrecy Index, som er et interaktivt datasett (med rangering) som blei lansert i 2013.

TJN Norge formidler nyheter og rapporter fra andre deler av nettverket, og vier i tillegg stor oppmerksomhet til norske forhold. De samarbeider nært både med myndigheter, skattejurister, fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner. Samtidig som det avholdes konferanser og stimuleres til studentoppgaver og forskning. En viktig oppgave er å analysere og påvirke norsk politikk, ikke minst gjennom høringsuttalelser og møter med myndigheter og partier. Sammen med Changemaker (se ovenfor) er det utarbeidet et omfattende introduksjonshefte: Skjult – et hefte om kapitalflukt og hemmelighold (2012).

Transparency International/TI Norge
http://www.transparency.org
http://www.transparency.no

TI blei opprettet i 1993 for å motarbeide korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt, og avspeiler ønsket fra "sivilsamfunnet" om å bekjempe en av de alvorligste hindringene for utvikling og demokrati. Hovedkvarteret er i Berlin, men det er et kontaktnett i over 90 land. Virksomheten både til TI og beslektete tiltak rundt om i verden blir omtalt i en fyldig nyhetstjeneste, og med sine uavhengige analyser og veldokumenterte rapporter øver TI stor innflytelse. En nøkkelpublikasjon er Global Corruption Report, som er en omfangsrik rapport som både dekker et hovedtema (i 2013 handlet det om utdanning), landstudier og ny forskning på anti-korrupsjonsfeltet. Både nyere og tidligere rapporter ligger i sin helhet på nettet, det samme gjør de årlige Corruption Perception Index og UN Convention against corruption. Progress report.  TI utgir også en serie med større rapporter, bl.a. Transparency in corporate reporting. Assessing the world´s largest companies (2013) og korte Working Papers, som 2015 and beyond. The governance solution for development (2013).

TI Norge, som blei startet i 1999, arbeider på det samme grunnlaget. Fra deres nettsted formidles både internasjonale rapporter og materiale som er rettet inn mot det norske samfunnet, ikke minst næringslivet selv. Et gjennomgangstema er at heller ikke norske myndigheter og selskaper har reint rulleblad, selv om forholdene er bedre enn i de fleste andre land. I tillegg til et rikt utvalg av nyheter, kommentarer og blogginnlegg, utarbeides det grundigere rapporter, som for eksempel Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2012 (2012) og Åpenhet i selskapsrapportering. Vurdering av store selskaper på Oslo børs (2013)

Utviklingsfondet
http://www.utviklingsfondet.no

Hjemmesida til Utviklingsfondet, en norsk utviklings-, miljø- og solidaritetsorganisasjon med mange samarbeidspartnere og selvhjelpsprosjekter i Sør, har mye stoff å by på om sult, matsuverenitet, biologisk mangfold, handel, bærekraftig forvaltning av naturressurser utvikling og klimaendringer i Sør. Det er også lett å bevege seg videre til Utviklingsfondets samarbeidspartnere i Sør og nettverk som Utviklingsfondet er med i. Nyheter om Utviklingsfondet gis i magasinet U-nytt. Fra Utviklingsfondet kommer også større rapporter og utredninger, slik som Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det? Utviklingsfondets sultrapport 2012, Nora Ingdal: Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand (2012) og Superbonden. Morgendagens helt. Utviklingsfondets sultrapport 2013. Kommentarer legges også ut på Utviklingsbloggen. En viktig bidragsyter til Utviklingsfondets politikkutforming og informasjonsvirksomhet er Aksel Nærstad, som sammen Olav Randen har skrevet boka Den unødvendige sulten (Ål: Boksmia, 2012). Ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet er Spire (se ovenfor),

Verdensmagasinet X
http://www.xmag.no

Dette er et redaksjonelt uavhengig magasin, med seks nr. i året, som utgis i samarbeid med bl.a. SAIH, Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene i Norge og Utviklingsfondet. En del av artiklene legges ut på nett, og det samme gjelder serien med landprofiler.

WWF-The Conservation Organization/WWF-Norge
http://www.panda.org
http://www.wwf.no

WWF (tidligere kjent som World Wildlife Fund) er en internasjonal miljøorganisasjon med nasjonale avdelinger over hele verden. Det er organisert i et nettverk - WWF International - som driver utrednings- og lobbyvirksomhet på et bredt felt av miljøsaker, noe som også inkluderer handel, investeringer og global klimapolitikk. I tillegg til en lang rekke forskningsrapporter og studier, blir WWFs kunnskapsbase årlig oppsummert i Living Planet Report, som er både vitenskapsbasert, faktaspekket, pedagogisk illustrert og analytisk. 2012-utgaven, som er på mer enn 150 sider, har som tema: Biodiversity, biocapacity and better choices. 

WWF-Norge har sine røtter tilbake til 1970, og har mye oppmerksomhet rettet mot biologisk mangfold i hav- og kystområder og ønsket om å legge om norsk klima- og oljepolitikk i mer økologisk retning. I likhet med «moderorganisasjonen» legger WWF-Norge vekt på samarbeid med næringslivet. En god inngang til virksomheten og synspunktene er det fyldige nettmagasinet Verdens Natur.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.