Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Verden på nett:

III: ET STED Å STARTE

Fredag 14. mars 2014

ActionAid International
http://www.actionaid.org
http://www.actionaid.org.uk/

ActionAid International startet for 30 år siden som en britisk hjelpeorganisasjon med barn som målgruppe, men har nå vokst til en internasjonal organisasjon som legger stor vekt på å endre de globale rammevilkår som bidrar til fattigdom og ufrihet. Organisasjonen er i dag virksom i 40 land, og det rikholdige informasjons- og forskningsmaterialet forener overordnete analyser med lokalkunnskap og nasjonale casestudier. Det er i alt 14 nasjonale nettsider i land i Sør, men når det gjelder publiseringsaktivitet, er hovedkontoret i Storbritannia den mest aktive. ActionAid tilbyr et rikholdig materiale med alt fra kortere nyhetskommentarer til grundigere utredninger som spenner over et vidt felt. I de siste åra har ActionAid særlig levert viktige bidrag når det gjelder klima, jordbruk og FNs utviklingsmål. Blant eksemplene på dette er Tackling the climate reality (2013), Fuelling hunger (2013), How tax havens plunder the poor (2013) og Post 2015: Business as usual or bending the arc of history (2013).

Bretton Woods Project
http://www.brettonwoodsproject.org 

En rekke (hovedsakelig britiske) NGOer gikk sammen om dette prosjektet i 1995, med hovedformål å følge Verdensbanken/IMFs politikk med et kritisk blikk. Dette er et nettverk som gjennom nyhetssoppslag og aktuelle kommentarer stadig har økt i betydning som ressursbase for organisasjoner, forskere, journalister og politikere. I tillegg til at nyheter, artikler og lenker til tilleggsstoff legges ut fortløpende, blir mye stoff også samlet i et rikholdig kvartalsmagasin - Bretton Woods Observer, som kan leses på nettet og mottas som epost. BWP har også en nyttig kalender over konferanser og toppmøter (inkludert i regi av Verdensbanken/IMF selv). I de siste åra har BWP engasjert seg sterkt i kritikken av Verdensbankens rolle når det gjelder utforming av internasjonal klimapolitikk, ikke minst gjennom Climate Investment Funds. I tillegg til å være et informasjonssenter for materiale fra en lang rekke samarbeidspartnere, utarbeides også egne rapporter og kortere presentasjoner av lengre studier og bøker. Et eksempel på det siste er Foreclosing the future, der Bruce Rich sammenfatter sin nye bok: Foreclosing the future. The World Bank and the politics of environmental destruction (Washington: Island Press, 2013).

Christian Aid
http://www.christianaid.org.uk

I tillegg til sin omfattende bistands- og prosjektvirksomhet, er Christian Aid en av mange britiske organisasjoner som engasjerer seg i radikal "advocacy"-virksomhet omkring fattigdom, verdensøkonomi, handel og miljøspørsmål (”we believe in life before death”). I tillegg til kortere uttalelelser og notater om aktuelle spørsmål, utarbeides en serie omfattende rapporter, som kjennetegnes av høy faglig standard, klare synspunkter og god pedagogisk tilrettelegging. I de siste åra har det kommet mange studier om klima- og skattespørsmål, slik som Multinational Corporations and the profit-shifting lure of tax havens (2013), Fair shares in a constrained world. Equity principles for a new global climate-change deal (2013) og Who pays the price? Hunger: The hidden cost of tax injustice (2013).

ELDIS - The gateway to development information
http://www.eldis.org/

Dette er en helt uovertruffen guide til informasjon (med vekt på utredninger og akademiske studier) fra flere tusen forskningsinstitutter, offentlige organer og NGO-er. ELDIS har en aktuell oversikt som ajourføres fortløpende etter hvert som nye dokumenter legges inn, og basen utgjør nå godt over 3 000 dokumenter. Tjenesten driftes fra Institute for Development Studies i Sussex (se nedenfor). Det som særpreger ELDIS er at alle dokumenter presenteres både i form av et kort sammendrag og i fulltekst, og at alt kan lastes ned gratis. Under hvert dokument er det også direkte lenker til utgiverinstitusjon eller forfatter. Et fortrinn er at det finnes store mengder materiale fra land i Sør, som ellers ikke har så lett for å nå fram på et forskningsfelt som fortsatt er dominert fra Nord. For dette formålet er det et tett samarbeid med en lang rekke institusjoner i utviklingsland, og det er også her t halvparten av brukerne holder til.

Materialet er ordnet etter rundt 30 temaguider, som for eksempel fattigdom, klima og miljø, jordbruk og mat, bistand og gjeld, utdanning og ”rising powers in international development”. For hvert av disse temaene er det mulig å abonnere på nyhetsbrev som presenterer nye innslag med relevante lenker. Det er også velorganiserte region- og landprofiler, noe som gjør ELDIS til et godt sted å starte. Bidrag fra norske institusjoner/forskere er likeledes organisert i form av en egen temaside.

EURODAD (European Network on Debt and Development)
http://www.eurodad.org/

Dette er et betydningsfullt europeisk nettverk som sprang ut av et felles arbeid med gjeldskrise og gjeldsslette, men som etter hvert har fått et bredere nedslagsfelt når det gjelder utvikling og kamp mot fattigdom. Nærmere 50 organisasjoner fra 20 land er med i nettverket. Nettstedet utmerket seg med å presentere utredninger, aktuell informasjon og lenker som viser til både medlemsorganisasjoner og forskningsmiljøer. EURODAD gir også ut egne studier av høy kvalitet, slik som The new debt vulnerabilities. 10 reasons why the debt crisis is not over (2013), Private sector development: Business plan or development strategy? (2013) og Secret structures, hidden crimes. Urgent steps to address hidden ownership, money laundering and tax evasion from developing countries (2013). Nyheter med lenker gis gjennom bulletinen Development Finance Watch, som kommer hver 14. dag.

Focus on the Global South
http://www.focusweb.org

Dette er et Asia-basert NGO-nettverk med kontorer i New Delhi, Bangkok og Manila.  Sammen med Third World Network (se nedenfor) er Focus et av de mest toneangivende ressurssentra i Sør, og beskriver selv virksomheten slik: ”Focus combines policy research, advocacy, activism and grassroots capacity building in order to generate debates on national and international policies related to corporate-led globalisation, neo-liberalism and militarisation”. Den beste inngangen til konferanser, aksjoner, kampanjer og publikasjoner er et abonnement på nettverkets Newsletter. Under overskriften Derailer´s guide 2.0 to WTO and free trade regime legges det hyppig ut spenstige analyser av utviklinga innafor WTO og den såkalte ”Doharunden”. Med ujamne mellomrom legges det også fyldige rapporter om enkelttemaer, slik som Rethinking regionalisms in times of crises. A collection of activists´perspectives from Latin America, Asia, Africa and Europe (2013) og Conference on water privatization. Learning from India and internatiopnal experiences (2013).

En forgrunnsfigur fra starten har vært Walden Bello, fillipinsk politiker og sosiologiprofessor. Hans nyeste bok er Capitalism´s last stand? Deglobalization in the age of austerity (London: Zed Books, 2013).

Friends of the Earth
http://www.foei.org
http://www.foeeurope.org

Friends of the Earth International er det største nettverket av miljøorganisasjoner, og er representert gjennom nasjonale organisasjoner og et stort mangfold av grasrotorganisasjoner i over 70 land. (Norske medlemsorganisasjoner er Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom). I de siste åra har virksomheten til Friends of the Earth blitt utvidet mer i retning av globale miljøspørsmål og det internasjonale økonomiske systemet med vekt på handel og investeringer. Et gjennomgående synspunkt er her at jordbruk, naturressurser og miljøer ikke er temaer som bør underkastes WTOs liberaliserende regelverk.  Det er en omfattende publiseringsvirksomhet med rapporter som bl.a. Economic drivers of water financialization (2013), Good energy, bad energy. Transforming our energy system for people and the planet (2013) og det forteffelige Meat atlas. Facts and figures about the animals we eat (2014).

Friends of the Earth Europe omfatter mer 30 medlemsland, og har mye oppmerksomhet rettet mot EUs miljøpolitikk og globale rolle. Herfra kommer også en serie utredninger om forbruk og europeiske lands bruk av jordas ressurser, herunder jord og skog fra land i Sør. Et eksempel på dette er den grundige studien Hidden impacts. How Europe´s resource overconsumption promotes global land conflict (2013).

Human Rights Watch
http://www.hrw.org

Dette er et meget rikholdig nettsted for en av verdens ledende menneskerettighetsorganisasjoner, som har drevet sin virksomhet i mer enn 30 år. Med hovedkvarter i USA blir det gransket og dokumentert alvorlige brudd på menneskerettigheter over hele verden. I økende grad er oppmerksomheten rettet mot brudd på økonomiske og sosiale rettigheter og storselskapers ansvar, der temaer som rettferdighet, undertrykking og utbytting står sentralt.  Flaggskipet er den årlige Human Rights Watch World Report (2013-utgaven er på nesten 700 sider), som inneholder både landoversikter og utdyping av temaer som menneskerettslige virkninger av miljøødeleggelser og storselskapers manglende” accountability”. På nett er også et rikholdig materiale fra kortere erklæringer til rapporter på størrelse med bøker. Bredden i virksomheten går fram av titler som Claiming rights. Domestic workers´movemenets and global advances for labour reform (2013), The risk of returning home. Violence and threats against displaced people reclaiming land in Colombia (2013), Between a drone and Al-Qaeda. The civilian cost of US targeted killings in Yemen (2013) og What is a house without food? Mozambique´s coal mining boom and resettlements (2013).

Institute of Development Studies (University of Sussex)
http://www.ids.ac.uk/

https://wwwhancindex.org/

IDS er en av pionerene innenfor utviklingsstudier i Storbritannia og administrerer ei rekke viktig tiltak for å spre kunnskap om utviklingsspørsmål gjennom nettressurser. Instituttet har samarbeidspartnere over hele verden, i tillegg til en egen stab på 100 personer, og står bak Eldis (se ovenfor). For å gjøre arbeidet relevant i kampen mot fattigdom og ulikhet, legges det stor vekt på å formidle forskningsresultatene gjennom kortere notater, artikler og blogger. Det gis ut en rekke bøker og temanumre av IDS Bulletin, som dessverre ikke er tilgjengelig som nettressurser. Det er derimot en serie med kortfattete IDS Policy Briefings, samt Research reports, Evidence reports og Working papers. Eksempler på det siste er Gender equality and economic growth: Is there a win-win? (2013), Global climate change justice (2013) og Reimagining development 3.0 for a changing planet (2014).  Et nytt forskningsprogram er “Rising powers in international development”, som gir ut studier som bl.a. The economic engagement footprint of rising powers in Sub-Saharan Africa: An analysis of trade, foreign direct investment and aid flows (2013). IDS er også den viktigste partneren bak et eget nettsted som er viet arbeidet med The Hunger and Nutrution Commitment Index –HANCI.

Instituto del Tercer Mundo, se Social Watch

International Centre for Trade and Sustainable Development
http://www.ictsd.org/

Dette er ei uavhengig tankesmie som siden starten i 1996 har etablert seg som et ledende ressurssenter for informasjon og utredning omkring spørsmål som ligger i skjæringspunktet mellom internasjonal handel og bærekraftig utvikling. Med en voksende stab i hovedkvarteret i Geneve følger ICTSD særlig det som skjer (eller ikke skjer) inenfor WTO. Den fortløpende utviklinga på det internasjonale handelsområdet formidles gjennom en serie bulletiner, som inneholder store mengder faktastoff og lenker til ytterligere dokumentasjon. Det kan tegnes gratis nettabonnement på den ukentlige bulletinen BRIDGES Weekly. Global trade new from a sustainable development perspektive, som også kommer med egne utgaver i forkant av og under handels- og klimatoppmøter. Meget informativ er også nettpublikasjonen BioRes med fyldige kommentarer og en spesiell utgave om Afrikas plass i internasjonale forhandlinger: Bridges Africa. 

I tillegg til de ovennevnte bulletinene, står ICTSD også bak en rekke separate publikasjoner, ofte i samarbeid med andre institusjoner, slik som Global biofuel trade. How uncoordinated biofuel policy fuels resource use and GHG emissions (2012), The future and the WTO. Confronting the challenges (2013) og From rule takers to rule makers. The growing role of Chinese in global governance (2012).

One World-nettverket
http://www.oneworld.net

Dette er et spennende nettsted for daglige nyheter, reportasjer og kommentarer fra et verdensomspennende nettverk av journalister som er engasjert i utviklings- og Nord/Sør-spørsmål. Hovedkontoret ligger i London, men det er også avdelinger i Egypt, Marokko og Senegal. I tillegg legges det ut nyhetsstoff hentet fra en lang rekke samarbeidsorganisasjoner.

Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI)
www.ophi.org.uk

I løpet av noen få år har OPHI blitt en viktig kilde til kunnskap om fattigdom både lokalt, nasjonalt og global, der det er utviklet nye måter å beskrive og måle fattigdom på. Denne forskningsbaserte virksomheten er sammenfattet i form av en Multipoverty Index (MPI). Dette er et mål som nå trekkes inn i UNDPs Human Development Report (se ovenfor), og som utgjør et eksplisitt alternativ til Verdensbankens endimensjonale og snevre inntektsmål. Forgrunnsfiguren er Sabina Alkira, mens Amartya Sen – indisk økonom og nobelprisvinner –er en sentral rådgiver. Deres rikholdige hjemmeside tilbyr både lengre bakgrunnsstudier om metode og forskningsresultater og kortere presentasjoner av oppdaterte funn. Meget nyttig er også deres mange landstudier, som dessuten går bak nasjonale gjennomsnittssstall ved å se på regionale og sosiale forskjeller. Det er også en databank og interaktive kart, i tillegg til videoinnslag og presentasjoner fra kurser og konferanser. Et sted å starte er en pedagogisk tilrettelagt publikasjon: Multidimensional Poverty Index 2013.

Overseas Development Institute (ODI)
http://www.odi.org.uk/

ODI er sammen med Institute of Development Studies (se ovenfor) det ledende britiske forskningssenteret for internasjonale utviklingsspørsmål, og samordner en rekke prosjekter som legger grunnlaget både for offentlig debatt og politiske beslutninger. Fra hjemmesida er det lett å navigere seg fram til de forskjellige sidene av ODIs virksomhet, slik de bl.a. kommer til uttrykk gjennom Working Papers, Briefing Papers og tidsskriftet Development Policy Review, som alt ligger på nettet. ODI utmerker seg også ved å formidle sine forskningsresultater i form av gode oppsummeringer, avisartikler og blogger. Instituttet leverer mange bidrag til den internasjonale diskusjonen om utviklingsmål etter 2015, slik som A rough guide to emerging consensus and divergence in post-2015 goal areas (2013) og Game changers. Global policy priorities for the post-2015 agenda (2013). Prisutviklinga på matvarer følges gjennom Shockwatch: Food prices annual review (2013) og kontinuerlige oppdateringer. Flere studier tar også opp temaer i krysningspunktet mellom klima og utviking, som for eksempel Time to change the game. Fossil fuel subsidies and climate (2013).

Oxfam/Oxfam International/Oxfam India
http://www.oxfam.org.uk

http://www.oxfam.org

http://www.oxfamindia.org

http://www.oxfamblogs.org/fp2p

OXFAM er en britiske bistands-, solidaritets- og opplysningsorganisasjon med røtter tilbake til hjelpearbeid i Europa under og etter den andre verdenskrigen, og driver i dag utviklingssamarbeid i mer enn 30 land. Oxfam International er en sammenslutning av 18 nasjonale avdelinger rundt om i verden. Organisasjonen spiller en sentral rolle i kampanjer med sikte på å bekjempe årsakene til fattigdom og ulikhet. Ved siden av aktuelle kommentarer og nyhetsoppslag er OXFAM internasjonalt kjent for en lang rekke utredninger (Oxfam Issue Briefings), kortere notater (Oxfam Briefing Note) og lengre forskningsrapporter (Oxfam Research Report) og serien Oxfam Humanitarian Policy Note. Dette er utgivelser som har fått stor betydning på grunn av høy kvalitet og pedagogisk tilgjengelighet. I de siste åra har Oxfam-studier viet stor oppmerksomhet til klima og jordbruk, og et eget forskningsprosjekt følger virkningene av høyere matvarepriser. Blant nyere eksempler på dette feltet er Growing disruption: Climate change, food and the fight against hunger (20139, Promises, power, and poverty. Corporate land deals and rural women in Africa (2013) og Sugar rush. Land rights and supply chains of the biggest food and beverage companies (2013.) En aktuell og fyldig gjennomgang av økonomisk ulikhet i verden er Working for the few. Political capture and economic inequality (2014), som viser at de 85 rikeste i verden har omtrent samme formue som den fattigste delen av verdens befolkning (3,5 milliarder). Det meste av materialet er tilgjengelig fra det britiske nettstedet, der det også legges ut artikler fra tidsskriftene Gender & Development og Policy & Practice.

Oxfam India utmerker seg også ved en lang rekke rapporter innenfor rammen av Close the Gap-kampanjen, som dokumenterer og bekjemper voksende ulikhet i en ”framvoksende økonomi”. Blant de grunnleggende dokumentene er her Development after 2015. Ten goals to make a difference for those left behind in India (2013) og India: Moving towards equal opportunities for all? (2013). Oxfam India følger også mer generelt den rollen som BRICS-landa har inntatt internasjonalt, slik som i BRICS in the contemporary global economy: Prospects and challenges (2013).

Sentralt i Oxfams forsknings- og utredningsinstitutt står Duncan Green, som er forfatter av grunnboka From poverty to power. How active citizens and effective states can change the world (London: Practical Action Publishers, 2012). Nytt material og aktuelle kommentarer legges hyppig ut på hans blogg i tilknytning til boka.

Social Watch/Instituto del Tercer Mundo
http://www.socialwatch.org/
http://www.item.org.uy

Social Watch er en av de mest sentrale rapportene som kaster lys over utviklingsspørsmål og Nord/Sør-forhold, og utgis nå annethvert år. Den settes sammen av et eget forskningsteam i Montevideo, som bygger på innspill fra samarbeidspartnere i 60 land rundt om i verden. Den første utgava kom allerede i 1996, men rapporten har vokst betraktelig i omfang og betydning siden den gang. Et utgangspunkt fra starten har vært å granske i hvilken utstrekning land både i Nord og Sør har fulgt opp forpliktelsene avgitt på FN-toppmøter, noe som nå også inkluderer tusenårsmålene. Hver rapport består av en bolk med artikler omkring et hovedtema, en bolk som ved hjelp av en lang rekke sosiale indikatorer måler framgang (eller tilbakegang) og en bolk med landstudier. Ofte er landstudiene forkortete utgaver av grundigere rapporter, som også er tilgjengelige på nett. Tema for Social Watch 2012 er Sustaianble development: The right to a future (2013), mens den forrige – After the fall – la særlig vekt på virkningene av den globale krisa. Oppdatering av landstudier legges forløpende ut. I tilknytning til SW utarbeides det også to interessante indekser: The gender equity index og Social capabilities index, som begge viser at det er et stort sprik mellom økonomisk vekst og forbedringer i vanlige folks levekår.

Sekretariatet for Social Watch ligger ved Instituo del Tercer Mundo (Third World Institute (ITEM), et uavhengig ressurssenter i Uruguay.

South Centre
http://www.southcentre.int

South Centre, som har hovedsete i Geneve, blei opprettet midt på 1990-tallet. Utgangspunktet var Sør-kommisjonen, ledet av Tanzanias tidligere president Julius K. Nyerere, som i 1990 ga ut rapporten The challenge to the South. Senteret finansieres av regjeringer i Sør, og hovedvekten ligger på utrednings- og forskningsvirksomhet for å fremme Sør-Sør-samarbeid og styrke utviklingslandas forhandlingsposisjoner innenfor FN-systemet og andre internasjonale organisasjoner. En av grunnene til at South Centre er blitt en viktig informasjonsressurs fra et Sør-perspektiv er den fyldige nettbulletinen South Bulletin, som inneholder nyhetsstoff og analyser som særlig tar for seg klimaforhandlinger og virkningene i Sør av den globale økonomiske krisa. South Centre avholder også en rekke viktige konferanser. Leder av senteret er Martin Khor, som tidligere sto i spissen for Third World Network (se nedenfor). En sentral bidragsyter til forsknings- og utredningsvirksomheten er Yilmaz Akyüz, som bl.a. står bak de viktige rapportene The staggering rise of the South? (2013) og Waving or drowning: Developing countries after the financial crisis (2013). Det gis også ut mer tekniske utredninger i forbindelse med internasjonale forhandlinger og en serie kortere “policy briefs”.

Third World Network (TWN)
http://www.twnside.org.sg

http://www.twnafrica.org/

Dette er et av de aller viktigste nettstedene for aktuelle kommentarer og utredninger fra et radikalt Sør-perspektiv, med basis både i organisasjoner og sentrale enkeltpersoner. En nøkkelfigur fra starten har vært Martin Khor, som nå leder South Centre (se ovenfor). Hovedkvarteret er i Penang, med kontorer også i New Delhi, Montevideo, Accra, Geneve og London. Selv om mange Nord/Sør-spørsmål dekkes, er det særlig vekt på handel/WTO, UNCTAD/FN-systemet, klima, jordbruk, bærekraftig utvikling, helse og jordbruk.  Daglig oppdateres en nyhets- og kommentartjeneste som er organisert tematisk, i tillegges til at det legges ut enkeltstående rapporter og lengre analyser. TWN følger særlig nøye internasjonale klima- og handelsforhandlinger, og utgir ved slike anledninger både analyser på forhånd, kommentarer underveis og fyldige analyser i etterkant. Nettverket kommer også selv med viktige innspill overfor bl.a. FN, slik som i analysen Beyond rhetoric: A credible post-2015 development agenda requires structural transformations in finance and trade architectures (2013). Et meget fyldig og informativt nettmagasin er Third World Resurgence, som kommer med seks utgaver i året, og som oftest er på rundt 60 sider. Vanligvis er det et hovedtema, for eksempel var nr. 276-277 (2013) viet The great recession five years on. Mer detaljert når det gjelder økonomi og det internasjonale systemet er magasinet Third World Economics, som nå er tilbake som gratis nettpublikasjon.

TWN har et eget nettsted for Afrika, som administreres fra TWNs avdeling i Ghana. TWN Africa står også bak det fyldige og informative nettmagasinet African Agenda.

Transnational Institute (TNI)
http://www.tni.org
http://www.carbontradewatch.org/

Transnational Institiute har hatt sitt tilholdssted i Amsterdam siden midten av 1970-tallet, og konsentrerer virksomheten omkring utvalgte programområder som militarisme/konflikter, storselskapers makt, global økonomi og maktforhold, regionalt Sør-samarbeid og nye former for sosiale og politiske bevegelser. Mange kjente forskere, skribenter og aktivister fra Nord og Sør er knyttet til instituttet. Resultatet er blitt et omfattende nettverk for tverrfaglig forskning, seminar- og publikasjonsvirksomhet. Gjennom nyhetsbrevet TransnationalNews, som sendes ut to ganger i måneden, er det lett å ta seg videre til artikler, nyhetskommentarer og utredninger fra TNI- medarbeidere som Walden Bello, Achin Vanaik, Marcos Arruda, Praful Bidwai, Hilary Wainwright og Susan George. Den siste er en nøkkelperson i TNI, og hennes nyeste bok – How to win the class war (2013) – er utgitt av TNI. Et nytt satsingsområde er programmet for ”agrarian justice”, som bl.a. har resultert i tungtveiende publikasjoner som Land grabbing and global land deals (2013), The sugarcane inudstry and the global economic crisis (2013) og Old story, new threat: Fracking and the global land grab (2013). Et eksempel på publikasjoner innenfor programmet ”Corporate power” er Impunity Inc. Reflections on the ”super-rights” and ”super-powers” of corporate capital (2013). State of power 2014. Exposing the Davos class (2014) er en velillustrert og omfangsrik oversikt over maktforhold og ulikhet i verden. Den er ment som en motrapport til World Economic Forum (se nedenfor), som årlig holder sitt stevne for den globale overklassen i Davos i januar.

Gjennom nettstedet carbontradewatch.org følges internasjonal klimapolitikk, der flere publikasjoner stiller seg kritisk til de nye former for ”avlatshandel” gjennom kjøp og salg av Co2-kvoter, som Norge og EU er forkjempere for. Et eksempel på dette er EU ETS myth busting. Why it can´t be reformed and shouldn´t be replicated (2013).

World Development Movement
http://www.wdm.org.uk

Dette er en meget sentral britisk opplysnings- og kampanjeorganisasjon, som også internasjonalt spiller en viktig rolle gjennom grundige studier og popularisert informasjonsmateriell, og som legger stor vekt på å føre kampanjer sammen med sosiale bevegelser i Sør. WDM ser det som sin hovedoppgave å rette søkelyset mot fattigdommens grunnleggende årsaker, og har som grunnholdning at dagens verdensøkonomi fungerer til fordel for mektige selskaper og rike land. En stor del av WDMs utredninger og rapporter har en klarere systemkritisk brodd enn det som ofte er tilfelle i andre organisasjoner. I de siste åra har stor oppmerksomhet blitt viet finansspekulasjoner som driver fram matkriser, der det ikke minst er dokumentert hvordan internasjonale storbanker og finansinstitusjoner tjener grovt på bekostning av fattigfolk i Sør. Et grunnleggende dokument, som seinere er fulgt opp gjennom aktuelle undersøkelser, er The great hunger lottery. How banking speculation causes food crisis (2010). Et annet tema er klimagjeld og ”lånehaier” på klimaområdet, der det også utføres granskinger av hvordan rike land presser land i Sør innenfor internasjonale klimaforhandlinger. Et eksempel på det siste er The end game in Durban? How developed countries bullied and bribed to try to kill Kyoto (2012).

World Resources Institute
http://www.wri.org

WRI er et toneangivende institutt for forskning og aktuell informasjon om et bredt spekter av miljøspørsmål, ikke minst klima og naturressurser, som ofte er koplet til Nord/Sør- og utviklingsspørsmål. WRI er ikke en medlemsbasert aktivistorganisasjon, men består av en lang rekke fagpersoner med kontorer i bl.a. USA, Inda, Kina og Brasil. Nettstedet har også gode databaser med oppdaterte karter og grafisk framstillinger. Det utgis en lang rekke forskningsrapporter, som ofte er detaljerte og tekniske, men det er også temaoversikter for et større publikum, slik som Climate justice: Equity and justice informing a new climate agreement (2013) og Equity lessons from multilateral regimes for the new climate agreement (2013). Som del av et nytt forskningsprogram, publiseres det fortløpende lett tilgjengelige oversikter i serien Creating a sustainable food future. Sammen med Mary Robinson Foundation, driver WRI også Climate Justice Dialogue, som bl.a. oppdaterer forskningsbasert kunnskap som grunnlag for utforming av en ny klimaavtale som tar hensyn til en rettferdig fordeling.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.