Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Verden på nett:

IV: NOE Å FORTSETTE MED

Fredag 14. mars 2014

350.org
http://350.org

Dette er en grasrotaksjon som på kort tid har spredt seg fra USA til hele verden, og som har som mål å få konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren ned fra dagens nivå på rundt 400 ppm (part per million) til 350, derav navnet. Initiativtaker er Bill McKibben, som i 2013 mottok den siste Sofieprisen for sitt miljøengasjement. I boka Oil and honey (New York: Times Book, 2013) forteller han om kampanjens målsetting, aktiviteter og resultater. Nettstedet er hovedsakelig viet grasrotaktiviteter, men inneholder også ny kunnskap om global oppvarming. Et basisdokument er Solutions. How to get back to 350 (2013), som gir grunnleggende informasjon på en lett tilgjengelig måte.

African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD)
http://www.afrodad.wordpress.com

Dette er et nettverk av afrikanske organisasjoner som kom sammen i kampen for gjeldssletting, og som etter hvert har utvidet feltet til også å omfatte spørsmål som nasjonal skattelegging og mer eller mindre fordekte overføringer av kapital fra Afrika. En aktiv nyhetstjeneste – som oftest bygd på afrikanske medier – og lenker til rapporter er et fortrinn, sammen med enkeltstående utredninger. AFRODAD gjennomførte omkring 2011 en rekke grundige landstudier av skatte- og gjeldsforhold, men dette ser ikke ut til å ha vært fulgt opp i de siste åra. Sekretariatet ligger i Harare, Zimbabwe..

Aid Data, se Development Gateway

AidWatch, se CONCORDE

AlterNet
www.alternet.org

Dette er et rikholdig nettsted i USA, som tar sikte på å bringe fram alternative nyheter og kritiske kommentarer, med vekt både på forhold i USA og globale miljøspørsmål. Med jamne mellomrom tilbys det også tematiske oversikter, men det er den daglige oppdaterte nyhets- og kommentartjenesten som gjør nettstedet så verdifullt.

Amnesty International, se Amnesty Norge

Anti-slavery International
http://www.antislavery.org

Dette er trolig verdens eldste menneskerettighetsorganisasjon, grunnlagt i 1839, som i dag arbeider aktivt over hele verden for å avskaffe de gjenværende former for ”moderne” slaveri, tvangsarbeid og ufrie arbeidskontrakter (bonded labour), grove former for barnearbeid og ”trafficking”. Virksomheten presenteres i meget informative, oppdaterte og fyldige temaguider på nettet, samt i kvartalsmagasinet Reporter. Det er også en egen avdeling på nettet for informasjon om den transatlantiske slavehandelen. I de siste åra har det også blitt lagt mer vekt på slavearbeid i produksjonen av forbruksvarer innenfor de globale varekjedene, slik som i rapporten Slavery on the high street- Forced labour in the manufacture of garments for international brands (2012). Også barneekteskap har fått økende oppmerksemhet, se for eksempel Out of the shadows. Child marriage and slavery (2013).

APRODEV
http://www.aprodev.net

”Association of World Council of Churches related development organisations in Europe (APRODEV)” er et nettverk for 17 organisasjoner (deriblant Kirkens Nødhjelp) som arbeider med utviklingsspørsmål og humanitær bistand, med hovedkontor i Brussel. I tillegg til selve bistandsvirksomheten er APRODEV engasjert i utredningsvirksomhet omkring handels-, klima- og utviklingsspørsmål. Sammen med CIDSE (se nedenfor) gir APRODEV ut et nyhetsbrev som tar for seg EUs forhold til Sør (EU News). APRODEV legger også ut uttalelser, aktuelle kommentarer og ”policy briefs”, som for eksempel The role of European development finance institutions in land grabs (2013).

Association for Women´s Rights in Development (AWID) 
http://www.awid.org

AWID blei dannet tidlig på 1980-tallet som et medlemsbasert nettverk av forskere, aktivister, bistandspraktikere o.a. som ville løfte fram kvinners rettigheter innenfor rammen av internasjonale utviklingsspørsmål. AWIDs viktigste funksjon er å knytte forbindelser mellom enkeltpersoner, NGO-er og andre organisasjoner, og for dette formålet er deres nettsted en nyttig møteplass for nyheter, analyser og andre dokumenter. Blant de viktigste temaområdene er ”Resisting and challenging religious fundamentalisms”, som både kan vise til en egen nyhetstjeneste og spesialrapporter som Religion, culture and tradition. Strengthening efforsts to eradicate vioelnce against women (2013). Mye oppmerksomhet vies også kritisk deltakelse i prosessen fram mot utviklingsmål etter 2015, bl.a. gjennom egne innspill som Getting at the roots: Re-integrating human rights and gender equality in the post-2015 development agenda (2012) og Reflections towards a post-2015 development agenda (2013).

Attac, se Attac Norge

Bank Information Center 
http://www.bicusa.org 

The Bank Information Center (BIC) er en uavhengig NGO som samarbeider med en rekke partnere over hele verden, og som har som mål å utvikle en kunnskapsbase, foreta utredninger, være et senter for utveksling av informasjon og stimulere til kontakt mellom sosiale bevegelser, miljø-, kvinne- og urfolksbevegelser som vil påvirke Verdensbanken, IMF og andre multilaterale finansinstitusjoner. Målet er mer åpenhet og mer vekt på økonomisk rettferdighet og bærekraftig utvikling.

BankTrack
http://www.banktrack.org

Dette nettverket av en rekke NGO-er i flere verdensdeler ser det som sin oppgave å ”track the operations of the private financial sector (commercial banks, investors, insurance companies, pension funds) and its effect on people and the planet”. For dette formål drives kritisk forskning, nettverksbygging og utveksling av kunnskap om bankenes miljømessige og sosiale virkninger, i tillegg til at det utveksler erfaringer om aksjoner og kampanjer. Nettstedet er en god kilde til nyheter, kortere rapporter og søkemuligheter for informasjon om enkeltland, enkeltbanker og enkeltsektorer. Sekretariatet er i Nederland.

bilaterals.org
http://www.bilaterals.org

Dette nettstedet presenterer seg som et tiltak som tar sikte på å spre informasjon og samarbeid mellom organisasjoner som stiller seg kritisk til den lange rekka av bilaterale handelsavtaler som forhandles i skyggen av WTO, og tar dermed for seg ”everything that´s not happening at the WTO”. Det er en fyldig nyhetstjeneste og oversiktelig oversikt over de forskjellige forhandlingene og deres viktigste temaer.

Biståndsdebatten.se
http://www.bistandsdebatten.se

Dette er et nettsted som er knyttet til det svenske Forum for Utvecklingsfågor (FUF), der det legges ut diskusjonsinnlegg og lenker til debatter og dokumenter av relevans for utviklingsdebatten.

BOND
http://www.bond.org.uk

Bond (British Overseas NGOs for Development) er et nettverk av over 400 britiske organisasjoner som er engasjert i utviklingssamarbeid og Nord/Sør-informasjon, fra de store kjente til små og spesialiserte. Hjemmesida gir derfor en god inngang til mange medlemsorganisasjoner og til relevante nettsteder. En av de viktigste oppgavene er å være et forum for utveksling av erfaringer, ideer og utredninger med sikte på endringer i EUs og Storbritannias Nord/Sør- og bistandspolitikk.

CADTM, se The Committee for the Cancellation of the Third World Debt

Campaign for people´s goals for sustainable development, se Ibon Foundation

Carbon Trade Watch
http://www.carbontradewatch.org

Dette er et aktivist- og forskerbasert nettverk som tilbyr kritiske ressurser til diskusjonen om – og kampanjen mot - handel med klimakvoter, ikke minst ETS-systemet i EU, som Norge også er en del av. En meget konkret og fyldig rapport er Green is the color of money. The EU ETS failure as model for the ”green economy” (2013).

Carnegie Council on Ethics and International Affairs
http://www.cceia.org

Dette er et uavhengig senter i New York som har som hovedmål å bidra til forskning og diskusjon omkring etiske spørsmål i internasjonal politikk, og som ikke minst retter søkelyset mot menneskerettigheter, global ulikhet og internasjonale konflikter. Ethics and International Affairs er et toneangivende fagtidsskrift, der sentrale artikler ofte kan lastes ned. Gode eksempler på dette fra nr. 3/2013 er Frances Loore Lappé mfl.: ”How we count hunger matters” og Richard Schiffman: ” Hunger, food security, and the African land grab”.

Carnegie Endowment for International Peace/Globalization101.org/
http://carnegieendowment.org
http://www.globalization101.org
 

Carnegie Endowment for International Peace er ei global tankesmie i Washington, som har mer enn hundre år lang tradisjon, og som nå også har avdelinger i Russland, Kina, Europa og Midøsten. Den er mest kjent for magasinet Foreign Policy, men byr også på en lang rekke notater og forskningsrapporter som tar opp geopolitiske og utviklingsrelaterte temaer. Ikke minst blir India og Kina fulgt nøye både i artikler, , rapporter og bøker. Globalization 101.org er en internettressurs som blei startet i 2001 av medarbeidere ved The Center for Strategic and Studies, som ønsket å bidra til undervisning og diskusjon om globalisering og internasjonal økonomi. For dette formål er det lagd nyttige oversikter som gir data og ulike synspunkter på temaer som handel, miljø, utvikling, oljepolitikk osv. Nettstedet driftes nå fra Carnegie Endowment.

Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)
http://www.cafod.org.uk

CAFOD er en bistands- og opplysningsorganisasjon som er knyttet til den katolske kirken i England og Wales, og som deltar i tillegg til sitt praktiske utviklingsarbeid i samarbeid med hundrevis av lokale partnere i kampanjer for økt internasjonal rettferdighet. Herfra kommer en serie med nyttige studier og policy-dokumenter omkring temaer som økonomisk rettferdighet, miljø og klimaendringer og tusensårsmålene. Blant de nyeste er Setting the post-2015 development compass. Voices from the ground (2013), 100 voices. Southern perspectives on what should come after the MDGs (2013) og Public-Private Partnerships (PPSs) in international development. Are we asking the right questions? (2013).

Center for Economic and Policy Research (CEPR)
http://www.cepr.net

Dette er ei uavhengig tankesmie med base i Washington, som i første rekke utmerker seg med fagøkonomisk forskning og aktuelle kommentarer - fra en radikal synsvinkel - omkring økonomi og globalisering, med vekt på USA og Latin-Amerika. Alle ressurser er tilgjengelige for nedlasting. De ledende forskningsmedarbeidere er Dean Baker og Mark Weisbrot.

Center for Global Development
http://www.cgdev.org

Dette er et uavhengig senter i Washington som blei opprettet i 2001 for å drive forskning innenfor internasjonal økonomi og å påvirke beslutninger på områder som bl.a. handel, gjeld, bistand, migrasjon, helsepolitikk og miljø. Selv om hovedtyngden av forsknings- og utredningsvirksomheten er forankret i markedsøkonomisk tenkning, rettes det ofte kritisk søkelys mot virkningene av USAs og de internasjonale finansinstitusjonenes politikk overfor land i Sør. CGD ledes av Nancy Birdsall, som tidligere var leder for Verdensbankens forskningsavdeling. Senteret er ikke minst kjent for sin årlige - og høyst omstridte - rangering av industrilands "utviklingsvennlighet" (Commitment to Development Index), der bl.a. bistand, handelsliberalisering, innvandringspolitikk, fredsbevarende innsats og miljøpolitikk blir vurdert.

Det gis årlig ut flere kortere CGD Briefs og lengre Policy Papers og Working Papers, som for eksempel The strugglers: The new poor in Latin America? (2013) og The global partnership for development. A review of MDG 8 and proposals for the post-2015 development agenda (2013). I en serie forskningsrapporter har økonomen Andy Sumner vist at de fleste fattige i verden ikke bor i sårbare afrikanske stater, men i stabile vekstområder som India og Kina, og at dette bør få konsekvenser for rike lands bistand og Sør-politikk. CGD har også en egen forskningsgruppe som ser på matsikkerhet.

Centre for Science and Environment/Down to Earth
http://www.cseindia.org
www.downtoearth.in

Dette er et meget anerkjent senter i New Dehli for utredning og aktivisme omkring miljøspørsmål på alle nivåer. I tillegg til virksomheten som er knyttet til India (med vekt på vann, industriforurensning, jordbruk og lokale miljøaksjoner), følger CSE internasjonale miljø- og klimaforhandlinger fra et Sør-perspektiv. CSE gir også ut miljømagasinet Down to Earth to ganger i måneden, der enkelte artikler legges ut på nettet. Mot betaling kan det tegnes abonnement på en nettutgave, som gir adgang til en gullgruve av et arkiv helt tilbake til tidlig på 1990-tallet.

CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité)
http://www.cidse.org

CIDSE er et samarbeidsorgan for 17 katolske utviklingsorganisasjoner i Europa og Nord-Amerika, og driver et nettsted med god dekning av deres aktiviteter og utredninger. Dette inkluderer også kritiske rapporter om klimarettferdighet, internasjonale finansinstitusjoner, EUs Sør-politikk og næringslivets forhold til menneskerettigheter. Sammen med Aprodev og Caritas Europe gis det ut en egen nyhetsbulletin – EU News – med direkte lenker til utredninger og kommentarer fra medlemmer og beslektete organisasjoner.

CGIAR, se International Food Policy Research Institute

Climate Action Network International/Climate Action Network Europe
http://www.climnet.org
http://www.caneurope.org

CAN er et verdensomspennende nettverk med over 700 NGO-er, som står samlet om å fremme en politikk med siktepå reduksjoner i menneskeskapte utslipp av klimagasser. CAN Europe har aleine over 100 medlemmer i 25 land, og regnes som et ledende ressurssenter for kunnskap om klima- og energispørsmål. Nettstedet oppdateres daglig med nyhetssaker, posisjonsnotater og materiale fra medlemsorganisasjonene. Blant nyere rapporter er en kritisk oversikt over tiltak og forpliktelser fra rike land, The climate change performance index. Results 2014 (2013) og Adequacy and feasibility of the 1.5 C long-term global limit (2013).

Climate & Capitalism
http://climateandcapitalism.com

Dette er et nettbasert magasin, der det legges ut artikler, bokmeldinger, diskusjonsinnlegg og lenker til et bredt spekter av ressurser omkring klima- og miljøspørsmål. Nettstedet har et «økososialistisk» grunnlag, og drives i samarbeid med det marxistiske tidsskriftet Monthly Review i USA.

Comparative Research Programme on Poverty (CROP)
http://www.crop.org

CROP er et internasjonalt nettverk av forskere og forskningsinstitusjoner som knytter sammen kritisk forskning og politikkutforming med sikte på å redusere nasjonal og global fattigdom. Utgangspunktet er et langvarig samarbeid mellom International Social Science Council og Universitet i Bergen, som blei fornyet i 2013. En vesentlig del av virksomheten er knyttet til konferanser og møteplasser mellom forskere, og det utgis både nyhetsbrev, konferanserapporter, kortere kommentarer og bøker. Et godt innblikk i virksomheten og forskningsresultatene gis i notatserien Poverty briefs. Initiativtaker var professor Else Øyen ved UIB, og den kjente sosialfilosofen Thomas Pogge er leder av Crops Scientific Committee. 

CONCORD (European NGO Confederation for relief and development)/AidWatch/CONCORD Danmark
http://www.concordeurope.org
http://aidwatch.concordeurope.org

http://www.concord.se

http://www.concord.dk

Concord er et nettverk for organisasjoner i EU som er engasjert i bistands-og utviklingsarbeid, og som med alle sine nasjonale avdelinger og 20 internasjonale nettverk representerer over 1800 NGO-er. Virksomheten består i første rekke av dokumenter, studier og erklæringer som spilles inn mot EUs organer, og som ofte gir et kritisk perspektiv på den offisielle bistands- og Sør-politikken. Et aktuelt eksempel på det siste er 2013-rapporten av Spotlight on EU policy coherence for development. The real life impact of EU policies on the poor(2013), som denne gang legger stor vekt på mat- og klimaspørsmål. Concorde står også bak den årlige rapporten AidWatch, som i 2013 dokumenterte stagnerende og fallende bistandsbudsjetter i de fleste EU-land, samtidig som det agrumenteres for at bistand er viktigere enn noen gang: AidWatch 2013. The unique role of European aid. The fight against global poverty (2013).

Concord har nå også nasjonale nettverk i Sverige og Danmark, som samler en lang rekke utviklingsorganisasjoner (48 i Sverige og 40 i Danmark). Også her er det mye relevant stoff, ikke minst om EUs bistands- og utviklingspolitikk.

Corporate Europe Observatory
http://www.corporateeurope.org

Dette er et Amsterdam-basert forsknings- og kampanjesenter som har vokst i betydning i de sista åra, og som i første rekke retter søkelyset mot europeiske storselskapers globale makt og innflytelse over beslutningsprosessen i EUs organer. Nettstedet inneholder mye nyhetsstoff og kortere erklæringer, men byr også på større utredninger, slik som A brave new transatlantic partnership. The proposed EU-US transatlantic trade and investment partnership (TTIP/TAFTA), and its socio-economic & environmental consequences (2013). Stadig mer oppmerksomhet vies miljøspørsmål og storselskapers rolle, se for eksempel rapporten som blei lagt fram foran klimatoppmøtet i Warszawa i 2013: The COP 19 guide to corporate lobbying. Climate crooks and the Polish government´s partners in crime (2013).

Corporate Watch (UK)
http://www.corporatewatch.org.uk

Dette er en London-basert kampanjeorganisasjon som både journalistisk og faglig foretar kritisk gransking av storselskaper (hovedsakelig med base i Storbritannia), og som særlig utmerker seg med aktuelt nyhetsstoff. Det gis også ut enkelte rapporter, slik som Demystifying the financial sector. A nuts & bolts guide (2012). Store mengder data er godt organisert både etter sektor og enkeltselskaper (”corporate profiles”).

CorpWatch (US)
http://www.corpwatch.org

Dette er ett av flere velorganiserte nettsteder med brodd mot storselskaper og "corporate-led" globalisering. Corpwatch har vært drevet siden midten av 1990-tallet av et kooperativ i San Francisco, og har i de siste åra viet mye oppmerksomhet til finanssektoren og ”war profiteering” i Midtøsten og Afghanistan. I tillegg til nyhetsoppslag og kortere dokumenter, utarbeides det også mer omfattende studier, slik som The Eurozone profiteers (2013), som ser på seks europeiske storbanker og deres bidrag til kriser i bl.a. Hellas og Spania. Dette nettstedet må ikke forveksles med den britiske organisasjon Corporate Watch (se ovenfor), selv om de deler mange av de samme verdiene.

Council for Canadians, se The Council for Canadians

Credit Suisse Research
https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=BCDB1364-A105-0560-1332EC9100FF5C83

For noen år tilbake blei det ved UNU-WIDER (se ovenfor) gjennomført en stor fagstudie av formueulikhet i verden. Med de samme framstående økonomene som forskningsteam har den sveitsiske storbanken Credit Suisse ført dette arbeidet videre med årlige rapporter, bl.a. fordi det gir et bilde av investeringsmuligheter og markedet for luksusprodukter. Dette er den hittil grundigste dokumentasjon på den enorme ulikheten i formue og ressurser både nasjonalt og globalt, dvs. ”verden som en pyramide”). (Adressen ovenfor gjelder 2013-utgava).

Cultural Survival
http://www.cs.org

Dette er en ledende organisasjon som gjennom 40 år har støttet kampen for urfolks rettigheter, og som i sine publikasjoner ofte retter søkelyset mot naturressurser, jordreformer og lokal kunnskap som "handelsvare". Det innholdsrike kvartalstidsskriftet Cultural Survival International ligger i sin helhet på nett, og utgjør en meget verdifull kunnskapsbase. En aktiv nyhetstjeneste gir et godt innblikk i urfolks kamp rundt om i verden.

CUTS Centre for International Trade, Economics & Environment (CUTS CITEE)/CUTS International
http://www.cuts-citee.org
http://www.cuts.org

CUTS (Consumer Unity & Trust Society) startet i 1983 beskjedent som en indisk grasrotorganisasjon for å ivareta forbrukerinteressene til fattigfolk, men utvidet midt på 1990-tallet virkeområdet til å omfatte internasjonal handel og økonomiske maktforhold gjennom CUTS CITEE. Hovedkvarteret ligger i Jaipur, men det er ressurssentra også i Genéve, Lusaka, Nairobi og Hanoi. CUTS samarbeider med organisasjoner verden over, men retter sin oppmerksomhet særlig mot Sør- og Sørøst-Asia og det østlige og sørlige Afrika. Det utføres omfattende forsknings- og utredningsvirksomhet omkring WTO/ handel, generelle utviklingsspørsmål og regionalt Sør-Sør-samarbeid. Det legges også vekt på å bygge opp bedre kapasitet blant forbrukerorganisasjoner og representanter for myndigheter i Sør, slik at de bedre kan forstå og påvirke de intrikate forhandlingsprosessene innenfor internasjonal økonomi. I 2013 blei det gitt ut flere informative notater om WTO-forhandlinger og om frihandelsavtalen mellom EU og India. Fra CUTS foreligger også en rekke lengre utredninger, bl.a. om klimaendringer og matvaresikkerhet i Sør-Asia og om BRICS-samarbeidet.

Dag Hammarskiöld Foundation
http://www.dhf.uu.se

Dette er et spennende ressurssenter for konferanser og forskning omkring internasjonale utviklings- miljø- og fredsspørsmål, med base i Uppsala. Av særlig interesse er den omfangsrike publikasjonen Development Dialogue, som nå i sin helhet er tilgjengelig på nettet. Dette er er et innholdsrikt tidsskrift av høy standard med vekt på formidling av kunnskap og debatt. Nyere eksempler på dette er No future without justice. Report of the Civil Society Reflection Group on Global Development Perspectives (59/2012) og Climate, development and equiety (61/2012). DHF har også lansert en serie med kortere innspill om reformer av FN-systemet og om utviklingsagendaen etter 2015.

Development Alternatives with Women for a New Era - DAWN
http://dawnnet.org

Initiativet til DAWN blei tatt i forkant av FNs kvinnekonferanse i Nairobi i 1985, der feministiske akademikere og aktivister fra Sør la fram en radikal plattform. Med utgangspunkt i en rekke regionale nettverk, tilbyr DAWN mye verdifullt materiale omkring programområder som globaliseringas politiske økonomi, reproduktiv helse og kvinners rettigheter og økologi og bærekraftig utvikling. Ikke minst er DAWN aktiv i forberedelsene til FNs mange toppmøter om miljø, utvikling og kvinner situasjon, og flere dokumenter er lagt ut i forbindelsene med ”post-2015”-prosessen. Under de forskjellige programområdene legges det også ut arbeider som nettverkets medlemmer har publisert i andre kanaler.

Development Gateway/Aid Data
http://www.developmentgateway.org
http://aiddata.org

Dette er en nettportal i regi av Development Gateway Foundation, som er en non-profit organisasjon som tar sikte på kunnskapsutveksling omkring Nord/Sør-forhold og bistandssamarbeid. Formålet er i første rekke å dele erfaringer for å forbedre bistandsvirksomhet, investeringer og utviklingsfinansiering, og det legges ut informasjon fra både multilaterale organisasjoner, NGO-er, forskningsmiljøer og enkeltpersoner. AidData drives som en egen seksjon, der det i samarbeid med UNDP, OECD og UNDP tilbys et omfattende dataregister over nærmest alt som har vært utført av over 90 bistandsaktører, med muligheter til å søke på land, sektor eller bistandsform. I de siste åra legges det særlig vekt på informasjon fra nye giverland og private stiftelser, som ellers ikke er så lett tilgjengelig. En interaktiv database (Chinese Development Finance in Africa) er nå lansert for å spore all kinesisk virksomhet i Afrika etter 2001.

Development Initiatives
http://www.devinit.org

Development Initiatives er en uavhengig organisasjon som utfører studier, forskning og konsulentoppdrag innenfor et bredt spekter av fattigdomstemaer. DI blei startet i 1992 av Judith Randel og Tony German. Nettstedet samler mye data og gir mye lett tilgjengelig informasjon, ikke minst om nye giverland (”emergent donors”). Det utarbeides også egne forskningsrapporter, slik som Counting the poor. Methods, problems and solutions behind the $1,25 a day global poverty estimates (2013). Den viktigste publikasjonen er den store (over 300 s.) rapporten Investments to end poverty (2013), som er en fyldig oversikt over internasjonalt utviklingssamarbeid og hva som trengs av midler for å utrydde all fattigdom innen 2030. Her finnes også et vell av pedagogisk tilrettelagt materiale i form av tabeller og figurer. Det er også egne kapitler om sektor- og landfordeling.

Down to Earth, se Centre for Science and Development

Earth Institute/Jeffrey D. Sachs
http://www.earth.columbia.edu

The Earth Institute er en del av Columbia University i New York, der et stort antall økonomer, samfunns- og naturvitere har gått sammen om å forske på tverrfaglige temaer som fattigdom, klimaendringer, helse og økosystemer. Instituttet ledes av økonomen Jeffrey D. Sachs, som er kjent både som pådriver for Verdensbanken/IMFs «sjokkterapi» og som forkjemper for utviklingshjelp (Doctor Shock og Mr. Aid». Herfra formidles også hans egne publikasjoner, som inkluderer blogger, avisinnlegg, videoinnslag og mer vitenskapelige innslag. Det samarbeides med Lamont-Soherty Earth Observatory, som bl.a. driver en viktig kartlegging av endringer i klodens livsgrunnlag.

Earth Policy Institute
http://www.earth-policy.org

Dette instituttet blei opprettet i 2001 da Lester R. Brown trakk seg tilbake fra ledelsen av Worldwatch Institute (se nedenfor). Hovedvekten legges på å dokumentere økologiske og økonomiske utviklingstrekk, slik som matproduksjon, befolkning, klimaødeleggelser og ressursbruk. Det legges ut på nett stadig oppdatering av nøkkeldata på aktuelle områder (Eco-economy updates), slik som klima, befolkning, matproduksjon, vann og befolkning. Boka Full planet. Empty plates – The new geopolitics of food scarcity (2012) er bare utgitt som bok, men både en fyldig PowerPoint-presentasjon, et vell av informative figurer, bakgrunnsdata og oppdateringer i form av artikler er tilgjengelige. Flere av hans tidligere bøker kan lastes ned gratis på nett. På norsk foreligger boka Plan B 4.0. Hvordan redde vår jord (Ål: Boksmia, 2010).

EarthRights International
http://www.earthrights.org

Dette er en uavhengig NGO som arbeider med miljø og menneskerettigheter, og som tilbyr støtte og juridisk bistand til dem som blir utsatt for plyndring av jord og andre vitaleressurser. ERI driver særlig Amazonas- og Burmakampanjer, og har utgitt flere publikasjoner som kritisk belyser gass-, gruve- dam- og skogsprosjekter, slik som den store studien Land, water, rights. Voices from the Tibetan platau to the Mekong delta (2012). 

Electronics Watch, se SOMO

End Water Poverty
www.endwaterpoverty.org
www.keepyourpromises.org

Dette er en kampanje med 230 sivilsamfunnsorganisasjoner i 60 land som medlemmer, der formålet er å rette oppmerksomheten mot behovet for reint vann og sanitære forhold. En viktig mobiliseringsdag er en marsj med hundretusener av deltakere på World Water Day (22. mars). Det foregår også en aktuell kampanje som går ut på å minne rike land om deres forpliktelser på dette området: Keep your promises on sanitation and water. EWP er dessuten en av organisasjonene bak et viktig innspill til ”post-2015”-prosessen: Water in the post-2015 development agenda (2013).

Environmental Justice Foundation
http://www.ejfoundation.org

Dette er en organisasjon med base i London, som har som utgangspunkt at vern om miljø og ressurser utgjør en forutsetning for virkeliggjøring av grunnleggende menneskeretigheter. Ut fra dette grunnsynet arbeides det nært sammen med lokalsamfunn og lokale organisasjoner for å avsløre og motvirke miljøovergrep. En av de viktigste kampanjene handler om overfiske og trusselen mot kystsamfunn, med publikasjoner som Pirate fishing exposed (2012). Dette er tema for en rekke studier og filmer. I det siste omhandler flere rapporter klimavirkninger i Sør, slik som i A nation under threat. The impacts of climate change on human rights and forced migration in Bangladesh (2013).  

ETC Group
http://www.etcgroup.org

ETC Group (”Erosion, Technology and Concentration”) er opptatt av kritisk kartlegging av de virkninger som ny teknologi har på miljø, jordbruk og levekår for småbønder og fattigfolk i Sør, og stiller sin faglige kompetanse til disposisjon for sivilsamfunnsorganisasjoner og andre som er opptatt av sosioøkonomisk og økologisk rettferdighet. Eksempler på publikasjoner er Putting the cartel before the horse …and farms, seeds, soil, peasants, etc. Who will control agricultural inputs? (2013) og With climate chaos- who will freed us? The industrial food chain/The peasant food web (2013).

Ethical Trading Initiative
www.ethicaltrade.org

Etter et britisk initiativ bygger ETI på et samarbeid mellom fagforeninger, NGO-er og en del bedrifter, der formålet er å sikre mer åpenhet og bedre arbeidsforhold – inkludert retten til å organisere seg – innenfor rammen av de globale leverandør- og varetjenestene. ETI har utarbeidet et eget reglement som bedrifter må forplikte seg til. Nettsteder er en rikholdig nyhetstjeneste som avdekker alvorlige svakheter ved produksjons-, lønns- og arbeidsforhold, ikke minst innenfor tekstil- og teindustrien. Det utarbeides også notater i tillegg til en aktiv bloggtjeneste. 

Equal Times, se International Trade Union Confederation

European Coalition for Corporate Justice
http://www.corporatejustice.org

ECCJ er et nettverk av over 200 europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner, som har til formål å arbeide for internasjonalt bindende regler og bedre oppfølging av tankene bak ”corporate social responsibility” (CSR). Det drives aktiv påvirkning over EUs organer. Blant mer omfattende rapporter er Human rights due diligence: The role of states (2012).

Extractive Industries Transparency Initiative
http://www.eiti.org

Dette er et samarbeid som forener regjeringer, bedrifter og NGO-er, der formålet er å få til større åpenhet når det gjelder både olje-, gass- og gruveselskapers disposisjoner og statlige inntekter. Norge var fra starten en viktig bidragsyter. Gjennom en nøye spesifisert EITI Standard, som blei revidert i 2013, forplikter medlemsland seg til å gi sine innbyggere informasjon om hvor mye (eller lite) de får i inntekt fra ressursselskapene. 25 stater hadde i dette året full godkjenning, mens mange andre var ”kandidatland” som i de fleste tilfeller også offentliggjorde årlige rapporter. Alle er tilgjengelige på nett. EITI gir også samlet ut en årlig Progress report. Fra nettsida er det lenker videre til forskning og rapporter med tilknytning til EITI.

Fairtrade Foundation
www.fairtrade.org.uk

Dette er den britiske organisasjonen som tildeler produkter retten til å bli solgt med Fair trade-merket, og som samtidig støtter medlemsorganisasjonenes utviklingssamarbeid med småbønder og andre produsenter i Sør. I tillegg blir det drevet en nyhetstjeneste og utarbeidet studier og rapporter, slik som Powering up smallholder farmers to make food fair (2013).

Financial Transparancy Coalition, se Global Financial Integrity

Food Crisis and the Global Land Grab
http://www.farmlandgrab.org

Dette er et nettsted som er tilknyttet GRAIN (se nedenfor), men som er åpen for publisering fra alle kilder. Det har på kort tid utviklet seg til å bli en aktiv portal for nyheter, artikler og rapporter om det globale kappløpet om å kjøpe opp eller rane til seg matjord. Tjenesten blir daglig oppdatert, og det er en lang rekke lenker til andre organisasjoner, aksjoner og nettverk.

FoodFirst Information and Action Network (FIAN), se FIAN Norge

Food First - Institute for Food and Development Policy
http://www.foodfirst.org

Food First er ei uavhengig tankesmie som produserer bøker, rapporter, artikler og AV-ressurser med sikte på grunnleggende endringer i "the global food system". Food First blei grunnlagt i 1975 av Frances Moore Lappé og Joseph Collins. Deres nettsted byr på velorganiserte ressurser omkring temaer som handel og jordbruk, bioteknologi, alternative produksjonssystemer, matsuverenitet og retten til mat. Virksomheten presenteres i News & views, mens studier og forskningsresultater oppsummeres i seriene Food First Backgrounder og Land & sovereignty briefs. En bonus er lenker til artikler som sentrale medarbeidere publiserer i internasjonale fagtidsskrifter som Journal of Peasant Studies og Journal of Sustainable Agriculture. Et eksempel på det siste er Eric Holt-Gimenéz/Miguel A. Altieri: «Agroecology, food sovereignty, and the new green revolution» (2013). Food First er også et forlag som utgir mange bøker, som bl.a. Food movements unite! Strategies to transform our food systems (2011).

Food & Water Watch
http://www.foodandwaterwatch.org

Food & Water Watch sprang i 2005 ut fra miljøavdelinga i Public Citizen (se nedenfor), og har seinere vokst til en betydelig institusjon med kontorer både i USA, Latin-Amerika og Europa. Formålet er kritisk gransking av storselskapers kontroll over matproduksjon og privatisering av vann og andre naturressurser, samtidig som det legges stor vekt på å forsvare forbrukers rett til trygg mat. F&WW publiserer både rapporter, kortere notater og faktaark, slik som Bad credit. How pollution trading fails the environment (2013), Grocery goliaths. How food monopolies impact consumers (2013) og Fracking. The new global water crisis (2013). Det utarbeides også kritiske profiler av enkeltselskaper, hvorav mange også er virksomme i Norge.

Foreign Policy in Focus, se Institute for Polcy Studies

Forum Syd
http://www.forumsyd.org

Forum Syd er et svensk nettverk av rundt 200 organisasjoner som er engasjert i bistands-, opplysnings- og solidaritetsarbeid. I tillegg til stoff fra medlemsorganisasjonene gir Forum Syd selv ut en serie med informative studier (Globala Studier), som dessverre ikke lenger kan lastes gratis ned fra nettet. Den kjente utviklingsøkonomen Stefan de Vylder har gitt ut flere bøker på FSs forlag, bl.a. Utvecklingens drivkrafter (2. utg. 2013).

Friedrich Ebert Stiftung – Global Policy and Development Departement
http://www.fes.de/GPol/en

FES er tenketanken til det tyske sosialdemokratiske partiet, som har en internasjonal avdeling på engelsk som byr på mange interessante rapporter og utredninger. Blant de nyeste er Tax havens and the taxation of transnational corporations (2013), Towards a framework convention on the right to development (2013) og Global shifts and changes in Latin America (2013).

FXB Center for Health & Human Rights (Harvard)
http://fxb.hardvard.edu

The Francois-Xavier Bagnoud (FXB) Center er en del av Harvard University, og er det eneste senter som utelukkende er viet forbindelseslinjene mellom helse og menneskerettigheter, med stor oppmerksomhet rettet mot utviklingsland. Når det fortjener stor oppmerksomhet også mer generelt, er det fordi det i 2012/13 – i samarbeid med The New School i New York – er gjennomført et stort forskningsprosjekt under samletittelen The power of numbers. A critial review of MDG targets and indicators from the perspectives of human development of human rights. Sentralt i denne virksomheten står Saikko Fukuda-Parr, som er forfatter/medforfatter av flere av 14 spennende ”working papers” om bl.a. utdanning, inntektsfattigdom, kjønnsperspektiver, vann og helse. Hovedtyngden av dette materialet leverer en viktig kritikk av de eksisterende tusenårsmålene, og løfter fram spørsmål som makt og ulikhet i sine nye analyser.

Future United Nations Development System
http://www.futureun.org

Dette er et forum, opprettet i 2009, for å diskutere hvordan FN – med alle sine underorganisasjoner – bedre kan bli i stand til å fremme utvikling. De viktigste sponsorene er nordiske land, mens Ralph Bunche Institute for International Studies er en sentral partner. I tillegg til å avholde konferanser og samle inn synspunkter fra mange hold, publiseres det rapporter og kortere ”briefings”, hvorav flere utgjør informative og interessante debattinnspill.

Gaia Foundation
http://www.gaiafoundation.org

Grunnlaget for Gaia Foundation blei lagt for tjuefem år tilbake av et nettverk av forskere og miljøaktivister, bl.a. Vandana Shiva og Wangari Maathai, som ønsket å rette søkelyset med de grunnleggende årsakene til den globale miljøkrisa. Organisasjonen samarbeider i dag med en rekke organisasjoner, nettverk og personer over hele verden. I tillegg til å presentere nyheter, utmerker GF seg med å produsere DVD-er som Seeds of freedom (2012) og Seeds of sovereignty (2013).

Gender Action
http://www.genderaction.org

Gender Action så dagens lys i 2002, etter initiativ fra Elaine Zuckerman. Hun hadde bakgrunn som økonom i Verdensbanken og Den interamerikanske utviklingsbanken, og så behovet for sterkere press fra kvinneorganisasjoner og andre deler av sivilsamfunnet for å kreve bedre samsvar mellom retorikk og virkelighet i finansinstusjonene. Hun er fortsatt leder av Gender Action, som har bygd opp et globalt nettverk med både utredninger og grasrotaksjoner. Blant programområdene er klimaendringer, reproduktiv helse, matvarekrise og vold mot kvinner. Historien til Gender Action og det som er oppnådd i det første tåret, er fortalt i Gender Action. Holding financial institutions to account. Ten critical achievements in then years (2002-2012) (2013). Et eksempel på en temarapport er Building back by half? Gender issues in IFI investments in post-earthquake Haiti (2013). Det er også lenker til Elaine Zuckermans prsentasjoner og publikasjoner i andre sammenhenger, slik som Assessing the effectiveness of World Bank investments. The gender dimension (UNU-WIDER Working Paper 2013/017).

Global Campaign for Education
http://www.campaignforeducation.org

GCE blei grunnlagt i 1999, og samler NGO-er og lærerorganisasjoner i nærmere 100 land (inkl. Utdanningsforbundet) som deler det syn at utdanning er en menneskerett, en nøkkel til fattigdomsreduksjon og et grunnleggende ansvar for offentlige myndigheter. Et av målene er økt bistand og gjeldslette som kommer utdanning til gode og økt statlig innsats for gratis grunnutdanning. GCEs nettsted tilbyr både egenprodusert materiale og en rikholdig samling av utredninger og rapporter fra andre. Et nøkkeldokument er Education Aid Watch 2013, som byr på en kritisk gjennomgang av 11 sentrale giverland hvor GCE har et virksomt nettverk. Mer oppmerksomhet er i de siste åra viet mobilisering av nasjonale ressurser for utdanningsformål, slik det avspeiles i rapporten A taxing business. Funding education for all through domestic resources (2013).

Global Carbon Project/Global Carbon Atlas
http://www.globalcarbonproject.org
http://www.globalcarbonatlas.org

GCP er et prosjekt fra 2001, med utgangspunkt i flere vitenskapelig faginstanser som gikk sammen i Earth Systems Science Partnerhip (ESSP). Formålet er å bidra til kunnskapsbasert diskusjon og politiske tiltak ut fra oppdaterte data om virkningene av den økende CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Et årlig flaggskip er Global Carbon Budget, som presenteres både i en kortversjon og som en omfattende rapport, supplert med store datasett, videoer og power point-presentasjoner. GCP driver også nettstedet Global Carbon Atlas, som er en uovertruffen interaktiv visualisering av klimaendringer over tid.

Global Climate Change – NASA
http://climate.nasa.gov

Dette er et av de aller mest informative og pedagogisk tilrettelagte nettstedene for informasjon om klimaendringer, som tilbyr et vell av grafer, karter og interaktive installasjoner som viser temperaturøkning, issmelting og andre uttrykk for global oppvarming. Kortfattet og velillustrert blir det også dokumentert hva som er de viktigste årsaker, samtidig som det understrekes hvor høy grad det er av forskningsmessig samstemthet. Det er også rikelig med pekere til grundigere bakgrunnsmateriale. Peoples under threat er også en årlig oversikt.

Global Exchange
http://www.globalexchange.org

Dette er en medlemsbasert internasjonal menneskerettighetsorganisasjon i USA som fikk sin start i 1988, og som har til hovedoppgave å belyse – og bekjempe – de underliggende årsakene til politisk og økonomisk ufrihet. Mesteparten av materialet, som er både tematisk og kronologisk organisert, retter oppmerksomheten mot storselskaper, USAs utenrikspolitikk, Verdensbanken/IMF og WTO. Nyhetstjenesten følger Latin-Amerika med særlig årvåkenhet. GE driver også et eget Fair Trade Program, som både omsetter varer fra kooperativer i over 40 land og bevisstgjør forbrukere i Nord om de sosiale og miljømessige virkninger av deres varekjøp. Global Exchange står bak Top 10 corporate criminals list, som i 2013 hadde Shell på topp, og hvor hvert selskap presenteres med lenker til NGO-er som er aktive på deres felter.

Global Forest Coalition
http://globalforestcoalition.org

Dette er en meget aktiv koalisjon av en lang rekke NGO-er og urfolksorganisasjoner verden over, som særlig arbeider for å ivareta interessene til dem som bor i – og er avhengig av – skogen. Den allsidige virksomheten dokumenteres i nyhetsmagasinet Forest cover, mens utredninger og rapporter går mer i dybden. Blant eksemplene på dette er Wood bioenergy: Green land grabs for dirty ’renewable’ energy (2013) og Redd+ and the underlying causes of deforestation and forest degradation (2013).

Global Frackdown
http://www.globalfrackdown.org

Global Frackdown samler organisasjoner og kampanjer verden over som tar sikte på lokale aksjoner og internasjonal påvirkning for å stanse den voldsomme veksten i oljeutvinning gjennom ”fracking”. Nettstedet byr på nyheter i denne kampen, og formidler egne uttalelser og rapporter fra mange partnere.

Global Health Watch/WTO Watch
http://www.ghwatch.org

Dette er et inititiv fra ei rekke fagfolk i helsevesenet, sosiale aktivister og NGO-er i flere verdensdeler, som har gått sammen om å lage en alternativ rapport over helsetilstanden i verden. Global Health Watch kom med sin tredje utgave i 2011, og er tilgjengelig både som bok og som nettressurs. GHW er en veldokumentert gjennomgang av helse i et utvidet samfunnsperspektiv, som også trekker inn nasjonale og globale maktforhold og viser hvordan det internasjonale helsesystemet i dag er dominerte av rike land og mektige storselskaper. Det rettes også kritisk søkelys mot WHO, UNICEF, Verdensbanken/IMF, storselskaper og internasjonal bistandsvirksomhet. Rapporten kan derfor leses som et kritisk motstykke til WHOs World Health Report (se ovenfor). På nettet ligger også en god del bakgrunnsstoff. Den neste rapporten lanseres høsten 2014.

Global Financial Integrity/Financial Transparancy Coalition
www.gfintegrity.org
www.financialtransparancy.org

GFI kom til i 2006 etter initiativ fra økonomen Raymond Baker, som året før hadde gitt ut ei bok om ”illicit financial flows”, dvs. lysskye finansielle overføringer, ikke minst fra Sør til Nord gjennom utenlandske selskaper og innenlandsk elite. Etter hvert er det bygd opp en omfattende fagstab som utarbeider grunnleggende rapporter både om globale overføringer og enkeltstudier av land eller regioner. Den nyeste og grundigste studien er Illicit financial flows from developing countries, 2000-2011 (2013), som anslår et beløp på nær 1000 milliarder USD bare for året 2011. Sammen med African Development Bank er det utarbeidet en egen Afrikastudie: Illicit financial flows and the problem of net resources transfers from Africa 1980-2009 (2013).

GFI står også sentralt i et nettverk med en rekke partnere med samme formål: Financial Transparancy.

Global Forest Coalition/Global Justice Ecology Project
http://globaljusticeecology.org

Global Justice Ecology Project arbeider i USA som en del av Global Forest Coalition, og har et eget aksjons- og informasjonsprogram. I tillegg til aktuelle kommentarer, er det lagt ut en omfattende og meget spennende publikasjon i fire deler: The green shock doctrine (2013).

Global Humanitarian Assistance
http://www.globalhumanitarianassistance.org

Dette er et viktig initiativ som tar sikte på å gi kritisk oversikt over de mange forskjellige formene for overføringer som går under den uklare sekkebetegnelsen “humanitær bistand”, og som omfatter midler fra både multilaterale organisasjoner, stater og et vell av private aktører. GHA tar sikte på å dokumentere hva som skjer på dette feltet, utveksle erfaringer og rydde opp i begreper. For dette formålet har det siden 2000 vært utgitt en fyldig og informativ Global Humanitarian Assistance Report, i tillegg til en serie spesialrapporter, som for eksempel Private funding for humanitarian assistance. Filling the gap? (2013) og Counting the cost of humanitarian aid delivered through the military (2013).

Globalization 101, se Carnegie Endowment

Global Policy Forum
http://www.globalpolicy.org

Global Policy Forum kom til i 1993 etter et initiativ fra en rekke forskere og aktivister, der målet var å stimulere til mer åpen og kritisk debatt omkring globale spørsmål. Organisasjonen arbeider i første rekke med temaer som står sentralt i FNs organer, og følger derfor FN med et kritisk blikk. I tillegg til konferanser og egne utredninger, som har til oppgave å fremme menneskerettigheter og sosial rettferdighet, er driften av dette nettstedet en av GPFs hovedsaker. Det er kontorer både i New York og i Bonn, og det er derfor mye interessant materiale fra tyske organisasjoner (både på tysk og engelsk). Informasjon og lenker blir daglig oppdatert og er tematisk velorganisert, med vekt på FN, klimapolitikk og økonomisk krise. Materialet som legges ut varierer fra kortere avisartikler til lengre studier og rapporter fra organisasjoner som er med i nettverket, slik at dette er et verdifullt nettsted for henvisninger til stoff som ellers ville ha blitt oversett. GPF har et eget program som følger storselskaper som er involvert i «sikkerhetsoppgaver» og krig. En interessant studie på dette feltet er Dangerous partnership. Private military & security companies and the UN (2012).

Global Subsidies Initiative, se International Institute for Sustainable Development

Global Transparency Initiative (GTI)
http://www.globaltransparency.org

GTI er et nettverk av NGO-er som arbeider for mer åpenhet og diskusjon omkring internasjonale finaninstitusjoner (IFIs), slik som Verdensbanken, IMF, Eurpean Investment Bank og regionale utviklingsbanker. Formålet med mer åpenhet er å skape et bedre rom for sivilsamfunnet til å engasjere seg for økt rettferdig og en miljøansvarlig utvikling. Aktiviteten er noe ujamn.

Global Unions, se International Trade Union Confederation

Global Witness
http://www.globalwitness.org

Global Witness er en London-basert NGO som retter søkelyset mot sammenhengen mellom utnytting av naturessurser (olje, diamanter, tømmer), økonomisk utbytting, korrupsjon, kriger og brudd på menneskerettighetene, og som legger fram grundig dokumentasjon som grunnlag for sine kampanjer. Organisasjonen har også vært med på å få i gang både Publish What You Pay og Extractive Industries Transparency Initiative. GW blei opprettet som en pioner på feltet allerede i 1993, og følger nøye det som skjer i land som bl.a. Angola, Nigeria, Sierra Leone, DR Congo, Zimbabwe, Kambodsja og Indonesia. Nettstedet gir god oversikt over nyheter, rapporter og lobbyvirksomhet. Blant publikasjonene er både fyldige oversikter, slik som Anonymous companies. How secretive shell companies are a major barrier in the fight against poverty and what to do about it (2013) og enklere kampanjemateriell, som An idiot´s guide to money laundering (2012). En vesentlig del av virksomhet går ut på å granske lovgivning og lovforslag innenfor olje- og gruvesektoren, slik som i A shaky foundation. Analysing Afghanistan´s draft mining law (2013), eller å dokumentere hvordan banker og finansieringsselskaper er inolvert i ressursplyndring og korrupsjon. Et eksempel på det siste er In the future, there will be no forests left (2013), som handler om storbanken HSBC som støttespiller for avskoging i Malaysia. En annen viktig rapport er Rubber barons. How Vietnamese companies and international financiers are driving a land grabbing crisis in Cambodia and Laos (2013),

GRAIN
http://www.grain.org

Grain er en internasjonal NGO som har til formål å arbeide for biologisk mangfold i jordbruket gjennom folkelig og lokal kontroll over genetiske ressurser. Grain startet beskjedent tidlig på 1990-tallet, men er nå en betydningsfull organisasjon med virksomhet på fem kontinenter og ansatte i ni land. Grain står også sentralt i den internasjonale kampanjen for matsuverenitet, og samarbeider nært med La ViaCampesina (se nedenfor). I tillegg til å formidle praktiske erfaringer fra arbeidet for biologisk mangfold og styrking av det lokale kunnskapsgrunnlaget, blir det utført utredninger som gir et alternativ til den dominerende formen for jordbruksforskning som favoriseres av storselskaper. Against the grain er mer kortfattet presentasjoner av aktuelle temaer, slik som framstøtene fra Gates Foundation for en «grønn revolusjon» i Afrika, den ukritiske bruken av begrepet ”bærekraftig utvikling” fra Monsanto og andre storselskaper, landran i Vest-Afrika og soyabønneproduksjon i Latin-Amerika. Det utarbeides også mer omfattende rapporter, slik som for eksempel Squeezing Africa dry. Behind every land grab is a water grab (2012) og GMOs: Fooling – er, ”feeding” – the world for 20 years (2013).

Greenpeace International, se Greenpeace Norge

Heinrich Böll Stiftung/Foundation
http://www.boell.de

Denne tyske stiftelsen, som er oppkalt etter forfatteren Heinrich Böll, er ein betydningsfull tankesmie knyttet til partiet De grønne. Selv om en god del av det tilgjengelige materialet omkring globalisering, verdensøkonomi og økologi er på tysk, foreligger det også godt med rapporter, bøker og andre dokumenter på engelsk som ligger ute på nettet i fulltekst. Blant mange eksempler på dette er Privatizing the governance of ”green growth” (2012), Copper, coals and conflicts. Resources and resource extraction in Asia (2013), What future for international climate politics? A call for a strategic reset (2013) og After COP 19 in Warsaw. Checkmate for international climate politics (2013).

IBON International/Peoples´ movement on climate change/Campaign for people´s goals for sustainable development
http://www.iboninternational.org
http://www.peoplesclimatemovement.net

http://peoplesgoals.org

IBON International springer ut av det filipinske IBON Foundation, og har etter hvert blitt et viktig ressurssenter som foretar utredninger og utarbeider materiale for mange grasrotskampanjer og internasjonale NGO-er. Nyhetstjenesten følger ikke minst internasjonale handels- og klimaforhandlinger nøye. Blant de omfattende og informative rapportene kan nevnes IBON primer on food sovereignty and the food crisis (2012) og IBON primer on the WTO ’Bali package’ (2013), mens et eksempel på kortere Policy Briefs er Development justice (2013). Det vises også stor interesse for fiskerispørsmål og kystfiskernes interesse, slik som i Resist corporate capture of fisheries. Build sustainable fisheries for the people (2013).

Peoples´ movement on climate change er et løst nettverk som springer ut av IBON, og som har utarbeidet en felles plattform som krever at land i Nord tar på seg et større ansvar for å redusere utslipp, bøte på skadene og avvise “falske løsninger” som klimakvoter o.a. som gjør det mulig å fortsette med å ødelegge kloden og livsgrunnlaget for folk i Sør. Ibon International står også sentralt i nettverket Campaign for People´s goals for sustainable development, som ikke minst deltar aktivt for å gi “post-2015”-prosessen  i FN et mer radikalt og økologisk rettferdig innhold.

Indigenous Environmental Network
http://www.ienearth.org

Dette er et nettsted der representanter for urfolk – hovedsakelig i USA og Canada - presenterer nyheter og kommentarer, ikke minst i form av erklæringer i forbindelse med konferanser og internasjonale forhandlinger. I de siste åra har oppmerksomheten blitt utvidet til å gjelde globale urfolks- og miljøspørsmål, der formålet er ”strengthening, maintaining and respecting traditional teachings and natural laws”. En hovedperson i nettverket er urfolksaktivisten Tom Goldtooth.

Initiative for Policy Dialogue/Joseph E. Stiglitz
http://policydialogue.org/
www.josephstiglitz.com

IPD ligger ved Columbia University i New York, og kom i stand i 2000 etter initiativ fra Joseph Stiglitz, nobelprisvinner i økonomi og tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken. Utgangspunktet var et ønske om en mer allsidig og kritisk diskusjon om alternative utviklingsstrategier, ettersom mange land (og akademikere) var lite tilfreds med den ene modellen som er kjent som ”Washington consensus”. For dette formål har Stiglitz samlet en lang rekke framstående fagfolk og praktikere fra hele verden, og IPD tilbyr både en møteplass for diskusjoner, forsknings- og utredningsoppdrag. På nettstedet finnes både konferanserapporter, utredninger og ”working papers”. Flere andre framstående fagpersoner i nettverket er godt representert med publikasjoner, slik som Isabel Ortiz/Matthew Cummins: The age of austerity. A review of public expenditures and adjustment measures in 181 countries (2013), Isabel Ortiz mfl.: World protests 2006-2013 (2013) og José Antonio Ocampo: Global economic and social governance and the United Nations system (2013).  Mye av materialet er samlet i bøker som bare er utgitt på forlag. På Stiglitz´ egen hjemmeside legges ut artikler, papers og andre publikasjoner, deriblant hans egen spalte med aktuelle kommentarer for aviser verden over. Her er det også presentasjon (og anmeldelser) av Stiglitz´bøker, slik som The prize of inequality (New York/London: Norton, 2012).

Inside the Bottle, se Polaris Institute

Institute for Policy Studies/Foreign Policy in Focus/ Sustainable Energy and Economy Network/Network for Justice in Global Investment
http://www.ips-dc.org
http://www.fpif.org

http://www.ips-dc.org/SEEN

http://www.justinvestment.org

IPS er ei tankesmie i Washington, som for 50 år tilbake sprang ut fra et ønske om å en mer nyansert utenrikspolitisk diskusjon under den kalde krigen. I dag er hovedoppgaven å utarbeide rapporter og kommentarer om ulikhet og maktkonsentrasjon i USA og om USAs globale maktposisjon. Det er også nære forbindelser til mange sosiale bevegelser. Kartleggingen av inntektsulikhet kommer bl.a. til uttrykk i Executive excess. 2013. Bailed out, booted, busted (2013).

Foreign Policy in Focus er et nettsted som drives av Institute for Policy Studies, og som samler flere hundre bidragsytere. Blant de mest kjente skribentene er Medea Benjamin og Michael T. Klare, som i de siste åra har utgitt viktige bøker om dronekrig og om energi- og ressurskappløp i et klimaperspektiv. Det lages også kortere rapporter, slik som Humanitarian internvention: Destroying nations to save them (2013). IPS driver også nettstedet Sustainable Energy and Economy Network, som legger stor vekt på Nord/Sør-dimensjonen i internasjonale klimaspørsmål og global oppvarming. Det utgis dessuten bøker, blant de mest sentrale er Marcus Tuskin/Gregory Squieres: Warfare welfare. The not-so-hidden costs of America´s permanent war economy (2012).

Sammen med The Democracy Center (se nedenfor), driver IPS også nettstedet Network for Justice in Global Investment, som er en nyhets- og dokumentasjonstjeneste som belyser de sosiale og økologiske skadevirkningene ved globale og regionale investeringsavtaler.

International Bar Association´s Human Rights Institute
www.ibanet.org

I tillegg til å gi ut nettmagasinet IBA Global Insight, som tar opp mange viktige menneskerettighetsspørsmål, har den internasjonale advokatforeningen et eget Human Rights Institute. Et utgangspunkt er her at fattigdom er en trussel mot menneskerettighetene, og det er opprettet en egen arbeidsgruppe som ser på skatteunndragelser og urettmessige overføringer fra utvklingsland, med en rekke internasjonale eksperter som medlemmer. Dette har bl.a. resultert i en omfattende og veldokumentert rapport: Tax abuses, poverty and human rights (2013).

International Development Economics Associates (IDEAS)
http://www.networkideas.org

IDEAS er et rikholdig nettsted som drives av et nettverk av radikale (eller ”heterodokse”) økonomer som er opptatt av internasjonal økonomi og utviklingsspørsmål. Det administreres fra New Delhi med Jayati Ghosh og C.P. Chandrasekhar som nøkkelpersoner. I tillegg til kortere kommentarer, bokmeldinger og informasjon om konferanser, er hovedvekten lagt på tematisk organisering av studier og analyser utført av nettverkets medlemmer.

International Energy Agency – IEA
http://www.iea.org

Dette er i hovedsak et organ for stater med produksjon av fossil energi, men deres flaggskiprapport – World Energy Outlook – gir et vell av nyttig informasjon om energi- og ressursbruk, og har i de siste åra dokumentert hvor stor del av fossile ressurser som ikke kan hentes opp om minstekravene til utslippsreduksjoner skal oppfylles.

International Forum on Globalization/Koch Cash
http://www.ifg.org
http:///www.kochcash.org

Dette er en radikal "tenketank" basert i San Francisco, som blei opprettet midt på 1990-tallet. Her utarbeides utredninger, rapporter og bøker med kritisk blikk på nyliberalistisk globalisering, WTO, storselskaper og økonomisk maktkonsentrasjon. Flere nyere publikasjoner handler særlig om superrike personer og deres selskapers tilknytning til oljevirksomhet og fossilrelatert industri, med tilhørende makt over politikkutforming, opinionsdanning og internasjonale forhandlinger. Eksempler på omfattende rapporter er Outing the oligarchy. Billionaires who benefit from today´s climate change (2011) og Faces behind a global crisis. US carbon billionaires and the UN climate deadlock (2012). IFG driver også en egen kampanje rettet mot de enormt rike Koch-brødrene og deres finansiering av nykonservative nettverk og ”klimafornektere” – Koch Cash. The single largest source of private money corrupting democray.

International Food Policy Research Institute/CGIAR
http://www.ifpri.org
http://www.cgiar.org

Dette er et av de ledende internasjonale ressurssentra for anvendt jordbruksforskning, som blei opprettet i 1975. IFPRI samarbeider nært med både organisasjoner, regjeringer, NGO-er og andre forskningsmiljøer verden over for å oppnå økt matsikkerhet og redusert fattigdom og sult. Hovedkontoret er i Washington, med avdelinger i flere land i Sør. Et informativt nettmagsin – IFPRI Insights Magazine - inneholder nyhetsstoff og kortere artikler, mens en fyldig årsrapport gir en mer omfattende orientering om virksomheten. Det tilbys en lang rekke studier, konferanserapporter og artikler, i tillegg til serien ”IFPRI Issue briefs”, der bl.a. 2013 Global hunger index. The challenge of hunger (2013) er utgitt. Enkelte bøker er også i sin helhet tilgjengelig på nett, slik som de omfattende studiene Southern African agriculture and climate change. A comprehensive analysis (2013) og West African agriculture and climate change. A comprehensive analysis (2013).  

International Institute for Sustainable Development/Trade Knowledge Network/Global Subsidies Initiative
http://www.iisd.org
http://www.iisd.org/tkn

http://www.iisd.org/gsi

Dette er et innflytelsesrikt senter for forskning, utredning og formidling av kunnskap omkring internasjonale miljøspørsmål, der det bærende budskapet er den viktige rollen som næringsliv, myndigheter og NGO-er i fellesskap kan spille for å sikre ”bærekraftig utvikling”. IISD har sitt hovedkontor i Canada. I tillegg til kortere kommentarer til aktuelle spørsmål, står IISD bak en omfattende oppdragsforskning. Et eksempel på dette er The future of sustainable development. Rethinking sustainable development after Rio + 20 and implications for UNEP (2013), utført for det danske utenriksdepartementet. IISD er også en sentral deltaker i Trade Knowledge Network, som består av forskningsmiljøer og institusjoner både i Nord og Sør som ønsker å belyse forbindelsene (og mulige konflikter) mellom handel og bærekraftig utvikling. TKN lager også egne rapporter, som for eksempel Trade and food security policy in Tanzania (2011), Food security in Southern Africa: A loaf in hand is worth two in the oven (2012) og Foreign investment in agriculture in Cambodia. A survey of recent trends (2012).

IISD er knyttet til Global Subsidies Iniative, som i form av rapporter og kortere kommentarer dokumenterer miljøvirkningene av de omfattende subsidiene som gis til biodrivstoff, utvinning av fossilt brennstoff og irrigasjon. Reporting Services er en egen nettside hvor rapporter og internasjonale dokumenter fra mange hold legges ut, mens Earth Negotiations Bulletin inneholder korte og daglige meldinger fra miljøkonferanser og forhandlinger i FN-regi.

International Land Coalition
www.landcoalition.org

De første skritt i retning av ILC blei tatt i 1995, da tusenvis av representanter for organisasjoner og institusjoner kom sammen med en konferanse i Brussel med jord og sult som tema. Resultatet blei The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty. Ettersom hovedvekten etter hvert er lagt på mer rettferdig adgang til jord for de fattigste, skjedde det et navneskifte til International Land Coalition (ILC). I dag har koalisjonen mer enn 150 medlemsorganisasjoner i 56 land, som forenes i kampanjer for trygg og rettferdig tilgang på jord. Blant egne rapporter som går i dybden er Indigeneous people´s rights to land. Territories and resources (2013), som er et innspill til World Conference on Indigenous Peoples i 2014. Det gis også ut region-og landstudier, som bl.a. Land governance in Africa, How historical context has shaped key contemporary issues relating to policy on land (2013) og Land governance in Asia. Understanding the debates on land tenure rights and land reforms in the Asian context (2013).

International Rivers Network
http://www.irn.org

Dette er et utrednings- og kampanjenettverk for å verne elver og vassdrag, som bygger på et nært samarbeid med lokalsamfunn og organisasjoner i alle deler av verden. Virksomheten har som mål å knytte sammen miljøvern og menneskerettigheter i situasjoner der store damprosjekter truer både økosystemet og interessene til lokalbefolkningen. Siden 1985 har IRN også bygd opp omfattende databaser, og informasjonen er godt organisert tematisk og regionalt. En innholdsrik nettbulletin – World Rivers Review – gir både nyheter og kommentarer omkring et spesialtema, for eksempel handler nr. 3/2013 om Verdensbanken og gigantdammer. Det legges også ut fyldige rapporter om aktuelle temaer, slik som Infrastructure for whom? A critique of the infrastructure strategies of the group of 20 and the World Bank (2012) og The new great walls. A guide to China´s overseas dam industry (2012).

International Trade Union Confederation/Equal Times/Global Unions
http://www.ituc-csi.org
http://www.equaltimes.org

http://www.global-unions.org

http://www.industriall-union.org/globalworker

ITUC er ei sammenslutning av de fleste nasjonale fagbevegelser, og organiserer nærmere 170 millioner arbeidere i 150 land. Dette er en viktig kilde for informasjon om arbeiderrettigheter, syssselsetting og sosiale og økonomiske spørsmål i et globalt perspektiv. ITUC engasjerer seg i politikkutforming i internasjonale institusjoner som FN, Verdensbanken og WTO. Nettstedet byr på mye informasjon i form av nyhetsbrev og erklæringer, der ikke minst virkningene av krisa i den globale kapitalismen og storselskapenes makt blir analysert og diskutert. Et fyldig eksempel på det siste er Economic Briefing (nr. 2/2013). ITUC gir også ut Equal Times, som kontinuerlig legger ut nyhetsstoff i form av kommentarer, rapporter og meningsytringer.

ITUC er en av flere fagbevegelser som har dannet Development Coordination Network, og utgjør også en viktig del av Global Unions, som omfatter enda flere internasjonale fellesorganisasjoner. En av av dem er en Industri All Global Union, som nylig har startet utgivelsen av nettmagasinet Global Worker, som formidler nyheter om faglig kamp for rettigheter rundt om i verden.

International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
http://www.iwgia.org

Dette er en av de første organisasjonene som viet seg til kampen for urfolks rettigheter, og som fra slutten av 1960-tallet har fungert som nettverk både for urfolksrettigheter og for antroploger/forskere som arbeider med de samme spørsmålene. Sekretariatet ligger i København. IWGIA kombinerer faglige utredninger med aktivisme og støtte til urfolk. Organisasjonens historie er grundig beskrevet av Jens Dahl i IWGIA: A history (2009), som foreligger både som bok og nettpublikasjon. Det samme gjelder den omfangsrike årboka The Indigenous World, som i 2013 var på over 500 sider med regionale og tematiske oversikter, og bøker som Pitfalls and pipelines. Indigenous peoples and extractive industries (2013). IWGIA gir også ut en serie med kortere papers og notater. 

IPS- Inter Press Service
http://www.ipsnews.net

Dette er en uovertreffen kilde til uavhengige reportasjer, blogger, kommentarer og analyser drevet av journalister som hovedsakelig har sine baser i Sør, der materialet oppdateres flere ganger daglig under mottoet: ”Journalism and communication for global change”. Det er lett å orientere seg både kronologisk, tematisk og regionalt, og det kan tegnes gratis abonnement på nyhetstjenester.

IRC International Water and Sanitation Centre
http://www.irc.nl

IRC har siden slutten av 1960-tallet vært et internasjonalt fag- og ressurssenter når det gjelder vann og sanitære forhold i utviklingsland. Fra deres nettsted tilbys informasjon om prosjekter, opplæringstiltak og konferanser, og Wash Library gir en god oversikt over egne publikasjoner (særlig i magasinet Water Alternatives) og materiale fra andre på det samme feltet. 

Jeffrey D. Sachs, se Earth Institute

Joseph E. Stiglitz, se Initiative for Policy Dialogue

Jubilee Debt Campaign/Jubilee South
http://www.jubileedebt.org.uk
http://www.jubileesouth.org

Den omfattende kampanjen Jubilee 2000 (UK) var lenge et samlingspunkt for nyhetsstoff, utredninger og kommentarer omkring gjeldskrisa og de ulike tiltak for å redusere eller slette tilbakebetalingene. Arbeidet føres nå videre gjennom Jubilee Debt Campaign, som samler en rekke britiske medlemsorganisasjoner, og som fortsatt er meget aktiv med nyhetsoppslag og rapporter. Et eksempel på det siste er en omfattende gjennomgang av gjeldsspørsmålet: Life and debt- Global studies of debt and resistance (2013). JDC samarbeider også med andre organisasjoner om utredninger og studier, slik som en gransking av de økonomiske konsekvensene av Mozal-aluminiumsverket i Mosambik, utført sammen med Friends of the Earth Mozambique og Tax Justice Network: Whose development is it? (2012). Jubilee South er et kampanjenettverk som drives fra Sør, og som har vært en pådriver når det gjelder å stille mer radikale krav og ta opp spørsmålet om erstatninger for miljøødeleggelser (”økologisk gjeld”) og historisk utbytting.  

La Via Campesina
http://www.viacampesina.org

Dette er en 20 år gammel sammenslutning av et mangfold av bevegelser som organiserer småbønder, landarbeidere og urfolk, der Norsk Bonde- og Småbrukarlag er norsk representant som har vært aktiv siden 1993. Over 150 lokale og nasjonale organisasjoner i 70 land er medlemmer, det representerer til sammen over 200 millioner bønder. Sentrale kampanjespørsmål er matsuverenitet (et begrep som først blei lansert av La Via Campesina), jordreformer, biologisk mangfold, motstand mot storselskaper og ønsket om å trekke landbruket ut av WTO. I de siste åra har kartleggingen av – og motstanden mot – landran fått stadig større oppmerksomhet. Nettstedet har mange aktuelle nyhetssaker og erklæringer, i tillegg til større rapporter og dokumenter, slik som bl.a. La Via Campesina: Our seeds, our future (2013), Land is life! La via Campesina and the struggle for land (2013) og From Maputo to Jakarta. 5 years of agroecoogy in La Via Campesina (2013).  

Medecins sans frontiers/Campaign for Access to Essential Medicines, se Leger uten grenser

Minority Rights Group International//Minority Voices Newsroom
http://www.minorityrights.org
http://www.minorityvoices.org

MRGI driver kampanjer – med 130 partnere i 60 land – for å fremme interessene til minoritetsgrupper og urfolk. I tillegg til en nyhetstjeneste, rapporter og kortere notater, utgis årlig flaggskipet State of the worlds´s minoirities and indigenous peoples, som i 2013 løftet fram helsespørsmål. I tillegg til tematiske essays, er det regionale oversiktsartikler. Peoples under threat er ei årlig liste over land rangert etter risikoen for folkemord eller massedrap. Minority Voices Newsroom drives som et eget – og åpent – nettsted, der nyheter, kommentarer og rapporter om minoritetsgrupper og urfolk kan legges inn.

Network for justice in global investment, se Institite for Policy Studies

New Economics Foundation
http://www.neweconomics.org

Dette er ei uavhengig og radikal britisk tankesmie, som har til mål å fremme sosial rettferdighet og en økonomi som tar hensyn til økologi og en likere fordeling. Selv om hovedtyngden av virksomheten i de siste åra er rettet inn mot britiske forhold, har en stor del av forskningen allmenn betydning. Det gjelder ikke minst klimapolitikk, ressursplyndring (ikke minst på fiskeriområdet), kritikk av det rådende vekstbegrepet og alternative måter å måle og forstå velferd (og lykke!) på. Et eksempel på det siste er arbeidet med The Happy Planet Index. En grunnleggende og vidtfavnende studie er Natural solutions. Nature´s role in delivering well-being and key policy goals (2012). En god inngang til den allsidige virksomheten, som oppsummerer både forskning og aktivisme, er nef review of the year 2012-2013 (2013). Når det gjelder klima- og energispørsmål, er det mulig å abonnere på et nyhetsbrev som kommer to ganger i måneden.

New Internationalist
http://newint.org

New Internationalist er et ledende månedsmagasin for nyheter, artikler og kommentarer om Nord/Sør-forhold, miljøspørsmål og den tredje verden. På deres nettsted kan et utvalg av dette materialet leses og lastes ned, og det er et arkiv som er inndelt ettere tema og land. I tillegg er det en lang rekke interessante og aktuelle blogger.

Nyéléni
www.nyeleni.org

I 2007 møttes 500 personer med røtter i organisasjoner i 80 land til et møte i Nyéléni i Mali, der det blei utformet en erklæring om matsuverenitet og småbønders interesser. Dette har seinere dannet grunnlaget for et nettverk med samme navn, som bl.a. gir ut et hyppig oppdatert Nyéléni Newsletter.

OECD WATCH, se SOMO

Oilchange International
http://priceofoil.org
http://shiftthesubsidies.org

http://dirtyenergymoney.com

Dette er et internasjonalt aktivistnettverk som særlig retter søkelyset mot de politiske og økonomiske hindringene for overgang til andre energiformer enn olje, og som ser på det ansvaret som den internasjonale oljeindustrien bærer for global oppvarming, kriger og konflikter, miljøødeleggelser, fattigdom og brudd på menneskerettighetene. Det legges daglig ut nyhetsstoff, i tillegg til bakgrunns- og kampanjemateriale, ofte i form av interaktive presentasjoner. Det er også egne nettsteder som dokumenterer subsidier til fossil energi bl.a. gjennom Verdensbanken, og som offentliggjør de bidrag som oljeindustrien gir til medlemmer av Kongressen i USA. I de siste åra har det vært utgitt flere utredninger om tjæresand, som for eksempel Petroleum coke. The coal hiding on the tar sands (2013).

Open democracy
http://opendemoncravy.net

Dette er en britisk nettportal for innlegg og analyser med en kjerne av bidragsytere, men som ellers er åpen, og som ofte bidrar med informative artikler, kommentarer og diskusjoner om utviklings-, klima og fredsspørsmål. I de siste åra har ikke minst situasjonen i Egypt blitt fulgt nøye.

Our world is not for sale
http://www.ourworldisnotforsale.org

Dette er et løst nettverk av over 250 organisasjoner og aktivister, hovedsakelig i Sør, som har underskrevet en omfattende plattform: Stop corporate globalization: Another world is possible!  Nettverket har vokst fram med bakgrunn i internasjonale kampanjer mot det som omtales som en ”corporate – driven trade agenda” i regi av WTO og bilaterale handelsavtaler. På deres nettsted legges ut kampanjenyheter og erklæringer, slik som WTO turnaround 2013: Food, jobs and sustainable development first (2013).

Pambazuka News
http://www.pambazuka.org

Dette er en ukentlig nyhetstjeneste som dekker hele det afrikanske kontinentet, og som ofte samler seg omkring temaer som menneskerettigheter, konflikter, miljø, økonomi og kultur. Mange av innslagene består av lengre og analytiske artikler, skrevet fra et radikalt/panafrikansk ståsted, og det fyldige arkivet gjør det lett å søke. Pambazuka Press har på kort tid blitt et sentralt Afrika-forlag, bl.a. med nyere titler som Horace Campbell: Global NATO and the catastrophic failure in Libya (2013); Samir Amin: The people´s spring. The future of the Arab revolution (2012) og Nnimmo Bassey: To cook a continent. Destructive extraction and the climate crisis in Africa (2012).

Peoples´ movement on climate change, se Ibon Foundation

PLATFORM
http://www.platformlondon.org

PLATFORM har i mer enn tjuefem år vært drevet av aktivister, forskere og kunstnere i London, som gjennom publikasjoner, utstillinger og kunstneriske prosjekter vil bidra til økt bevissthet omkring oljeindustriens makt og ødeleggelser. I tillegg til nyhetsbrev, artikler og omtale av arrangementer, har PLATFORM etter hvert også tatt initiativ til forskningsbaserte utredninger og rapporter, slik som bl.a. Dirty work. Shell´s security spending in Nigeria and beyond (2013) og Making a killing. Oil companies tax avoidance & subsidies (2013). Stor oppmerksomhet vies også oljeindustriens innflytelse på finansiering, forskning og undervisning på universiteter og høgskoler, slik det dokumenteres i Knowledge and power. Fossil fuel universities (2013).

Polaris Institute/Tar Sands Watch/Inside the Bottle
http://www.polarisinstitute.org
http://www.tarsandswatch.org

http://www.insidethebottle.org

Polaris Institute er ei progressiv tankesmie i Canada, som arbeider sammen med grasrotskampanjer for å spre informasjon om frihandelsavtaler, storselskapenes makt, gruve- og tjæresandprosjekter og privatisering innenfor tjenestesektoren. Selv om de fleste rapportene er viet kanadiske forhold – som Big oil´s oily grasp. The making of Canada as a petro-state and how all money is corrupting Canadian politics (2012) – er det også mye material av relevans for andre land. Polaris Institute har også tatt initiativet til - og driver nettsteder for - kampanjer mot tjæresand og mot den ressurssløsende og miljøfiendtlige bruken av flaskevann. Det utarbeides også en serie grundige og kritiske ”corporate profiles” av selskaper som investerer rundt om i verden.

Post Globalization Initative
http://www.postglobal.org

Dette er et nettsted som springer ut av initiativer fra organisasjoner og sentrale akademikere/aktivister under World Social Forum (se nedenfor) i Tunisia 2013. Hensikten er å ha et forum for utvikling av kritiske synspunkter på den rådende verdensordenen og behovet for radikale alternativer. Det var stor aktivitet i forbindelse med G-20-toppmøtet i St. Petersburg i september 2013, da det blei lagt fram en alternativ slutterklæring: Declaration of the G-20 counter-summit. Nettstedet gjør tilgjengelig en lang rekke artikler, blogger, intervjuer og videoer, med deltakere som bl.a. Vandana Shiva, Boris Kagarlitsky, Walden Bello, Samir Amin, Naomi Klein og Barry K. Gills.

Progressio
http://www.progressio.org.uk

Dette er en internasjonal hjelpeorganisasjon med tilknytning til katolske kirker, som også presenterer verdifullt informasjons- og utredningsmateriale. (I Storbritannia blei denne virksomheten tidligere drevet under navnet Catholic Institute for International Relations). Et eksempel på deres ”policy briefings” er Our planet and its people. What scientists are saying about the threats to a sustainable future (2013).

Public Citizen
http://www.citizen.org

Public Citizen blei startet av Ralph Nader i 1971, og har med sine 300 000 medlemmersom som hovedmål å ivareta forbrukerinteresser overfor storselskapene i USA. Global Trade Watch drives innenfor rammen av samme organisasjon, og følger kritisk både WTO, regionale handelsorganisasjoner og frihandelsområder. En god inngang til aktivitet og publikasjoner er nettmagasinet Public Citizen News, som gis ut annenhver måned.

Publish What You Pay, se PWYP Norway

Public Services International/Public Services International Research Unit
http://www.world-psi.org
http://www.psiru.org

I debatten omkring liberalisering og privatisering av offentlige tjenester (helse, utdanning, vann osv.) og nedskjæringer i krisetider spiller den internasjonale sammenslutningen av stats- og kommuneansatte en sentral rolle. PSI har medlemsorganisasjoner i nærmere 140 land, og organiserer over 20 millioner medlemmer. Fra deres hjemmeside kan det hentes utredninger som byr på både konkret kunnskap og aktuelle analyser. Det er nære forbindelser til Public Services International Research Unit ved University of Greenwich, som publiserer en lang rekke forskningsrapporter, studier av transnasjonale selskaper og land- og regionstudier. Fra publikasjonslista for 2013 kan nevnes Renewable energy depends on the public not the private sector og Why the private sector kills more than it cures.

REDD-Monitor
www.redd-monitor.org

Dette er et meget aktivt og oppdatert nettsted, som ledes av Chris Lang, og som ukentlig legger ut nyheter og lenker til kritisk materiale om klima- og skogsinitiativet, som Norge er en av intitiativtakerne til. REDD-monitor springer ut av sosiale bevegelser og miljøkampanjer både i Nord og Sør, som går inn for reduksjon i utslipp av klimagasser og bevaring av regnskog, men som påviser at REDD-ordningen med karbonkreditter har gjort vondt verre. I 2013 blei det opprettet et eget No Redd In Africa-Network, som har samlet en rekke organisasjoner gjennom Maputo statement fra august 2013.

Re-define. An international think-tank
http://dev.re-define.org

Dette er en uavhengig tenketank, ledet av Sony Kapoor, som utfører utredninger og analyser omkring finanskrise, utviklingsfinansering og klimaaendringer. Oppdragsgivere er både regjeringer (deriblant Norge), fagforeninger og sivilsamfunnsorganisasjoner. I de siste åra har mye oppmerksomhet vært viet EUs finanskrise og endringer i finanssystemene for å fremme en mer bærekraftig utvikling. I tillegg til aktuelle og hyppige kommentarer fra nettverkets leder, legges det også ut mer omfattende utredninger, slik som Funding the green new deal. Building a green financial system, utført for bl.a. organisasjonen for grønne partier i EU-parlamentet.

Research Foundation for Science, Technology and Ecology (RFSTE)
http://www.navdanya.org

RFSTE blei startet i New Delhi i 1982 av den kjente forskeren og aktivisten Vandana Shiva, og kombinerer forskning og utredning med aktiv deltaking i grasrotkampanjer i India, ikke minst med sikte på vern om biologisk mangfold og lokal produksjon, retten til vann og småbønders kamp mot bio-piratvirksomhet og frihandel. I tillegg til forskningssenteret drives et internasjonalt kurssenter og prosjektet Navdanya, som arbeider med støtte til lokalt jordbruk og biologisk mangfold. Hovedtyngden av bøker og større publikasjoner kan bare kjøpes i trykt utgave, men det legges også ut stadig flere utredninger i fulltekst, som bl.a. Seed freedom (2013) og The GMO emperor has no clothes (2013). Det gis også adgang til annet materiale fra Vandana Shiva, inkludert videoinnslag, foredrag og andre presentasjoner. Hun er også godt representert på Z-Net (se nedenfor), twitter og you-tube. Blant hennes nyeste bøker er Making peace with the earth (2013) og Talking environment (2013).

Revenue Watch Institute
http://www.revenuewatch.org

Dette er et initiativ som springer ut fra Open Society Institute (George Soros), som særlig arbeider for innsyn og åpenhet om ressurser og inntekter i oljerike stater som Irak, Azerbajdsjan, Kasakhstan og en rekke land i Afrika. En nøkkelpublikasjon er The resource governance index, som kommer årlig. Det samarbeides nært med organisasjoner som Publish What You Pay (se ovenfor).

Rightingfinance
http://www.rightingfinance.org

”A bottom up approach to righting financial regulation” er et initiativ som tar sikte på å utvikle og fremme nasjonal og global regulering av finanssystemet som tar hensyn til menneskerettigheter og utviklingsmuligheter. Blant medlemmene i nettverket er Det Norske Menneskerettighetssenteret og flere internasjonale kvinneorganisasjoner (se bl.a. AWID og DAWN overfor). I tillegg til nyheter og lenker legges det ut kortere notater.

Rights and Resources Initiative
www.rightsandresources.org

Dette er et nettverk av organisasjoner som har som mål å styrke rettighetene og levekårene for dem som bor i – og er avhengig av – skogsområder, og som er opptatt av politiske reformer og forvaltning som bedre tar hensyn til lokale interesser. Det arbeides i første rekke gjennom 13 partnerorganisasjoner rundt om i verden. I 2013 var RRI med på en større konferanse sammen med bl.a. International Land Coalition, Oxfam og IUCN som resulterte i en fyldig rapport: Scaling-up strategies to secure community land and resource rights (2013). RRI har også fått utført en større studie: Global capital, local concessions. A data-driven examination of land tenure risk and industrial concessions in emerging market economies (2013).

Rights to Water and Sanitation, se WaterAid

Robin Hood Tax, se STAMP OUT POVERTY/

Save the Children, (UK), se Redd Barna

Seattle to Brussels Network
http://www.s2bnetwork.org

Dette er et aktivt nettverk av europeiske NGO-er (deriblant Attac, Utviklingsfondet, Natur og Ungdom, For velferdstaten og Norsk Bonde- og Småbrukarlag), som blei opprettet etter Seattledemonstrasjonen mot WTO-toppmøtet i 1999. På dette nettstedet utveksles nyheter, kampanjemateriale og lengre utredninger, som ikke minst retter oppmerksomheten mot den rollen som storselskaper spiller i utformingen av EUs handels- og Sør-politikk. I tillegg til å formidle publikasjoner fra medlemsorganisasjoner, står nettverkerket også – ofte som medforfatter – for egne utredninger, slik som A transatlantic corporate bill of rights (2013) og The EU trade and investment agenda: Quashing the aspirations of the Arab spring (2013).

SciDev.net
http://www.scidev.net

Dette er et nettsted, med det anerkjente tidsskriftet Nature som iniativtaker, som på kort tid har blitt en viktig kilde til nyheter og dokumentlenker som tar sikte på å gjøre naturvitenskapelig og teknologisk kunnskap relevant for utviklingsspørsmål. Mottoet er ”Bringing science and development together through news and analysis”. Det omfattende materialet er gruppert rundt hovedtemaer som jordbruk, miljø og helse. I tillegg til å videreformidle ny viten fra et mangfold av kilder, utarbeides det egne tematiske analyser basert på oppdatert kunnskap. Et stort antall fagfolk, konsulenter og journalister er engasjert i nettverket, som også har egne nettsteder for avdelinger i bl.a. Afrika sør for Sahara, Latin-Amerika, Sør-Asia og Sørøst-Asia.

SOMO (Stichting onderzoek multinationale ondernemingen)/OECD WATCH/Electronics Watch
http://www.somo.nl
http://www.oecdwatch.org

http://www.electronicswatch.org

SOMO er et meget sentralt utredningsinstitutt omkring internasjonal økonomi og flernasjonale storselskaper, som kjennetegnes av kritisk og grundig forskning. SOMO blei opprettet allerede i 1973, holder til i Amsterdam, finansieres hovedsakelig med midler fra EU og Nederland, og samarbeider med en lang rekke NGO-er i Sør. Det er gode søkemuligheter for å finne data og utredninger om enkeltselskaper og om sektorer som tekstil- og elektronikkindustri. Fra SOMO foreligger en lang rekke studier av produksjonsforhold i fabrikker i Sør og den rolle som utenlandske storselskaper spiller. Også internasjonale handelsforhold og frihandelsforhandlinger følges nøye. En publikasjon av stor interesse for norske forhold, ikke minst i diskusjonen om investeringer og Norfund, er The Dutch Good Growth Fund. Who profits from development cooperation? (2013).

SOMO er en av koordinatorene for OECD Watch, som er et nettverk av over 50 NGO-er som arbeider for økt samfunnsbevissthet hos storselskaper (CSR). Det foretas særlig gransking av selskaper for å finne ut om de følger OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Det utarbeides jevnlig et fyldig OECD Watch Newsletter.  I 2013 blei det tatt initiativ til Electronics Watch, som særlig ser på arbeidsvilkårene i elektronikkindustrien i Kina og andre asiatiske land, og som har et eget nyhetsbrev og lenker til rapporter om dette temaet fra andre organisasjoner.

STAMP OUT POVERTY/Robin Hood Tax
http://www.stampoutpoverty,org
http://robinhoodtax.org.uk

Dette er et aktivitsnettverk av hovedsakelig britiske organisasjoner og fagforeninger som kjemper for en skatt på finanstransaksjoner (Financial Transactions Tax), også kjent som Robin Hood-skatten. Det er ikke så mange egne publikasjoner, men et viktig bidrag er Financial transaction tax: Myth-busting (2012).

STOP THE TRAFFIK
http://www.stopthetraffik.org

Dette er et nettverk av organisasjoner i mer enn 40 land, som driver kampanjer rettet mot “human trafficking”, som omtales som en av flere former for slaveri i dag. I tillegg til nyhetsstoff, kampanjemateriale og erklæringer, produseres det også utredninger som går mer i dybden. Mye oppmerksomhet vies den internasjonale sjokoladeindustrien og dens forbindelser med slaveliknende arbeid for barn på kakaoplantasjer, se for eksempel Dark chocolate. Understanding human trafficking risks in the chocolate supply chain; we have a choice (2013).

Sustainable Energy and Economy Network, se Institite for Policy Studies

Tar Sands Watch, se Polaris Institute

Tar Sands World
http://www.tarsandsworld.com 

Dette er et meget infornmativt og oppdatert nettsted, med sin opprinnelse i Canada, som samler store mengder nyheter og tilgjengelig informasjon om tjæresand- og oljeskiferprosjekter over hele verden. Stoffet er ordnet både etter land og selskaper.

Tax Justice Network, se Tax Justice Network Norway

The African Biodiversity Network
www.africanbiodiversity.org

Dette er et regionalt nettverk for organisasjoner og enkeltpersoner, med småbønder og pastoralister som basis, som fra slutten av 1990-tallet har arbeidet for biologisk mangfold og økologisk jordbruk, og som motsetter seg industralisering av jordbruk på storselskapers premisser. Under klimatoppmøtet i Durban i 2012 blei det tatt initiativ til Alliance for Food Sovereignty (AFSA). Blant de nyeste rapportene er Seeds for life: Scaling up agro-ecology (2013).

The Committee for the Cancellation of the Third World Debt (CADTM)
http://www.cadtm.org

Dette er en belgisk-basert organisasjon med en rekke internasjonale deltakere, som helt fra 1990 har levert utredninger og deltatt i diskusjoner og kampanjer for gjeldsslette. En aktuell nyhets- og kommentartjeneste oppdateres jevnlig, og er en nyttig kilde for kritikk av IMF, Verdensbanken og global finansspekulasjon. Her ligger også lenker til andre bidragsyterere på samme temaer, samt lengre artikler/rapporter. Et eksempel på det siste er The IMF and the World Bank: It´s time to replace them (2013), skrevet av nettverkets forgrunnsfigur Eric Toussaint. Han har også utgitt flere viktige bøker, bl.a. Debt, the IMF and the World Bank. Sixty questions and sixty answers (2010) og A glance in the rear mirror. Neo-liberal ideology from its origins to the present (2012). En rekke artikler av Eric Touissant og Damien Millet, sammen med aktuelle intervjuer, er samlet i boka The debt crisis: From Europe to where? (2013), som er utgitt av den indiske organisasonen Vikas Adhyayan Kendra, men som kan lastes gratis ned fra CADTM.

The Council for Canadians
http://www.canadians.org

Dette er en sentral aktør i den internasjonale diskusjonen om globalisering og handel, med mer enn 100 000 medlemmer i Canada, som i siste åra har konsenterert seg om WTO, frihandelsavtaler, olje/klima og privatisering av vann og andre viktige sektorer. Det er mye å lese i det fyldige nettmagasinet Canadian Perspectives, som høsten 2013 hadde ”Fracking our future?” som hovedtema. Det utarbeides også materiale om forhold utenfor Canada, som for eksempel rapporten Conflicts over water in Chile – between human rights and market rules (2013) og den korte oversikten False solutions to the climate crisis (2013). En sentral person er Maude Barlow, som har utgitt en rekke bøker, deriblant Blue future. Protecting water for people and the planet forever (2014).

The Democracy Center
http://www.democracyctr.org

DC har siden slutten av 1990-tallet vært en aktiv støttespiller for kampanjer og organisasjoner som kjemper for miljørettferdighet og et globalt system som tar mer hensyn til mennesker og miljø enn til storselskaper. Arbeidsformen er bl.a. forskning, utredninger og kursvirksomhet for aktivister i mange deler av verden, bl.a. gjennom en avdeling i Bolivia og underprosjektet Climate change is about…water. DC har produsert en lang rekke bøker og rapporter, slik som Unfair, unstable, and under the radar. How corporations use global investment rules to undermine a sustainable future (2013). Nyheter gis gjennom det månedlige The Democracy Center Newsletter.

The Globalist
www.theglobalist.com

Dette er et meget aktivt og uavhengig nettsted, som i USA-sammenheng framstår med en liberal/radikal profil, der flere av forgrunnsfigurene er kjent for sitt ønske om ”capitalism with i human face”. Det har vært virksomt fra 2000, og legger daglig ut informative bidrag i form av kommentarer og analyser ut fra et mangfold av perspektiver. Mye oppmerksomhet vies WTO, det internasjonale finansystemet, Kina og Brasil.

The Institute for Agriculture and Trade Policy
http://www.iatp.org

Dette er et ressurssenter med tilholdssted i Minneapolis, som blei startet mot slutten av 1980-tallet for å ivareta interessene til lokalt familiejordbruk i konkurranse med ”agribusiness”, og som har utvidet saksområdet til å gjelde internasjonale jordbruks-, miljø-, vann- og handelsspørsmål. I 1999 blei det opprettet en egen avdeling (Trade Observatory, tidligere WTO Watch) for å drive forskning og informasjonsvirksomhet omkring internasjonale jordbruksspørsmål, WTO og frihandelsavtaler. Fra senterets nettsted er det inngang både til aktuelle nyhetssaker og lengre utredninger. En av de mest aktive bidragsytere er Sophia Murphy, som bl.a. står bak Land grabs and fragile food systems. The role of globalization (2013). Det gis også ut rapporter sammen med andre, slik som EU-US trade deal: A bumper crop for ”big food?” (2013), som er et samarbeid med Friends of the Earth Europe (se ovenfor).

The Oakland Institute
http://www.oaklandinstitute.org

The Oakland Institute er ei uavhengig tankesmie som tar sikte på å stimulere til åpen og kritisk debatt om økonomisk rettferdighet både nasjonalt og globalt, ikke minst i lys av hvordan sosiale og økonomiske menneskerettigheter (ikke) blir satt ut i livet. Under ledelse av Anuradha Mittal blir jordbruk, matsuverenitet og kamp mot sult løftet fram, ikke minst med vekt på landran (land grabbing) som tema. Store forskningsprogrammer har ført til en lang rekke konkrete studier av stater og selskaper, der det er kartlagt både hvordan landran finner sted og hvilke virkninger dette har for miljø, fattigdom og sult. Resultatene formidles både gjennom fyldige rapporter og kortere oversikter. Blant de landene som vies særlig interesse er Etiopia, Tanzania, Zambia, Mosambik, Kamerun, Sierra Leone og Papua New Guinea. Betting on world agriculture (2012) er en rapport som avslører hvilken rolle investeringsselskaper og fond i USA spiller når det gjelder å profitere på jordbruk, mens Eco-skies. The global rush for aviation biofuel (2013) ser på sammenhengen mellom voksende flytrafikk og jakten på jord for agrodrivstoff.

The People´s Coalition on Food Sovereignty
http://www.foodsov.org

Dette er et voksende nettverk av grasrotorganisasjoner, småbrukerorganisasjoner og NGO-er som støtter deres kamp. Et av målene er å drive fram en internasjonal People´s Convention on Food Sovereignty og å undersøke virkningene som handel har på lokalt jordbruk. Nettverket sprang ut fra Asia rett etter tusenårsskiftet, men er nå verdenssomspennende. På nettstedet legges det ut nyheter om både kampanjer og publikasjoner, samtidig som det også produseres egne rapporter, slik som ”mini-boka” A glimpse of her stories. Rural women´s resilience and food security (2013) og WTO on agriculture: Over a decade of false hopes (2013).

The Reality of Aid
http://www.realityofaid.org

Over 170 NGO-er både i Nord og Sør har gått sammen om en omfattende, kritisk og uavhengig gjennnomgang av utviklingssamarbeid og bistandspraksis, der målet er å bidra til at utviklingshjelpen oppnår bedre resultater når det gjelder fattigdom, sosial likhet og global solidaritet. Sekretariatet ligger nå ved Ibon Foundation i Fillippinene. Flaggskipet til nettverket er den omfattende rapporten The Reality of Aid, som gis ut hvert annet år. I tillegg til gjennomgang av enkeltland og regioner, har hver utgave en temadel, som i 2012 var viet Aid and the private sector. Catalysing poverty reduction and development? Alle rapportene er tilgjengelige både i bokform og på nett. Nyhetsbulletinen Reality check har vanligvis også et hovedtema, blant de nyeste er samstemt politikk for bærekraftig utvikling og Verdensbankens fortsatte kondisjonalitet.

The United Nations Non-Governmental Liaison Service (NGLS)
http://www.un-ngls.org

Dette er et initiativ fra FN-systemet for å samordne samarbeidet med et omfattende nettverk av NGO-er i det globale sivilsamfunnet, som i de siste åra deltar aktivt med konferanser, dialogmøter og skriftlige (og ofte kritiske) innspill til bl.a. ”post-2015”-prosessen og innenfor UN Sustainable Development Solutions Network. For dette formål er det bl.a. utarbeidet Policy Briefs og andre dokumenter.

The World Conservation Union (IUCN)
http://www.iucn.org

The World Conservation Union – IUCN (tidl. kjent som International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) er en internasjonal miljøorganisasjon som samarbeider med statlige institusjoner, over 900 NGO-er og tusener av framstående fagfolk rundt om i verden. Virksomheten er inndelt i seks fagkommisjoner. IUCN blei startet i 1948, og har som viktigste oppgave å bidra til å bevare det biologiske mangfoldet. Nettstedet gir en god oversikt over virksomheten, ikke minst i form av en database over flere tusen publikasjoner i regi av IUCN og organisasjonens fagkommisjoner. Magasinet World Conservation ser ut til å komme uregelmessig. IUCN samarbeider også i sin utrednings- og policyvirksomhet med stater, enkeltselskaper og næringsorganisasjoner.

Trade Justice Movement
http://www.tradejusticemovement.org.uk

Trade Justice Movement er en kampanje for mer rettferdig verdenshandel, som med oppslutning fra over 60 britiske organisasjoner/bevegelser har drevet sin virksomhet fra 2000. Det viktigste formålet er å vise forskjellen mellom ”trade justice” og ”free trade”. Hovedtyngden av nyheter, videoer og annet materiale på nettstedet består av utredninger og dokumenter fra medlemsorganisasjoner, som for eksempel Oxfam, World Development Movement og Christian Aid. Den norske Handelskampanjen (se ovenfor) har oppstått etter britisk mønster. 

Trade Knowledge Network, se International Institute for Sustainable Development

Traidcraft
http://www.traidcraft.org

Dette er en av Storbritannias ledende organisasjoner for ”rettferdig handel”, som i tillegg til å drive import og støtte lokale produsenter er aktivt engasjert i kampen for mer rettferdige handelsregler. For dette formål er det utarbeidet en rekke faktaoversikter, grundige utredninger og offentlige høringssvar. Traidcraft har særlig et rikholdig og kritisk materiale om EUs forhandlinger om ”Economic Partnership Agreements”, og står bak studier som The new resource grab. How EU trade policy on raw materials is undermining development (2010) og Cashing in on cashews. How EU supermarkets drive exploitation of cashew workers in India (2013). Løpende informasjon blir gitt i The extra mile magazine, som gis ut tre ganger i året.

Transparancy International, se TI Norway

Triple Crisis Blog
www.triplecrisis.com

Dette er et nettsted som på kort tid har etablert seg som en viktig kommentartjeneste, som springer ut fra ønsket om å se ”trippelkrisa” (finans, utvikling, klima) under ett. Et mangfold av organisasjoner, forskningsinstitutter, nettverk og radikale akademikere står bak nettstedet, og innleggene består både av korte kommentarer og noe lengre analyser, ofte i tilknytning til lenker som gir fordypning. Blant de sentrale bidragsyterne er Jayati Ghosh, Patrick Bond, Edward Barbier, Ilene Grabel, Sunita Narain og Kevin Gallagher.

Trócaire
http://www.trocaire.org

Trócaire er bistandsorganisasjonen til den irske katolske kirken, og i likhet med for eksempel Christian Aid og Kirkens Nødhjelp er organisasjonen engasjert i utrednings- og kampanjevirksomhet omkring viktige utviklingsspørsmål. På nettsida finnes en lang rekke studier, ”policy papers” og aktuelle kommentarer med et bredt temavalg innenfor utviklings og miljøområdet. Et meget interessant bidrag, som bygger på materiale fra seks land hvor Trócaire arbeider, er den omfattende rapporten My rights beyond 2015: Making the post-2015 framework accountable to the world´s poor (2013).

U-landsnyt.dk
http://www.u-landsnyt.dk

Dette er et uavhengig dansk nettsted som drives av en stiftelse, der formålet er å formidle nyheter om globale spørsmål, bistand og utvikling i Afrika Asia, Latin-Amerika og Midøsten. Det er en aktiv netttjeneste som oppdateres daglig med nyheter, kommentarer og lenker til relevant materiale. Det er også direkte lenker til andre organisasjoner og nettsteder som driver u-landsinformasjon i Danmark.

War on Want
http://www.waronwant.org

War on Want er en bistands- og solidaritetsorganisasjon, som har sitt utspring i britisk fagbevegelse tidlig på 1950-tallet, og som i dag er en viktig deltaker i kampanjer for et mer rettferdig handelssystem, faglige rettigheter og kamp mot fattigdom og global ulikhet. Denne virksomheten drives i nært samarbeid med lokale partnere rundt om i verden. I forbindelse med arbeidet for ”corporate accountability” har det blitt utarbeidet flere rapporter som alternativ til de offisielle årsmeldingene fra storselskaper som Wal-Mart og Coca-Cola. I de siste åra har mye oppmerksomhet blitt viet kampen for rettigheter for arbeidere i tekstilindustrien i asiatiske land, samtidig som søkelyset rettes mot arbeidsforhold blant dem som dyrker te eller vindruer for salg i europeiske supermarkeder. Eksempler på grundige og pedagogiske rapporter er Stitched up. Women workers in the Bangladeshi garment sector (2011), Breathless for blue jeans. Health hazards in China´s denim factories (2013) og The living wage. Winning the fight for social justice (2013). Nettmagasinet Up front forteller om kampanjer og nye rapporter.

WaterAid/Rights to Water and Sanitation
http://www.wateraid.org
http://www.righttowater.org.uk

Dette er en organisasjon som siden tidlig 1980-tall har vært engasjert i bistandssamarbeid innenfor vannsektoren, og som i tillegg arbeider internasjonalt for retten til vann. I tillegg til en serie kortere Policy briefings, ikke minst om sammenhengen mellom klima og vann, legger Water Aid ut resultatetene av et omfattende utrednings- og analysearbeid. Blant eksemplene på dette er We can´t wait. A report on sanitation and hygiene for women and girls (2013) og Keeping promises. Why African leaders need now to deliver on their water and sanitation commitments (2013). Kvartalsmagasinet Oasis er en nyttig kilde til løpende informasjon. Sammen med flere andre organisasjoner driver WaterAid også den britiske nettportalen Rights to Water and Sanitation, som samler informasjon med utgangspunkt i retten til vann som en menneskerettighet. Ikke minst blir behandlingen av vann- og sanitærforhold i ulike deler av FN-systemet fulgt nøye.

Water Justice
http://www.waterjustice.org

Dette nettstedet beskriver seg selv som “a resource center on alternatives to privatisation”, der det legges ut utredninger, erklæringer og kampanjemateriale. Nettverket springer ut fra bevegelser som deltar i World Social Forum, og drives i samarbeid med Transnational Institute og Corporate Europe Observatory (se ovenfor). De har også gått sammen om den sentrale og fyldige rapporten Reclaiming public water, som har bidrag om kampen mot vannprivatisering. Water Justice er en viktig portal for en lang rekke bevegelser og aksjoner rundt om i verden, og fungerer som et møtested for utveksling av erfaringer fra kampen mot vannprivatisering. I de siste åra omfatter dette også den globale motstanden mot ”fracking”.

WIDE +
http://www.wideplusnetwork.wordpress.com

WIDE (Network Women in Development Europe) var fram til 2011 et meget aktivt nettverk av kvinneforskere, menneskerettighetsaktivister og deltakere i NGO-er som var opptatt av "globalisation, gender equality and social justice". Etter at det blei lagt ned, har det nå gjenoppstått under navnet Wide+. Det er et løst nettverk med sikte på å forene bevegelser og enkeltpersoner både i Nord og Sør som arbeider for et feministisk alternativ til det nåværende ny-liberalistiske økonomiske systemet. (Det verdifulle materialet fra forløperen er fortsatt tilgjengelig i et arkiv). Wide+ Newsletter kommer kvartalsvis, og med spesialutgaver etter behov, og er en nyttig informasjonskilde med lenker til publikasjoner og konferanser.

World Economic Forum
http://www.weforum.org

Dette er en organisasjon som springer ut av de årlige møtene som har vært avholdt i Davos siden tidlig på 1970-tallet, der politikere og andre ”globale ledere” inviteres til treff med topplederne i de transnasjonale storselskapene. Medlemmer i WEF er de mektigste storselskapene i verden. I tillegg til at dette nettstedet formidler erklæringer og taler fra Davos og tilsvarende regionale fora, gis det ut rapporter og studier, slik som The Global Gender Gap Report 2013, Outlook on the global agenda 2014 og Global risks 2014. Trass i at det etter hvert har blitt mer varierte temaer, inkludert miljø og bedrifters samfunnsansvar, er WEF – også kjent som «Davos-klassen» i hovedsak en møteplass og en kamporganisasjon for internasjonal storkapital og en liberalisert verdensøkonomi.

World Social Forum
http://www.worldsocialforum.org

Med sine mange sosiale bevegelser og et mangfold av radikale aktivister, regnes WSF ofte som et motstykke til World Economic Forum (se ovenfor.) Det blei for første gang avholdt i Porto Alegre i Brasil i 2000, mens WSF i 2013 fant sted i Tunis. Dette nettstedet gir informasjon både om WSF og ulike regionale og nasjonale arrangementer, inkludert grunnleggende erklæringer og andre sentrale dokumenter. Norges Sosiale Forum/Globaliseringskonferansen (se ovenfor) er knyttet til det samme nettverk. 

Worldwatch Institute
http://www.worldwatch.org
http://blogs.worldwatch.org

Dette instituttet blei grunnlagt i 1974, og har samarbeidspartnere i 20 land. Det er internasjonalt mest kjent for State of the World, som er en årlig bokutgivelse. I bokform er også Vital Signs, som er en viktig og lett tilgjengelig oversikt over en rekke miljø- og utviklingsindikatorer. Signs Online er en betalingstjeneste som gir adgang til oppdaterte oversikter over de samme temaer. Ei velorganisert hjemmeside holder brukere informert om instituttes synspunkter, bøker, utredninger, pressemeldinger, rapporter (Worldwatch Papers) og magasinet Worldwatch. Mesteparten av dette materialet krever nettbetaling før nedlasting, men det er også artikler og utdrag fra publikasjoner som er gratis. Det gjelder ikke minst aktuelle kommentarer som legges ut som blogger.

World Water Council
http://www.worldwatercouncil.org

WWC blei opprettet i 1996 av fagfolk og organisasjoner som ønsket å få vannspørsmål og retten til vann høyere opp på den internasjonale dagsordenen. Mye av arbeidet er samlet rundt World Water Forum, som følges med fyldige rapporter, slik som Global water framework. 6th World Water Forum 2012. Fagtidsskriftet Water Policy, som kommer seks ganger i året, er tilgjengelig i fulltekst på nettet. I oktober 2013 var WWC medarrangører av det globale Water Summit i Budapest. 

WTO Watch, se Global Health Watch

WWF-The Conservation Organization, se WWF-Norge

Z Communications/Z Net
http://ww.zcommunations.org

Dette er et svært innholdsrikt og - innflytelsesrikt - USA-nettverk som bl.a. inneholder et magasin (med abonnement) og Z Net, som gratis (og med håp om donasjoner) formidler radikale kommentarer med flere bidrag hver eneste dag. Blant hovedtemaene er miljø, global økonomi og USAs utenrikspolitikk, med mange innslag også med emner fra Midøsten, Afrika, Latin-Amerika og Asia. Blant faste skribenter er kjente ”stemmer fra Sør”, som bl.a. Eduardo Galeano, Arundhati Roy, Vandana Shiva, Walden Bello og Patrick Bond, i tillegg til skribenter som Noam Chomsky, John Pilger og George Monbiot.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.