Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Merknader i Innst.S.nr.221 (2000-2001), 3. mai 2001

Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om norske initiativ for å motvirke skadelige effekter av internasjonal kapitalmobilitet.

For innstillingen i fulltekst, se Innst.S.nr.221 (2000-2001), 3.5.01

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Erik Dalheim, Grethe G Fossum, Britt Hildeng, Ottar Kaldhol, Torstein Rudihagen og Signe Øye, fra Kristelig Folkeparti, Valgerd Svarstad Haugland, Gunn Steinhovden og Ingebrigt S Sørfonn, fra Høyre, Børge Brende, Per-Kristian Foss og Kjellaug Nakkim, fra Fremskrittspartiet, Siv Jensen, Per Erik Monsen og Kenneth Svendsen, fra Senterpartiet, Odd Roger Enoksen, fra Sosialistisk Venstreparti, Øystein Djupedal, fra Venstre, Terje Johansen, og representanten Steinar Bastesen, viser til Innst.S.nr.31 (1998-1999) til Dok.nr.8:124 (1997-1998) om tiltak mot valutaspekulasjon hvor noen av de samme problemstillinger som nå tas opp i Dok.nr.8:60 (2000-2001) ble behandlet.
 

       Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, viser også til Revidert nasjonalbudsjett 1999 som hadde en bred omtale av det arbeid som gjøres for å forebygge internasjonale finanskriser. I finanskomiteens innstilling til Revidert nasjonalbudsjett 1999 uttaler flertallet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, at

       Komiteen viser til finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersens svarbrev av 30. mars 2001 med kommentarer til Dok.nr.8:60 (2000-2001):

       « Det vises til brev fra Finanskomiteen av 19. mars 2001 om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om norske initiativ for å motvirke skadelige effekter av internasjonal kapitalmobilitet.

       Følgende forslag fremmes i dokumentet:

       Forslagene fra stortingsrepresentantene Halvorsen og Djupedal omhandles etter tur.

  1. Stortinget ber Regjeringen legge fram en plan for hvordan Norge skal arbeide internasjonalt for å innføre en avgift på valutatransaksjoner.
  2. Stortinget ber Regjeringen årlig legge fram for stortinget en rapport over virksomheten i Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken, og Norges stemmegivning og øvrige innsats i disse.

       Ad I

       Arbeidet med å etablere systemer for å forebygge internasjonale finanskriser er viktig. Dette gjelder i særlig grad for land som er under utvikling. En finans- og valutakrise vil kunne sette den økonomiske utviklingen i et land flere år tilbake i tid. Dette erfarte blant annet land i Latin-Amerika på 1980-tallet og i Asia på 1990-tallet.

       Studier viser at det er usikkert hvorvidt valutamarkedene vil bli mer stabile dersom det innføres en global valutaavgift. En slik avgift ville i tilfellet måtte bli innført i alle land av en viss betydning, også i land utenfor OECD. Verdien for aktører ved å omgå avgiften vil være betydelig, og det vil være sterke motiver for å flytte valutahandelen til land som ikke omfattes av avgiften.

       Erfaringene viser at innføring av en global valutaavgift kan være vanskelig å få til. Dersom et forslag om å innføre en valutaavgift skal være realistisk, må også de store aktørene som USA og EU støtte forslaget. Jeg vil understreke at Regjeringen ser det som uaktuelt for Norge å innføre en avgift på valutatransaksjoner på ensidig basis.

       Det er flere spørsmål som må avklares før en avgift på valutatransaksjoner kan innføres. Regjeringen mener at det bør gjennomføres en utredning i et internasjonalt perspektiv av spørsmålet om en global skattlegging av valutatransaksjoner. Riktig utformet kan en slik avgift bidra til å fremme stabilitet i valutamarkedene og samtidig være en viktig finansieringskilde for utviklingstiltak mv.

       Canada fremla et forslag om å studere konsekvensene av en avgift på valutatransaksjoner på et forberedelsesmøte foran femårsgjennomgangen av FNs sosiale toppmøte i fjor. Fra norsk side var vi rede til å støtte dette forslaget, som imidlertid ble avvist av blant annet tunge OECD-land. Under forberedelsene til FNs planlagte høynivåkonferanse i 2002 om finansiering og utvikling, kan dette spørsmålet komme opp igjen. Norge vil også da være rede til å støtte et forslag om å utrede konsekvensene av en avgift på valutatransaksjonen,

       Utenriksministeren påpekte under sin utenrikspolitiske redegjørelse 20. mars 2001 at globaliseringen øker behovet for politisk styring. På samme måte som vi lager kjøreregler for verdenshandelen, må vi etablere politiske tiltak som regulerer den frie flyt av kapital. Dette må skje på det globale plan. Utenriksministeren har derfor tatt initiativet til en bred utredning om hvordan vi kan bidra til bedre styring av de internasjonale markedskreftene, Siktemålet er at dette skal danne grunnlag for en egen Stortingsmelding som det tas sikte på å fremlegge innen utgangen av neste år.

       Mange av de valutakriser som har oppstått blant annet i land som er under utvikling, har imidlertid hatt sammenheng med at det har vært ført en økonomisk politikk som ikke har vært bærekraftig. Det vil i stor grad være opp til landene selv å føre en sunn økonomisk politikk som gir grunnlag for en stabil økonomisk utvikling.

       Ad II

       Finansdepartementet la inntil 1997 fram en egen Stortingsmelding om IMFs virksomhet annet hvert år. I meldingene ble det bl.a orientert om viktige saker som hadde vært behandlet og var under behandling i IMF. Den nordisk-baltiske valgkretsens holdninger og norske synspunkter i viktige saker ble der gjengitt. I St.prp.nr.56 (1997-1998) Om samtykke til endring i IMFs statutter om spesielle trekkrettigheter og om samtykke til økning av medlemslandenes kvoter, foreslo Finansdepartementet å avvikle ordningen med å legge frem en egen Stortingsmelding om IMF annet hvert år. Det ble vurdert som mer hensiktsmessig å orientere Stortinget om viktige IMF-saker i Finansdepartementets øvrige Stortingsmeldinger og -proposisjoner. En enstemmig finanskomité sluttet seg til forslaget.

       Etter 1997 har Finansdepartementet lagt fram St.prp.nr.56 (1997-1998) Om samtykke til endring i IMFs statutter om spesielle trekkrettigheter og om samtykke til økning av medlemslandenes kvoter. I denne ble Stortinget i tillegg orientert om andre aktuelle IMF-saker. Senere har Stortinget fått seg forelagt St.prp.nr.28 (1998-1999) Om fullmakt til å stille statsgaranti for Norges Banks garanti over Den internasjonale oppgjørsbanken for lån til Brasil.

       Finansdepartementet vil rapportere til Stortinget om viktige IMF-saker i løpet av inneværende i år. En vil der, som tidligere, orientere om den nordiske valgkretsens holdninger og norske synspunkter i viktige saker. Dersom det er Stortingets ønske, vil Finansdepartementet årlig gi en omtale av IMFs virksomhet.

       Utenriksdepartementet, som har ansvaret for regjeringens behandling av Verdensbanksaker, orienterer Stortinget regelmessig i stortingsproposisjon nr. 1 og i utviklingsministerens utviklingspolitiske redegjørelser. »

       Komiteen viser til at både nåværende og tidligere regjeringer har stilt seg positiv til at det internasjonalt utredes og arbeides for innføring av en avgift på valutatransaksjoner.

       Komiteen ser det som uaktuelt for Norge å innføre en slik avgift på ensidig basis.

       Komiteen viser videre til at Regjeringen tar sikte på å drøfte mulighetene for en bedre styring av de internasjonale markedskreftene i en egen Stortingsmelding som legges fram innen utgangen av neste år.

       Komiteen legger til grunn at Regjeringen i de bebudede meldinger til Stortinget redegjør for det internasjonale arbeid for å begrense valutaspekulasjoner, herunder drøftinger av spørsmålet om en internasjonal valutaavgift.

       Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, vil vise til at det særlig er utviklingslandene som rammes av valutaspekulasjoner. Flertallet vil be om at Regjeringen også ser på andre virkemidler som kan bidra til å skjerme disse økonomiene fra slike virkninger.

       Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti og representanten Steinar Bastesen, viser til behandlingen av St.prp.nr.56 (1997-1998) hvor en enstemmig finanskomité sluttet seg til at ordningen med å legge fram en egen Stortingsmelding om IMF annet hvert år ble avviklet. Flertallet legger til grunn at Regjeringen fortsetter å orienterer Stortinget om IMF-saker på en egnet måte, deriblant stemmegivning og norske synspunkter i viktige saker.

----

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og representanten Steinar Bastesen vil rette oppmerksomheten mot den store bekymringen som brede miljøer, både i Norge og internasjonalt, har i forhold til konsekvensene av et liberalisert kapitalmarked internasjonalt. Det voldsomme omfanget av kortsiktige kapitalbevegelser internt i land og over landegrensene har medført at svingningene i internasjonal økonomi blir større og raskere enn det finnes realøkonomisk grunnlag for. Konsekvensene for land som blir utsatt for spekulasjon mot sin valuta kan bli dramatiske. Fattige land med liten evne til å forsvare seg er mest utsatt. Frykten for å utsettes for spekulantenes vrede legger sterke begrensninger på muligheten til å føre en politikk som kan gi grunnlag for utvikling, for eksempel gjennom satsing på utdanning og helsevesen. Det er altså de dårligst stilte som rammes hardest av konsekvensene av spekulasjonsmotivert kapitalhandel, mens gevinsten går til de aller rikeste - for en stor del i den vestlige verden.

       Disse medlemmer understreker at den foreslåtte planen skal beskrive tiltak som kan bidra til at man får et minimum av kontroll med de internasjonale kapitalbevegelsene. En såkalt Tobinavgift på i størrelsesorden 0,1 % på kapitalbevegelser vil ikke påvirke lønnsomheten av langsiktige investeringer, men vil gjøre kortsiktig spekulasjon vesentlig mindre lønnsom. Moderate tiltak av dette slag vil forbedre kapitalmarkedenes funksjonsmåte gjennom å redusere de ekstreme utslagene man har sett i internasjonal økonomi.

       Disse medlemmer erkjenner at det kan være vanskelig å få internasjonal enighet om å gjennomføre et slikt tiltak. Dette vil kreve en lang prosess i mange fora. Full effekt vil kreve tilslutning fra alle større økonomier. Det er likevel en diskusjon i mange land om hvilke tiltak som kan settes i verk for å begrense de åpenbart skadelige effektene av spekulasjonsøkonomien. I tillegg er det en stigende folkelige mobilisering til støtte for regulering av de internasjonale kapitalmarkedene over hele kloden. Også i Norge er det nylig tatt et initiativ for en nasjonal avlegger av den internasjonale organisasjonen Attac. Disse medlemmer vil understreke at for å få den politiske prosessen i gang i de riktige organene må noen være villig til å gå i front. Norge må være et av de landene som er et talerør inn i viktige internasjonale fora for tiltak som fremmer demokratisering og hindre uregulerte kapitalstrømmer å undergrave nasjoners mulighet for en trygg framtid. Disse medlemmer er positive til at Regjeringen vil utarbeide en plan og en Stortingsmelding om hvordan man kan bidra til å styre de internasjonale kapitalbevegelser. Disse medlemmer vil imidlertid understreke at spørsmålet lenge har vært en del av den internasjonale dagsorden, og at en Stortingsmelding bør gis høyere prioritet. Disse medlemmer vil videre understreke at Norge bør ta initiativ til at spørsmålet om hvordan hindre de ekstreme utslag av spekulasjonsøkonomien reises i FN. Norges plass i sikkerhetsrådet denne perioden er en god anledning til å sette spørsmålet høyt på den internasjonale dagsorden.

       Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

       « Stortinget ber Regjeringen legge fram en plan for hvordan Norge skal arbeide internasjonalt for innføring av en avgift på valutatransaksjoner.»

       Disse medlemmer vil understreke at organisasjoner som IMF og Verdensbanken har stor innflytelse over politikken som skal føres i landene de gir lån til. Fra mange ulike hold er det reist sterk kritikk mot innretningen på kravene som stilles - særlig i forhold til reduksjon av bevilgninger til helse og utdanning i fattige land. Disse medlemmer ønsker ikke at Norge skal bidra til en slik politikk, og ønsker at det skal reises en bred debatt om innretningen og rollen disse institusjonene har i verdenssamfunnet. Videre mener disse medlemmer at det er viktig at Stortinget får mulighet til å følge prosessene i disse institusjonene nærmere og i større grad enn i dag gi råd og være premissgiver for Norges rolle.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.