Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Innlegg i debatten om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål, 1. juni 2001

For referat fra debatten i fulltekst, se Referat fra Stortingets debatt om utenriksministerens redegjørelse, 1.6.01

Marit Arnstad (Sp) : Utenriksministeren understreket i sin redegjørelse den stadig større betydning WTO har fått. Antall land som har sluttet seg til avtalen, og den handel disse landene til sammen representerer, gir et godt bilde av dette. Derfor er det riktig å understreke at WTO har blitt et viktig organ for å drøfte i hvilken retning utviklingen av internasjonal handel skal gå. Med en stadig økende betydning har det også blitt større interesse knyttet til forhandlingene - større oppmerksomhet og større kontroverser.

       Senterpartiet mener det er viktig å arbeide for en rettferdig internasjonal handel der det hersker stor grad av forutsigbarhet. Et av de grunnleggende problemer ved WTO er imidlertid fortsatt at fokuset ligger langt mer på « free trade » enn « fair trade ». Arbeidet rundt WTO blir fortsatt ensidig rettet mot en mest mulig liberalisert handel, hvilket gir mange land, bl.a. Norge, et gjentatt behov for å understreke at vi skal kunne bevare nasjonal handlefrihet, at vi skal kunne reflektere bærekraftig utvikling, og at vi må ha handlefrihet til å organisere offentlige tjenester på en måte som vi sjøl ønsker. Men jeg tror vi skal erkjenne at presset som oppstår, ligger i retning av mer liberalisering. Sjøl om vi formelt har mekanismer som skal sikre miljø, landbruk og offentlig sektor, vil vi hele tiden oppleve at vi har bevisbyrden imot oss.

       Senterpartiet er av den oppfatning at dette også er én av grunnene til de til dels sterke motreaksjonene som WTO-forhandlingene har skapt de siste årene. Vi mener at et annet og fornyet utgangspunkt kunne gitt diskusjonen om internasjonal handel et langt sterkere preg av konstruktiv dialog enn det vi har sett den siste tiden. Å knytte WTO opp mot FN-systemet ville være et bidrag til det. Det kunne muliggjøre en bredere tilnærming til handelsspørsmål. Ikke minst ville det være verdifullt å knytte WTO nærmere opp mot FNs arbeid for miljømessig og bærekraftig utvikling.

       Senterpartiet registrerer at Regjeringen ønsker å gå videre i en ny, bred forhandlingsrunde i WTO, men at det er uklart hvor langt det vil være mulig å komme under ministerkonferansen til høsten. Senterpartiet er av den oppfatning at en burde ha imøtekommet de krav som nå har kommet om at dagens avtaler evalueres, før en går videre i en bred forhandlingsrunde som også inkluderer nye områder. Vi tror det ville vært viktig ikke minst for å kunne bidra til en langsiktig dialog i WTO som vil være holdbar og konstruktiv.

       Når det gjelder de pågående forhandlingene om landbruk og tjenester, ville også de vært tjent med at det ble tatt et bredere perspektiv. Ikke minst situasjonen i europeisk landbruk i løpet av våren tilsier det. Vi er blitt minnet om hva et intensivt landbruk kan føre til i form av risiko knyttet både til dyrehelse, folkehelse og matvaresikkerhet. Dette er perspektiv som nå for alvor må med i diskusjonen om internasjonale regler for handel med mat.

       Jeg er også nødt til å si at det burde ikke være nødvendig for norsk fagbevegelse engang å stille spørsmål ved om en gjennom GATS-forhandlingene risikerer økt privatisering eller mindre handlefrihet for offentlig sektor.

       Når det gjelder de signal som er kommet fra Regjeringen omkring den videre utformingen av TRIPS-avtalen, bl.a ved at en vurderer en ordning der en patentsøknad kan angi hvilket land genmaterialet stammer fra, er det vår oppfatning at en slik endring ville ha vært et viktig skritt i riktig retning. Det er et arbeid som bør videreføres, og det er et initiativ som bør tas uavhengig av om det blir en bred forhandlingsrunde i tiden framover eller ikke.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.