Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Merknad i B.innst.S.nr.3 (2002-2003), 5.12.2002

Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 vedkommende Utenriksdepartementet mv.

For budsjettinstillingen i fulltekst, se B.innst.S.nr.3 (2002-2003)

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til det politiske grunnlaget for samarbeidsregjeringen, hvor det understrekes at Regjeringen vil føre en utenrikspolitikk som har som overordnet mål å sikre sentrale verdier som frihet og rettferdighet, fred og sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter. Videre fremheves det at Regjeringen vil føre en utviklingspolitikk der fattigdomsbekjempelse står i sentrum. Disse medlemmer er positive til at årets budsjett innebærer at norsk bistand øker fra 0,92 til 0,93 % av BNI, og at Regjeringen vil arbeide for at norsk bistand gradvis skal økes til 1 % av BNI i 2005. Disse medlemmer er fornøyde med at Regjeringen har satt som mål at minst 40 % av norsk bistand skal gå til de minst utviklede landene (MUL).

       Disse medlemmer mener det må være utviklingsland som selv leder an i samordningen av både ressurser på nasjonalt nivå og bistand innenfor rammen av nasjonale planer og prioriteringer. I denne sammenheng vil disse medlemmer understreke viktigheten av at det stilles krav om at land som mottar norsk bistand vil arbeide for å fremme menneskerettigheter, demokrati og godt styresett, og føre en økonomisk politikk som legger til rette for utvikling.

       Disse medlemmer ser positivt på at Regjeringen øker satsingen på utdanning. Disse medlemmer er kjent med at det fortsatt er 125 mill. barn som mangler grunnutdanning, og at flertallet av disse er jenter. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted betraktes utdanning av jenter og kvinner som den mest effektive investering i fattige land. Disse medlemmer mener derfor det er en god prioritering at en stor andel av de økte midlene går direkte til UNICEF-programmet « Utdanning for jenter ».

       Disse medlemmer er svært bekymret for spredningen av hiv/aids, og viser til tall fra UNAIDS som anslår at 14.000 mennesker smittes hver dag. Nesten 90 % av de som er smittet bor i utviklingsland. Ungdom og kvinner er spesielt utsatte grupper. Disse medlemmer vil derfor understreke viktigheten av at Regjeringen fortsetter den sterke satsingen på hiv/aids-bekjempelse.

       Disse medlemmer viser til den nære sammenhengen mellom helse og fattigdom, og den nære sammenhengen mellom miljø og helse. Disse medlemmer er tilfreds med at Regjeringen følger opp sine forpliktelser fra Johannesburg, og til oppfølging av de såkalte WEHAB-områdene.

       Disse medlemmer er fornøyde med at Regjeringen har iverksatt en bred evaluering og gjennomgang av hele bistandsforvaltningen - inkludert Utenriksdepartementet og NORAD i Norge og ambassadene i våre samarbeidsland.

       Disse medlemmer vil understreke det viktige arbeidet som gjøres av frivillige organisasjoner. Disse medlemmer mener de frivillige organisasjonenes innsats for utvikling er helt avgjørende i den norske innsatsen mot global fattigdom. Disse medlemmer er derfor fornøyd med at Regjeringen, i likhet med årets budsjett, vil øke bevilgningen til disse. Disse medlemmer mener de frivillige organisasjonene bidrar til mangfold i utviklingspolitikken, men understreker at det er viktig at disse søker å samordne sin aktivitet i forhold til nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse og andre relevante planer.

       Disse medlemmer mener det er av stor betydning å videreføre den humanitære hjelpen til Afghanistan, som sammen med gjenoppbyggingsarbeidet i Afghanistan bidrar til å understøtte den vanskelige politiske prosessen i landet.

       Disse medlemmer ser FN og det atlantiske fellesskap som viktige forankringspunkter for utenrikspolitikken. Samarbeidet med nærtstående land bør utbygges videre. Disse medlemmer viser til det politiske grunnlaget for samarbeidsregjeringen, hvor det understrekes at det for Norge er særlig viktig å ivareta et nært og forpliktende samarbeid med våre naboland, med EU, øvrige europeiske land og USA, og at Norge med disse landene har et særskilt verdifellesskap, samtidig som vi deler sikkerhetsutfordringer og økonomiske utfordringer.

       Disse medlemmer mener NATOs utvidelse er et vesentlig bidrag til alleuropeisk samarbeid og sikkerhet. Det er viktig at utvidelsen bidrar til å styrke de transatlantiske båndene og bevare NATO som det viktigste konsultasjonsforum for sikkerhetspolitiske spørsmål.

       Disse medlemmer mener det er av stor betydning å ivareta det gode forholdet til Russland. Atomsikkerhet er en stor utfordring i Russland. Det er viktig at Regjeringen bidrar til atomsikkerhetstiltak i Nordvest-Russland. Usikre kjernekraftverk, dekommisjonerte atomubåter i dårlig forfatning og store mengder brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall utgjør en trussel også for andre land.

       Disse medlemmer viser til at samarbeidsregjeringen vil føre en aktiv europapolitikk på grunnlag av EØS-avtalen og andre samarbeidsavtaler med EU i våre nærområder, samt OSSE og Europarådet. EU er inne i en svært dynamisk utvikling hvor utvidelsen østover, innføringen av euro som valuta, Lisboa-strategien, utviklingen av en europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk og det juridiske samarbeidet står sentralt. Det norske samarbeidet med EU må derfor fortsatt være dynamisk og tilpasse seg nye utfordringer. Disse medlemmer viser til at Regjeringen vil arbeide for å sikre Norge best mulig medinnflytelse i Europa innen de rammer vår nåværende tilknytningsform setter.

       Disse medlemmer ser positivt på at Regjeringen legger økt vekt på fredsbygging som et supplement til Norges aktive medvirkning i fredsskapende prosesser og deltakelse i fredsbevarende operasjoner. Fredsbygging forutsetter en bred tilnærming som inkluderer politiske, sikkerhetspolitiske, økonomiske og sosiale virkemidler.

       Disse medlemmer vil understreke betydningen av en aktiv norsk deltagelse for å fremme norske interesser i den nye forhandlingsrunden i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Samtidig er det viktig å sikre bedre internasjonale handelsbetingelser for utviklingslandene.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.