Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Høyres program 2001-2005 (utdrag)

Innhold:

Utdrag fra kap. 2 En grenseløs verden
2.1 Globalisering
2.2 Erfaringer med globalisering
2.3 Folk flytter på seg
2.4 Flyktninger og asylsøkere
2.5 Konkurranse om investeringer
2.6 Handel
2.7 Internasjonalt samarbeid
2.8 Internasjonal rett
2.11 Kamp mot fattigdom
2.12 Internasjonale miljøutfordringer

Høyres stortingsvalgprogram 2001-2005

2. En grenseløs verden

2.1 Globalisering

Globaliseringen reduserer avstanden mellom enkeltmennesker og nasjoner. Globalisering reduserer geografiske og kulturelle avstander mellom enkeltmennesker og nasjoner. Teknologi og handel binder verden tettere sammen. Kunnskap og ideer bryter grensene og spres raskere. Dette gir hver enkelt flere muligheter og større valgfrihet. Samtidig er globaliseringen krevende. Det er viktigere enn før å foreta de riktige politiske valg fordi konsekvensene av politiske beslutninger viser seg raskere enn tidligere.

2.2 Erfaringer med globalisering

Globalisering er ikke noe nytt og truende. Historien har vist at perioder med tette internasjonale forbindelser også har vært de perioder da verden har gjort de største materielle og kulturelle fremskritt. Dette gjelder ikke minst for Norge. Vår handel med omverdenen har lagt grunnlaget for dagens velstand. Samtidig har vår nasjonale kultur utviklet seg gjennom kontakt med andre land.

2.3 Folk flytter på seg

Stadig flere mennesker fra forskjellige kulturer kommer i kontakt med hverandre. Ideer spres raskere og mer omfattende enn i tidligere tider. Det gjør maktkonsentrasjon og vilkårlig maktutøvelse vanskeligere. Samtidig gir det en verden med større kulturelt og sosialt mangfold, og den enkelte større utfoldelsesmuligheter. Det er positivt at folk flytter på seg og får nye impulser.

I Norge har vi mangel på arbeidskraft i mange yrker. Høyre mener derfor det er ønskelig at Norge tiltrekker seg arbeidskraft fra andre deler av verden. Høyre vil derfor åpne for arbeidsinnvandring også for personer som kommer fra land utenfor EØS-området. De som er sikret fast arbeid i Norge, bør få arbeids- og oppholdstillatelse.

2.4 Flyktninger og asylsøkere

Ikke alle mennesker som flytter fra eget land gjør det etter eget valg. Krig, forfølgelse, miljøproblemer og fattigdom fører mennesker på flukt over landegrensene. I samarbeid med andre land må vi hjelpe dem som er på flukt i sine nærområder, hvor innsatsen i de fleste tilfeller monner mest. Norge må også hjelpe dem som har behov for asyl eller opphold på humanitært grunnlag her i landet. Flyktninger og asylsøkere som bor i Norge skal ha de samme rettigheter og plikter i samfunnet som nordmenn, med de begrensninger det følger av ikke å ha permanent oppholdstillatelse.

Norge skal følge FNs flyktningekonvensjon og anbefalingene fra FNs Høykommissær for flyktninger i praktiseringen av vår asylpolitikk.

Det er en belastning for asylsøkere å vente lenge på å få svar på sin asylsøknad. Det er også vanskelig å komme i meningsfylt aktivitet når man ikke vet om man får bli her i landet. Høyre vil derfor arbeide for en raskere behandling av asylsøknader.

Asylmottakene skal være trygge. Høyre går inn for særlige mottak der asylsøkere med voldstendenser eller psykiske problemer kan få nødvendig hjelp.

2.5 Konkurranse om investeringer

I dagens verden gjennomføres de beste forretningsideene der rammebetingelsene for verdiskaping er best. I dagens verden flytter de beste forretningsideene dit rammebetingelsene for verdiskaping er best. Det høye norske skatte- og avgiftsnivået er en viktig årsak til at bedrifter og personer velger å flytte fra Norge, og at nyetableringer skjer i andre land. Resultatet er færre arbeidsplasser, lavere investeringer og et mindre skattegrunnlag. Over tid vil dette undergrave velferdsstaten.

Globaliseringen fører til reduserte skatteinntekter for det offentlige. Vi kan imidlertid velge måten det skal skje på. Holder vi på dagens høye skatter og avgifter, vil reduksjonen i skatteinntekter komme gjennom utflytting og handelslekkasjer. Arbeidsplasser, investeringer og handel vil flytte til andre land. Høyre vil i stedet redusere skatte- og avgiftssatsene. Dermed blir det mer attraktivt å bli eller etablere seg i Norge, både for personer og bedrifter. Den enkelte betaler mindre i skatt, men verdiskapingen og velferdsgrunnlaget forblir i landet.

Derfor mener Høyre at det totale norske skatte- og avgiftsnivået må reduseres ned mot nivået i EU-landene. Det må legges stor vekt på å redusere de skatte- og avgiftstyper som svekker Norges konkurranseevne.

2.6 Handel

Globaliseringen gir økonomiske gevinster og økt levestandard gjennom spesialisering og utnyttelse av naturgitte fortrinn, økt konkurranse og bedre utnyttelse av ressursene. Høyre mener Norge i internasjonale fora som Verdens Handelsorganisasjon må arbeide for frihandel og fri bevegelse av kapital, innenfor rammene av nødvendige regler for verdenshandelen. For å unngå uheldige maktkonsentrasjoner vil Høyre arbeide for et internasjonalt konkurranseregelverk.

Når personer og kapital kan flytte på tvers av landegrensene, skaper det sterkere konkurranse landene imellom om å tiltrekke seg bedrifter og investeringer. Viktige faktorer er infrastruktur, en godt utbygget rettsstat, økonomisk og politisk stabilitet i landet, graden av reguleringer, kvaliteten på tjenestetilbudet rundt bedriften, lønnsnivå, skattenivå og tilgangen på godt kvalifisert arbeidskraft.

Høyre vil styrke norsk privat eierskap, samtidig som vi ikke frykter utenlandske investeringer i norsk næringsliv. Det offentliges oppgave er å sørge for rammebetingelser som stimulerer til bedriftsetableringer, og gjør det attraktivt for norsk og utenlandsk eide bedrifter å være lokalisert i Norge.

2.7 Internasjonalt samarbeid

Norges åpne økonomi og utsatte geografiske posisjon gjør det viktig for oss å ha en aktiv utenrikspolitikk. Høyres utenrikspolitikk bygger på vilje til samarbeid med omverden, både for å finne løsninger på felles problemer og for å ivareta Norges interesser. De atlantiske bånd har vært en sentral del av Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk siden 2. verdenskrig. Høyre vil styrke de atlantiske bånd, som fortsatt er svært viktige i norsk sikkerhetspolitikk. Forbindelsene til Nord-Amerika er, sammen med samarbeid med våre europeiske naboer, hjørnestenene i norsk utenrikspolitikk.

2.8 Internasjonal rett

Menneskerettigheter gjelder for alle uavhengig av statsborgerskap, kjønn, religion, etnisk tilhørighet og styresett. Høyre vil arbeide for å styrke en global rettsorden, der menneskerettigheter respekteres, og der verdier som likeverd, demokrati og frihet underbygges. Norge må derfor støtte opp om håndhevelsen av internasjonale rettsregler.

Høyre vil arbeide gjennom internasjonale organisasjoner for at menneskerettigheter respekteres globalt og regionalt. Et sterkt og effektivt FN kan bidra til å sikre at menneskerettigheter ikke lenger anses for å være et internt anliggende for stater. Høyre støtter derfor opprettelsen av en internasjonal straffedomstol for brudd på menneskerettigheter.

For at FN skal bli et effektivt og respektert redskap for internasjonal fred, utvikling og rett, må organisasjonen reformeres. Høyre mener at FN må settes bedre i stand til å handle i krisesituasjoner og bruke de midler som stilles til rådighet av medlemslandene på en mer effektiv måte.

Internett og globalisering har gjort handel over landegrensene vanligere også for privatpersoner. Samtidig er det enklere og billigere for seriøse og useriøse aktører å tilby sine tjenester. Det øker behovet for at forbruker- og personvernhensyn også sikres gjennom et internasjonalt regelverk.

2.11 Kamp mot fattigdom

Høyre mener at Norge som et av verdens rikeste land har et moralsk ansvar for å bekjempe nød og fattigdom.

Miljø- og fattigdomsproblemet er verdenssamfunnets største utfordring. Økonomisk utvikling er nødvendig for å møte denne utfordringen. Utviklingslandene har selv et ansvar for å legge forholdene til rette for utvikling gjennom en fungerende rettsstat, markedsøkonomi og demokrati. Sammen med utdanning er dette helt avgjørende faktorer for å skape utvikling og bekjempe fattigdom.

For å skape økonomisk vekst er det nødvendig å utvikle en vel fungerende privat sektor. Å stimulere til dette er viktig og må få større oppmerksomhet i norsk utviklingshjelp. De rike land må gi utviklingslandene muligheter til økonomisk utvikling ved å la dem få selge sine produkter på verdensmarkedet. Norge og de andre industrialiserte landene må derfor åpne sine grenser for deres varer. Høyre vil åpne for vesentlig friere import av varer fra utviklingsland.

I tillegg til å arbeide for en langt friere verdenshandel, vil Høyre supplere med et høyt nivå på bistanden til de fattigste deler av verden. Det må legges vekt på at bistanden fremmer demokrati og respekt for menneskerettigheter. Videre bør Norge stille krav om at land som mottar norsk bistand selv fører en økonomisk politikk som legger til rette for utvikling, og prioriterer fattigdomsbekjempelse gjennom å satse på grunnleggende utdanning og helse. Norge må også gi humanitær bistand til kriseområder.

For enkelte land kan betjening av en for stor gjeld i forhold til landets økonomi føre til at man ikke har muligheter til å gi befolkningen det nødvendige utdannings- og helsetilbud som kan skape utvikling. Høyre er positiv til gjeldsavskrivning for de fattigste landene, men mener det bør stilles krav til respekt for menneskerettigheter og en økonomisk politikk som legger til rette for utvikling.

2.12 Internasjonale miljøutfordringer

Miljøproblemer og forurensning kjenner ingen landegrenser. Det hjelper lite om Norge har verdens laveste utslipp av langtransporterte luftforurensninger hvis landene rundt øker utslippene. Pålegges industrien strengere miljøkrav enn i andre land, kan virksomheten flytte, og miljøproblemene forblir de samme. Globale og regionale miljøproblemer kan bare løses gjennom forpliktende internasjonale avtaler. Høyre mener at Norge må være en pådriver for forpliktende internasjonale miljøavtaler.

Kyoto-avtalen, som skal regulere utslipp av klimagasser, er etter Høyres mening et viktig skritt på veien mot å løse globale miljøproblemer og få bukt med menneskeskapte klimaendringer. Avtalen innebærer utslippsbegrensninger for det enkelte land, og at markedet tas i bruk gjennom omsettelige utslippskvoter for klimagasser. Dermed vil det lønne seg å sette inn tiltak hvor de gir mest effekt. Et eksempel på dette er at sterkt forurensende kullkraft vil bli erstattet av langt mer miljøvennlig gasskraft. Høyre vil derfor arbeide for å iverksette Kyoto-avtalen så raskt som mulig.

Norge har et spesielt ansvar for sine nærområder. De store miljøproblemene i Nordvest-Russland er en særlig utfordring for Norge. Høyre vil øke engasjementet gjennom avtaler, direkte prosjekter, støtte til mer miljøvennlig næringsvirksomhet og oppbygging av miljøfaglig kompetanse og interesse i Russland. Norge må arbeide for å engasjere EU sterkere i miljø- og atomsikkerhetsarbeidet. Samtidig må Norge ha en beredskap i våre nordlige landsdeler som gjør oss bedre forberedt på å møte en mulig miljøkatastrofe i nordområdene.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.