Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Regjeringen om internasjonal skatt (Tobin tax o.l.)

Regjeringen Stoltenberg (17. oktober 2005 - )

Utdrag fra sentrale dokumenter:

I utviklingsministerens innlegg på konferanse i Paris 28.02.06 står det bl.a.:

"It therefore gives me great pleasure to announce that Norway fully supports the French initiative. The Norwegian Government intends to implement a solidarity contribution on air traffic from 2007. The preparatory work will be an integral part of preparations for next year’s budget."

I plattformen fra Soria Moria (13.10.05) står det:

"Regjeringen vil gå foran for internasjonale avtaler om nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av FN-institusjonene, flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel eller avgift på valutatransaksjoner."

Regjeringen Bondevik (19. oktober 2001 - 17. oktober 2005)

Utdrag fra sentrale kilder:
 

I St.meld.nr.19 (2002-2003) En verden av muligheter - globaliseringens tidsalder og dens utfordringer, står det:

"Avgift på omsetning av valuta

Høy kapitalmobilitet muliggjør spekulasjon og kan medføre betydelige svingninger i valutakursen under regimer med flytende valutakurs, devaluering eller revaluering under regimer med fast valutakurs, og medvirke til finanskriser. En avgift på valutaomsetning ville ifølge et forslag fra 1978 av den amerikanske økonomen James Tobin kunne bidra til å stabilisere valutamarkedene ved å begrense de kortsiktige kapitalbevegelsene. Tobin mente avgiften måtte dekke alle slags valutatransaksjoner, og at nasjonale myndigheter skulle være ansvarlig for å inndrive den. Avgiften ble i Tobins regneeksempler satt til 1 prosent, og han foreslo at inntektene kunne gå til IMF eller Verdensbanken. Ettersom avgiften var tenkt å legges på hver valutaomveksling, antok Tobin at den ville redusere avkastningen på kortsiktige plasseringer sammenlignet med langsiktige, og dermed bidra til å erstatte kortsiktige kapitalplasseringer med mer langsiktige.

En avgift på valutatransaksjoner ville kunne påvirke kapitalmarkedenes virkemåte. Handelen i små valutaer, som for eksempel norske kroner, kunne bli redusert dersom det ble innført en global valutaavgift. Dette ville igjen kunne øke kostnadene ved transaksjoner i disse valutaene. Samtidig ville den først og fremst kunne ha en stabiliserende effekt ved forventninger om mindre svingninger i valutamarkedene. I situasjoner med spekulative angrep som følge av fundamentale forhold i økonomien, ville det imidlertid kreve en svært høy avgift på valutahandel for at den skulle ha vesentlig innvirkning på valutabevegelsene.

Skulle en avgift på valutahandel bidra til å redusere svingningene i valutamarkedet, må den innføres internasjonalt, og med deltagelse fra alle land av betydning. Gevinstene ved å omgå en slik avgift ville være betydelig, og effekten kunne bli betydelig redusert ved at handel i valuta forflytter seg til land som ikke har innført avgiften, eller ut av det offisielle finansmarkedet.

Innføring av en slik avgift av et enkelt land ville i liten grad bidra til å forhindre spekulative angrep, samtidig som den ville fungere som en skatt på all import og eksport av varer. For Norges del ville ensidig innføring av en slik avgift være i strid med våre internasjonale forpliktelser under blant annet EØS-avtalen.

Flere toneangivende land, samt EU-kommisjonen, er motstandere av en slik avgift, og det er derfor ikke realistisk å forvente internasjonal støtte til en Tobin-avgift. Regjeringen ser det som lite aktuelt å ta nye initiativ i dette spørsmålet."

 

Kilder - Regjeringen om internasjonale skatter (Tobin Tax o.l.):

Regjeringen Bondevik (H, KrF og V):

2003


 

2001:

Regjeringen Stoltenberg (Ap):


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.