Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Informasjon
Utdrag fra St.meld.nr. 19 (1995-96) En verden i endring

Torsdag 21. desember 1995

Hentet fra:
St. meld. nr. 19 (1995-96), En verden i endring.
Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene (kortversjon)


4.9 INFORMASJON

Informasjon og holdningsskapende arbeid om bistand og nord-sør-spørsmål har lange tradisjoner i Norge. For Regjeringen har det vært en sentral målsetting å skape interesse for og økt innsikt i internasjonale spørsmål samt bidra til engasjement for Norges rolle i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Massemedia, skoleverket og organisasjonene har hatt viktige roller i dette informasjonsarbeidet og har bidratt til at informasjonene har nådd ut til ulike grupper i samfunnet.

Arbeidsdelingen mellom Utenriksdepartementet og NORAD på informasjonssektoren ble endret fra 1995 av. Dette innebærer at departementet vil satse på et bredt og utadrettet opplysningsarbeid om norsk bistandspolitikk, nord-sør-spørsmål og multilateralt utviklingssamarbeid. NORAD vil primært informere om sin virksomhet og om forhold i utviklingsland. På den måten har man fått større samsvar mellom ansvaret for informasjon og forvaltning.

FN-Sambandet og UNICEF-komitéen har vært viktige samarbeidspartnere for bpde Utenriksdepartementet og NORAD, særlig når det gjelder informasjon overfor skoleverket. Allerede i 1976 etablerte NORAD en ordning med rammeavtaler for støtte til de frivillige organisasjonenes opplysningsarbeid. Mer enn 20 organisasjoner inngår i dag i denne ordningen. Foruten Utenriksdeaprtementets og NORADs egen informasjonsvirksomhet er derfor FN-tilknyttede organisasjoner og de frivillige organisasjonene etter hvert blitt viktige søyler i den statlig støttede informasjonsvirksomheten. De har til sammen sikret et mangfold både når det gjelder tematisk vinkling og valg av målgrupper.

Grunnlag for engasjement

Regjeringen vil videreføre arbeidet med et bredt informasjons- og opplysningsarbeid. Målet er å skape økt engasjement, kunnskap om og innsikt i bistand og nord-sør-spørsmål. Det vil bli lagt vekt på betydningen av internasjonalt samarbeid for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Det er også viktig at informajsonsarbeidet ut fra et helhetsperspektiv formidler kunnskap om sammenhenger og drøfter årsakene til mange av de globale utfordringene. Nødvendigheten av å endre internasjonale rammebetingelser må vektlegges, samtidig som man anskueliggjør resultater, problemer, feilslag og andre sider ved pågående bistandssamarbeid, genrelt og med særlig vekt på norsk deltakelse.

Det er viktig at informasjonsvirksomheten samlet sett har bredde og variasjon fra ren fakta-informasjon til mer verdiorientert folkeopplysning. Det må stimuleres til dialog og deltakelse, og informasjonsvirksomheten bør bidra til kompetansebygging som er nødvendig for å utløse handling og aktiv engasjement blant folk flest. Regjeringen vil oppmuntre til og støtte utvikling av nye metoder og innfallsvinkler i informasjonsarbeidet; tiltak som kan gjøre kompliserte emner lett tilgjengelige og engasjerende for ulike målgrupper. All støtte til informasjonsvirksomhet må være basert på klare krav til kvalitet både med hensyn til innhold og form.

Regjeringen vil fremheve verdien av at det fremtidige informasjonsarbeidet i større grad trekker inn perspektiver og synspunkter fra Sør, både i planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak. Oppbygging av internasjonale nettverk og tiltak som muliggjør en bred kontakt og dialog mellom Nord og Sør bør videreføres og styrkes.

Målgrupper og samarbeidspartnere

Regjeringen ønsker at informasjonsarbeidet viderefører folkeopplysningstradisjoner om å nå ut til brede lag av befolkningen. Skoleverket og frivillige organisasjoner vil stå sentralt, ikke minst i det mer langsiktige opplysningsarbeidet. Kompetansehavende tilbud vil ha en sentral plass. Når det gjelder dagsaktuelle saker, vil Utenriksdepartementet og NORAD legge vekt på nær kontakt og et bredt samarbeid med media.

FN-Sambandet, UNICEF-Komitéen og rammeavtaleorganisasjonene vil fortsatt ha en sentral plass i den statlig støttede informasjonsvirksomheten. Det er viktig at organisasjonene opprettholder sin uavhengighet og sitt engasjement når det gjelder form og innhold i egen informasjonsvirksomhet. Samtidig har det en informasjonsfaglig verdi at organisasjonene vinkler stoff og presentasjon i forhold til egne målgrupper. Det må likevel stilles krav til kvalitet og kontroll med bruk av midlene, som i annen støtte til norske organisasjoner.

De store bistandsorganisasjonene har fått en stadig viktigere rolle i informasjonsarbeidet, med formidling både om egen virksomhet og om nord-sør-emner generelt. Regjeringen ønsker å styrke disse organisasjonenes informasjonsarbeid, og vil gå inn for at NORADs rammeavtale om økonomisk støtte til informasjonsvirksomhet om nord-sør-forhold og utviklingssamarbeid blir utvidet til også å omfatte Flyktningerådet, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redd Barna.

Regjeringen vil ikke gå inn for Kommisjonens forslag om å opprette en egen styringsstruktur for forvaltning av organisasjonenes opplysningsarbeid. NORAD beholder forvaltningsansvaret for denne støtten.

Norske bistandsmyndigheter har gjennom årene etablert ulike kontakt- og samarbeidsfora med skoler, organisasjoner og andre grupper. Slike fora har hatt en viktig funksjon, go dette samarbeidet bør videreføres og styrkes. Også mer generelt er det ønskelig med et utvidet samarbeid mellom Utenriksdepartementet/NORAD og ulike organisasjoner og miljøer som driver informasjon om internasjonale spørsmål. Slik kontakt er av betydning for å unngå unødvendig overlapping og for å muliggjøre større samarbeidsprosjekter. Samtidig kan slike samarbeidsprosjekter bidra til å sette bistand og nord-sør-enmer inn i et mer helhetlig perspektiv.

(Dette er en kortversjon av meldingen)


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.