Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Skole - utdanning for bærekraftig utvikling (UBU)

Skolen er en av de viktigste arenaene for læring om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål og RORG-samarbeidet har derfor vært aktiv i forhold til skoleverket på flere måter, blant annet i forbindelse med utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) i skolen, revisjon av læreplaner, utvikling av læringsopplegg til bruk i skolen m.m. Her har vi samlet kortfattet informasjon og lenker til en del av dette.

Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) - hvem, hva, hvor?

Formålet med dette heftet er å gi en overordnet oversikt over fagfeltet Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) i norsk kontekst, med referanser til aktuelle internasjonale prosesser. Vi ønsker å trekke frem de viktigste begrepene, aktørene og politiske prosessene.

Last ned hele heftet i pdf-format eller les heftet on-line.

Utarbeidet av RORG-samarbeidet, mars 2017Det internasjonale rammeverket (bærekraftsmål 4.7)

RORG-samarbeidet, sammen med ulike sivilsamfunnsgrupper og andre, var pådriver for vedtak om etablering av FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling på FN-toppmøtet (Rio+10) i Sør-Afrika i 2002 og oppfølging av dette gjennom FNs bærekraftsmål 4.7, som ble vedtatt i FN i 2015:

"Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av fred og ikkevold, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling."

Internasjonalt spiller UNESCO en viktig rolle i dette arbeidet. I 2014 laget de en sluttrapport for utdanningstiår og utarbeidet et "veikart" for oppfølging av den internasjonale handlingsplanen for UBU.

OECD planlegger nå en ny PISA-undersøkelse i 2018 om globale kompetanser for en inkluderende verden (PISA 2018: Global competency for an inclusive world). Resultatene av denne vil trolig legge viktige føringer for det videre arbeidet med UBU og oppfølging av bærekraftsmål 4.7.

RORG-samarbeidet har dessuten deltatt i arbeidet med global læring i skolen i Europa gjennom Global Education Network Europe (GENE), som blant annet har hatt mye fokus på utdanning for globale borgere. GENE samarbeidet med det finske utdanningsstyret om symposiet "Becoming av global citizen" i 2011 og et oppfølgingssymposium i 2014.

Etter anmodning fra RORG-samarbeidet, UD og Kunnskapsdepartementet gjennomførte dessuten GENE en fagfellevurdering (peer review) av "global education" i Norge, men flere anbefalinger knyttet til arbeidet innenfor norsk skole i 2009.

Det nasjonale rammeverket (norsk skole)

RORG-samarbeidet koordinerte i 2005 innspill fra medlemsorganisasjonene, i lys av FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling, til skolemyndighetenes arbeid med revisjon av læreplaner i forbindelse med kunnskapsløftet og bidro senere med innspill til Kunnskapsdepartementets reviderte nasjonale strategi for UBU 2012-2015.

Etter at regjeringen nedsatte et utvalg (Ludvigsenutvalget) for å utrede fremtidens skole fulgte RORG-samarbeidet dette arbeidet tett og bidro med innspill til utvalget. I utvalgets rapport i 2015 (NOU 2015:8) ble "bærekraftig utvikling" løftet fram som ett av tre viktige flerfaglige temaer for fremtiden skole, slik det også ble gjort i regjeringens melding om fornyelse av kunnskapsløftet i 2016 (Meld. St. 28 2015-2016): Fag - Fordypning - Forståelse. RORG-samareidet bidro også her med innspill til Kunnskapsdepartementet.

Innspill fra RORG-samarbeidet:

Gjennom Stortingets behandling av Meld. St. 28 (2015-2016) ble det vedtatt at bl.a. UBU skal inn som tverrfaglig tema i skolen. Dette følges opp gjennom revisjon av læreplanverket og i mars 2017 inviterte Kunnskapsdepartementet til Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Høringssvar innkommet innen høringsfristen er tilgjengelige på departementets nettsider, herunder:

Annet arbeid for UBU og global læring i skolen i Norge

  • RORG-samarbeidet tok i sin tid initiativ til etablering av nettportalen Global skole, som ble etablert i samarbeid med FN-Sambandet og Global.no. Denne videreføres nå av Global.no, som også har utviklet egne nettsider for læring og handling
  • RORG-samarbeidet utarbeidet, i samarbeid med Lent (2005/2006), en veiledningsmanual til bruk for organisasjoner i RORG-samarbeidet (og andre) som ønsker å utvikle eller tilpasse undervisningsopplegg/informasjonsmateriell til skolen.
  • Hei Verden fikk i 2010 gjort en undersøkelse av norske lærebøker, som ga verdifull kunnskap om hvordan internasjonale utviklingsspørsmål ble behandlet i norske lærebøker.
  • LNU foretok i 2012 en undersøkelse om ungdom og Nord/Sør-spørsmål, som blant annet fant at ungdom i Norge har mye faktakunnskap om verden, men mangler forståelse av globale maktstrukturer, grunnleggende årsaker til fattigdom og sammenhengen mellom manglende utvikling i sør og vår rikdom i nord.
  • RORG-samarbeidet fikk i 2012 foretatt en kartlegging av arbeidet med global læring i skolen i de nordiske landene som utgangspunkt for mulig samarbeid: Global Education in Schools - Nordic cooperation?
  • RORG-samarbeidet kunne i 2012 legge ut rapporten Fattig og rik i samme verden, utarbeidet av Tore Linne Eriksen ved HiO for FN-Sambandet til bruke opplysnings- og undervisningsøyemed.
  • RORG-samarbeidets ressurssider for nord/sør-interesserte omfatter også nyhetssaker knyttet til UBU og global læring i skolen og slike saker er samlet her.

Litteraturtips:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 20. juni
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?