Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Informasjon
Utdrag fra Innst.S.nr.229 (1995-96)

Mandag 03. juni 1996

Utdrag fra:
Innst.S.nr.229 (1995-96) Innstilling fra utenrikskomiteen
til St. meld. nr. 19 (1995-96), En verden i endring.
Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene


Informasjon

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at holdningsskapende arbeid og informasjon om bistand i Norge vil være viktig i årene framover. Innsatsen og bevilgningene på dette området bør derfor økes, slik at det blir mulig å videreføre et bredt informasjons- og opplysningsarbeid. Dette flertallet vil understreke at informasjonsarbeidet må sees i et helhetlig perspektiv, hvor formidling av kunnskap om sammenhenger i Sør-politikken og drøfting av årsakene til de globale utfordringene skal stå sentralt. Dette flertallet viser i den sammenheng til merknader i B.innst.S.nr.3 (1995-96) hvor det pekes på betydningen av å bidra til kritisk engasjement og debatt. Dette gjelder også for NORAD og UDs egen opplysningsvirksomhet. Dette flertallet er enig i at man i opplysningsarbeidet skal trekke inn perspektiver og synspunkter fra Sør. Skoleverket og frivillige organisasjoner i Norge må også ha en viktig rolle i dette arbeidet. Dette gjelder særlig FN-sambandet. Den offentlige støtten til organisasjonene bør særlig rettes inn mot deres verdibaserte samfunnsengasjement knyttet til overordnede mål, og ikke mot organisasjonenes egeninteresser knyttet til egenprofilering og prosjektinformasjon. Hensynet til organisasjonenes mangfold, uavhengighet og integritet må ivaretas.

Dette flertallet ser positivt på at Regjeringen vil inngå en egen rammeavtale med de store bistandsorganisasjonene, men forutsetter at dette ressursmessig ikke går på bekostning av den rammeavtalen som allerede er inngått med andre organisasjoner.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti mener samlet sett at det er behov for økte midler til opplysningsarbeid og går inn for at bevilgningene over en ti års periode økes til 1,5 % av budsjettet.

Komiteens medlemmer fra Høyre synes ikke det er riktig å benytte så store midler som flertallet ønsker til informasjonsarbeid.

---------

FORSLAG FRA MINDRETALL

Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti:

Forslag 4

Stortinget ber Regjeringen om å trappe opp midlene til opplysningsarbeid til 1,5 % av bistandsbudsjettet over en tiårs periode.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.