Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Tilskudd til opplysningsarbeid 1995
Utdrag fra B.innst.S.nr.3 (1994-1995)

Onsdag 26. oktober 1994

Utdrag fra
B.innst.S.nr.3 (1994-1995)
Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkommende Utenriksdepartementet m.v.


Kap. 170 Opplysningsarbeid

Under dette kapitlet foreslås bevilget 8 mill. kroner, det samme som for inneværende år.

Hensikten med bevilgningen er at opplysnings- og informasjonsvirksomheten skal bidra til å skape interesse for å spre kunnskap og stimulere til debatt om utviklingshjelpen og Nord-Sør-spørsmål.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet støtter bevilgningsforslaget.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti viser til de retningslinjer som Stortinget tidligere har trukket opp for opplysningsarbeid om nord-sør spørsmål. Informasjonsarbeidet skal bygge på et bredt og helhetlig perspektiv hvor målsettingen om å bidra til kritisk engasjement og debatt står sentralt. Dette gjelder også NORADs egen opplysningsvirksomhet. Disse medlemmer vil peke på at dette kapitlet over flere år har hatt en stram ramme. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn foreslå en økning på 8 mill. kroner til dette formålet.

Kap. 170

bevilges med kr 16.000.000

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sine generelle merknader og foreslår en reduksjon på 4 mill. kroner.

Kap. 170

bevilges med kr 4.000.000

Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet viser til sine generelle merknader og foreslår at det ikke bevilges midler. Subsidiært støttes Høyres forslag.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.