Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Opplysningsarbeid, organisasjonsliv og mellomfolkelig samarbeid
Utdrag fra B.innst.S.nr.3 (1996-1997)

Fredag 01. november 1996

Utdrag fra
B.innst.S.nr.3 (1996-1997)
Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Utenriksdepartementet m.v.


Kap. 154 Opplysningsarbeid, organisasjonsliv og mellomfolkelig samarbeid

Under dette kapittel foreslås bevilget 898.000.000 mot 828.900.000 kroner i 1996. Kapitlet tilsvarer hele eller deler av tidligere kap. 170, kap. 171, kap. 173, kap. 174 og kap. 176. Bevilgningen skal dekke tiltak for å bidra til oppbygging av et sivilt samfunn i utviklingslandene, styrking av landenes forskningskompetanse og -kapasitet samt opplysningsarbeid om utviklingsspørsmål.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til proposisjonen og støtter Regjeringens bevilgningsforslag.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti viser til at dette nye kapitlet er blitt en sekkepost for støtte til opplysningsarbeid, de frivillige organisasjonenes utviklingstiltak, forskning og kompetanseoppbygging i u-land og kulturtiltak i utviklingsland. Disse medlemmer mener en mer dekkende kapittelbetegnelse vil være « Frivillige organisasjoner, vitenskapelig og kulturelt samarbeid og opplysningsarbeid ».

Disse medlemmer støtter bevilgningsforslaget til Utenriksdepartementets og NORADs opplysningsarbeid (post 11 Varer og tjenester), men vil understreke at prinsippene for opplysningsarbeidet skal følge de retningslinjer disse medlemmer trakk opp i B.innst.S.nr.3 (1995-1996) og Innst.S.nr.229 (1995-1996). Det innebærer at UD/NORADs opplysningsarbeid om egen virksomhet skal bygge på et helhetlig perspektiv der de grunnleggende spørsmål i nord-sør-samarbeidet prioriteres. Et bredt og utadrettet opplysningsarbeid skal stimulere til kritisk engasjement og debatt.

Også når det gjelder tilskuddet til organisasjonenes opplysningsarbeid (post 70), vil disse medlemmer understreke de generelle retningslinjer for opplysningsarbeidet nevnt ovenfor. Opplysningsarbeidet må bidra til økt forståelse av problemenes årsaker og de viktige relasjonene i forholdet mellom Sør og Nord, og ikke i hovedsak rettes mot organisasjonenes egenprofilering, prosjektinformasjon og innsamlingsvirksomhet. De frivillige organisasjonene er viktige aktører i arbeidet for å bidra til et kritisk engasjement og debatt i det norske samfunnet og hensynet til organisasjonenes mangfold, uavhengighet og integritet må ivaretas.

Disse medlemmer vil også understreke betydningen av at perspektiver og synspunkter fra Sør bringes inn i opplysningsarbeidet i Norge og vil støtte oppbyggingen av internasjonale nettverk som muliggjør en bred kontakt og styrker dialogen mellom Nord og Sør på det mellomfolkelige plan. Støtten til dette bør forvaltes i samarbeid med Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), som er en norsk paraplyorganisasjon som allerede har etablert et omfattende kontaktnett overfor ulike organisasjoner og forskningsmiljøer i Sør.

En rekke bevilgningsformål som tidligere hadde egne budsjettposter er nå samlet i post 70. Nå framkommer fordelingen bare ved å lese budsjetteksten fra side 156 til 158. Summen av de enkeltbeløp som departementet nevner under post 70 blir for øvrig 43 mill. kroner, ikke 42 som posten står oppført med. For at Stortinget skal kunne beholde en tilfredsstillende oversikt og styring over fordelingen mellom de tidligere postene, ber disse medlemmer om at departementet i sine budsjettproposisjoner angir hvordan bevilgningen over post 70 tenkes fordelt mellom følgende underposter:

70.1 Tilskudd til FN-tilknyttede organisasjoner
70.2 Rammeavtaler med Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Norges Røde Kors og Flyktningerådet
70.3 Øvrige rammeavtaler (RORG) og enkeltavtaler
70.4 Tilskudd til IPS Norge (3. verdens pressebyrå)
70.5 Tilskudd til samarbeid med Sør
70.6 Andre tilskudd til opplysningsarbeid

Disse medlemmer vil foreslå at tilskuddet til post 70 økes til 55 mill. kroner fordelt på underposter som angitt nedenfor.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag med slik fordeling:

Kap. 154 Opplysningsarbeid, organisasjonsliv og mellomfolkelig samarbeid
  70 Tilskudd til opplysningsarbeid, kan
     overføres,
     økes med kr 13.000.000
     og bevilges med
kr 55.000.000
  70.1 Tilskudd til FN-tilknyttede
     organisasjoner,
     bevilges med
kr 16.550.000
  70.2 Rammeavtaler med Kirkens Nødhjelp,
     Norsk Folkehjelp, Redd Barna,
     Norges Røde Kors og Flyktningerådet,
     bevilges med
kr 15.500.000
  70.3 Øvrige rammeavtaler (RORG) og
     enkeltavtaler,
     bevilges med
kr 17.500.000
  70.4 Tilskudd til Inter Press Service (IPS),
     bevilges med
kr 1.000.000
  70.5 Tilskudd til samarbeid med Sør,
     bevilges med
kr 1.000.000
  70.6 Andre tilskudd til opplysningsarbeid,
     bevilges med
kr 3.450.000


Disse medlemmer vil understreke de frivillige organisasjonenes viktige rolle i utviklingssamarbeidet og spesielt framheve deres mulighet til å styrke organisasjonsmangfoldet innen det sivile samfunn og nå fram til fattige og diskriminerte målgrupper. Disse medlemmer mener de frivillige organisasjonene kan spille en stadig viktigere rolle i arbeidet for demokratisering, menneskerettigheter og miljø i tillegg til deres langsiktige arbeid for sosial og økonomisk utvikling. Disse medlemmer foreslår at bevilgningen under post 71 Tilskudd via frivillige organisasjoner økes med 70 mill. kroner ut over Regjeringens forslag, og at det for 1997 bevilges 740 mill. kroner, slik at kap. 154 totalt økes med 83 mill. kroner til 981 mill. kroner.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

Kap. 154 Opplysningsarbeid, organisasjonsliv og mellomfolkelig samarbeid
  71 Tilskudd via frivillige organisasjoner,
     økes med kr 70.000.000
     og bevilges med
kr 740.000.000

Når det gjelder post 72 Tilskudd til forskning og kompetansebygging i utviklingsland, kan disse medlemmer slutte seg til bevilgningsforslaget. Det samme gjelder post 73 Tilskudd til kulturtiltak i utviklingsland.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sine generelle merknader og foreslår at kapitlet reduseres med 155 mill. kroner.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

Kap. 154 Opplysningsarbeid, organisasjonsliv og mellomfolkelig samarbeid,
reduseres med kr 155.000.000 og bevilges med
kr 743.000.000


Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet foreslår en reduksjon med 728 mill. kroner på kap. 154.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

Kap. 154 Opplysningsarbeid, organisasjonsliv og mellomfolkelig samarbeid,
reduseres med kr 728.000.000 og bevilges med
kr 170.000.000


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.