Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Stortingets føringer
Utdrag fra referat fra Stortingets spørretime 26.10.94

Onsdag 26. oktober 1994

Spørsmål 35

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til bistandsministeren:

"En rekke frivillige organisasjoner har i brev til Utenriksdepartementet 14. september 1994 uttrykt sterk misnøye med NORADs nye informasjonsstrategi og praktiseringen av nye retningslinjer for støtte til norske organisasjoners informasjonsvirksomhet.

Vil bistandsministeren bidra til at NORADs informasjonsstrategi og praktiseringen av retningslinjene blir mer i tråd med Stortingets forutsetninger?"

Statsråd Kari Nordheim-Larsen: Representanten Frafjord Johnsons spørsmål dreier seg om to forhold, nemlig på den ene siden retningslinjene for støtten til norske private organisasjoners informasjonsvirksomhet, som forvaltes av NORAD, og på den annen side NORADs informasjonsstrategi.

NORAD utarbeidet i vår en ny "strategi for informasjon om NORADs virksomhet". Det dreier seg her om informasjon om NORADs egen virksomet og aktiviteter som Direktoratet selv står for.

Utenriksdepartementet har besluttet å overføre den delen av NORADs tidligere informasjonsvirksomhet som dreier seg om utviklingspolitiske spørsmål, om nord-sør-spørsmål og om multilateral bistand til en ny informasjonsenhet i departementet. Et utvalg er nedsatt for å utarbeide strategi for denne virksomheten, og en rapport fra utvalget skal være klar innen årets utgang. De fortusetninger som Stortinget har lagt til grunn for informasjonsvirksomheten omkring disse spørsmål, vil bli ivaretatt innenfor denne strategien, supplert med den informasjonsstrategien NORAD nå iverksetter vedrørende sin egen virksomhet.

Det er regjeringens politikk å støtte mange ulike organisasjoners informasjonsvirksomhet, for gjennom det favne mangfoldet i synspunkter og målgrupper, slik det f.eks. vises til i St.meld.nr.36 for 1984-85, der informasjonsvirksomhet blir grundig drøftet. Vi legger stor vekt på at de frivillige organisasjonene driver sitt informasjonsarbeid ut fra sine egne premisser og sine egne målsettinger. Gjennom NORAD har i overkant av 20 organisasjoner hvert år mottatt om lag 10 millioner kr til sammen til egen informasjonsvirksomhet. I budsjettforslaget for 1995 foreslår vi 12 mill. kr til fordeling til organisasjonenes informasjonsarbeid. Målsettingen med disse midlene er å skape interesse og engasjement i opinionen for aktuelle utfordringer i en bærekraftig Nord/Sør-politikk.

NORADs samarbeid med de frivillige organisasjonene på dette området er regulert av rammeavtaler. Rammeavtalene er i år blitt reforhandlet på basis av nye rtningslinjer for organisasjonenes arbeid når det gjelder faglig og administrativ oppfølging - forvaltningsmessige krav jeg synes det er riktig å stille når det gjelder bruk av offentlige midler. Kravene til informasjonsvirksomhet vil her komme på linje med krav som stilles til annen virksomhet.

Jeg vil imidlertid legge vekt på at vi vil håndheve regelverket på en måte som er tilpasset de forskjellige organisasjonenes administrative og faglige kapasitet, slik at den enkelte organisasjons særpreg kan bevares. Jeg har allerede hatt to møter med organisasjonene om dette, det siste den 11. i denne måneden - et møte jeg oppfattet som positivt. Jeg vil legge vekt på å opprettholde denne dialogen med organisasjonene.

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Jeg takker statsråden for svaret, og jeg er glad for at statsråden nå understreket at hun ikke har til hensikt å styre innfallsvinkel, retning og innhold i de frivillige organisasjonenes virksomhet, slik det opprinnelig ble lagt opp til i brev fra NORAD til diverse av de private organisasjonene. Noe annet ville både være i strid med Stortingets forutsetninger om at informasjonsarbeidet skal skje på organisasjonenes egne premisser og de retningslinjer det offentlige vanligvis følger i forhold til private organisasjoner. Statsråden har dermed langt på vei imøtekommet organisasjonenes ankepunkter når det gjelder NORADs signaler og jeg forventer at hun følger opp dette overfor NORAD.

Når det gjelder NORADs egen informasjonsstrategi, er jeg ikke alene om å tolke dette som i strid med Stortingets forutsetninger. Halle Jørn Hanssen som skulle være en kjent person for bistandsministeren, generalsekretær i Norsk Folkehjelp og tidligere ansvarlig for NORADs informasjonsarbeid sier:

"NORAD har i løpet av kort tid brutt med 20 års vellykket arbeid med å skape et bredt folkelig engasjement for utviklingshjelp i Norge ... NORAD sitter tilbake med en primitiv bedriftsinformasjon som både er dyr og bortkastet."

Jeg vil gjerne spørre statsråden igjen om hun tror at en slik omlegging vil være i tråd med Stortingets forutsetninger, og om det vil hjelpe med en overføring til departementet. Det er jeg i tvil om.

Statsråd Kari Nordheim-Larsen: Informasjonen på dette området vil etter våre nye planer ha tre søyler, om man kan si det slik. Det er midler, 12 mill. kr som blir kanalisert gjennom private organisasjoner til informasjon ut fra deres egne premisser, det vil være utenrikspolitiske, bistandspolitiske informasjonsbehov, nord-sør-spørsmål og multilaterale spørsmål som vil ligge i departementet, og det vil være NORADs egen informasjon om egen virksomhet. Jeg tror jeg vil si det slik at selvkritikk er ikke et fremmetord verken for NORAD eller for Utenriksdepartementet, slik at jeg tror det ville være feil å ta for gitt at informasjonen vil bli en ensidig rosemaling av egen aktivitet, men i alle fall så vil altså 12 mill. kr kanaliseres utenfor egne informasjonsmiljøer til informasjon ut fra de premisser og de synsvinkler som organisasjonene vil velge.

Hilde Frafjord Johnson (KrF): Jeg takker statsråden for svaret. I det informasjonsarbeid NORTAD tidligere har drevet, har nord-sør-spørsmål og bred, kritisk gjennomgang av utviklingsproblemer vært viktig. Det som er mitt spørsmål i forhold til den omlegging en nå legger opp til, er hvorvidt det faktisk vil være de utenrikspolitiske interesser - de rent bistandspolitiske interesser - som vil bli dominerende når man overfører disse oppgavene til Utenriksdepartementet, slik at nord-sør-dimensjonen ikke blir så sentral. Detjeg vil be bistandsministeren om, er at hun sørger for at denne informasjonsstrategien blir en åpen, kritisk og helhetlig tilnærming til utviklingsproblemene slik Stortinget har fastslått tidligere i St.meld.nr.36 for 1984-85 og i diverse stortingsproposisjoner i forbindelse med budsjettene deretter. Samtidig vil jeg si at det er behov for i Stortinget at vi får anledning til en gjennomdrøfting av hele informasjonsvirksomheten, og jeg vil derfor be statsråden om at hun sørger for, når regjeringen i stortingsmeldingen som skal utarbeides med utgangspunkt i nord-sør og bistandskommisjonens rapport, gir disse spørsmålene en grundig behandling, slik at vi kan komme tilbake til dem. 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.