Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Hvordan ivaretas organisasjonenes vokterrolle?
Spørsmål fra Gunhild Øyangen (A) til utviklingsministeren

Tirsdag 01. februar 2005

Dokument nr. 15 (2004-2005), Spørsmål nr. 458, datert 01.02.2005

Fra Gunhild Øyangen (A) til utviklingsministeren

Besvart 07.02.2005 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål: St.prp. nr. 1 (2004-2005) la opp til en omlegging av støtteordningene for de frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsarbeid. Omleggingen innebærer at de bistandsrettede frivillige organisasjonene behandles under ett, og at tilskudd til deres informasjonsvirksomhet blir en integrert del av samarbeidsavtalene med NORAD. På hvilken måte ivaretas organisasjonenes uavhengige vokterrolle i forhold til staten innenfor en slik ny organisering?

Begrunnelse: I utviklingspolitikken er det avgjørende viktig å bevare de frivillige organisasjonenes uavhengige vokterrolle i forhold til staten. Også innenfor utviklings- og utenrikspolitikkens område er det ønskelig med bred offentlig debatt rundt politiske veivalg, og her spiller de frivillige organisasjonene en viktig rolle. Omleggingen av støtteordningene for de frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsarbeid innebærer at de bistandsrettede frivillige organisasjonene behandles under ett og at tilskudd til deres informasjonsvirksomhet blir en integrert del av samarbeidsavtalene med Norad. Etter det jeg har fått opplyst sier imidlertid ikke disse avtalene noe om opplysningsarbeid. De frivillige organisasjonene som i hovedsak er innrettet mot opplysningsarbeid, vil fortsatt få regulert sine tilskudd via rammeavtaler over posten som i dag går til støtte for de frivillige organisasjonenes opplysningsarbeid. Det er viktig at denne omleggingen ikke svekker organisasjonenes rolle som "vaktbikkjer".

Svar: Endringene i forvaltningen av de frivillige organisasjoners informasjonsmidler ble gjort som følge av evalueringsrapporten "Gjennomgang av UD/NORADs tilskudd til organisasjoners opplysningsvirksomhet om internasjonale utviklingsspørsmål" fra 2003. Rapporten konkluderte med at særegne, bundne ordninger for informasjonsstøtte hadde liten innvirkning på kvaliteten eller omfanget av informasjonsvirksomheten. En arbeidsgruppe med representanter for Utenriksdepartementet og NORAD vurderte rapporten og la fram sine anbefalinger sommeren 2004, etter en ekstern høring blant organisasjonene. Dette evalueringsarbeidet var et resultat av Regjeringens ønske om å forenkle organisasjonenes forankring i det offentlige system slik at ikke samme organisasjon sitter med opptil flere ulike typer flerårige samarbeidsavtaler. Grunnen til omleggingen er ønsket om å gi organisasjonene større frihet til å prioritere innenfor sitt virkeområde. NORAD vil fremdeles stå for den faglige vurderingen av søkerne. Gjennom å se bistandsorganisasjonene (med samarbeidsavtaler) samlet under kap. 160 post 70, og informasjonsorganisasjonene (organisasjoner med rammeavtale på informasjonsområdet/RORGene) under kap. 160 post 71 kunne man også rendyrke informasjonsvirksomheten som skjer innen rammen av RORG-samarbeidet. Ut over en forvaltningsmessig effektivisering og forenkling for det offentlige så vel som for organisasjonene, innebærer dette ingen betydelige endringer for organisasjonenes informasjonsvirksomhet. Denne nye inndelingen bygger på bistandsorganisasjonenes plikt til å informere om egen virksomhet innen rammen av samarbeidsavtalene, samtidig som øremerkede informasjonsmidler vil ivareta bistandsorganisasjonenes rene selvstendige informasjonstiltak, enten hver for seg eller i samarbeid, som for eksempel kampanjen "Involve yourself" rettet mot skoleungdom. For de organisasjoner som i hovedsak søker støtte til informasjonsvirksomhet vil ikke endringen innebære annet enn at miljøet og interessene innen det såkalte RORG-samarbeidet kan bli mer rendyrket. Den uavhengige vokterrollen til de frivillige organisasjonene tillegges like stor vekt som under det tidligere avtalesystemet, og dette vil gjelde uavhengig av formen på den flerårige avtalen med NORAD.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.