Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Arbeiderpartiets program 2005-2009

Utdrag fra "Ny solidaritet" - Arbeiderpartiets program 2005-2009
vedtatt på landsmøtet 7-10. april 2005

Utdrag fra Våre Verdier: Frihet, solidaritet og like muligheter

Utdrag fra Det globalisering samfunn -fordeling og styring

Utdrag fra Våre Verdier: Frihet, solidaritet og like muligheter


Sosialdemokratiet er grenseløst

25. Arbeiderpartiets grunnleggende idéer om frihet, solidaritet og like muligheter stopper ikke ved landegrensene. Vi ønsker et globalt velferdssamfunn tuftet på aktive stater der alle mennesker har sosial sikkerhet basert på rettferdighet, der alle har rett til arbeid, og mulighet til å forsørge seg og sine. Og der alle har organisasjonsfrihet og anledning til å delta aktivt i den demokratiske prosessen. Sammen med søsterpartier og meningsfeller over hele verden vil vi arbeide for et internasjonalt samfunn som er preget av disse idéene, for fred og respekt for menneskerettighetene. Og vi ønsker å bidra aktivt til at Europa går fremst i dette arbeidet.

Det er langt fram før vi når et slikt mål. For å nærme oss et slikt globalt velferdssamfunn, kreves utjevning mellom Nord og Sør. En global utjevning krever at den rike del av verden tar det største ansvaret. Arbeiderpartiet vil at Norge både i ord og handling skal være en internasjonal pådriver for å nå dette målet.

26. Arbeiderpartiet ønsker overnasjonale løsninger på overnasjonale utfordringer. Vi vil ha et internasjonalt samfunn som er handlekraftig, og internasjonale regler som gjelder for alle land. Det er ikke et indre anliggende for stater om mennesker utsettes for overgrep. Vi vil bygge videre på folkeretten, og ønsker FN i ledelsen av et internasjonalt samarbeid basert på rettsprinsipper og representative, effektive institusjoner. Et slikt system må ha sanksjonsmuligheter, slik at det kan stille makt bak sine krav.


DET GLOBALISERTE SAMFUNN: FORDELING OG STYRING

Verden har i dag omfattende styringsproblemer. Kriger og væpnede konflikter herjer mange steder. Mens fattigdomsproblemene er redusert i Asia, øker de i Afrika. Mange mennesker lever i diktaturer og utsettes for grove brudd på menneskerettighetene. Den globale sikkerheten er ustabil. Både i nord og sør deler vi problemet med økende arbeidsledighet.

Disse globale utfordringene dreier seg i hovedsak om skjev fordeling av penger, av innflytelse, arbeid, sosial beskyttelse, trygghet og muligheter. Å rette opp disse skjevhetene krever handling.

Derfor vil Arbeiderpartiet øke det internasjonale engasjementet framover. Vi vil bidra alle steder og på alle måter vi kan for å få mer rettferdig fordeling og bedre mulighet til politisk styring. Det handler om å hjelpe de som trenger det i andre deler av verden til et bedre liv. Og det handler om å gjøre det tryggere for oss selv.

Norge har ansvar

Gjennom naturgitte fordeler og rettferdig fordeling har vi i Norge klart å skape et av de land med best levekår i verden. Som et lite land er vi også avhengig av klare internasjonale kjøreregler og sterke institusjoner. Derfor er det både en moralsk forpliktelse og vår egen interesse at vi er aktive for å bekjempe urettferdighet og fattigdom, og for å skape mer global styring.

Arbeiderpartiet mener Norge kan ha en viktig rolle som internasjonal brobygger, og vil videreutvikle den ”norske modellen” for bistand og konfliktløsing. Vi kan bidra sammen med meningsfeller over hele verden for å påvirke utviklingen i riktig retning. Vi må ha en helhet i utenrikspolitikken, og se både kampen mot fattigdom, handel, energipolitikk, miljøpolitikk, sikkerhetspolitikk, næringspolitikk og fredsengasjement i sammenheng.

Målene for Arbeiderpartiets internasjonale engasjement er:

 • å avskaffe fattigdom og få en mer rettferdig fordeling globalt.
 • å skape fredelig sameksistens mellom mennesker, stater, ideologier og sivilisasjoner.
 • at alle mennesker skal ha demokratiske rettigheter og innflytelse over sine livsvilkår.
 • å sikre Norges nasjonale interesser.
 • å bekjempe arbeidsledighet og dårlige arbeidsvilkår.
 • å beskytte miljø og natur.
 • et internasjonalt rettssamfunn og en bedre organisert verden.

Rettferdig fordeling globalt

Verdens ressurser er skjevt fordelt. For å fjerne fattigdom og få en mer rettferdig verden trenger vi en omfordeling av ressursene. I dag definerer de aktørene som har teknologi, kunnskap om markeder, og penger i stor grad de økonomiske spillereglene og de politiske rammene. Arbeiderpartiet vil jobbe for mer styring av den globale kapitalen. Vi ønsker en globaliseringsprosess som setter fellesskapets og menneskenes behov i sentrum, ikke bare snevre økonomiske interesser.

Vi vil ha et globalt handelsregime som setter fattige lands og folks behov for utvikling i sentrum. Vi trenger internasjonale handelsregler både for stater og selskaper som sikrer en rettferdig behandling for alle. Handelsregimer skal ikke bare sikre en rettferdig behandling for alle, men en bedre behandling av de fattige landene. Globale markeder krever globale regler og institusjoner. WTO må gjennom reformer både av institusjonell og politisk karakter som sikrer de fattige landene bedre innflytelse.

Det er i dag stor kontrast mellom det underfinansierte FN-systemet og den enorme rikdom som finnes i den globale private sektor. Arbeiderpartiet vil bidra til å innføre globale skatter som begrenser de negative virkningene av globaliseringen og som også kan bidra til å gi FN bedre muligheter til å fordele goder. Forslag som må vurderes er skatt på valutatransaksjoner, internasjonal skattlegging av flytrafikk, våpenhandel, CO2-utslipp og utnyttelse av ressurser på havbunnen.

Vi ønsker å hindre skatteparadiser som undergraver velferd og skaper skadelig skattekonkurranse. Derfor vil vi arbeide for globale minimumsstandarder for åpenhet for selskaper, automatisk informasjonsutveksling mellom skattemyndigheter og et prinsipp som gjør det mulig for skattemyndigheter å slå ned på transaksjoner med skatteunndragelse som intensjon.

Arbeiderpartiet vil:

 • bidra aktivt gjennom WTO for å utvikle et globalt handelsregime med internasjonale handelsregler som sikrer en rettferdig handel.
 • at nasjonale myndigheter ikke tvinges til å privatisere offentlige velferdsgoder for eksempel innenfor sektorene utdanning, helse, energi og vannforsyning, og at Norge ikke stiller slike krav til fattige land.
 • at landene i sør gis rett til å ha nasjonale overgangsordninger hvor de stiller krav til investorer om teknologioverføring og om lokal produksjon av varer.
 • at de fattige landene får bedre tilgang til de rike lands markeder. Eksportsubsidier, og dumping av mat fra rike land til utviklingsland må opphøre, og rike land må foreta reduksjoner i den handelsvridende interne støtten.
 • at FN finansieres gjennom blant annet internasjonal beskatning av valutatransaksjoner.
 • ha en utredning om hvordan vi kan sikre midler til økt global omfordeling og FN- institusjonene gjennom internasjonal skattlegging.
 • søke allianser for å skape internasjonal oppslutning rundt gjennomføringen av nye globale finansieringsmekanismer.

Internasjonal styring og rettsorden

Rettferdig fordeling forutsetter bedre global styring. Stater og folkevalgte organer har gitt fra seg makt til selskaper og institusjoner utenfor folkevalgt kontroll. For å fornye og forbedre demokratiet må de globale institusjoner utvikles til å bli mer representative, åpne, samordnende og effektive.

FN er verdens viktigste aktør i arbeidet for fred, sikkerhet, bærekraftig utvikling og forsvar av menneskerettighetene. Institusjonene i FN som er ansvarlig for arbeidet med miljø, fattigdom og en bærekraftig utvikling må styrkes. Det må bygges en sterkere internasjonal rettsorden med bedre styringsinstrumenter, overvåkings- og sanksjonsmuligheter.

FNs rolle og oppgaver må klargjøres i forhold til den sterke regionaliseringen i verdenssamfunnet. Regionalt samarbeid skaper nye muligheter for fred, utvikling og samhandling, og er en del av arbeidet for å bygge bedre global styring. Vi trenger et sterkt regionalt og internasjonalt politi og rettssamarbeid for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Her må Norge spiller en aktiv rolle.

Arbeiderpartiet vil:

 • reformere FNs sikkerhetsråd, slik at det blir mer demokratisk og representativt for de globale maktforhold i dag.
 • at vetorettens betydning i sikkerhetsrådet må innskrenkes.
 • ha en omfattende styringsreform av FN. Det trengs en Verdenskommisjon for global styring for igjen å få satt de globale utfordringene øverst på den internasjonale dagsorden.
 • at FN etablerer et økonomisk og sosialt sikkerhetsråd.
 • at Det internasjonale pengefond og Verdensbanken underordnes vedtakene i et økonomisk og sosialt sikkerhetsråd i FN.
 • styrke utviklingslandenes innflytelse i Verdensbanken og Pengefondet for å få større åpenhet og mer demokratisk deltakelse i beslutningsprosessen.
 • lede an i arbeidet med å få flere nasjoner til å anerkjenne den internasjonale straffedomstolen.

Rett til arbeid

Retten til å ha et arbeid og en lønn å kunne forsørge seg selv og sine barn på er grunnleggende. Mange bedrifter flytter fra rike land til land i sør med billigere arbeidskraft. Landene i nord blir sittende igjen med arbeidsledighet, mens arbeidere i sør og øst mangler grunnleggende faglige rettigheter og får ofte svært lav lønn.

Arbeiderpartiet vil derfor at det legges til rette for økte investeringer og arbeidsplasser i et mangfoldig næringsliv i de fattigste landene. For å bygge bro over kunnskapsskillet mellom fattige og rike land må det samtidig satses på mer utdanning og kompetanseoverføring som gjør næringslivet i landene mindre råvareavhengig og mer forankret i moderne teknologi og kunnskapsproduksjon. Arbeidstakernes rettigheter må sikres slik at konkurransen om arbeidsplasser ikke skaper utnyttelse og økte forskjeller.

Arbeiderpartiet vil:

 • at Norge må bidra mer med kompetanse om partssamarbeid og forhandlinger i arbeidslivet for å sikre stabilitet, omfordeling og bærekraftig utvikling.
 • at ILOs grunnleggende arbeidstakerrettigheter, om forbud mot barnearbeid, slavearbeid, og diskriminering, samt rett til organisering og kollektive forhandlinger respekteres av alle de internasjonale institusjonene.
 • ha internasjonale institusjoner som setter etiske og politiske rammer og standarder for det globale arbeidsmarkedet, og som definerer, megler og dømmer i grenseoverskridende arbeidskonflikter.
 • at det må overføres teknologi og kompetanse til å sette land i sør i stand til å utrede og formulere sin egen økonomisk politikk og nærings- og arbeidsmarkedspolitikk.
 • at FN, Verdensbanken, Pengefondet og regionale utviklingsbanker samarbeider for jobbskaping i sør, og at WTO legger til rette for dette.
  styrke fagbevegelsen både på nasjonalt, regionalt og globalt plan.
 • kjempe mot barnearbeid. Barn skal ha utdanning.

Etiske retningslinjer og verdier

Vår etiske plattform i alt internasjonalt arbeid formes av vår grunnleggende idé om at vi alle er like, og skal behandles med samme respekt og tillit. Våre internasjonale etiske forpliktelser tar utgangspunkt i standarder som er forankret i FNs konvensjoner. De samme prinsippene som vi setter for moral og etikk i andre land, må også gjelde for oss. Når vi krever at andre lands politikere skal følge for eksempel korrupsjonsregler, må vi samtidig krever dette av norske selskaper og aktører som opererer internasjonalt. Arbeiderpartiet vil arbeide for internasjonale avtaler som sikrer etiske retningslinjer med kontroll og sanksjonsmuligheter.

Handel med mennesker innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene. Fattigdom gjør kvinner og barn særlig utsatt for menneskehandlere. Derfor er det sentralt å bekjempe fattigdom og styrke kvinners og barns rettigheter. Vi har et stort ansvar for å beskytte og å bistå ofre for menneskehandel som befinner seg i Norge. Vi må ha tiltak som forebygger, avdekker og straffeforfølger kriminelle handlinger knyttet til menneskehandel. I tillegg må arbeidet for å beskytte og yte bistand til ofre for menneskehandel styrkes.

Arbeiderpartiet vil:

 • at norsk næringsliv respekterer grunnleggende internasjonale miljø- og våpenkonvensjoner samt grunnleggende ILO konvensjoner.
  legge de grunnleggende arbeidstakerrettighetene og grunnleggende miljøstandarder til grunn for vår handels-, investerings- og utviklingspolitikk.
 • at Norge må gå foran i arbeidet med etiske retningslinjer for statlig virksomhet.
 • arbeide for et sterkere europeisk samarbeid når det gjelder kampen for likestilling, barns rettigheter og i kampen mot trafficking.
 • ta initiativ til at kampen mot seksuelle overgrep på barn som dokumenteres på Internett blir prioritert i inn- og utland, og at betydelige ressurser settes inn for å identifisere og finne barna.
 • at patentlovgivning må utformes slik at den sikrer myndigheter tilgang til livsviktige medisiner.
 • at det opprettes globale bio- og genbanker gjennom FN, og etableres internasjonal rett på området.
 • fortsette arbeidet mot bruken av dødsstraff både i krig og fred.
  Intensivere kampen mot korrupsjon både nasjonalt og internasjonalt.
 • at avtalen om patenter i WTO (TRIPS) må sikre at fattige land får ta del i fortjenesten fra ressurser i eget land.

Utvikling og bistand

Flertallet av jordas befolkning lever i fattigdom. Norsk utviklingspolitikk skal baseres på hjelp til utviklingen av demokratiske og aktive stater, institusjoner og utjevning for å gi det store fattige flertall av menneskene i utviklingslandene mulighet til en bedre framtid. FNs tusenårsmål om å halvere fattigdommen innen 2015 må være styrende for vår bistand.

Norsk bistand bør ikke kanaliseres gjennom institusjoner og programmer som krever privatisering og en liberalistisk økonomisk politikk. Vi ønsker mottakeransvar og resultatorientering, der fokus rettes mot landenes egne utviklingsmål. Vi må ha mer politisk styring med penger som gis gjennom internasjonale organer.

De fattigste landene har liten eller ingen industri, og må hjelpes til å bli mindre avhengig av svingende råvarepriser og råvareeksport. De må også få mulighet til å sikre nasjonal kontroll med råvarene. Økt omfordeling i mange fattige land er nødvendig fordi stor ulikhet i fordelingen av makt og ressurser kan redusere sjansene for en positiv utvikling. For eksempel er en god sosialpolitikk er ikke bare en kostnad, men en verdiskaper

Arbeiderpartiet vil avvikle norsk utestående gjeld med fattige land og være pådriver for å få de store kreditorlandene med på dette. En slik avvikling bør knyttes til krav om fattigdomsreduksjon og demokratireformer i mottakerlandene. Bidrag til gjeldslette må ikke føre til en tilsvarende reduksjon i bistanden. FN må utrede kriterier for hva som kan karakteriseres som illegitim gjeld, og slik gjeld må slettes. Norge skal være en aktiv alliansebygger i internasjonale fora om flernasjonale gjeldsspørsmål. Norge bør gjennom FN ta et initiativ til en internasjonalt avtale om at alle rike land oppfyller FN-målet om minst 0,7 prosent av BNI i bistand.

Vi vil satse på helse, utdanning, tilgang på vann og sanitærforhold i bistandsarbeidet, og på bygging av sterke sivile organisasjoner. Det må gjøres en innsats mot korrupsjon og for å utvikle godt styresett og demokrati. Og vi må gjøre en særlig innsats for likestilling. Jenter må få et godt helsetilbud, utdanning og mulighet til arbeid. Kvinners aktive deltakelse i samfunnet skaper utvikling. Bistanden må bidra til å sikre kvinners rett til å inngå kontrakter, eie jord, arve, ha kontroll over og adgang til å låne penger, samt adgang til arbeidsmarkedet. Ordninger med mikrokreditt og prosjekter som gir kvinner økt innflytelse, må utvikles ytterligere.

Satsing på vaksinering er en grunnleggende del av arbeidet for gode helsetjenester. Arbeiderpartiet vil at Norge påtar seg en sentral rolle i arbeidet med å bekjempe hiv/aids på verdensbasis. Vi vil samordne innsatsen mellom norsk helse- utenriks- og utviklingspolitikk, og øke bidragene til Det globale Fondet for aids, tuberkulose og malaria vesentlig. Vi vil bryte ned tabuene rundt hiv/aids og prevensjon, og bidra til å spre kunnskap om hvordan man beskytter seg mot smitten. Norge må ta et ansvar for å intensivere aidsforskningen og utviklingen av en vaksine mot aids. Vi må også bidra til at den fattige del av verden får tilgang til medisiner og tilstrekkelig med helsearbeidere.

Arbeiderpartiet vil:

 • at den norske bistanden skal være minst 1 prosent av BNI. Arbeiderpartiets mål er en betydelig opptrapping av norsk bistand.
 • ha en bistand som har rom til å bygge opp under den norske fredsinnsatsen i konfliktområder.
 • at norsk bistand i økt grad bidrar til demokratiutvikling og til å skape arbeidsplasser.
 • satse mer på bistand som bygger opp under handel og utvikling av kompetansebasert næringsliv.
 • at utviklingsstrategiene til Verdensbanken og Pengefondet må gjennomgås på nytt, og fattigdomsstrategier må formes og forankres i det enkelte utviklingsland.
 • at Norge skal bidra med både penger og fagkunnskap for å sikre at alle barn blir vaksinert og får et grunnleggende helsetilbud.
 • arbeide for å etablere en felles internasjonal evaluering av bistandsinnsats.
 • gjennomgå reglene for hvilke land som kan motta såkalt ODA-godkjent bistand.
 • styrke norsk innsats for å sikre de fattigste rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold.


Globalt ansvar for miljøproblemene

Befolkningsvekst, økt forbruk av varer og ressurser i de rike land, kortsiktige økonomiske mål og fattigdom bidrar til globale miljøproblemer. Som en betydelig olje- og gassnasjon og som et av verdens rikeste land, har Norge et særlig ansvar for å oppfylle og videreutvikle internasjonale avtaler som skal sikre miljøhensyn og redusere klimaproblemene.

Den aller største utfordringen er de globale klimaproblemene. Skal disse utfordringene løses må ikke bare Kyoto-avtalen gjennomføres, den må også følges opp med videre reduksjon av klimautslippene. Vi vil arbeide for en internasjonal ”Kyoto 2”-avtale som sikrer reduserte utslipp av klimagasser frem mot 2020. En slik avtale må bidra til teknologioverføringer fra den rike til den fattige verden blir gjennomførbar. Slik kan fattige land sikres en rettferdig økonomisk vekst de kommende tiår uten større utslipp enn nødvendig. For å sikre avtaler som skal beskytte miljø og ressurser overholdes, må framtidens miljøavtaler inneholde sanksjonsmuligheter. Vi ønsker derfor å utvikle FNs miljøprogram til en Verdens Miljøorganisasjon med sanksjonsmuligheter.

En stadig økende privatisering av fellesgoder er en trussel mot miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Innsatsen for tilgangen på rent vann og ren energi må økes.

Internasjonal handel må ta hensyn til miljø, og det er derfor behov for miljøreguleringer. Internasjonale miljøavtaler skal være overordnet WTO-reglene.

Arbeiderpartiet vil:

 • bidra til internasjonalt press på de land som ikke har ratifisert Kyoto-avtalen, særlig industriland.
 • være en pådriver for nye internasjonale forpliktende klimaavtaler etter at Kyoto-avtalen går ut i 2012.
 • at Norge må bidra med kunnskap til arbeidet for en omlegging til mer miljøvennlige og fornybare energikilder.
 • bidra til å redusere de globale klimautslippene gjennom nasjonale tiltak, bilateralt samarbeid og internasjonale tiltak, som f.eks. Verdensbankens karbonfond, og ved å støtte kapasitets- og kunnskapsbygging på klimaområdet i utviklingsland.
 • at Konvensjonen om biologisk mangfold i sterkere grad følges opp og gjøres mer forpliktende.

Ny sikkerhetspolitikk i en forandret verden

Mange sikkerhetspolitiske utfordringer melder seg med økende tyngde: terrorisme, spredning av masseødeleggelsesvåpen, regionale konflikter, skjøre statsdannelser og organisert kriminalitet. Dette må møtes med et bredt spekter av virkemidler, herunder bygging av retts- og politivesen, utvikling av sivile samfunn, demokratisering, humanitær innsats, langsiktig bistand, og militære midler. Vi må finne politiske løsninger på underliggende konflikter, og legge større vekt på forebyggende tiltak. Vi må bygge broer og samarbeid mellom ulike kulturer og religioner. Internasjonal styring og kamp mot fattigdom er viktig også av sikkerhetspolitiske hensyn. Skaper vi rettferdighet, skaper vi fred.

Norsk sikkerhetspolitikk skal bidra til å sikre Norges suverenitet og territorielle integritet. Dette skal skje både gjennom overvåkning og tilstedeværelse i norske områder, og gjennom deltakelse i internasjonale organer og operasjoner. Sikkerhetspolitikken må beskytte individene så vel som statene. Norge må bidra til å styrke internasjonale regler, normer og standarder. FN og regionale organisasjoner er våre viktigste instrumenter for å forebygge og hindre sosiale, økonomiske og politiske spenninger. Arbeiderpartiet bygger vår sikkerhetspolitikk på norsk medlemskap i NATO. Vi vil videreutvikle NATO-samarbeidet og styrke OSSEs og Europarådets arbeid for fredelig konfliktløsing, godt styresett, demokrati og menneskerettigheter. EU er i ferd med å utvikle en bred europeisk sikkerhetspolitikk med vekt på politisk samarbeid og andre virkemidler enn kun de rent militære. Arbeiderpartiet mener det er viktig at Norge følger med i denne utviklingen og deltar i samspillet mellom det europeiske og transatlantiske samarbeidet.

Norsk deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner må være klart og entydig forankret i folkeretten og FN. For å ivareta hjelparbeidernes og organisasjonenes sikkerhet er det viktig å skille klart mellom militær innsats og humanitær nødhjelp. Arbeiderpartiet vil samarbeide med EU, NATO og andre om kombinerte sivile og militære innsatser for å fremme menneskelig så vel som statlig sikkerhet. Deltakelse i FN-ledede fredsoperasjoner og styrking av FNs krisehåndteringsevne må prioriteres. Vi må derfor involvere oss mer i FNs operasjoner for fred.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv politikk for nedrustning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen. NATO må revurdere sin atomstrategi og redusere atomvåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken. Vårt mål er fullstendig avskaffelse av atomvåpen.

Arbeiderpartiet vil:

 • bekjempe terror med en bred strategi, hvor kamp mot fattigdom og urettferdighet er en viktig del.
 • arbeide for eliminering av alle strategiske og taktiske atomvåpen.
  arbeide for en avtale som hindrer spredning av anlegg for anriking av uran og gjenvinning av plutonium.
 • ha flere atomvåpenfrie soner og at det etableres en sone fri for masseødeleggelsesvåpen i Midtøsten.
  arbeide for at prøvestansavtalen skal tre i kraft.
 • gå imot opprustning i verdensrommet.
  støtte programmer som sikrer og eliminerer våpenmateriale og våpenarsenaler.
 • bidra til fortgang i gjennomføringen av avtalene om kjemiske og biologiske våpen.
 • arbeide for økt internasjonal kontroll med håndvåpen.
  føre stram kontroll med norsk våpeneksport.
 • gå inn for å opprette regionale overvåkingsmekanismer som ledd i FNs konfliktforebyggende virksomhet.
 • støtte programmer som sikrer våpenmateriale og våpenarsenaler, og i regi med FN støtte en global nedbygging av arsenaler og våpenindustri.

Norske forsvarsutfordringer

Forsvaret må tilpasse seg et moderne trusselbilde. Nye og mer sammensatte trusler øker behovet for et fleksibelt Forsvar som kan håndtere et bredt spekter av ulike oppgaver. Forsvaret må ha tilgjengelig operativt personell til innsats i kriser, konflikt og krig, ute og hjemme. Forsvaret skal ivareta vår nasjonale sikkerhet og trygge vår territoriale suverenitet. Samtidig må Norge bidra til fred og sikkerhet internasjonalt. Arbeiderpartiet vil fortsette å bygge vår totale sikkerhet på internasjonalt samarbeid og allmenn verneplikt.

Omstillingen i Forsvaret må fortsette, og ubalansene mellom drift og investeringer må rettes opp. Forsvaret har ikke i tilstrekkelig grad klart å frigjøre ressurser til nye oppgaver. Arbeiderpartiet skal være en pådriver for samsvar mellom Forsvarets struktur, oppgaver og de vedtatte finansielle rammer. Den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret må følges opp i perioden. Arbeiderpartiet sier nei til omfattende privatisering av Forsvarets støttefunksjoner. Vi vil fokusere på den ressurs som de ansatte og deres kompetanse utgjør for utviklingen av Forsvaret, og omstillingen i forsvaret skal skje i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Arbeiderpartiet vil:

 • tilpasse Forsvaret til et moderne trusselbilde.
 • at Forsvarets oppgaver, struktur og økonomiske rammer må samsvare, og at Forsvarets økonomistyring må bedres.

Flyktninger og innvandring

Det er i dag millioner av flyktninger av verden i eksil. De er tvunget til å forlate hjemlandet på grunn av forfølgelse, krig og konflikt. Enda flere lever på flukt inne i sitt eget land. Mennesker på flukt risikerer fengsel, tortur og kanskje død på grunn av sine meninger eller stilling i samfunnet. Derfor slår internasjonal rett fast at mennesker i slike situasjoner har rett på beskyttelse.

Arbeiderpartiet står for en human, solidarisk og rettssikker flyktningpolitikk. Norge har en klar moralsk forpliktelse til å ta sitt ansvar for mennesker i nød. Vi bygger vår asyl- og flyktningpolitikk på internasjonale rettsprinsipper uttrykt gjennom menneskerettighetserklæringen og flyktningkonvensjonen. Her har vi forpliktet oss til å ta imot et visst antall kvoteflyktninger gjennom FN i tillegg til de som søker opphold på individuelt grunnlag. Skal flyktningpolitikken være rettferdig er det viktig å ha klare regler og internasjonalt samarbeid. Grunnløse asylsøknader og misbruk av asylordningen må hindres slik at det ikke får ødelegge for de som har et faktisk behov for beskyttelse.

Norsk innvandringspolitikk er regulert. Arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området må ha kompetanse det er særlig behov for. Arbeiderpartiet vil opprettholde dette kravet. Samtidig må vi ikke bidra til å tappe fattige land for verdifull arbeidskraft. Utvidelsen av antall EU-land, har imidlertid muliggjort en arbeidsinnvandring i større omfang enn tidligere. Arbeiderpartiet er positiv til den nye arbeidskraftinnvandringen som kommer som en følge av EU utvidelsen, og mener at de må bys de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere. For å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår overholdes ved arbeid i Norge, vil vi ta initiativ til en bred vurdering av om lovverk og virkemidler knyttet til utstasjonering av arbeidstakere, allmenngjøring av tariffavtaler, håndheving og kontroll er hensiktsmessig utformet.

Arbeiderpartiet vil:

 • bidra til en større internasjonal innsats for internt fordrevne flyktninger.
  øke kvoten for overføringsflyktninger fra FN til 1500 personer i året.
 • forsere arbeidet med utsendelse av utlendinger med ulovlig opphold og intensivere arbeidet med å få til returavtaler med flere land.
 • øke ressursene og gjennomgå regelverk for å sikre en bedre kontroll med og oppfølging av utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge.
 • etablere kompetansemottak for asylsøkere og flyktninger med traumatiske opplevelser bak seg, slik at de kan gis et godt behandlingstilbud.
 • forbedre vilkårene for enslige flyktningbarn som kommer til Norge.
 • at såkalte ureturnerbare asylsøkere som samarbeider med norske myndigheter om hjemreise, ikke må fratas dagens støtte. For asylsøkere med endelig avslag som har muligheter til frivillig å reise, men som nekter å samarbeide bør det vurderes bosetting i egnede mottak, samtidig som arbeidet med uttransportering må intensiveres.
 • gi Utlendingsdirektoratet innsyn i strafferegisteret slik at kvinner kan opplyses om at ektefelle er dømt for vold eller utukt.
 • at norske statsborgere som er dømt for vold mot ektefelle skal få 5- års karantene før vedkommende kan få familiegjenforening med ny utenlandsk ektefelle.
 • engasjere oss aktivt på europeisk plan for å hindre at EUs nye tjenestedirektiv svekker muligheten til å håndheve nasjonale lønns- og arbeidsvilkår.
 • ta bort underholdskravet for de som har fått opphold på humanitært grunnlag.
 • at asylsøkere som har fått endelig avslag må samarbeide med norske myndigheter. I de tilfeller der en samarbeider med norske myndigheter om utreise, men der utreise av ulike årsaker ikke er mulig, skal disse få ny mulighet til å få sin sak behandlet.
 • at barnevernet skal ha omsorgsansvaret for unge enslige asylsøkere.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.