Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Opplysningsarbeid
Utdrag fra Innst. 7 S (2010-2011)

Tirsdag 30. november 2010

Utdrag fra:
Innst. 7 S (2010-2011), utenriks- og frosvarskomiteens innstilling
til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011


Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, viser til den helhetlige omfordelingspakke innen bistandsbudsjettet som disse partier er blitt enig om og foreslår i samsvar med den å øke bevilgningen til kap. 160 med i alt 50 mill. kroner ut over regjeringens budsjettforslag for 2011.

Dette flertall viser til de innspill en lang rekke frivillige organisasjoner kom med under utenriks- og forsvarskomiteens høring om 2011-budsjettet. Bevilgningen til det sivile samfunns langsiktige utviklingsarbeid over kap 160 post 70, har i praksis ikke fått del i den betydelige vekst som i senere år har vært i norsk offentlig utviklingsbistand. Dette flertall foreslår å øke bevilgningen til kap. 160 post 70, Sivilt samfunn, med 40 mill. kroner i forhold til budsjettproposisjonen.

Dette flertall viser til at grundig, kritisk og etterrettelig informasjon om nord/sør- og utviklingsspørsmål er viktig. Tilskuddet til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid som gis over kap. 160 post 71, bidrar til folkeopplysning og høyere kvalitet i den norske utviklingsdebatten. Dette flertall foreslår å øke budsjettposten med 10 mill. kroner slik at bevilgningen for 2011 blir i alt 91 mill. kroner.

____

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre vil advare mot en utvikling hvor de norske sivilsamfunnsorganisasjonene knyttes stadig tettere opp til de til enhver tid gjeldende politiske prioriteringer i utenriksdepartementet. Det er disse medlemmers klare mening at dette på lengre sikt vil kunne undergrave organisasjonenes særegenhet, integritet og uavhengighet.

Disse medlemmer viser videre til svar på spørsmål 368 i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, hvor det fremkommer at utenriksdepartementet siden høsten 2005 har gitt 84 pressestipend på til sammen 1 446 000 kroner. Disse medlemmer er kjent med utenriksdepartementets ordning med reisestipend for journalister, men mener ordningen reiser sentrale spørsmål i forhold til medias uavhengighet og god presseetikk. Disse medlemmer vil oppfordre utenriksdepartementet og regjeringen til å bidra til økt åpenhet og transparens i slike saker så vel som i statsforvaltningen for øvrig.

____

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative budsjettforslag og generelle merknad i innledningen. Under dette kapitlet vil disse medlemmer prioritere ned aktivitet knyttet til informasjonsarbeid for departementet eller for norske bistandsorganisasjoner i Norge, med henholdsvis 10 mill. kroner over post 1 og 40,5 mill. kroner over post 71. Disse medlemmer prioriterer også ned post 73 med 40 mill. kroner og post 77 med 50 mill. kroner.

Disse medlemmer viser til at det nylig har vært debatt om de politiske og praktiske føringer som legges på journalister som mottar reisestipend over post 1, og ønsker ikke innenfor bistandsbudsjettet å prioritere en ordning som i realiteten har til hensikt å sikre medieomtale av statsrådens reisevirksomhet.

Disse medlemmer viser videre til at post 71 går til informasjonsarbeid i Norge. Dette er penger som aldri «forlater landet», og som dermed ikke bidrar til fattigdomsbekjempelse og utvikling. I tråd med Høyres generelle linje om klarere prioritering vil derfor disse medlemmer redusere denne posten.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.