Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Oljefondet:

Innspill og synspunkter fra organisasjoner og andre

ForUMs arbeidsgruppe
Etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond, 27. mai 2003
Anbefalinger fra ForUMs arbeidsgruppe bestående av Framtiden i våre hender, Attac Norge, Amnesty International Norge og Norsk Folkehjelp (med tilslutning fra en rekke andre organisasjoner)
Arne Jon Isachsen
Professor ved Handelshøyskolen, BI U-hjelp og oljepenger, Dagsavisen 12.9.02
Bør vi ikke i større grad se Petroleumsfondet som tilhørende jordens mennesker bredere definert? Og bør vi ikke se den formuen som dette fondet utgjør, i lys av framtidige generasjoners behov og ønsker? Mer penger til u-landene, fra Statens petroleumsfond, fortoner seg som en god og riktig tanke.

Asbjørn Eide
Seniorforsker ved Institutt for menneskerettigheter
Intervju i Dagbladet, 12.6.02
Oljefondet kunne ha gjort mye for menneskerettighetene. Men regjeringen ønsker bare å ikke være en kriminell. Norge legger seg dermed så vidt under den kriminelle lavgrense.

Oslo Arbeiderparti
Uttalelse fra årsmøte 14.4.02
I påvente av etablering av etiske retningslinjer for hele Petroleumsfondet bør Miljøfondets kapital utvides, og Regjeringen må snarest framlegge for Stortinget en vurdering av erfaringene med fondet. Det bør også vurderes å etablere et eget Solidaritetsfond som en integrert del av Petroleumsfondet. Et slikt fond må først og fremst gå til investeringer i landene på FNs MUL-liste (minst utviklede land). En etablering av et Solidaritetsfond må ikke regnes som bistand, og ikke gå på bekostning av bistanden.

Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Åpent brev til Jens Stoltenberg, 12.4.02
For oss som arbeider med internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål er det mange utfordringer knyttet til norsk oljeproduksjon og forvaltning av oljeformuen. Blant disse framstår fraværet av etiske retningslinjer for forvaltningen av oljefondet som et grelt eksempel på dobbeltmoral i norsk sør- og utenrikspolitikk.

Framtiden i våre hender (FIVH)
Verdiløse penger? Oljefondet - veien mot etiske retningslinjer, rapport 6.3.02
Ikke under noen omstendigheter bør dagens forvaltningspraksis videreføres. Staten velger å pumpe opp olje for større beløp enn vi klarer å forbruke. Dersom Norges Bank, Finansdepartementet og Stortinget holder fast ved at forvaltningen av Statens petroleumsfond er uforenlig med grunnleggende menneskerettigheter og beskyttelse av miljøet, bør en nødvendig konsekvens bli at oljefondets eksistens tas opp til en ny og grunnleggende vurdering. 

Liv Tørres (Fafo)
Ole Brumm og Oljefondet, kommentar i Dagsavisen 13.2.02
Valget mellom egen velstand og hensynet til miljø og utviklingslandene sies ofte å være et uløselig dilemma. Så langt har hensynet til våre økonomiske interesser vært rimelig enerådende. Som fondsforvalter er Norge en stor aktør på det internasjonale markedet og har dermed også et politisk ansvar. Hvis vi setter standarden vil flere andre følge etter.

Morten Eriksen (ForUM) og Arild Hermstad (FIVH)
Etikk eller butikk Bondevik, debatt i Aftenposten 23.11.01
Norges forvalting av petroleumsformuen reiser spørsmål om Norges internasjonale troverdighet. Spørsmålet reises nå fra stadig flere om vår vilje til å prioritere mer enn økonomisk avkastning i forvaltningen. En ny forvaltning av oljeformuen som legger til grunn både sosiale, miljømessige og økonomiske kriterier bør være et av de tiltak Norge gjennomfører i forbindelse med de FN-konferansene neste år.

Ove Gusvik, direktør i investeringsselskapet First Securities ASA
Etiske retningslinjer kommer internasjonalt, ForUM-intervju 12.9.01
Internasjonalt brer debatten seg om sosialt og miljømessig forsvarlig fondsforvaltning. Jeg tror ikke spørsmålet er om vi skal få slike kriterier for forvaltningen av oljeformuen, men når. Pussig nok bruker vi ikke den gode muligheten oljefondet gir oss til å være i forkant, i stedet kommer vi i etterkant.

Amnesty Norge
Ingen profitt uten etikk, takk, leder i Amnesty Nytt 1.6.01
Som nordmenn kan vi kreve at nettopp vår felles oljerikdom skal bidra til en utvikling av et næringsliv og en investeringskultur som fremmer de menneskerettighetene vi ellers kjemper for.

LO-kongressen
Uttalelse om den internasjonale situasjonen, 11.5.01
LO vil oppfordre regjeringen til at etisk ansvar og respekt for faglige og menneskelige rettigheter også får en fremtredende plass når norske myndigheter investerer eller plasserer midler i utlandet. Dette er ikke minst viktig når midlene fra oljefondet skal investeres.

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM)
Uttalelse fra årsmøtet, 9.5.01
Fondsforvaltere i USA og Tyskland har dokumentert at det er praktisk mulig å styre investeringer på etisk basis. Disse fonds får faktisk like stor, ja ofte bedre, avkastning enn fonds uten etiske retningslinjer. Vi ser at norske politikerne har langt frem på dette området. Vi ber Regjeringen revurdere sine standpunkt straks og bidra til at Norge igjen blir et foregangsland innen miljø og utvikling.

Oddrun Remvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Gud eller mammon?, preken i Paulus kirke 1.5.01
Reglane for dette oljefondet vårt er slik at vår overskotskapital berre vert investert i verda sine rikaste selskap, i verda sine rikaste land utan nokon annan ide enn at eit allereie rikt folk skal gjere seg enno rikare.

Natur og ungdom
Politisk plattform 2001, 26.4.01
Natur og Ungdom går inn for at oljefondet skal avskaffes i sin nåværende form. Pengene i fondet blir i dag forvaltet ut fra rene profitthensyn. Deler av midlene burde heller vært investert i miljøtiltak og tiltak som fremmer u-landenes interesser.

Verdikommisjonen
Fra sluttrapporten 28.3.01 rikdom og internasjonalt ansvar
Verdikommisjonens styringsgruppe ber Regjeringen og Stortinget om å avsette en andel av Petroleumsfondet øremerket for forretningsmessige investeringer i fattige land, i første omgang 10 prosent. I lys av de erfaringene en høster med disse investeringene, kan denne andelen økes ytterligere over tid.

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp ber Regjeringen stanse landmineinvesteringer, og gratulerer Storebrand Liv med innføring av etiske retningslinjer,  Uttalelse fra sentralstyret 23.3.01
Norsk Folkehjelp ber derfor Regjeringen snarest om å instruere Petroleumsfondets forvaltere om å trekke investeringen i Singapore Technologies, og innføre regler som hindrer at slike investeringer kan skje i framtiden.

Terje Osmundsen, seniorpartner i Future Preview
Oljefond med "økopremie" ?, Økonomisk Rapport 1.2.01
Publiserte resultater fra dette arbeidet i perioden 1997-99, viser at i det i bransjer med stor miljø-påvirkning – eks. olje, stål, kjemisk, etc – var en forskjell i avkastning på over 20 prosent mellom bedriftene med høyest rangering og bedriftene med lavere ”eco-rating” enn gjennomsnittet. Overført til Petroleumsfondets referanseportefølje kan vi med slike erfaringstall anslå at en overvekting av selskaper etter EcoValue-metoden bare frem til nå trolig ville ha gitt en meravkastning på over 10 milliarder kroner

Norges Naturvernforbund
Oljefondet må omgående selge Monsanto-aksjene, pressemelding fra Norges Naturvernforbund 21.9.99
- Vi ber regjeringen sørge for at Petroleumsfondet selger sine aksjer i Monsanto. Det er helt uakseptabelt at oljerikdommen vår brukes på et selskap som kan knyttes til forurensningsskandalen i norske fjorder med den farlige miljøgiften PCB. Det er stikk i strid med "føre var-prinsippet" og katastrofal miljøpolitikk å investere i dette selskapet. Vårt klare inntrykk er at Monsanto løper fra miljøansvar og gjennom årtier knapt nok har vært "etter snar", sier Naturvernforbundets nestleder Helene Bank.

Bellona
Forslag til utvidet forskrift for Statens Petroleumsfond, 26.4.99
Bellonas utkast til miljøfremmende og lønnsomme retningslinjer for statens petroleumsfond.

NorWatch (FIVH)
- Oljefondet uten retningslinjer, NorWatch Nyhetsbrev 5.3.99
Resultatet av manglende etiske og miljømessige retningsliner for Oljefondets investeringer i utenlandske selskap, viser seg nå som fondets første årsmelding er offentliggjort. NorWatchs gjennomgang av Oljefondets aksjeportefølje levner ingen tvil: Norske oljepenger har gått til noen av de absolutt verst tenkelige selskapene med synderegistre så langt som et uår, ikke minst i utviklingsland. 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 06. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.