Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Tilskudd til opplysningsarbeid 2014

Utdrag fra Stortingets budsjettprosess (statsbudsjettet for 2014).

Stortinget mente dette om opplysningsarbeidet:
-
Utdrag fra Innst. 7 S (2013-2014) - Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling til regjeringens budsjettforslag for 2014

Post 71 Tilskudd til opplysningsarbeid, kan overføres

Komiteen merker seg at forslaget til bevilgning for 2014 reduseres med 10 mill. kroner til 91 mill. kroner som er på nivå med saldert budsjett for 2013. Formålet med bevilgningen vil fortsatt være å bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Prop. 1 S (2013–2014), og opprettholder dette forslaget.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres primære standpunkt vedrørende bevilgningen over post 71 slik dette fremkommer av Venstres alternative statsbudsjett, hvor regjeringens foreslåtte reduksjon i bevilgning til tilskudd til opplysningsarbeid reverseres i sin helhet.

Utdrag fra Stortingets enstemmige vedtak:

Kap 160 post 71 Tilskudd til opplysningsarbeid - kr. 91.000.000,-

Den blåblå regjeringen mente dette om opplysningsarbeidet:
-
Utdrag fra Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014) - den blåblå regjeringens tilleggsforslag (til den rødgrønne regjeringens forslag)

Post 71 Tilskudd til opplysningsarbeid, kan overføres

Forslaget til bevilgning for 2014 reduseres med 10 mill. kroner, til 91 mill. kroner. Formålet med bevilgningen vil fortsatt være å bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer

Den rødgrønne regjeringen mente dette om opplysningsarbeidet:
-
Utdrag fra Prop. 1 S (2013-2014) - den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett for UD 2014

Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling

Post 71 Tilskudd til opplysningsarbeid, kan overføres Situasjonsbeskrivelse

Grundig informasjon og en kritisk og mangfoldig debatt om utviklingsspørsmål er viktig. Engasjement og kunnskap om globale forhold kan motvirke fordommer og styrke den utviklingspolitiske debatten. Opplysningsstøtten bidrar til at norske frivillige organisasjoner og relevante institusjoner kan drive folkeopplysning om sentrale og aktuelle utviklingsspørsmål til ulike målgrupper. Organisasjonene skal også kunne ivareta rollen som pådrivere, kritikere og «vaktbikkjer» i den offentlige utviklingsdebatten. Opplysningsstøtten er slik sett et virkemiddel for demokratisk deltakelse og politisk talsmannsarbeid/påvirkning i Norge.

Opplysningsstøtten skal bidra til engasjement og deltakelse fra ulike grupper av befolkningen, og ungdom er en særlig viktig gruppe. Tiltak utenfor de store byene, samt å sikre meningsmangfold i utviklingsdebatten, skal støttes. Bevilgningen skal bidra til at representanter fra utviklingsland deltar i den norske offentlige debatten. For organisasjoner som jobber innenfor avgrensende områder skal opplysningsarbeidet knyttes til en større sammenheng og bredere nord/sør debatt.

Mål

Bidra til demokratisk deltakelse og politisk påvirkning, samt fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer gjennom å:

  • Sikre meningsmangfold, bidra til engasjement og spre kunnskap om utviklingspolitikk og globale spørsmål til ulike deler av befolkningen
  • Legge til rette for at også representanter fra utviklingsland deltar i norsk utviklingspolitisk debatt

Budsjett 2014

For 2014 foreslås bevilget 101 mill. kroner.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.