Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Tilskudd til opplysningsarbeid 2018

I regjeringens forslag til budsjett for 2018 ble det ikke oppgitt noe budsjettforslag for informasjonsstøtten, slik det har blitt gjort tidligere. Denne støtten ble i stedet lagt inn som en del av en større post for støtte til sivilsamfunn.

Mandag 18. juni 2018

RORG-samarbeidets budsjettinnspill til Stortinget vedr. informasjonsstøtten 2018 tok opp flere forhold vedr. informasjonsstøtten. Nedenfor gjengis utdrag fra Innst. 7S (2017-2018) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8).

Utdrag fra en flertallsmerknad fra medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti:

"Dette flertallet har merket seg at det i utlysningen for informasjonsstøtte i 2018 ikke ble stilt krav om egenandel for 2018. Fristen for søknader gikk ut 1. oktober 2017. Dette flertallet finner det ikke riktig å endre forutsetningene etter at søknadsfristen er gått ut, og krav om egenandel på 10 pst. innføres derfor ikke for 2018. Dette flertallet vil, når det gjelder denne støtteordningen, presisere «Formålet med bevilgningen skal være å bidra til å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer» i samsvar med Stortingets føringer, senest i Innst. 7 S (2016–2017)."


Utdrag fra mindretallsmerknad fra Senterpartiets medlem:
"Denne medlemen viser til at informasjonsstønaden frå Norad har vore ein viktig mekanisme for å sikre ein informert opinion og kritisk debatt. Stønaden har tidlegare hatt ei eiga øyremerking i budsjetta, mens det no er baka inn i kapittelet om sivilt samfunn. Senterpartiet vil øyremerke minimum 70 mill. kroner til informasjonsstønaden. Senterpartiet vil heller ikkje støtte den føreslåtte eigenandelen på denne type arbeid."

Utdrag fra mindretallsmerknad fra Venstres medlem:
"Komiteens medlem fra Venstre er bekymret for innvirkningen av foreslåtte kutt på støtten til sivilsamfunn i regjeringens budsjettforslag, spesielt foreslåtte kutt i informasjonsstøtten og demokratistøtten."

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.