Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Fremskrittspartietom handel/WTO

Mandag 23. mai 2005
Linker oppdatert: Mandag 05. desember 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I FrPs program 2005-2009 står det bl.a. at:

"U-landene (utviklingslandene) må gis muligheter til å leve av de varene de produserer. De må derfor få anledning til å selge sine varer til Norge uhindret av restriksjoner og spesielle avgifter. Fremskrittspartiet kan ikke godta en u-hjelpspolitikk (utviklingshjelp) som går ut på å bygge ut et produksjonsapparat i u-landene, for deretter å nekte å importere produktene."

"Som et liberalistisk parti er Fremskrittspartiet det første til å ta avstand fra de rike lands egoisme og det hykleri de representerer, når de finner på alle mulig påskudd for å hindre fattige land i fritt å få selge sine varer på deres markeder. Det beste middel for å få utviklingsland ut av fattigdom er å gi dem mulighet til å leve av eget arbeid og innsats ved å selge sine varer på det internasjonale markedet."

"Fremskrittspartiet vil at u-hjelp skal kanaliseres til landene som arbeider aktivt for å åpne for frihandel, oppheve prisreguleringer og er villige til å balansere sine offentlige budsjetter."

"Fremskrittspartiet vil:

  1. Innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som blant annet rammer u-land."

I FrPs program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Fremskrittspartiet mener at u-landene (utviklingslandene) må gis muligheter for å leve av de varene de produserer. De må derfor få anledning til å selge sine varer til Norge uhindret av restriksjoner og spesielle avgifter. Fremskrittspartiet kan ikke godta en u-hjelpspolitikk som går ut på å bygge ut et produksjonsapparat i u-landene, for deretter å nekte å importere produktene."

"Fremskrittspartiet vil:
1 Innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som blant annet rammer u-landene."

I FrPs prinsipper 2001-2005 står det bl.a.:

Frihandel
- Fremskrittspartiet ønsker størst mulig frihandel mellom landene. 

Utenrikspolitikk
Frihandel med færrest mulig handelsbarrierer og en internasjonal økonomi basert på markedsøkonomiske prinsipper er på lang sikt den mest effektive u-hjelp.

 

I Stortinget

Da WTO-spørsmål 17. juni 2003 ble drøftet i Stortinget i forkant av WTOs ministermøte i Cancun, sa FrPs Morten Høgelund bl.a. (se Fremskrittspartiet - Innlegg i debatten om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål, 17. juni 2003):

"Utenriksministeren argumenterer godt for viktigheten av WTO og et felles regelverk som sikrer oss mot f.eks antidumpingtiltak. Fremskritt i WTO-prosessen er derfor i vår egen interesse, og fremskritt i Doha-runden handler veldig mye om landbruk og veldig mye om utviklingsland. Hvis Norge skal definere sine interesser til å være noe helt annet enn det som er utviklingslandenes interesser på det mest sensitive området, er vi kanskje ute av kurs. En annen ting er at vi selvsagt også vil hevde at avregulering og liberalisering av landbrukssektoren i aller høyeste grad er av interesse for det store flertall av Norges befolkning."

--

"Norge gjør ellers i internasjonale sammenhenger et stort nummer av å være de fremste av de fremste i å ivareta gode utviklingsmål, men ikke her. Og vi er i mange sammenhenger villige til å finne alliansepartnere som vi kan jobbe godt sammen med, men her slås vi i hardtkorn med de mest konservative og ortodokse, som Sveits, Japan og EU. Jeg vil igjen vise til statsråd Sponheims innlegg i interpellasjonsdebatten.

       Så kan man si at u-landsgruppen er splittet. Ja, det er meningsforskjeller også der, men man kan ikke dekke over det faktum at de fleste utviklingsland, for ikke å si så godt som alle, er svært opptatt av endringer i de vestlige lands landbrukspolitikk."

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 6. mai 2002 sa FrPs Morten Høgelund bl.a.:

"Den rike verdens landbrukspolitikk trekkes frem av Oxfam, som av andre før dem, som et hovedproblem. EU, USA, Japan, Norge og andre bruker 1 milliard dollar om dagen i landbrukssubsidier - subsidier som bl.a benyttes til å prise landbruksvarer under kostpris og dermed utkonkurrere fattige lands bønder. I stedet for å redusere subsidiene er de blitt stadig mer omfattende, til stadig mer skade for u-landene. Man kan virkelig undres om det er noen reell vilje til å endre u-landenes situasjon."

 


 

 

Kilder FrP - handel/WTO:

2003:


2002:


2001:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.