Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Posisjonspapir om Sør-perspektiver og samarbeid med Sør

Sør-persepktiver og samarbeid med Sør
Posisjonspapir for RORG-samarbeidet  

Vedtatt på RORG-samarbeidets årsmøte 2004

Dette posisjonspapiret er utarbeidet av RORG-Samarbeidet som ledd i oppfølgingen av Sør-evalueringen av RORGene i 2002/2003, som bl.a. anbefalte styrket samarbeid med Sør i opplysningsarbeidet og refleksjon blant RORGene om hvorfor og hvordan dette samarbeidet kan videreutvikles. Dette posisjonspapiret representerer en bred felles forståelse av hvorfor og hvordan RORG-Samarbeidet i årene framover ønsker å fremme Sørs perspektiver og videreutvikle samarbeidet med Sør omkring Nord/Sør-informasjon.

A. Sør-perspektiver

RORG-Samarbeidet ser det som nødvendig å trekke inn Sørs perspektiver (interesser, synspunkter, oppfatninger m.v.) i arbeidet med Nord/Sør-informasjon i Norge og i Nord generelt fordi: 

 1. Kjennskap til Sørs perspektiver er en forutsetning for en reell og likeverdig dialog mellom Nord og Sør,
 2. Sørs perspektiver på og alternative analyser av globale utfordringer og Nords politikk er sentrale bidrag til kritisk refleksjon i Nord og videre utvikling av Nords politikk,
 3. vi lever i et udemokratisk globalt informasjonssamfunn der våre medier og andre informasjonskilder er dominert av Nords perspektiver,
 4. det er et behov for å formidle Sørs erfaringer med Nords politikk (handlinger og holdninger) og å fremme kunnskap om og forståelse for Sørs perspektiver i Nord og fordi
 5. våre bilder av og informasjon om Sør er preget av stereotype framstillinger og det er viktig å få fram bredde og alternative framstillinger.
   

B. Informasjonskilder og -partnere i Sør

Både Sør og Nord har rett til ”eierskap” til egne perspektiver, men i Sør, som i Nord, eksisterer et bredt mangfold av ”stemmer”. I arbeidet med å fremme Sørs perspektiver bør det legges vekt på å formidle perspektiver fra et bredt utvalg kilder og partnere:

 1. sakskompetente og representative enkeltpersoner, organisasjoner og nettverk vi er fortrolige med,
 2. miljøer/personer i Sør som utfordrer organisasjonenes eget arbeid,
 3. grasrota,
 4. regjeringer, mellomstatlige organer og sentrale talspersoner,
 5. forskningsmiljøer og andre relevante miljøer (politiske grupper, fagbevegelse, kirke etc),
 6. media og andre informasjonsleverandører og
 7. kultur- og idrettsnettverk.

C. Videre utvikling av samarbeidet med Sør og arbeidet for å fremme Sør-perspektiver

I arbeidet med å trekke inn Sør-perspektiver og styrke samarbeidet med sør bør den enkelte organisasjon kritisk vurdere behovet for søke kilder i Sør utover organisasjonens ”nære nettverk”. Viktige momenter for den enkelte organisasjon og RORG-Samarbeidet som helhet i det videre arbeidet omfatter bør legge vekt på å:

 1. ta utgangspunkt i realiteter/debatter i Sør før agenda for informasjonstiltaket settes,
 2. etablere og videreutvikle kontakt og langsiktig samarbeid med aktuelle informasjonspartnere i Sør,
 3. trekke inn partnere fra Sør på et tidlig tidspunkt i planlegging (av opplysningstiltak i Nord),
 4. invitere representanter fra Sør til å kommentere norsk utviklingspolitikk og aktuelle globale utfordringer,
 5. invitere representanter fra Sør til møter og konferanser i Nord,
 6. arrangere studiereiser fra Norge,
 7. bruke tilgjengelig informasjon fra Sør i blader, nettsteder m.v.,
 8. bruke skribenter/journalister/fotografer i Sør,
 9. fremme Sør-Sør nettverk for å styrke deres stilling som globale informasjonsaktører og å
 10. gjøre Nords informasjon tilgjengelig for Sør
   

Viktige ufordringer i den videre prosessen/debatten vil være:

 1. Kildekritikk/ etikk (hvem snakker for hvem om hva?)
 2. Sør-representasjon i styrerommene i Nord
 3. Sør-evalueringer
 4. Søke større metodisk variasjon, for eksempel kontekstuell metodikk
 5. Skape relevans for et norsk publikum
 6. Samarbeid med miljøer og personer fra Sør som bor i Norge

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.