Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Retningslinjer for NORADs informasjonsstøtteordning

Disse retningslinjene ligger til grunn for vurdering av søknader om inngåelse/reforhandling av rammeavtaler for perioden 2003 - 2006, se: NORADs  Informasjonsstøtte.

1. Målsetting

Målsettingen med rammeavtaleordningen er å bidra til at et mangfold av norske frivillige organisasjoner skal kunne drive et bredt informasjons- og opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord-sør- og utviklingsspørsmål.

Ordningen skal dessuten stimulere til:

 • kritisk engasjement og debatt innenfor aktuelle nord-sør- og utviklingsspørsmål,
 • samarbeid med Sør og at perspektiver og synspunkter fra Sør trekkes inn i opplysningsarbeidet,
 • samarbeid blant norske organisasjoner og andre norske aktører,
 • videreutvikling av kompetansen i organisasjonene, både når det gjelder informasjonsfaglige spørsmål, så vel som nord/sør- og utviklingsspørsmål.

Ordningen er ikke rettet inn mot å støtte opplysningsarbeid i organisasjonene som primært er knyttet til egenprofilering, innsamling, markedsføring og prosjektinformasjon. 

2. Målgrupper for ordningen

Målgruppe for ordningen er norske, frivillige organisasjoner, herunder paraplyorganisasjoner og organisasjonsnettverk, som driver et bredt opplysningsarbeid om sentrale og aktuelle nord-sør- og utviklingsspørsmål.

Det er bare organisasjonenes sentrale, nasjonale ledd som kan søke om rammeavtale.

3. Kunngjøring

Rammeavtaleordningen kunngjøres hvert fjerde år, forut for ny rammeavtaleperiode, gjennom annonser i Norsk Lysningsblad, NORADs magasin Bistandsaktuelt og NORADs hjemmeside på Internett. Ordningen skal kunngjøres minst 3 måneder forut for søknadsfrist.

4. Krav til søknader

4.1. Inngåelse/fornyelse av rammeavtaler

Søknad om inngåelse eller fornyelse av rammeavtale skal sendes NORAD innen 1. mars året før ny rammeavtaleperiode på eget skjema fastsatt av NORAD.

Ved inngåelse/fornyelse av rammeavtale fastsetter NORAD et fast grunntilskudd for rammeavtaleperioden til løpende opplysningsarbeid (inkl. lønns- og administrasjonsutgifter).

Den kan søkes om:

a) tiltaksstøtte til løpende og langsiktig opplysningsarbeid

Slik støtte kan omfatte støtte til løpende tidsskrift- og trykksaksproduksjon, seminarer og konferanser, studieturer, kampanjer, informasjonsinnhenting, kontakt og samarbeid med Sør, vedlikehold av hjemmeside, kompetansebygging m.v. som inngår i en langsiktig opplysningsstrategi.

b) støtte til lønn og administrasjon

Det kan i tillegg, dersom det er behov for det, søkes om støtte til lønn og administrasjon som er nødvendig for å drive løpende opplysningsarbeid, herunder samordning av opplysningsarbeid i medlemsorganisasjoner og nettverk og kontakt med sentrale målgrupper som skoleverk, media m.v.

Søknaden skal vedlegges en 4-årig informasjonsstrategi, som bør være godkjent av organisasjonens landsmøte/årsmøte eller på annen måte ha sin forankring i organisasjonens styrende organer. Strategien skal redegjøre for organisasjonens sentrale mål, målgrupper og virkemidler, samt forventede resultater i rammeavtaleperioden.

4.2 Kriterier for fordeling av grunntilskudd

Ved fordeling av grunntilskudd til den enkelte organisasjon vil bl.a. følgende kriterier bli vektlagt (ikke prioritert rekkefølge):

 • Omfang og geografisk spredning av aktivt opplysningsarbeid (innenfor støtteordningens målsetting) utført av organisasjonens medlemmer, støttespillere, lokallag, medlemsorganisasjoner m.v., samt eventuelle andre sentrale målgrupper.
 • Opplysningsarbeidets omfang overfor organisasjonens egne medlemmer og/eller primærmålgrupper, samt opinionen generelt, og dets geografiske om tematiske aktualitet og bredde.
 • Organisasjonens pådriverrolle i Norge.
 • Organisasjonens samarbeid med organisasjoner og miljøer i Sør.
 • Opplysningsarbeids kvalitet, herunder a) samsvar med ordningens målsetting, b) organisasjonens særlige kompetanseområder og c) virkemidler, metoder og kanaler.

NORAD skal i tillegg foreta en helhetsvurdering som skal sikre at hensynet til bredde og mangfold blir ivaretatt ved fordeling av støttemidler mellom organisasjonene.

4.3 Årlige virksomhetsplaner

Årlige virksomhetsplaner, i henhold til inngått rammeavtale, skal sendes NORAD innen 1. oktober hvert år på eget skjema fastsatt av NORAD. De årlige virksomhetsplanene skal

 1. kort redegjøre for videreføring det kommende år av det løpende opplysningsarbeidet i henhold til inngått rammeavtale og
 2. redegjøre for og begrunne eventuelle justeringer og endringer i forhold til inngått rammeavtale og godkjent 4-års strategi.

4.4 Årlige søknader om tilleggstilskudd

Ut fra forventede bevilgninger fra Stortinget skal NORAD legge til rette for at minst 10% av bevilgningen settes av til årlige tilleggstilskudd utover grunntilskudd fastsatt i rammeavtalene. Av disse midlene kan rammeavtaleorganisasjonene søke om årlige tilleggstilskudd, utover årlig grunntilskudd, etter nærmere avtale mellom NORAD og RORG-Samarbeidet.

Gjennom årlige tilleggstilskudd ønsker NORAD å stimulere til:

 • videreutvikling av metoder og innfallsvinkler i opplysningsarbeidet,
 • ny informasjon, kritisk engasjement og debatt om nye aktuelle temaer,
 • særlig satsing overfor utvalgte/nye målgrupper,
 • samarbeid mellom organisasjonene og/eller andre aktører om større tiltak, sentrale temaer eller tiltak overfor utvalgte målgrupper.

5. Krav til søknadsbehandling

5.1 Frister ved behandling av søknader om rammeavtaler

Ved behandling av søknader om rammeavtaler gjelder følgende frister:

 • I de tilfeller der NORAD vurderer å avslå søknaden, eller vesentlig redusere tilskuddet (gjelder organisasjoner som søker om fornyelse av avtale), skal organisasjonen varsles innen 15. mai (året før ny rammeavtaleperiode).
 • Melding om inngåelse av rammeavtale og størrelse på grunntilskudd (med forbehold om Stortingets bevilgninger) skal gis den enkelte organisasjon innen 1. september forut for ny rammeavtaleperiode.

5.2 Behandling av årlige virksomhetsplaner

NORAD skal ved gjennomgang av årlige virksomhetsplaner påse at den enkelte organisasjons planer er i overensstemmelse med inngått rammeavtale og godkjent virksomhetsplan.

5.3 Behandling av årlige søknader om tilleggstilskudd

Årlige søknader om tilleggstilskudd, innenfor rammene av målsettingen for ordningen, skal behandles i henhold til retningslinjenes punkt 4.4 og bestemmelser fastsatt i avtale mellom NORAD og RORG-Samarbeidet.

6. Regler for klagebehandling

Tilsagnsbrev eller avslag på søknad kan i henhold til forvaltningsloven påklages innen tre uker etter at avgjørelsen er gjort kjent. Anken sendes NORAD hvor den behandles av overordnet instans.

7. Rutiner for utbetaling

Årlige grunntilskudd vil bli utbetalt i 2 deler. Første halvdel vil bli utbetalt etter at organisasjonene har signert og returnert årlig kontraktsbrev utformet av NORAD på grunnlag av inngått rammeavtale og innsendt virksomhetsplan. Kontraktsbrev skal normalt sendes organisasjonene innen 15. januar i tildelingsåret. Andre halvdel vil bli utbetalt etter at rapport og revidert regnskap for foregående års rammetilskudd er mottatt og godkjent av NORAD, normalt innen 15. juli i tildelingsåret.

8. Krav til rapportering og selvevaluering

NORAD kan kreve at den enkelte organisasjon gjennomfører én selvevaluering hvert år av ett av de gjennomførte opplysningstiltakene. Dersom organisasjonen ikke selv har utviklet faglig tilfredsstillende opplegg for selvevaluering skal organisasjonen benytte de selvevalueringsopplegg som er utarbeidet av UD/NORAD i samarbeid med rammeavtaleorganisasjonene.

Virksomhetsrapport (årsrapport), på eget skjema fastsatt av NORAD, med revisorbekreftet regnskap skal sendes NORAD innen 1. mai det påfølgende år.

9. Opphør av avtale

9.1 Opphør av avtaler i rammeavtaleperioden

Rammeavtalen kan sies opp av hver av partene med seks måneders skriftlig varsel. Ved oppsigelse, eller ved kontraktsmessig opphør av avtalen, skal organisasjonen tilbakebetale ubenyttede midler (inklusive renter) til NORAD.

NORAD kan si opp en inngått rammeavtale dersom:

 • organisasjonen misligholder sine forpliktelser i henhold til inngått rammeavtale,
 • forutsetningene for inngåelse av rammeavtalen har blitt vesentlig svekket,

NORAD kan også si opp en inngått rammeavtale dersom Stortingets bevilgninger blir vesentlig redusert eller intensjoner/føringer endret. I slike tilfeller skal organisasjonene konsulteres eller høres før det tas endelig avgjørelse om hvordan Stortingets beslutninger best kan følges opp.

NORAD kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling av støttemidler dersom organisasjonen misligholder sine forpliktelser i henhold til inngått rammeavtale.

9.2 Opphør av avtaler ved reforhandling

Ved reforhandling av avtaler vil alle søknader, fra nye søkerorganisasjoner og organisasjoner som har eller har hatt rammeavtale, behandles likt. I denne prosessen vil søknader om reforhandling (videreføring i ny rammeavtaleperiode) kunne bli avslått ut fra en samlet vurdering av søkerorganisasjonene.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.