Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Vær Varsom-plakat
- etiske normer for Nord/Sør-informasjon i Norge

Vedtatt på RORG-samarbeidets årsmøte 2006

1. Opplysningsaktører og ”vaktbikkjer”
- Om organisasjonenes samfunnsroller

1.1  Organisasjonenes Nord/Sør-informasjon; kommunikasjon for en rettferdig verden om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål i Norge (jmf RORG-samarbeidets posisjonspapir om Nord/Sør-informasjon) er et viktig element i både det norske og globale demokratiet.

1.2  Organisasjonene ivaretar viktige oppgaver som opplysning og kritisk debatt knyttet til Nord/Sør-informasjon.

1.3  Organisasjonene har både rett og plikt til å ivareta rollen som ”vaktbikkjer” i forhold til norsk sørpolitikk og andre norske og internasjonale utviklingsaktørers virksomhet gjennom kritisk søkelys på politikken og informasjon om kritikkverdige forhold.

Sjekkliste:

 • Er temaet og perspektivet i informasjonstiltaket innenfor rammen av det du mener er ”sentrale og aktuelle Nord/Sør- og utviklingsspørsmål”?
 • Har du vurdert hvilke behov eller roller som er viktigst å prioritere i informasjonstiltaket: opplysning (herunder holdningsskapende arbeid), kritisk debatt (herunder fokus på handlingsalternativer) eller ”vaktbikkje”?

2. Uavhengig, saklig og kritisk
- Om integritet og ansvar i Nord/Sør-informasjon

2.1  Organisasjonene har rett og plikt til å drive saklig, uavhengig og kritisk Nord/Sør-informasjon, basert på eget ideologisk, politisk eller religiøst grunnlag, uavhengig av eventuelt politisk og økonomisk press fra staten eller andre som bidrar økonomisk til organisasjonenes virksomhet og uavhengig av organisasjonens egne økonomiske interesser.

2.2  Organisasjonene har både rett og plikt til å fremme egne synspunkter og perspektiver på sentrale og aktuelle temaer knyttet til Nord/Sør-informasjon, herunder kritiske synspunkter og perspektiver knyttet til norske myndigheters og andre sentrale utviklingsaktørers virksomhet, men har også et ansvar for at ulike syn (herunder Sør-perspektiver, se pkt. 4) kommer til uttrykk på en saklig og respektfull måte.

Sjekkliste:

 • Er valg av tema eller vinkling i informasjonstiltaket påvirket av muligheten for negative eller positive reaksjoner fra norske myndigheter, medlemmer eller andre eksisterende eller potensielle bidragsytere til organisasjonens arbeid?
 • Har andres synspunkter og perspektiver fått komme til uttrykk på en saklig og respektfull måte?

3. Egeninteresser og fellesinteresser

3.1  Organisasjonene har et ansvar for at hovedfokus i Nord/Sør-informasjonen rettes mot sentrale og aktuelle Nord/Sør- og utviklingsspørsmål som er – eller burde være – på den nasjonale eller internasjonale dagsorden med utgangspunkt i verdenssamfunnets fellesinteresser i å utvikle en rettferdig verden for alle.

3.2  Organisasjonene har ansvar for at tiltak knyttet til informasjon om eget prosjektarbeid og annen virksomhet, så vel som egeninteresser knyttet til markedsinformasjon i forbindelse med innsamling, medlemsverving og lignende ikke skjer i strid med normene i denne Vær Varsom-plakaten.

Sjekkliste:

 • Hva er hovedmotivet (fellesinteresse eller egeninteresse) for informasjonstiltaket?
 • Har hensynet til informasjon om egen virksomhet; innsamling, medlemsverving eller lignende preget informasjonstiltaket i strid med normene i denne Vær Varsom-plakaten?

4. Sør-perspektiver

4.1  Organisasjonene har et ansvar for at sør-perspektiver (jmf. RORG-samarbeidets posisjonspapir om Sør-perspektiver og samarbeid med Sør) har en sentral plass i organisasjonenes Nord/Sør-informasjon.

Sjekkliste:

 • Kan innhold og utforming av informasjonstiltaket bidra til å skape eller vedlikeholde stereotypier av Sør?
 • Har du sjekket om det pågår relevante debatter om det aktuelle temaet i Sør?
 • Har du sjekket hva sentrale og relevante aktører i Sør mener om temaet?
 • Har du vurdert om det kunne vært hensiktsmessig å samarbeide med en eller flere relevante aktører i Sør om informasjonstiltaket?
 • Domineres informasjonstiltaket av perspektiver fra Nord eller Sør?
 • Hvordan ville ulike aktører i Sør reagert om de hadde hatt anledning til å lese eller se informasjonstiltaket?

Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!


Meltwater Drive Remote login

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.