Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bilaterale investeringsavtaler (BITs) - for hvem?

Norske interesser synes å være på klar kollisjonskurs med utviklingslandenes interesser når Nærings- og handelsdepartementet (NHD) nå behandler et forslag til modell for bilaterale investeringsavtaler (BITs) etter en omfattende høringsrunde med bl.a. næringslivsaktører og utviklingsorganisasjoner. - En arv fra kolonitida, hevder Yash Tandon ved Sør-senteret i Geneve.
Tirsdag 20. mai 2008
Linker oppdatert: Fredag 30. mai 2008

Yash Tandon, direktør ved Sør-senteret i Geneve.
Foto: Sør-senteret

Hva er viktigst for Norge med bilaterale investeringsavtaler (BITs)? Å sikre norske selskapers investeringer i utviklingsland eller å bidra til utviklingslands egen utvikling? I forbindelse med en høring i Stortinget i april kom direktør for Sør-Senteret i Geneve, Yash Tandon, i følge avisa Klassekampen 9. april, med en sterk appell til regeringen om å stanse Norges arbeid med investeringsavtaler og sa bl.a.:

"Jeg har lest Soria Moria-erklæringen. Dette er en meget god erklæring, som gir Norge verdighet. Det norske forslaget til investeringsavtale er fullstendig uforenlig med prinsippene i regjeringens erklæring."

I en kronikk i Nationen i februar (les mer her), mente Dag Seierstad at:

"BIT og ICSID (Verdensbankens tvisteløsningsinstans) avspeiler og besegler maktforhold mellom rike og fattige land og mellom kapitalmakt og folkestyre."

I slutten av april gikk høringsfristen på et forslag fra Nærings- og handelsdepartementet til en modell for bilateral investeringsavtale (BIT) ut (les mer her). Høringsuttalelsene fra et stort antall næringslivs- og utviklingsaktører er nå tilgjengelige på departementets nettsider (se her) og bekrefter at vi her har å gjøre med et felt der ulike interesser og perspektiver står tydelig mot hverandre, slik Linn Herning i det regjeringsoppnevnte utviklingsutvalget uttalte til Klassekampen 9. april:

"Jeg kan se næringspolitiske argumenter for bilaterale investeringsavtaler, men ingen utviklingspolitiske. En må bestemme seg for hva som er viktigst. Slike avtaler er ikke 'vinn-vinn'."

På den ene siden står norske næringslivsinteresser, representert ved f.eks. Norsk Hydro ASA, som gjerne vil inngå bilaterale handelsavtaler (BITs) med land som Qatar, Tajikistan, Brasil, Angola og Jamaica.

- Etter vårt syn er det meget positivt at det inngås investeringsavtaler mellom Norge og vertsstaten som er egnet til å beskytte våre investeringer, skriver Norsk Hydro ASA i sin uttalelse (les mer her), men mener samtidig av "investeringsbeskyttelsen i avtalen er for svak og må forbedres".

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), som skal ivareta norsk næringslivs interesser, konkluderer slik i sitt høringsinnspill (les mer her):

"Ekspropriasjonsbestemmelsene er for svake og tvisteløsningsmekanismen er for mangelfull. Modellavtalen fremtrer som for ubalansert i sterk favør av statens rettigheter på bekostning av investors krav til rimelige rettigheter."

På den andre siden står utviklingslandenes interesser, representert ved f.eks. Third World Network, som gjennom mer enn 20 år har fremmet utviklingslandenes interesser i internasjonale handels-, miljø- og utviklingsspørsmål. I sin høringsuttalelse har de et helt annet perspektiv enn de som representerer norske næringslivsinteresser (les mer her):

"I sin nåværende form og brukt overfor utviklingsland vil denne modellavtalen (BIT) kunne undergrave mange års framskritt i de landene det gjelder og mye av den utviklingsbistanden som Norge tidligere har bidratt med."

Sør-senteret i Geneve, som er en tenktetank etablert av utviklingsland, har levert en omfattende høringssuttalelse og sier innledningsvis bl.a. (les mer her):

"Dersom Norge skulle bli enig om en BIT med et utviklingsland er sjansen stor for at det som ville har blitt fremmet og beskyttet effektivt ville vært norske investeringer i utviklingslandet, snarere enn omvendt, som et resultat av at norske selskaper har større investeringskapasitet og økonomisk styrke enn sine motparter i utviklingsland."

En rekke norske utviklingsorganisasjoner, herunder også nettverk som Handelskampanjen og Forum for utvikling og miljø (ForUM), har levert høringsuttalelser som i hovedsak gir sterk støtte til utviklingslandenes perspektiver. Handelskampanjen skriver i sin uttalelse (les mer her) at "Norge ikke bør fremme forslag til bilaterale investeringsavtaler, og ber om at forslaget til modellavtale trekkes tilbake" og ForUM konkluderer tilsvarende (les mer her):

"ForUM mener at det ikke finnes noen gode miljø- eller utviklingsargumenter for å inngå investeringsbeskyttelsesavtaler. Derimot finnes det mange motargumenter, hvorav de mest sentrale er:

 • Innskrenkning av politisk handlingsrom
 • Overføring av makt fra stat til investor og fra politikk til handelsjuss
 • Investeringsavtaler har for kun få år siden vært avvist i det multilaterale systemet

Derfor mener ForUM at Norge ikke bør inngå investeringsbeskyttelsesavtaler."

Kirkens Nødhjelp avviser ikke på samme måte tanken om BITs, men mener at utkastet til modellavtale er så dårlig at departementet eventuelt bør starte på nytt med "blanke ark". I sin uttalelse (les mer her) viser de, som alternativ, til en internasjonal modellavtale om investeringer for bærekraftig utvikling utarbeidet (med støtte fra Norad) av det kanadisk-baserte International Institute for Sustainable Development - IISD (les mer her).

I sine høringsuttalelser peker forøvrig norske organisasjoner på at et tidligere forsøk på etablering av en multilateral investeringsavatale - MAI (les mer her) har blitt avvist i både OECD og Verdens handelsorganisasjon (WTO). I sin uttalelse skriver ForUM bl.a.:

"Norge har tradisjonelt fremhevet betydningen av det multilaterale handelssystemet med en argumentasjon om at små og svake stater er avhengige av et multilateralt system, og at utviklingsland i den multilaterale rammen har mulighet for å samle seg om felles standpunkter. ForUM er derfor overrasket over at regjeringen, ved å fremme dette forslaget til modellavtale, ikke respekterer den motstanden man har sett i det multilaterale systemet mot investeringsavtaler. Både i WTO og i OECD har investeringsavtaler vært oppe til diskusjon, men blitt tydelig avvist, særlig fra utviklingslandene og sivilsamfunnets side."

Nylig fikk forøvrig Norge selv erfare at det kan være "ukomfortabelt" å forhandle med en sterkere part. EFTA-sjef Kåre Bryn uttalte til Dagsavisen i begynnelsen av april at han "liker dårlig at Norge starter frihandelsforhandlinger med Kina på egen hånd i august" og uttalte videre bl.a. (les mer her):

"Alle EFTA-landene har sagt at de helst vil ha en EFTA-avtale, men Kina vil heller forhandle bilateralt." 


 Aktuelle lenker:

Uttalelser og omtale fra frivillige organisasoner:

 • Investeringsavtalene: En ulv i fåreklær!, av Ragnhild Vognild, Spire 08.04.08
  I disse dager tas det stilling til om Norge skal fremforhandle bilaterale investeringsavtaler med utviklingsland. Saken er ute på høring, og har fått stor respons fra sivilsamfunnet og næringslivet i Norge, så vel som fra aktører utenfor landets grenser.
 • Utviklingsfondet går i mot regjeringens forslag til investeringsavtale, Utviklingsfondet 27.03.08
  I sin høringsuttalelse til regjeringens forslag til investeringsavtaler ber Utviklingsfondet regjeringen om å skrinlegge planene om avtaler med utviklingsland.
 • Attac krever svar: Hvem har bestilt usolidariske investeringsavtaler? Attac Norge 06.03.08
  Regjeringen foreslår en modell for investeringsavtaler som fratar fattige land en av de mest basale demokratiske rettighetene, nemlig retten til selv å bestemme landets lover. Attac krever svar fra regjeringen om hvorfor forslaget har kommet.

Presseklipp og -debatt:

 • Dropp BITs, kommentar av Ingrid Fiskaa (Attac) i Klassekampen 23.04.08
  Gullprisen går opp. Det kunne ha gitt gode inntekter til gullproduserande fattige land. Men dei fattige kan sjå langt etter gevinsten. Under dagens globale maktforhold er rike naturressursar snarare ei utgift.
 • Vil regjeringen frata utviklingsland muligheten til en aktiv næringspolitikk?, kronikk av Aksel Nærstad i Klassekampen 17.04.08
  I januar sendte regjeringen forslag til bilateral investeringsavtale, med høringsfrist 18. april. Det bør bli en het politisk debatt dersom regjeringen velger å opprettholde en investeringsavtale som fratar utviklingsland muligheten til en aktiv, nasjonsbyggende næringspolitikk.
 • Harde krav, lederkommentar av Tone Foss Aspevoll i Klassekampen 14.03.08
  I gårsdagens avis anklages Regjeringen for å bryte sin egen regjeringserklæring med de kravene Norge nå stiller til u-land i nærings- og handelspolitikk.
 • Tror u-land vil tape, Klassekampen 13.03.08
  Støttespillere for regjeringen mener at norsk forslag om investeringsavtaler bryter med Soria Moria, og vil stanse forslaget.
 • Et samfunn dømt til å tape, Kronikk av Dag Seierstad i Nationen 01.03.08
  Bilaterale investeringsavtaler, såkalte BITs, binder regjeringer inn i tvangstrøyer som skal disiplinere dem også i ekstreme økonomiske krisesituasjoner. Det viser erfaringene til Argentina etter finanskrisa for seks år sia.  
 • En postboks med makt bak, Kronikk av Dag Seierstad i Nationen 22.02.08
  BIT og ICSID avspeiler og besegler maktforhold mellom rike og fattige land og mellom kapitalmakt og folkestyre. Hva er bedre som illustrasjon på dette enn konflikten mellom et Bolivia som prøver å riste av seg århundrer med underkastelse og postboksen ETI i Nederland?
 • Lanseringen av Soria Moria Invest, gjestekommentar av Marte Nilsen i Nationen 13.02.08
  Regjeringen er i ferd med å lansere en utviklingsskandale. Og det like greit i utviklingens navn. Forslaget om investeringsavtaler med fattige land fremstår som det hittil beste forsøket på latterliggjøring av Soria Moria-erklæringen.
 • Proteksjonisme frister Europa og USA - Farlig for norsk økonomi, mener eksperter, Ukebrevet MandagMorgen 23.09.07
  Beskyttelse av strategiske sektorer mot oppkjøp utenfra vinner oppslutning i Frankrike, Tyskland og USA. Frykt for globaliseringens konsekvenser og nyrike oppkjøpere fra øst driver den proteksjonistiske trenden. Dårlig nytt for Norge, mener NHO og NUPI-eksperter.


Søk:

Avansert søk

Utdrag fra høringsuttalelser om BITs:


Den første generasjonen med BITs ga overdreven beskyttelse til utenlandske investeringer og ble ofte inngått uten at representantene fra utviklingsland var klar over de vidtrekkende konsekvensene. På grunn av de gjensidige rettighetene til investorer fra utviklingsland har vi også sett at begrensininger på myndighetene i utviklingsland går lenger det som var forventet. Det forliggende utkastet til BITs synes å bygge på en mindre ubalansert modell, men legger i praksis fortsatt urettferdige og uforholdsmessige begrensninger på utviklingsland, i mange tilfeller i strid med andre forpliktelser etter internasjonal rett.

Uttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Attac viser til at regjeringen på ingen måte har dokumentert behov for eller konsekvenser av en BIT, og at det på alle vesentlige felt ikke er vesensforskjell på regjeringens framlagte forslag, og tilsvarende klausuler i MAI-forslaget som ble forkastet av OECD-landene. På tross av all den nye informasjon vi har om negative konsekvenser står kontroversielle klausuler i all hovedsak igjen fra MAI-avtalen:

 1. Utenomstatlig Investor-stat tvisteløsning truer demokratiet
 2. Utvidet ekspropriasjonsbegrep og overføring av risiko fra investor til stat
 3. Redusert politisk handlingsrom til å følge Norges og egne utviklingsstrategier
 4. Juss over politikk

Uttalelse fra Attac Norge

Changemaker er meget kritisk til denne avtalen, da den hemmer det politiske handlingsrommet til vertslandet, fører til skjevhet mellom partene og investor i forhold til rettigheter og plikter og i liten grad bidrar til utvikling i vertslandet. Vi anbefaler derfor at Norge ikke inngår investeringsavtaler.

Uttalelse fra Changemaker

"Telenor støtter at modellavtalen omfatter både markedsadgang og beskyttelse av foretatte investeringer. Herunder er det avgjørende at modellavtalen baseres på prinsippene om nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling."

Uttalelse fra Telenor

HSH har som prinsipal innstilling at manifestert samarbeid i form av avtaler gjøres best på globalt grunnlag mellom land fremfor bruk av bilaterale avtaleverk, og at multilaterale avtaler fremforhandlet av WTO er den foretrukne løsningen. I lys av nåværende mangel på slik multilateral avtalefasilitet i regi av WTO synes dog bilaterale løsninger å være det nest beste alternativet. HSH stiller seg dog tvilende til betydningen for HSH’s medlemmer av bilaterale investeringsavtaler som beskrevet i høringsnotatet, både med hensyn til forekomsten av slike avtaler og eventuelle bestemmelser om markedsadgang i avtalene. HSH vil i denne sammenheng påpeke at for våre medlemmer er det pågående arbeidet fra EFTA med fremforhandling av frihandelsavtaler hvor spesifikke handelsinteresser kan ivaretas, antatt å ha større betydning.

Uttalelse fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

GIEK anser at slike avtaler kan være av stor betydning i selve investeringsfasen. En BIT vil kunne nøytralisere noen av de usikkerheter som er knyttet til ustabile eller svake økonomier i utviklingsland eller land som nettopp har gjennomgått store omveltninger. Avtalen vil kunne bidra til å sikre situasjonen til den enkelte investor og på den måten bidra til investeringer i økonomier som ellers ikke ville fått gleden av norske aktører. På denne måten vil BIT-avtalen kunne fungere som virkemiddel for økt globalisering - investor vil lettere anse det forsvarlig å gå inn på nye markeder og GIEK vil også letter finne risikoen forsvarlig å garantere.

Uttalelse fra Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.