Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Sosialistisk Venstreparti om internasjonal skatt (Tobin tax o.l.)

Tirsdag 19. april 2005
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I SVs program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Spekulasjon og økonomiske aktørar som tenkjer på kortsiktig vinst, truar stabiliteten i land etter land. Dette skaper problem ikkje berre for fattige land, men også for ein stor del av menneska i den rike verda. Vi ser ein stadig sterkare tendens til at skilnaden aukar både mellom rike og fattige land og mellom fattige og rike i dei enkelte landa.

---

SV vil i perioden:

  • arbeide for at det blir innført ei internasjonal avgift på valutatransaksjonar (t.d. Tobin-avgift) som gjer mange slike spekulative og kortsiktige transaksjonar ulønnsame."

I Stortinget

I debatten om interpellasjon fra representanten Djupedal om internasjonal avgift på valutatransaksjoner, 1. mars 2001 sa SVs Øystein Djupedal bl.a.:

"Utfordringen blir å reise forslaget i internasjonale organisasjoner. Det er jo ikke vanskelig å finne motforestillinger mot en sånn Tobin-avgift, og mange av disse motforestillingene er også svært relevante, men alternativet er å tillate at disse store pengestrømmene undergraver stabiliteten i verden."

I Dok.nr.8:60 (2000-2001), 27. februar 2001 fremmet SVs representanter Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen følgende forslag:

  • Stortinget ber Regjeringen legge fram en plan for hvordan Norge skal arbeide internasjonalt for innføring av en avgift på valutatransaksjoner.
  • Stortinget ber Regjeringen årlig legge fram for Stortinget en rapport over virksomheten i Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken, og Norges stemmegivning og øvrige innsats i disse.

Kilder SV - internasjonal skatt (Tobin tax o.l.):

2003:

2002:

2001:

Regjeringen Stoltenberg - Ap (17. mars 2000 - 19. oktober 2001):


Søk:

Avansert søk

Kilder og dokumenter:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.