Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Sosialistisk Venstreparti om Verdensbanken og IMF

Tirsdag 19. april 2005
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

"Det internasjonale pengefondet pressar fattige land til å innføre marknadsliberalisme, og hjelper dermed til å skape større sosiale problem, arbeidsløyse og utarming av naturressursar. Oppskrifta frå dei internasjonale finansinstitusjonane om at fattige land må satse på eksportjordbruk, gjeld no så mange land at råvareprisane på verdsmarknaden blir haldne nede. Denne "internasjonale arbeidsdelinga" i den globale økonomien er ofte problematisk lokalt både når det gjeld produksjon av trygg mat, behov for auka kjøpekraft og ønskjet om produksjon med høgare foredlingsgrad.

----

SV vil i perioden:

 • arbeide for at Verdsbanken og IMF blir ein del av FN-systemet.
 • arbeide for at eit internasjonalt kredittilsyn skal overvake om den internasjonale finanskapitalen følgjer dei retningslinjene som blir utarbeidde av FN.
 • arbeide for at det blir oppretta ei arbeidsgruppe for internasjonal kapitalkontroll i FN."

I Stortinget

I Innst.S.nr.119 (2002-2003), 5. februar 2003 avga SV følgende merknader:

"Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet understreker at Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene har fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling som mål. Til tross for omlegging av Verdensbankens politikk i de senere årene, mener disse medlemmer at Verdensbankens politikk fortsatt i for stor grad er tuftet på ideen om handelsliberalisering som et ubetinget gode for de fattigste landene. De fattigste landene har behov for beskyttelse av sin produksjon og sine markeder i en fase hvor landenes økonomi er under oppbygging. I prosesser som leder fram til strukturtilpasningslån, må det tas behørig hensyn til mottakerlandenes prioriteringer, og lånene må tilpasses situasjonen i det enkelte land.

       For at Verdensbanken skal oppfattes som en fullt ut legitim utviklingsaktør, mener disse medlemmer at institusjonen må utvikles i mer demokratisk retning. Fattige land må sikres større innflytelse, utviklingslandenes representasjon i bankenes styre må økes og utviklingslandene må være bedre representert på alle nivåer i bankens administrasjon.

       På sikt mener disse medlemmer at Verdensbanken bør underordnes FN. Inntil videre må det arbeides for tettest mulig koordinering og en fornuftig arbeidsdeling mellom Verdensbanken/de regionale utviklingsbankene og FN. På landnivå må bank- og FN-systemet opptre på en helhetlig måte.

       Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti viser til en nylig utgitt rapport fra FNs utviklingsfond UNDP, der en har gått gjennom internasjonal forskning på sammenhengen mellom handelsliberalisering og økonomisk vekst. Rapporten konstaterer at det ikke finnes en automatisk sammenheng mellom nedbygging av handelshindre og økonomisk vekst.

       Disse medlemmer konstaterer at ledende forskere hevder at den eneste systematiske sammenhengen mellom handelsliberaliserng og økonomisk vekst, er at landene bygger ned handelshindrene etter hvert som de blir rikere.

       Disse medlemmer mener at den politikken som er enerådende i Verdens handelsorganisasjon WTO og Verdensbanken, om at liberalisering av handel er bra utviklingspolitikk for de fattigste landene, er feil, og vil framholde at de fleste industrialiserte land startet sin økonomiske vekst bak tollbarrierer."

I Stortingets spørretimen 29. mai 2002 stilte SVs Audun Bjørlo Lysbakken spørsmål til utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson om Verdensbankens PSRP-program:

"Fattigdomsbekjempelse er et uttrykt prioritert område for norsk utviklingspolitikk og for Verdensbankens PRSP-programmer (strategidokument for reduksjon av fattigdom). Erfaringer viser imidlertid at PRSP ofte overstyres av IMF-instrumenter som PRSC og PRGF, instrumenter som fremmer økonomisk liberalisering og deregulering. Slik kan det oppstå konflikter mellom ulike hensyn.

Vil Regjeringen jobbe for at fattigdomsbekjempelse får hovedprioritet ved bruk av alle verktøy innenfor Verdensbanken og IMF?"

I Dok.nr.8: 128 (2001-2002), 6. mai 2002 fremmet SVs Audun Bjørlo Lysbakken, Bjørn Jacobsen og Ågot Valle følgende forslag:

Kilder SV - Verdensbanken/IMF:

2003:

 • 13. februar: Innlegg i debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003),
  Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet
 • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
  I
  nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet

2002:


Søk:

Avansert søk

Kilder og dokumenter:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.