Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Sosialistisk Venstreparti om u-landsgjeld

Tirsdag 19. april 2005
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

I partiprogrammet

I SVs program 2001-2005 står det bl.a. at:

"Fattige land har store økonomiske problem på grunn av gjeld. Store delar av denne gjelda verken kan eller bør betalast tilbake. Noreg må derfor framleis arbeide for eit omfattande program slik at gjeld til fattige land kan slettast. Sletting av gjeld må omfatte både dei aller fattigaste landa og nokre mellominntektsland.

SV vil i perioden:

  • arbeide for å få slette gjelda fattige land har til Noreg.
  • arbeide for at Noreg skal gjere ein innsats internasjonalt for slette gjelda dei fattige landa har, og at krava til strukturtilpassing blir fjerna."

I Stortinget

I debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 8. mai 2001 sa SV Lisbeth Rugtvedt bl.a.:

"I likhet med utviklingsministeren mener SV det er positivt at det er blitt økt aksept for at det skal stilles krav til mottakerne av bistanden. Det er naturlig at vi stiller krav til oppfyllelse av menneskerettigheter og planer for fattigdomsbekjempelse, for å nevne noe. Men kravene som stilles, må ta utgangspunkt i hva som gagner fattige folk i mottakerlandene, og hva som kan styrke deres rettigheter. Det blir f.eks veldig galt når det gjennom strukturtilpasningsprogrammer fra Verdensbanken og Pengefondet stilles krav om nedskjæringer i offentlig sektor, i skole og helsetilbud for å få til gjeldssletting."

Kilder SV - u-landsgjeld:

2003:

  • 13. februar: Innlegg i debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003),
    Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet
  • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
    I
    nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet

2002:

2001:


Søk:

Avansert søk

Kilder og dokumenter:

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.