Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Hovedprioritering og primærstandpunkt for regjeringspartiene og KrF

Utdrag fra Innst. 7 S (2010–2011), Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4), avgitt 29.11.10

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, viser til de budsjettalternativer som henholdsvis regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti foreslo i finanskomiteens innstilling 2 S (2010–2011) og stemte for ved Stortingets behandling av denne. Flertallet har gjennom nærmere drøftinger av budsjettforslaget for Utenriksdepartementet siden blitt enig om å gjøre en del endringer i bistandsbudsjettet innen den ramme som Stortinget har vedtatt for 2011.

Flertallet vil foreslå en omfordelingspakke for å kunne øke tilskuddene til den viktige utviklingsinnsatsen som gjøres gjennom norske frivillige organisasjoner og den internasjonale vaksinealliansen, GAVI. Flertallet foreslår å styrke disse prioriterte formål med i alt 90 mill. kroner ved å gjøre enkelte omdisponeringer innen vedtatt ramme for programområdet.

Bevilgningene til kap. 160, Sivilt samfunn og demokrati, vil flertallet foreslå økt med 50 mill. kroner ut over regjeringens forslag. Hovedtyngden, 40 mill. kroner, foreslås som påplusning på kap. 160 post 70, Sivilt samfunn, som går til det langsiktige utviklingssamarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Dessuten foreslås bevilgningen til post 71, Frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, økt med 10 mill. kroner.

Norge spiller en framtredende rolle i arbeidet for FNs tusenårsmål 4 om å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler innen år 2015. Flertallet viser til at GAVI er en nyskapende allianse som ved nye finansieringsformer har klart å mobilisere en betydelig økning i innsatsen for å sikre at alle verdens barn får vaksiner mot sykdommer som årlig tar millioner av barns liv i fattige land. Flertallet mener Norge må styrke sine bidrag til GAVI i siste del av tusenårskampanjen fram mot 2015 og foreslår som et første skritt å øke bevilgningen til GAVI i 2011 med 40 mill. kroner ut over regjeringens forslag.

Flertallet vil på denne bakgrunn fremme følgende helhetlige forslag til endringer på bistandsdelen av Utenriksdepartementets budsjett:

 

Kap.

Post

Formål

Endring

ØKNINGER

160

70

Sivilt samfunn

40 mill. kr

160

71

Frivillige organisasjoners opplysningsarbeid

10 mill. kr

169

70

Vaksine og helse (øremerket GAVI)

40 mill. kr

REDUKSJONER

151

78

Regionbevilgning for Asia

5 mill. kr

153

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika

10 mill. kr

161

75

Norfund, tapsavsetting

2,5 mill. kr

161

95

Nordfund, grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

7,5 mill. kr

162

70

Overgangsbistand

20 mill. kr

163

70

Naturkatastrofer

5 mill. kr

163

71

Humanitær bistand

40 mill. kr

 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil vise til at Stortinget i Innst. S. nr. 269 (2008–2009), jf. St.meld. nr. 13 (2008–2009) Klima, konflikt og kapital, ba om en årlig rapport som beskriver

Disse medlemmerviser til at dette er et arbeid som gjøres i en rekke land, bl.a. Storbritannia og Sverige, samt i EU, og som vil få større betydning for tenkningen rundt utviklingspolitikk, jf. hoved-temaet i St.meld. nr. 13 (2008–2009), nemlig bistandens beskjedne andel av globale kapitalstrømmer m.v. Disse medlemmermener at en slik rapportering kan løfte debatten i Norge om innretningen av utenriks- og utviklingspolitikken. Der hvor vi har nasjonale utfordringer, vil rapporten tydeliggjøre hvordan og hvorfor vanskelige avveininger må gjøres, slik andre nærstående land har gjort.

Disse medlemmer registrerer med tilfredshet at regjeringen i vedlegg 2 til Prop. 1 S. (2010–2011) viser hvordan en rapport til Stortinget om samstemt politikk for utvikling kan lages, med fokus på ett emne i første omgang: global helse. Disse medlemmer merker seg at dette ikke er en fullstendig rapport, men en tilnærming som viser hvordan en mer fullstendig rapport kan bygges opp. Disse medlemmer vil understreke at det er en rekke andre områder som også er viktige for å møte de globale hovedutfordringene, som klimaendringer og bærekraftig miljø, handel, økonomisk vekst og fordeling, fred, sikkerhet og godt styresett, likestilling og menneskerettigheter, åpen tilgang til kunnskaper og teknologi. Det er likevel disse medlemmers mening at det vil være behov for å foreta et utvalg av problemstillinger for nærmere analyse.

Disse medlemmer ber derfor regjeringen om å ta sikte på å levere en mer fullstendig rapport som del av budsjettet for 2012. Disse medlemmer erkjenner at dette er et krevende arbeid, som bl.a. forutsetter god samordning og samarbeid mellom en rekke departementer og vil oppfordre andre departementer til å bistå utenriksdepartementet i det arbeidet.

Disse medlemmer viser for øvrig til sine omdisponeringer under rammeområde 4, samt regjeringens prioriteringer under rammeområde 4 i Prop. 1 S (2010–2011).


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.